Podstawowe informacje dotyczące makr programu Access 2007

Podstawowe informacje dotyczące makr programu Access 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono, czym są makra i w jaki sposób można dzięki nim zaoszczędzić czas, automatyzując często wykonywane zadania. Przedstawiono tutaj podstawy tworzenia i używania makr, a także ulepszenia dotyczące makr w programie Microsoft Office Access 2007.

W tym artykule

Co to jest makro?

Opis makr

Nowe funkcje makr w programie Office Access 2007

Tworzenie makra

Uruchamianie makra

Co to jest makro?

Makro to narzędzie, które umożliwia automatyzowanie zadań i dodawanie funkcji do formularzy, raportów i kontrolek. Na przykład jeśli Dodawanie przycisku polecenia do formularza, należy skojarzyć zdarzenie OnClick przycisku do makra i makra zawiera polecenia, że ma być wykonywane za każdym razem, który po kliknięciu przycisku.

W programie Access warto makra można traktować jako uproszczony język programowania, napisanego przez tworzenie listy Akcje do wykonania. Podczas tworzenia makra wybór akcji z listy rozwijanej i wypełnij wymagane informacje dla każdej akcji. Makra umożliwiają dodawanie funkcji do formularzy, raportów i formantów bez pisania kodu w module Visual Basic for Applications (VBA). Makra stanowią podzbiór poleceń, które są dostępne w języku VBA, a większość osób łatwiej tworzyć makra niż Aby napisać kod języka VBA.

Załóżmy na przykład, że ma być uruchamiany raport bezpośrednio z poziomu jednego z formularzy wprowadzania danych. Można dodać przycisk do formularza, a następnie utworzyć makro uruchamiające raport. Makro może być autonomicznego makra (oddzielnym obiektem w bazie danych), powiązanym ze zdarzeniem OnClick przycisku lub bezpośrednio do zdarzenia OnClick przycisku można osadzić makro — nową funkcję w Office Access 2007. W obu przypadkach, po kliknięciu przycisku makra jest uruchomiony i rozpoczęcie raportu.

Makro można utworzyć za pomocą Konstruktora makr przedstawionego na poniższej ilustracji.

Konstruktor makr

Aby wyświetlić Konstruktora makr:

 • Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij polecenie makro. Jeśli to polecenie jest niedostępna, kliknij strzałkę znajdującą się pod modułu lub przycisk Moduł klasy, a następnie kliknij makro. Obraz przycisku

  Porada: W programie Access 2010, aby stał się jeszcze bardziej ułatwi tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie makra programu Access została przeprojektowana Konstruktora makr.

Początek strony

Opis makr

Termin makro jest często używany do określenia obiektów makr autonomicznych (oznacza to, że obiekty, które pojawi się w obszarze makra w okienku nawigacji), ale w rzeczywistości pojedynczy obiekt makra może zawierać wiele makr. W takim przypadku go nosi nazwę grupy makr. Grupa makr jest wyświetlana w okienku nawigacji jako pojedynczy obiekt makra, ale grupa makr zawiera więcej niż jedno makro. Oczywiście umożliwia utworzenie każdego makra jako oddzielnego obiektu, ale często jest to właściwe rozwiązanie do kilku powiązanych makr w jednym obiekcie makra. Nazwa w kolumnie Nazwa makra identyfikuje każdego makra.

Makro składa się z poszczególnych akcji makra. Większość akcji wymaga jednego lub więcej argumentów. Dodatkowo do każdego makra w grupie makr można przypisać nazwę oraz dodać warunki określające sposób uruchamiania każdej akcji. W poniższych sekcjach zostało to omówione bardziej szczegółowo.

Nazwy makr

Jeśli obiekt makra zawiera tylko jedno makro, nazwy makr są niepotrzebne. Po prostu można odwoływać się do makra według nazwy obiektu makra. Jednak w przypadku grupy makr, należy przypisać unikatową nazwę dla każdego makra. Jeśli w kolumnie Nazwa makra nie jest widoczny w Konstruktorze makr, kliknij pozycję Nazwy makr Obraz przycisku w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Projektowanie. Więcej informacji na temat uruchamiania makr w grupach makr pojawi się w dalszej części tego artykułu.

Argumenty

Argument jest wartością dostarczającą informacje dla akcji, takie jak ciąg znaków, który należy wyświetlić w oknie komunikatu, lub formant, na którym ma zostać wykonana operacja. Niektóre argumenty są wymagane, natomiast inne są opcjonalne. Argumenty są widoczne w okienku Argumenty akcji u dołu Konstruktora makr.

Wprowadzanie argumentów akcji

Nowa funkcja Office Access 2007 Konstruktor makr jest kolumna argumenty, dzięki czemu można wyświetlać (ale nie można edytować) argumentów akcji w tym samym wierszu, jak akcja. Ta funkcja nieco ułatwia czytanie makr, gdyż nie trzeba zaznaczyć każdej akcji w celu wyświetlenia jej argumentów. Aby wyświetlić kolumnę argumenty, kliknij pozycję argumenty Obraz przycisku w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Projektowanie.

Warunki

Warunek określa kryteria, które muszą zostać spełnione, zanim akcja zostanie wykonana. Można użyć dowolnego wyrażenie zwracającego wynik Prawda/Fałsz lub Tak/Nie. Akcja nie zostanie wykonana, jeśli wyrażenie zwróci wartość Fałsz, Nie lub 0 (zero). Jeśli wyrażenie zwróci inną wartość, akcja zostanie wykonana.

Aby zastosować jeden warunek dla więcej niż jednej akcji, dla każdej kolejnej akcji, której ma dotyczyć warunek, należy wpisać wielokropek (...) w kolumnie Warunek. Jeśli wyrażenie zwróci wartość Fałsz, Nie lub 0 (zero), żadna z tych akcji nie zostanie wykonana. Jeśli wyrażenie zwróci jakąkolwiek inną wartość, zostaną wykonane wszystkie akcje.

Aby wyświetlić kolumnę warunków w Konstruktorze makr na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję warunki Obraz przycisku .

Wyrażenie służące do wykonania akcji

Sytuacja

[Miasto]="Paryż"

Paryż jest wartością kontrolki Miasto w formularzu, z którego zostało uruchomione makro.

DCount("[IDZamówienia]", "Zamówienia")>35

Istnieje więcej niż 35 elementów w polu IDZamówienia tabeli Zamówienia.

DCount("*", "Opisy zamówień", "[IDZamówienia]= Forms![Zamówienia]![IDZamówienia]")>3

Istnieją więcej niż 3 wpisy w tabeli Szczegóły zamówień, dla których pole IDZamówienia zgadza się z polem IDZamówienia w formularzu Zamówienia.

[DataWysyłki] Between #2-lut-2006# And #2-mar-2006#

Wartość pola DataWysyłki w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro, zawiera się w przedziale od 2-lut-2006 do 2-mar-2006.

Forms![Produkty]![StanMagazynu]<5

Wartość pola StanMagazynu w formularzu Produkty jest mniejsza niż 5.

IsNull([Imię])

Wartość Imię w formularzu, z którego zostało uruchomione makro ma wartość null (nie ma wartości). To wyrażenie jest równoważna [Imię] Is Null.

[Kraj/Region]="Wielka Brytania" And Forms![PodsumowaniaSprzedaży]! [PodsumowaniaZamówień]>100

Wartość pola Kraj/Region w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro, jest równa Wielka Brytania, a wartość w polu PodsumowaniaZamówień formularza PodsumowaniaSprzedaży jest większa niż 100.

[Kraj/Region] In ("Francja", "Włochy", "Hiszpania") And Len([KodPocztowy])<>5

Wartość pola Kraj/Region w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro, jest równa Francja, Włochy lub Hiszpania, a długość kodu pocztowego jest inna niż 5 znaków.

MsgBox("Czy potwierdzasz zmiany?",1)=1

Został kliknięty przycisk OK w oknie dialogowym, w którym funkcja MsgBox wyświetliła komunikat „Czy potwierdzasz zmiany?”. Jeśli w oknie dialogowym został kliknięty przycisk Anuluj, program Access zignoruje akcję.

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Tymczasowa zmienna użyta do przechowania wyniku okna komunikatu jest porównywana z 2 (vbCancel=2).

Porada: Aby program Access tymczasowo pominął akcję, należy wstawić jako warunek wartość Fałsz. Tymczasowe pomijanie akcji jest przydatne podczas rozwiązywania problemów z makrem.

Akcje makr

Akcje są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi makr. Program Access udostępnia wiele akcji, spośród których można wybierać, dając tym samym dostęp do różnorodnych poleceń. Na przykład niektóre spośród najczęściej używanych akcji umożliwiają otworzenie raportu, znalezienie rekordu, wyświetlenie okna komunikatu lub zastosowanie filtra do formularza lub raportu.

Początek strony

Nowe funkcje makr w programie Office Access 2007

W poprzednich wersjach programu Access wiele typowych funkcji nie mogło zostać wykonanych bez napisania kodu VBA. W programie Office Access 2007 zostały dodane nowe funkcje i akcje makr, co eliminuje konieczność pisania kodu. Dzięki temu dodawanie funkcjonalności do bazy danych jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

 • Makra osadzone    Istnieje możliwość osadzania makr w dowolnym ze zdarzeń udostępnianych przez formularz, raport lub formant. Makro osadzone nie jest widoczne w okienku nawigacji; jest ono częścią formularza, raportu lub formantu, w którym zostało utworzone. Podczas tworzenia kopii formularza, raportu lub formantu, który zawiera makra osadzone, makra te są również umieszczane w kopii.

 • Zwiększenie zabezpieczenia    gdy przycisk Pokaż wszystkie akcje Obraz przycisku nie jest podświetlona w Konstruktorze makr, akcje tylko makra i UruchomPolecenie argumenty, które są dostępne są te, które są wymagane do uruchomienia oznaczone jako zaufanej. Nawet wtedy, gdy baza danych jest w trybie wyłączonym (w przypadku działanie uniemożliwia języka VBA), spowoduje uruchomienie makra skonstruowane za pomocą te akcje. Bazy danych, które zawierają akcji makr, które nie znajdują się na liście zaufanych — lub baz danych, które mają kod języka VBA — muszą zostać jawnie oznaczone jako zaufane.

 • Błąd obsługi i debugowanie   Office Access 2007 zawiera nowego makra działań, takich jak PrzyBłędzie (podobna do instrukcji "Na błąd" w języku VBA) i Wyczyśćbłądmakra, które umożliwiają wykonywanie określonych akcji, gdy wystąpi błąd w trakcie działania makra. Ponadto nowej akcji makra PracaKrokowa umożliwia przejście w tryb pojedynczy krok w dowolnym momencie w makrach, tak, aby można obserwować działania pojedynczych akcji makra. 

 • Zmienne tymczasowe    Trzy nowe akcje makr (Ustawzmiennątymczasową, Usuńzmiennątymczasowąi RemoveAllTempVars) umożliwiają tworzenie i używanie w makrach zmiennych tymczasowych. Można użyć w wyrażeniach warunkowych można kontrolować działanie makr lub w celu przekazania danych do i z raportów lub formularzy lub do żadnych innych celów, która wymaga lokalizację tymczasowego przechowywania wartości. Zmienne tymczasowe są również dostępne w języku VBA, więc można też używać ich do przekazywania danych do i z moduły VBA.

Początek strony


Tworzenie makr

W programie Office Access 2007 makro lub grupa makr może zostać umieszczona w obiekcie makra (czasem nazywanym makrem autonomicznym). Makro może być również osadzone w dowolnej właściwości zdarzenia formularza, raportu lub formantu. Makra osadzone stają się częścią obiektu lub formantu, w którym są osadzone. Makra autonomiczne są widoczne w okienku nawigacji w obszarze Makra, natomiast makra osadzone są niewidoczne.

Funkcje Konstruktor makr

Tworzenie autonomicznego makra

Tworzenie grupy makr

Tworzenie osadzonego makra

Przykład: Osadzanie makra w zdarzeniu przy braku danych raportu

Edytowanie makra

Dowiedz się więcej o akcji makr

Funkcje Konstruktora makr

Konstruktor makr jest używany do tworzenia i modyfikacji makr. Aby otworzyć Konstruktora makr:

 • Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij polecenie makro. Jeśli to polecenie jest niedostępna, kliknij strzałkę znajdującą się pod modułu lub przycisk Moduł klasy, a następnie kliknij makro. Obraz przycisku

  Program Access wyświetli Konstruktora makr.

Konstruktor makr umożliwia utworzenie listy akcji, które będą wykonywane podczas działania makra. Przy pierwszym uruchomieniu Konstruktora makr są wyświetlane kolumny Akcja, Argumenty oraz Komentarz.

W obszarze Argumenty akcji można wprowadzać i edytować argumenty dla każdej akcji makra, jeśli takie istnieją. W polu opisu jest wyświetlany krótki opis dla każdej akcji lub argumentu. Aby wyświetlić opis w polu, należy kliknąć akcję lub jej argument.

Poniższa tabela przedstawia polecenia dostępne na karcie Projektowanie Konstruktora makr.

Grupa

Polecenie

Opis

Narzędzia   

Uruchom   

Wykonuje akcje zawarte na liście makra.

Praca krokowa   

Włącza tryb pracy krokowej. Po uruchomieniu makra w tym trybie akcje są wykonywane pojedynczo. Po wykonaniu akcji jest wyświetlane okno dialogowe Praca krokowa makra. Można kliknąć w oknie dialogowym przycisk Krok, aby przejść do następnej akcji. Można kliknąć przycisk Zatrzymaj wszystkie makra, aby zatrzymać wszystkie uruchomione makra. Można kliknąć przycisk Dalej, aby wyjść z trybu pracy krokowej i wykonać dalsze akcje bez zatrzymywania.

Konstruktor   

Gdy zostanie wprowadzony argument akcji, który może zawierać wyrażenie, ten przycisk jest włączany. Należy kliknąć przycisk Konstruktor, aby otworzyć okno dialogowe Konstruktor wyrażeń, w którym można skonstruować wyrażenie.

Wiersze    

Wstawianie wierszy   

Wstawia jeden lub więcej pustych wierszy powyżej wybranego wiersza lub wierszy.

Usuwanie wierszy   

Usuwa wybrany wiersz lub wiersze akcji.

Pokaż/Ukryj   

Pokaż wszystkie akcje   

Wyświetla większą lub mniejszą liczbę akcji makr na liście rozwijanej Akcja.

 • Aby wyświetlić dłuższą listę akcji makr, należy kliknąć przycisk Pokaż wszystkie akcje. Gdy jest dostępna dłuższa lista akcji makr, przycisk Pokaż wszystkie akcje jest widoczny jako wybrany. Jeśli zostanie wybrana akcja makra z dłuższej listy akcji makr, uruchomienie tej akcji może wymagać jawnego oznaczenia bazy danych jako zaufanej.

 • Aby przełączyć się z długiej listy do krótszej, wyświetlającej tylko te akcje makr, które mogą zostać użyte w bazie danych nieoznaczonej jako zaufana, upewnij się, że przycisk Pokaż wszystkie akcje nie jest zaznaczony.

  Porada: Jeśli przycisk Pokaż wszystkie akcje jest zaznaczony, należy kliknąć przycisk Pokaż wszystkie akcje, aby usunąć jego zaznaczenie.

  Gdy przycisk Pokaż wszystkie akcje nie jest zaznaczony, dostępna jest krótsza lista zaufanych akcji makr.

Nazwy makr   

Wyświetlenie lub ukrycie w kolumnie Nazwa makra. Nazwy makr są wymagane w grupach makr, aby odróżnić poszczególne makra od siebie, ale w przeciwnym razie nazywanie makr. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Tworzenie grupy makrw dalszej części tego artykułu.

Warunki   

Pokazuje lub ukrywa kolumnę Warunek. Ta kolumna jest używana do wprowadzania wyrażeń sterujących wykonywaniem akcji.

Argumenty   

Pokazuje lub ukrywa kolumnę Argumenty. W kolumnie są wyświetlane argumenty dla każdej akcji makra, co czyni przeglądanie makra łatwiejszym. Jeśli kolumna Argumenty nie jest wyświetlona, należy kliknąć akcję i odczytać jej argumenty w obszarze Argumenty akcji. Nie ma możliwości wprowadzania argumentów w kolumnie Argumenty.

Powrót do początku sekcji

Tworzenie makra autonomicznego

 • Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 • Zostanie wyświetlony Konstruktor makr.

 • Dodaj akcję do makra:

  1. W Konstruktorze makr kliknij pierwszą pustą komórkę w kolumnie Akcja.

  2. Wpisz akcję, która ma zostać użyta, lub kliknij strzałkę, aby wyświetlić lista akcji, a następnie wybierz akcję, której chcesz użyć.

  3. W obszarze Argumenty akcji określ argumenty akcji, jeśli są one wymagane. Aby wyświetlić krótki opis argumentu, kliknij w polu argumentu, a następnie przeczytaj opis po prawej stronie argumentu.
   Porady

   • Argumenty akcji, którego ustawienia są nazwy obiektów bazy danych można ustawić argument przeciągając obiekt z okienka nawigacji do pola argumentu Nazwa obiektu akcji.

   • Akcję można również utworzyć, przeciągając obiekt bazy danych z okienka nawigacji do pustego wiersza w Konstruktorze makr. Jeśli do Konstruktora makr zostanie przeciągnięta tabela, kwerenda, formularz, raport lub moduł, program Access doda akcję otwierającą tabelę, kwerendę, formularz lub raport. Jeśli do Konstruktora makr zostanie przeciągnięte makro, program Access doda akcję uruchamiającą makro.

  4. Opcjonalnie wpisz komentarz dla akcji.

 • Aby dodać do makra więcej akcji, przejdź do kolejnego wiersz akcji, a następnie powtórz krok 2. Program Access wykona akcje w kolejności, w jakiej są umieszczone na liście.

Powrót do początku sekcji

Tworzenie grupy makr

W celu zgrupowania kilku powiązanych makr w jednym obiekcie makra można utworzyć grupę makr.

 • Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 • Zostanie wyświetlony Konstruktor makr.

 • Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Nazwy makr Obraz przycisku , jeśli nie została jeszcze wybrana. W kolumnie Nazwa makra jest wyświetlany w Konstruktora makr.

  Uwaga: Stosowanie nazw makr w grupach makr jest konieczne, gdyż umożliwia zidentyfikowanie poszczególnych makr. Nazwa makra jest wyświetlana w tym samym wierszu co pierwsza akcja makra. Dla każdej kolejnej akcji makra kolumna nazwy pozostaje pusta. Makro kończy się w miejscu następnego wpisu w kolumnie nazwy makra.

 • W kolumnie Nazwa makra wpisz nazwę pierwszego makra w grupie makr.

 • Dodaj akcje, które mają być wykonywane podczas działania pierwszego makra:

  1. W kolumnie Akcja kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę akcji.

  2. Kliknij akcję do dodania.

  3. W obszarze Argumenty akcji określ argumenty akcji, jeśli są one wymagane. Aby wyświetlić krótki opis argumentu, kliknij w polu argumentu, a następnie przeczytaj opis po prawej stronie argumentu.
   Porady

   • Dla argumentów akcji, których ustawieniami jest nazwa obiektu bazy danych, można ustawić argument, przeciągając obiekt z okienka nawigacji do pola Nazwa obiektu argumentu akcji.

   • Akcję można również utworzyć, przeciągając obiekt bazy danych z okienka nawigacji do pustego wiersza w Konstruktorze makr. Jeśli do Konstruktora makr zostanie przeciągnięta tabela, kwerenda, formularz, raport lub moduł, program Access doda akcję otwierającą tabelę, kwerendę, formularz lub raport. Jeśli do Konstruktora makr zostanie przeciągnięte makro, program Access doda akcję uruchamiającą makro.

  4. Opcjonalnie wpisz komentarz dla akcji.

 • Przejdź w kolumnie Nazwa makra do następnego pustego wiersza, a następnie wpisz nazwę dla następnego makra w grupie.

 • Dodaj akcje, które mają być wykonywane przez makro:

 • Powtórz kroki 5 i 6 dla każdego makra w grupie.

Uwaga: 

 • Po uruchomieniu grupy makr, klikając go w okienku nawigacji lub klikając pozycję Uruchom Obraz przycisku w grupie Narzędzia na karcie Projektowanie, program Access uruchamia pierwsze makro, zatrzymując się po osiągnięciu drugą nazwę makra.

 • Przy zapisywaniu grupy makr określona nazwa staje się nazwą całej grupy makr. Ta nazwa jest wyświetlana w obszarze Makra w okienku nawigacji. Aby odwołać się do pojedynczego makra w grupie, użyj składni:

  nazwagrupymakr.NazwaMakra

  Na przykład przyciski.Produkty odwołuje się do makra produkty w grupie makr przyciski. Na liście makr, takiej jak lista argumentu Nazwa makra dla akcji program Access wyświetli makra produkty jako przyciski.produkty.

Powrót do początku sekcji

Tworzenie makra osadzonego

Makra osadzone różnią się od makr autonomicznych tym, że są przechowywane we właściwościach zdarzeń formularzy, raportów i formantów. Nie są wyświetlane jako obiekty w obszarze Makra w okienku nawigacji. Dzięki temu zarządzenie bazą danych jest łatwiejsze, gdyż nie trzeba śledzić oddzielnych obiektów makr zawierających makra dla formularza lub raportu. Do utworzenia makra osadzonego służy następująca procedura.

 1. Otwórz formularz lub raport, który ma zawierać makro w widoku projektu lub układu. Aby otworzyć formularz lub raport, kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku lub Widok układu Obraz przycisku .

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij formant lub sekcję zawierającą właściwość zdarzenia, w którym ma zostać osadzone makro.

  Aby zaznaczyć cały formularz lub raport, kliknij pozycję Raport na liście rozwijanej u góry arkusza właściwości.

 4. W arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 5. Kliknij właściwość zdarzenia, w której chcesz osadzić makro, a następnie kliknij pozycję Przycisk Konstruktor obok pola.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora kliknij pozycję Konstruktor makr, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W Konstruktorze makr kliknij pierwszy wiersz w kolumnie Akcja.

 8. Na liście rozwijanej Akcja kliknij odpowiednią akcję.

 9. Wypełnij wymagane argumenty w okienku Argumenty akcji, a następnie przejdź do kolejnego wiersza akcji.

 10. Powtarzaj kroki 8 i 9, aż makro zostanie ukończone.

 11. Kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Zamknij Obraz przycisku .

Makro będzie uruchamiane przy każdym wyzwoleniu określonego zdarzenia.

Uwaga: Access umożliwia tworzenie grupy makr jako makra osadzonego. Jednak tylko pierwsze makro w grupie jest uruchamiane po zdarzenia. Kolejne makra są ignorowane, chyba że zostaną wywołane wewnątrz makra osadzonego (na przykład przez akcję OnError ).

Powrót do początku sekcji

Przykład: osadzanie makra w zdarzeniu raportu Przy braku danych

Gdy raport zostanie uruchomiony, a jego źródło danych nie będzie zawierać żadnych rekordów, raport wyświetli pustą stronę (to znaczy stronę, która nie zawiera żadnych danych). Zamiast tego można wyświetlać okno komunikatu, nie wyświetlając raportu w ogóle. W takiej sytuacji użycie makra osadzonego jest najlepszym rozwiązaniem.

 1. Otwórz raport w widoku projektu lub w widoku układu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. W arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 4. Kliknij pozycję Przy braku danych.

 5. Kliknij pozycję Przycisk Konstruktor .

 6. W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora kliknij pozycję Konstruktor makr, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Wprowadź akcje i argumenty z następującej tabeli.

Akcja

Argumenty

OknoKomunikatu

Nie znaleziono rekordów.; Tak; Informacje; Brak danych

AnulujZdarzenie

[brak argumentów]

 1. Powyższa tabela przedstawia argumenty w taki sposób, w jaki są wyświetlane w kolumnie Argumenty. W rzeczywistości są one wprowadzane w obszarze Argumenty akcji w sposób przedstawiony w następującej tabeli.

Argument akcji

Wartość

Komunikat

Nie znaleziono rekordów.

Sygnalizuj dźwiękiem

Tak

Typ

Informacje

Tytuł

Brak danych

 1. Kliknij przycisk Zamknij.

  Konstruktor makr zostanie zamknięty, a dla zdarzenia Przy braku danych zostanie wyświetlony tekst [Makro osadzone].

 2. Zapisz i zamknij raport.

Przy następnym uruchomieniu tego raportu, gdy nie zostaną znalezione żadne rekordy, zostanie wyświetlone okno komunikatu. Gdy w oknie komunikatu zostanie kliknięty przycisk OK, raport zostanie anulowany, a pusta strona nie pojawi się.

Powrót do początku sekcji

Edytowanie makra

 • Aby wstawić wiersz akcji     Kliknij wiersz makra powyżej którego chcesz wstawić nowej akcji, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Wiersze, kliknij polecenie Wstaw wiersze Obraz przycisku .

 • Aby usunąć wiersz akcji     Kliknij wiersz akcji, którą chcesz usunąć, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Wiersze kliknij pozycję Usuń wiersze Obraz przycisku .

 • Aby przenieść wiersz akcji    Wybierz akcję, klikając selektor wiersza na lewo od nazwy akcji. Przeciągnij selektor wiersza, aby przenieść akcję do nowej pozycji.

Początek strony

Dalsze informacje na temat akcji makr

W czasie pracy z Konstruktorem makr można dowiedzieć się więcej na temat akcji lub argumentu, klikając odpowiedni element. Opis pojawi się w polu w prawym dolnym rogu Konstruktora makr. Każda akcja makra jest również skojarzona z odpowiednim artykułem Pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na temat akcji, należy kliknąć akcję na liście akcji, a następnie nacisnąć klawisz F1.

Początek strony

Uruchamianie makra

Makra autonomiczne mogą być uruchamiane w jednym z następujących sposobów: bezpośrednio (na przykład w okienku nawigacji), w grupie makra, z innego makra, z modułu VBA lub w odpowiedzi na zdarzenie w formularzu, raporcie lub kontrolki. Makro osadzone w formularzu, raporcie lub kontrolki mogą być uruchamiane przez kliknięcie przycisku Uruchom Obraz przycisku na karcie Projektowanie, gdy znajduje się w widoku projektu; w przeciwnym razie makro będzie uruchamiane tylko, gdy zostanie wywołana skojarzone z nim zdarzenie.

Bezpośrednie uruchamianie makra

Aby makro uruchomić bezpośrednio, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź do makra w okienku nawigacji, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę makra.

 • Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie makro kliknij przycisk Uruchom makro Obraz przycisku , kliknij odpowiednie makro na liście Nazwa makra, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli makro jest otwarty w widoku projektu, kliknij przycisk Uruchom Obraz przycisku na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia. Aby otworzyć makro w widoku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie kliknij Widok projektu Obraz przycisku .

Uruchamianie makra należącego do grupy makr

Aby uruchomić makro należące do grupy makr, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie makro kliknij przycisk Uruchom makro Obraz przycisku , a następnie kliknij makro na liście Nazwa makra.

  Program Access zawiera wpis dla każdego makra w każdej grupie makr w formacie nazwagrupymakr.NazwaMakra.

 • Kliknij przycisk OK.

 • Określ makro jako ustawienie właściwość zdarzenia w formularzu lub raporcie albo jako argument Nazwa makra akcji UruchomMakro . Odwołanie do makra za pomocą następującej składni:

  NazwaGrupyMakr.NazwaMakra

  Na przykład następujące ustawienia właściwości zdarzenia uruchomią makro Kategorie w grupie makr Przyciski panelu przełączania formularza:

  Przyciski panelu przełączania formularza.Kategorie

 • Uruchom makro, który znajduje się w grupie makr z wnętrza procedury VBA przy użyciu metody RunMacro obiektu DoCmd i przy użyciu składni przedstawionym wcześniej, aby odwołać się do makra.

Uruchamianie makra z poziomu innego makra lub procedury języka VBA

Dodawanie akcji do makra lub procedury.

 • Aby dodać akcję UruchomMakro do makra, kliknij pozycję UruchomMakro na liście akcji w pustym wierszu akcji, a następnie ustaw argument Nazwa makra nazwę makra, które chcesz uruchomić.

 • Aby dodać akcję UruchomMakro do procedury VBA, Dodaj metodę RunMacro obiektu DoCmd do odpowiedniej procedury, a następnie określ nazwę makra, które chcesz uruchomić. Na przykład następujące wystąpienie metody RunMacro uruchamia makro nazwane Moje makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Uruchamianie makra w odpowiedzi na zdarzenie formularza, raportu lub formantu

Obecnie jest możliwe osadzanie makr bezpośrednio we właściwościach zdarzeń formularzy, raportów i formantów, ale można nadal tworzyć makra autonomiczne i wiązać je ze zdarzeniami w taki sam sposób jak we wcześniejszych wersjach programu Access.

 1. Po utworzeniu makra autonomicznego otwórz formularz lub raport w widoku projektu lub w widoku układu.

 2. Otwórz arkusz właściwości formularza lub raportu albo arkusz właściwości sekcji lub formantu w formularzu lub raporcie.

 3. Kliknij kartę Zdarzenie.

 4. Kliknij właściwość zdarzenia dla zdarzenia, które chcesz uruchamiać makro. Na przykład aby uruchomić makro dla zdarzenia zmiany , kliknij właściwość Przy zmianie .

 5. Na liście rozwijanej kliknij nazwę makra autonomicznego.

 6. Zapisz formularz lub raport.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×