Podstawowe informacje dotyczące makr programu Access 2007

Podstawowe informacje dotyczące makr programu Access 2007

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono, czym są makra i w jaki sposób będą go mogli zapisać czas, przez automatyzowanie często wykonywanych zadań. Jej przedstawione są tutaj podstawy tworzenia i używania makr, a także ulepszenia dotyczące makr w Microsoft Office Access 2007.

W tym artykule

Co to jest makro?

Opis makr

Nowe funkcje makr w programie Office Access 2007

Tworzenie makra

Uruchamianie makra

Co to jest makro?

Makro to narzędzie, które umożliwia automatyzowanie zadań i dodawanie funkcji do formularzy, raportów i kontrolek. Na przykład jeśli Dodawanie przycisku polecenia do formularza, należy skojarzyć zdarzenie OnClick przycisku do makra i makra zawiera polecenia, że ma być wykonywane za każdym razem, który po kliknięciu przycisku.

W programie Access warto makra można traktować jako uproszczony język programowania, napisanego przez tworzenie listy Akcje do wykonania. Podczas tworzenia makra wybór akcji z listy rozwijanej i wypełnij wymagane informacje dla każdej akcji. Makra umożliwiają dodawanie funkcji do formularzy, raportów i formantów bez pisania kodu w module Visual Basic for Applications (VBA). Makra stanowią podzbiór poleceń, które są dostępne w języku VBA, a większość osób łatwiej tworzyć makra niż Aby napisać kod języka VBA.

Załóżmy na przykład, że ma być uruchamiany raport bezpośrednio z poziomu jednego z formularzy wprowadzania danych. Można dodać przycisk do formularza, a następnie utworzyć makro uruchamiające raport. Makro może być autonomicznego makra (oddzielnym obiektem w bazie danych), powiązanym ze zdarzeniem OnClick przycisku lub bezpośrednio do zdarzenia OnClick przycisku można osadzić makro — nową funkcję w Office Access 2007. W obu przypadkach, po kliknięciu przycisku makra jest uruchomiony i rozpoczęcie raportu.

Makro można utworzyć za pomocą Konstruktora makr przedstawionego na poniższej ilustracji.

Konstruktor makr

Aby wyświetlić Konstruktora makr:

 • Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij polecenie makro. Jeśli to polecenie jest niedostępna, kliknij strzałkę znajdującą się pod modułu lub przycisk Moduł klasy, a następnie kliknij makro. Obraz przycisku

  Porada: W programie Access 2010, aby stał się jeszcze bardziej ułatwi tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie makra programu Access została przeprojektowana Konstruktora makr.

Początek strony

Opis makr

Termin makro jest często używany do określenia obiektów makr autonomicznych (oznacza to, że obiekty, które pojawi się w obszarze makra w okienku nawigacji), ale w rzeczywistości pojedynczy obiekt makra może zawierać wiele makr. W takim przypadku go nosi nazwę grupy makr. Grupa makr jest wyświetlana w okienku nawigacji jako pojedynczy obiekt makra, ale grupa makr zawiera więcej niż jedno makro. Oczywiście umożliwia utworzenie każdego makra jako oddzielnego obiektu, ale często jest to właściwe rozwiązanie do kilku powiązanych makr w jednym obiekcie makra. Nazwa w kolumnie Nazwa makra identyfikuje każdego makra.

Makro składa się z poszczególnych akcji. Większość akcji wymaga co najmniej jeden argument. Ponadto można przypisać nazw dla każdego makra w grupie makr, a następnie możesz dodać warunki określające sposób uruchamiania każdej akcji. W następujących sekcjach omówiono każdą z tych funkcji bardziej szczegółowo.

Nazwy makr

Jeśli obiekt makra zawiera tylko jedno makro, nazwy makr są niepotrzebne. Po prostu można odwoływać się do makra według nazwy obiektu makra. Jednak w przypadku grupy makr, należy przypisać unikatową nazwę dla każdego makra. Jeśli w kolumnie Nazwa makra nie jest widoczny w Konstruktorze makr, kliknij pozycję Nazwy makr Obraz przycisku w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Projektowanie. Więcej informacji na temat uruchamiania makr w grupach makr pojawi się w dalszej części tego artykułu.

Argumenty

Argument jest wartość, która udostępnia informacje z akcją, takie jak ciąg znaków, aby wyświetlić w oknie komunikatu, które kontrolowanie ma zostać wykonana i tak dalej. Niektóre argumenty są wymagane, a inne są opcjonalne. Argumenty są widoczne w okienku Argumenty akcji u dołu Konstruktora makr.

Wprowadzanie argumentów akcji

Nowa funkcja Office Access 2007 Konstruktor makr jest kolumna argumenty, dzięki czemu można wyświetlać (ale nie można edytować) argumentów akcji w tym samym wierszu, jak akcja. Ta funkcja nieco ułatwia czytanie makr, gdyż nie trzeba zaznaczyć każdej akcji w celu wyświetlenia jej argumentów. Aby wyświetlić kolumnę argumenty, kliknij pozycję argumenty Obraz przycisku w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Projektowanie.

Warunki

Warunek określa pewne kryteria, które muszą być spełnione, zanim zostanie wykonana akcja. Możesz użyć dowolnego wyrażenie, którego wynikiem jest PRAWDA i FAŁSZ lub tak/nie. Akcja nie zostanie wykonana, jeśli wyrażenie ma wartość FAŁSZ, nie lub 0 (zero). Jeśli wyrażenie ma inną wartość, spowoduje uruchomienie akcji.

Możesz mieć jeden warunek więcej niż jednej akcji, wpisując wielokropek (...) w kolumnie Stan dla każdej kolejnej akcji, której ma dotyczyć warunek, aby zastosować do. Jeśli wyrażenie ma wartość FAŁSZ, nie lub 0 (zero), żadne akcje są wykonywane. Jeśli warunek ma inną wartość, zostaną wykonane wszystkie czynności.

Aby wyświetlić kolumnę warunków w Konstruktorze makr na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję warunki Obraz przycisku .

Wyrażenie służące do wykonania akcji

Jeśli:

[Miasto]="Wrocław"

Wrocław jest wartością kontrolki Miasto w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro.

DCount ("[IDZamówienia]", "zamówienia") > 35

Istnieje więcej niż 35 elementów w polu OrderID tabeli Orders.

DCount ("*", "Szczegóły zamówień", "[IDZamówienia] = Forms! [ Zamówienia]! [Identyfikator zamówienia] ") > 3

Istnieje więcej niż 3 wpisy w tabeli Szczegóły zamówienia, dla których pole IDZamówienia tabeli jest zgodne z polem IDZamówienia w formularzu zamówienia.

[DataWysyłki] Between #2-lut-2006 # i #2-Mar-2006 #

Wartość w polu DataWysyłki w formularzu, z którego zostało uruchomione makro jest nie wcześniej niż 2-lut-2006 i nie później niż 2-Mar-2006.

Formularze! [Produkty]! [StanMagazynu] < 5

Wartość pola UnitsInStock w formularzu Products jest mniejsza niż 5.

IsNull([Imię])

Wartość Imię w formularzu, z którego zostało uruchomione makro ma wartość null (nie ma wartości). To wyrażenie jest równoważna [Imię] Is Null.

[Kraj/Region] = "USA" And Forms! [SalesTotals]! [Poziomu] > 100

Wartość w polu Kraj/region w formularzu, z którego zostało uruchomione makro jest Wielkiej Brytanii, a wartość pola poziomu PodsumowaniaZamówień formularza jest większa niż 100.

[Kraj/region] In ("Francja", "Włochy", "Hiszpania") And Len([KodPocztowy]) <> 5

Wartość w polu Kraj/region w formularzu, z którego zostało uruchomione makro jest Francja, Włochy lub Hiszpania i kod pocztowy jest nie 5 znaków.

MsgBox("Czy potwierdzasz zmiany?",1)=1

Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym, w którym funkcja MsgBox Wyświetla "Potwierdź changes?". Jeśli klikniesz przycisk Anuluj w oknie dialogowym, program Access ignoruje akcji.

[Zmienne tymczasowe]! [MsgBoxResult] = 2

Zmiennej tymczasowej, który służy do przechowywania wartości w oknie komunikatu są porównywane 2 (vbCancel = 2).

Porada: Aby program Access tymczasowo pominąć akcję, należy wprowadzić wartość FAŁSZ jako warunku. Tymczasowe pomijanie akcji mogą być pomocne podczas rozwiązywania makra.

Akcje makr

Akcje są podstawowe blokami konstrukcyjnymi makr. Program Access udostępnia dużej liczby akcji, z których można wybierać, umożliwiając szeroką gamę poleceń. Na przykład niektóre z najczęściej używanych akcji Otwórz raport, znajdowania rekordu, wyświetlane w oknie komunikatu lub stosowanie filtru do formularza lub raportu.

Początek strony

Nowe funkcje makr w Office Access 2007

We wcześniejszych wersjach programu Access nie można wykonać wiele najczęściej używanych funkcji bez pisania kodu VBA. W Office Access 2007 aby pomóc uniknąć kodu zostały dodane nowe funkcje i akcje makra. Ułatwia dodawanie funkcji do bazy danych i ułatwia lepiej zabezpieczyć.

 • Osadzone makra    Teraz masz możliwość osadzania makr w dowolnym zdarzeń formularza, raportu lub formantu. Osadzone makro nie jest widoczna w okienku nawigacji. staje się części formularza, raportu lub formantu, w którym został utworzony. Tworzenie kopii formularza, raportu lub formantu, zawierającego makra osadzone, makra są również obecne w kopii.

 • Zwiększenie zabezpieczenia    gdy przycisk Pokaż wszystkie akcje Obraz przycisku nie jest podświetlona w Konstruktorze makr, akcje tylko makra i UruchomPolecenie argumenty, które są dostępne są te, które są wymagane do uruchomienia oznaczone jako zaufanej. Nawet wtedy, gdy baza danych jest w trybie wyłączonym (w przypadku działanie uniemożliwia języka VBA), spowoduje uruchomienie makra skonstruowane za pomocą te akcje. Bazy danych, które zawierają akcji makr, które nie znajdują się na liście zaufanych — lub baz danych, które mają kod języka VBA — muszą zostać jawnie oznaczone jako zaufane.

 • Błąd obsługi i debugowanie   Office Access 2007 zawiera nowego makra działań, takich jak PrzyBłędzie (podobna do instrukcji "Na błąd" w języku VBA) i Wyczyśćbłądmakra, które umożliwiają wykonywanie określonych akcji, gdy wystąpi błąd w trakcie działania makra. Ponadto nowej akcji makra PracaKrokowa umożliwia przejście w tryb pojedynczy krok w dowolnym momencie w makrach, tak, aby można obserwować działania pojedynczych akcji makra. 

 • Zmienne tymczasowe    Trzy nowe akcje makr (Ustawzmiennątymczasową, Usuńzmiennątymczasowąi RemoveAllTempVars) umożliwiają tworzenie i używanie w makrach zmiennych tymczasowych. Można użyć w wyrażeniach warunkowych można kontrolować działanie makr lub w celu przekazania danych do i z raportów lub formularzy lub do żadnych innych celów, która wymaga lokalizację tymczasowego przechowywania wartości. Zmienne tymczasowe są również dostępne w języku VBA, więc można też używać ich do przekazywania danych do i z moduły VBA.

Początek strony


Tworzenie makra

W Office Access 2007, makra lub makro grupy mogą być zawarte w obiekcie makra (nazywane autonomicznego makra) lub makra można osadzić w dowolnej właściwości zdarzenia formularza, raportu lub formantu. Makra osadzone stają się częścią obiektu lub formantu, w którym są osadzone. Makra autonomiczne są widoczne w okienku nawigacji w obszarze makra; nie są osadzone makra.

Funkcje Konstruktor makr

Tworzenie makra autonomicznego

Tworzenie grupy makr

Tworzenie makra osadzonego

Przykład: Osadzanie makra w zdarzeniu przy braku danych raportu

Edytowanie makra

Dowiedz się więcej o akcji makr

Funkcje Konstruktor makr

Tworzyć i modyfikować makra za pomocą Konstruktora makr. Aby otworzyć Konstruktora makr:

 • Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij polecenie makro. Jeśli to polecenie jest niedostępna, kliknij strzałkę znajdującą się pod modułu lub przycisk Moduł klasy, a następnie kliknij makro. Obraz przycisku

  Program Access wyświetli Konstruktora makr.

Za pomocą Konstruktora makr można tworzyć listę akcji, które mają być wykonywane podczas działania makra. Przy pierwszym otwarciu Konstruktora makr, są wyświetlane w kolumnie Akcja, kolumna argumenty i kolumnie komentarz.

W obszarze Argumenty akcji do wprowadzania i edytować argumenty dla poszczególnych akcji makra, jeśli są one wymagane. Zostanie wyświetlone okno opis, który zawiera krótki opis każdej akcji lub argumentu. Kliknij akcję lub argument akcji, aby przeczytać jej opis w polu.

Poniższa tabela zawiera polecenia, które są dostępne na karcie Projektowanie Konstruktora makr.

Grupa

Polecenie

Opis

Narzędzia   

Uruchamianie   

Wykonuje akcji wymienionych w makrze.

Praca krokowa   

Włącza tryb pojedynczy krok. Po uruchomieniu makra w tym trybie, każda akcja jest wykonywana pojedynczo. Po zakończeniu każdej akcji, zostanie wyświetlone okno dialogowe Praca krokowa makra. Kliknij przycisk kroku w oknie dialogowym, aby przejść do następnej akcji. Kliknij przycisk Zatrzymaj wszystkie makra, aby zatrzymać to i uruchamiania makr. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wyjść z trybu pojedynczy krok i wykonaj pozostałe akcje bez zatrzymywania.

Konstruktor   

Po wprowadzeniu argumentu akcji, który może zawierać wyrażenie, ten przycisk jest włączony. Kliknij przycisk Konstruktor, aby otworzyć okno dialogowe Konstruktor wyrażeń, w którym można utworzyć wyrażenie.

Wiersze   

Wstawianie wierszy   

Wstawia jeden lub więcej pustych wierszy akcji powyżej zaznaczonych wierszy lub wiersze.

Usuwanie wierszy   

Usuwa wybraną akcję wiersza lub wierszy.

Pokaż/Ukryj   

Pokaż wszystkie akcje   

Wyświetla więcej lub mniej akcji makr na liście rozwijanej akcji.

 • Aby wyświetlić dłuższą listę akcji makr, kliknij pozycję Pokaż wszystkie akcje. Po udostępnieniu dłuższą listę akcji makr przycisk Pokaż wszystkie akcje pojawi się zaznaczonego. Jeśli wybierzesz akcję makro z tym dłuższą listę akcji makr, może być konieczne do udzielania stan jawnego zaufania bazy danych przed uruchomieniem akcji.

 • Aby przełączyć się z dłuższą listę akcji makr do krótszej listy, który wyświetla tylko te akcje makr, które mogą być używane w bazie danych, która nie została zaufanych, upewnij się, że przycisk Pokaż wszystkie akcje nie jest zaznaczone.

  Porada: Jeśli przycisk Pokaż wszystkie akcje jest zaznaczone, kliknij przycisk Pokaż wszystkie akcje, aby wyczyścić zaznaczenie.

  Gdy przycisk Pokaż wszystkie akcje nie jest zaznaczone, dostępna jest krótsza lista zaufanych akcji makr.

Nazwy makr   

Wyświetlenie lub ukrycie w kolumnie Nazwa makra. Nazwy makr są wymagane w grupach makr, aby odróżnić poszczególne makra od siebie, ale w przeciwnym razie nazywanie makr. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Tworzenie grupy makrw dalszej części tego artykułu.

Warunki   

Wyświetlenie lub ukrycie kolumny warunku. Wprowadzanie wyrażeń sterujących, gdy czynności za pomocą tej kolumny.

Argumenty   

Wyświetlenie lub ukrycie kolumny argumenty. W tej kolumnie są wyświetlane argumenty dla poszczególnych akcji makra i ułatwia czytanie za pomocą makra. Jeśli kolumna argumenty nie jest wyświetlany, należy kliknąć akcję i odczytać jej argumenty w obszarze Argumenty akcji. Nie można wprowadzić argumenty w kolumnie argumenty.

Początek sekcji

Tworzenie makra autonomicznego

 • Na karcie <ui>Tworzenie</ui> w grupie <ui>Inne</ui> kliknij przycisk <ui>Makro</ui>. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku <ui>Moduł</ui> lub <ui>Moduł klasy</ui>, a następnie kliknij polecenie <ui>Makro</ui>.

 • Zostanie wyświetlony Konstruktor makr.

 • Dodaj akcję do makra:

  1. W Konstruktorze makr kliknij pierwszą pustą komórkę w kolumnie Akcja.

  2. Wpisz akcję, która ma być używany, lub kliknij strzałkę, aby wyświetlić lista akcji, a następnie wybierz akcję, która ma być używany.

  3. W obszarze Argumenty akcji określ argumenty akcji, jeśli są one wymagane. Aby wyświetlić krótki opis argumentu, kliknij w polu argumentu, a następnie przeczytaj opis po prawej stronie argumentu.
   Porady

   • Argumenty akcji, którego ustawienia są nazwy obiektów bazy danych można ustawić argument przeciągając obiekt z okienka nawigacji do pola argumentu Nazwa obiektu akcji.

   • Można także tworzyć akcji, przeciągając obiektu bazy danych za pomocą okienka nawigacji do pustego wiersza w Konstruktorze makr. Jeśli przeciągniesz tabeli, kwerendy, formularza, raportu lub modułu do Konstruktora makr, program Access doda akcję, która zostanie otwarta tabeli, kwerendy, formularza lub raportu. Jeśli przeciągniesz makra do Konstruktora makr, program Access doda akcję, która uruchamia makro.

  4. Opcjonalnie wpisz komentarz dotyczący akcji.

 • Aby dodać więcej akcji makra, przechodzenie do innej wiersz akcji, a następnie powtórz krok 2. Program Access wykonuje operacje w kolejności, w jakiej listy.

Początek sekcji

Tworzenie grupy makr

Jeśli chcesz grupować kilku powiązanych makr w jednym obiekcie makra, możesz utworzyć grupę makr.

 • Na karcie <ui>Tworzenie</ui> w grupie <ui>Inne</ui> kliknij przycisk <ui>Makro</ui>. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku <ui>Moduł</ui> lub <ui>Moduł klasy</ui>, a następnie kliknij polecenie <ui>Makro</ui>.

 • Zostanie wyświetlony Konstruktor makr.

 • Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Nazwy makr Obraz przycisku , jeśli nie została jeszcze wybrana. W kolumnie Nazwa makra jest wyświetlany w Konstruktora makr.

  Uwaga: W grupach makr nazwy makr są niezbędne do identyfikowania poszczególnych makr. Nazwa makra pojawia się w tym samym wierszu co pierwsza akcja makra. W kolumnie Nazwa makra jest puste dla każdej kolejnej akcji w makrze. Makro kończy się w następnej pozycji w kolumnie Nazwa makra.

 • W kolumnie Nazwa makra wpisz nazwę pierwszego makra w grupie makr.

 • Dodaj akcje, które chcesz pierwsze makro do przeprowadzania:

  1. W kolumnie Akcja kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę akcji.

  2. Kliknij akcję, którą chcesz dodać.

  3. W obszarze Argumenty akcji określ argumenty akcji, jeśli są one wymagane. Aby wyświetlić krótki opis argumentu, kliknij w polu argumentu, a następnie przeczytaj opis po prawej stronie argumentu.
   Porady

   • Argumenty akcji, którego ustawienia są nazwy obiektów bazy danych można ustawić argument przeciągając obiekt z okienka nawigacji do pola argumentu Nazwa obiektu akcji.

   • Można także tworzyć akcji, przeciągając obiektu bazy danych za pomocą okienka nawigacji do pustego wiersza w Konstruktorze makr. Jeśli przeciągniesz tabeli, kwerendy, formularza, raportu lub modułu do Konstruktora makr, program Access doda akcję, która zostanie otwarta tabeli, kwerendy, formularza lub raportu. Jeśli przeciągniesz makra do Konstruktora makr, program Access doda akcję, która uruchamia makro.

  4. Opcjonalnie wpisz komentarz dotyczący akcji.

 • Przenoszenie w kolumnie Nazwa makra następny pusty wiersz, a następnie wpisz nazwę dla następnego makra w grupie makr.

 • Dodaj akcje, które mają być przeprowadzić makro.

 • Powtórz kroki 5 i 6 dla każdego makra w grupie.

Uwaga: 

 • Po uruchomieniu grupy makr, klikając go w okienku nawigacji lub klikając pozycję Uruchom Obraz przycisku w grupie Narzędzia na karcie Projektowanie, program Access uruchamia pierwsze makro, zatrzymując się po osiągnięciu drugą nazwę makra.

 • Po zapisaniu grupy makr, nazwa użytkownika jest nazwą całej grupy makr. Ta nazwa jest wyświetlana w obszarze makra w okienku nawigacji. Aby odwołać się do pojedynczego makra w grupie makr, należy użyć następującej składni:

  nazwagrupymakr.NazwaMakra

  Na przykład przyciski.Produkty odwołuje się do makra produkty w grupie makr przyciski. Na liście makr, takiej jak lista argumentu Nazwa makra dla akcji program Access wyświetli makra produkty jako przyciski.produkty.

Początek sekcji

Tworzenie makra osadzonego

Makra osadzone różnią się od makr autonomicznych są przechowywane w przypadku właściwości formularzy, raportów i formantów. Nie są wyświetlane jako obiekty w obszarze makra w okienku nawigacji. To może ułatwić bazy danych do zarządzania, ponieważ nie trzeba śledzić oddzielnych obiektów makr zawierających makra dla formularza lub raportu. Poniższa procedura umożliwia tworzenie osadzonego makra.

 1. Otwórz formularz lub raport, który ma zawierać makro w widoku projektu lub układu. Aby otworzyć formularz lub raport, kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku lub Widok układu Obraz przycisku .

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij kontrolkę lub sekcji, która zawiera właściwość zdarzenia, w której chcesz osadzić makro.

  Aby zaznaczyć cały formularz lub raport, kliknij przycisk raport z listy rozwijanej u góry arkusza właściwości.

 4. W arkuszu właściwości kliknij kartę zdarzenie.

 5. Kliknij właściwość zdarzenia, w której chcesz osadzić makro, a następnie kliknij pozycję Przycisk Konstruktor obok pola.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora kliknij Konstruktor makr, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W Konstruktorze makr kliknij pierwszy wiersz w kolumnie Akcja.

 8. Na liście rozwijanej akcji kliknij akcję, którą chcesz.

 9. Wypełnij wszystkie wymagane argumenty w okienku Argumentów akcji, a następnie przejdź do następnego wiersza akcji.

 10. Powtórz kroki 8 i 9, aż do zakończenia makra.

 11. Kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Zamknij Obraz przycisku .

Makro będzie uruchamiane zawsze zdarzenia.

Uwaga: Access umożliwia tworzenie grupy makr jako makra osadzonego. Jednak tylko pierwsze makro w grupie jest uruchamiane po zdarzenia. Kolejne makra są ignorowane, chyba że zostaną wywołane wewnątrz makra osadzonego (na przykład przez akcję OnError ).

Początek sekcji

Przykład: Osadzanie makra w zdarzeniu przy braku danych raportu

Jeśli po uruchomieniu raportu w formie źródła danych nie zawiera żadnych rekordów, raport wyświetli pustą stronę, oznacza to, że strona, która zawiera żadnych danych. Możesz zamiast tego wyświetlane okno komunikatu, a nie można wyświetlić raportu w ogóle. Za pomocą makra osadzonego to idealne rozwiązanie w takiej sytuacji.

 1. Otwórz raport w widoku projektu lub układu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. W arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 4. Kliknij polecenie bez danych.

 5. Kliknij pozycję Przycisk Konstruktor .

 6. W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora kliknij Konstruktor makr, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Wprowadź akcje i argumenty z następującej tabeli.

Akcja

Argumenty

OknoKomunikatu

Nie znaleziono żadnych rekordów., tak, informacje, Brak danych

AnulujZdarzenie

[brak argumentów]

 1. Należy zauważyć, że powyższa tabela przedstawia argumenty wyświetlaną w kolumnie argumenty. Rzeczywistości są one wprowadzane w obszarze Argumenty akcji wyszczególnione w poniższej tabeli.

Argument akcji

Value (Wartość)

Komunikat

Nie znaleziono żadnych rekordów.

Sygnał dźwiękowy

Tak

Typ

Informacje

Tytuł

Brak danych

 1. Kliknij przycisk Zamknij.

  Konstruktor makr zostanie zamknięty, a zdarzenie W danych nie są wyświetlane [Makro osadzone].

 2. Zapisz i zamknij raport.

Przy następnym uruchomieniu raportu i rekordów nie są dostępne, jest wyświetlane okno komunikatu. Po kliknięciu przycisku OK w oknie komunikatu raportu anuluje bez wyświetlania pustą stronę.

Początek sekcji

Edytowanie makra

 • Aby wstawić wiersz akcji     Kliknij wiersz makra powyżej którego chcesz wstawić nowej akcji, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Wiersze, kliknij polecenie Wstaw wiersze Obraz przycisku .

 • Aby usunąć wiersz akcji     Kliknij wiersz akcji, którą chcesz usunąć, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Wiersze kliknij pozycję Usuń wiersze Obraz przycisku .

 • Aby przenieść wiersz akcji    Wybierz akcję, klikając selektor wiersza na lewo od nazwy akcji. Przeciągnij selektor wiersza, aby umieścić ją w nowe miejsce.

Początek strony

Dowiedz się więcej o akcji makr

Podczas pracy w Konstruktorze makr, możesz można dowiedzieć się więcej o akcję lub argument, klikając go, a następnie odczytanie opis w polu w prawym dolnym rogu okna Konstruktora makr. Ponadto makr ma artykułu Pomocy skojarzone z nim. Aby dowiedzieć się więcej na temat akcji, kliknij opcję Akcja na liście akcji, a następnie naciśnij klawisz F1.

Początek strony

Uruchamianie makra

Makra autonomiczne mogą być uruchamiane w jednym z następujących sposobów: bezpośrednio (na przykład w okienku nawigacji), w grupie makra, z innego makra, z modułu VBA lub w odpowiedzi na zdarzenie w formularzu, raporcie lub kontrolki. Makro osadzone w formularzu, raporcie lub kontrolki mogą być uruchamiane przez kliknięcie przycisku Uruchom Obraz przycisku na karcie Projektowanie, gdy znajduje się w widoku projektu; w przeciwnym razie makro będzie uruchamiane tylko, gdy zostanie wywołana skojarzone z nim zdarzenie.

Bezpośrednie uruchamianie makra

Aby uruchomić makro bezpośrednio, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź do makra w okienku nawigacji, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę makra.

 • Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie makro kliknij przycisk Uruchom makro Obraz przycisku , kliknij odpowiednie makro na liście Nazwa makra, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli makro jest otwarty w widoku projektu, kliknij przycisk Uruchom Obraz przycisku na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia. Aby otworzyć makro w widoku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie kliknij Widok projektu Obraz przycisku .

Uruchamianie makra, który znajduje się w grupie makr

Aby uruchomić makro, które znajduje się w grupie makra, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie makro kliknij przycisk Uruchom makro Obraz przycisku , a następnie kliknij makro na liście Nazwa makra.

  Program Access zawiera wpis dla każdego makra w każdej grupie makr w formacie nazwagrupymakr.NazwaMakra.

 • Kliknij przycisk OK.

 • Określ makro jako ustawienie właściwość zdarzenia w formularzu lub raporcie albo jako argument Nazwa makra akcji UruchomMakro . Odwołanie do makra za pomocą następującej składni:

  nazwagrupymakr.NazwaMakra

  Na przykład następujące ustawienia właściwości zdarzenia uruchamia makro o nazwie Kategorie w grupie makr o nazwie przyciski przełączania formularza:

  Panelu Przełączeń formularza.kategorie

 • Uruchom makro, który znajduje się w grupie makr z wnętrza procedury VBA przy użyciu metody RunMacro obiektu DoCmd i przy użyciu składni przedstawionym wcześniej, aby odwołać się do makra.

Uruchamianie makra z innego makra lub z procedury VBA

Dodawanie akcji do makra lub procedury.

 • Aby dodać akcję UruchomMakro do makra, kliknij pozycję UruchomMakro na liście akcji w pustym wierszu akcji, a następnie ustaw argument Nazwa makra nazwę makra, które chcesz uruchomić.

 • Aby dodać akcję UruchomMakro do procedury VBA, Dodaj metodę RunMacro obiektu DoCmd do odpowiedniej procedury, a następnie określ nazwę makra, które chcesz uruchomić. Na przykład następujące wystąpienie metody RunMacro uruchamia makro nazwane Moje makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Uruchamianie makra w odpowiedzi na zdarzenie formularza, raportu lub formantu

Mimo że można teraz osadzanie makr bezpośrednio w właściwościach zdarzeń formularzy, raportów i kontrolek, możesz nadal można tworzyć makra autonomiczne, a następnie powiązać je na zdarzenia, która jest używania makra we wcześniejszych wersjach programu Access.

 1. Po utworzeniu makra autonomicznego, otwórz formularz lub raport w widoku projektu lub widok układu.

 2. Otwórz arkusz właściwości dla formularza lub raportu lub dla sekcji lub formantu w formularzu lub raporcie.

 3. Kliknij kartę zdarzenie.

 4. Kliknij właściwość zdarzenia dla zdarzenia, które chcesz uruchamiać makro. Na przykład aby uruchomić makro dla zdarzenia zmiany , kliknij właściwość Przy zmianie .

 5. Na liście rozwijanej kliknij nazwę makra autonomicznego.

 6. Zapisz formularz lub raport.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×