Poczta usługi Windows Live 2012 nie będzie łączyć się z usługą Outlook.com

W tym artykule przedstawiono alternatywne rozwiązania umożliwiające dostęp do kont w domenach @outlook.com, @hotmail.com, @live.com i @msn.com, teraz gdy aplikacja Poczta usługi Windows Live 2012 przestała łączyć się z tymi kontami.

Uwaga: 10 stycznia 2017 r. zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Podstawowe programy Windows 2012. Ten pakiet nie jest już dostępny do pobrania.

Informacje podstawowe

Konta e-mail kończące się na @outlook.com, @hotmail.com, @live.com i @msn.com są obsługiwane przez usługę Outlook.com. W usłudze Outlook.com została wprowadzona nowa infrastruktura, która zapewnia innowacyjne funkcje poczty e-mail i kalendarza oraz wyższą wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność.

Aplikacja Poczta usługi Windows Live 2012 nie będzie łączyć się z usługą Outlook.com

Poczta usługi Windows Live 2012 nie będzie synchronizować wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza z tych kont. Przyczyną jest brak obsługi nowoczesnych technologii synchronizacji, które są używane w nowej usłudze Outlook.com, przez Pocztę usługi Windows Live 2012.

Istniejące wiadomości e-mail, kontakty i dane kalendarza przechowywane obecnie w Poczcie usługi Windows Live 2012 na komputerze będą nadal dostępne. Jednak w celu uzyskania dostępu do nowych wiadomości e-mail, zdarzeń kalendarza i danych kontaktów z konta usługi Outlook.com konieczne będzie skorzystanie z przedstawionych poniżej rozwiązań alternatywnych.

Dostępne rozwiązania alternatywne:

Oto rozwiązania alternatywne, z których można skorzystać teraz, gdy aplikacja Poczta usługi Windows Live 2012 przestała łączyć się z kontem usługi Outlook.com.

przeglądarka sieci Web

Przejdź do witryny www.outlook.com w przeglądarce internetowej i wprowadź adres e-mail oraz hasło konta w domenie @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com, aby się zalogować i zarządzać pocztą e-mail, kontaktami i danymi kalendarza.

Aplikacja Poczta w systemie Windows

Wbudowana w system Windows aplikacja Poczta to zalecany zamiennik Poczty usługi Windows Live 2012 i najpopularniejsza obecnie aplikacja poczty e-mail wśród użytkowników usługi Outlook.com. Została ona zaprojektowana pod kątem współpracy z nową usługą Outlook.com, zapewnia nowocześniejszy, łatwy w obsłudze dotykowej interfejs i integruje się doskonale z platformą systemu Windows. Aplikacja Poczta jest preinstalowana w systemach Windows 8.1 i Windows 10. Podobnie jak Poczta usługi Windows Live 2012, aplikacja Poczta w systemie Windows jest bezpłatna.

Jak korzystać z aplikacji Poczta w systemie Windows 8.1

 1. Wybierz pozycję Przycisk menu Start. .

 2. Wybierz kafelek Poczta, aby uruchomić aplikację.

  Kafelek Poczta na ekranie startowym systemu Windows 7

 3. Wybierz pozycję Ustawienia > Konta > Dodaj konto.

 4. Wybierz typ konta, które chcesz dodać, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta @outlook.com, @hotmail.com, @live.com lub @msn.com zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz pozycję Zaloguj.

Jak korzystać z aplikacji Poczta w systemie Windows 10

 1. W celu uruchomienia aplikacji wybierz pozycję Przycisk menu Start. > Wszystkie aplikacje > Poczta.

 2. Wybierz pozycję Rozpocznij > Dodaj konto. (Jeśli używasz już aplikacji Poczta, wybierz pozycję przycisk Ustawienia w aplikacji Poczta systemu Windows > Zarządzaj kontami > Dodaj konto).

 3. Wprowadź swój adres e-mail oraz hasło do konta @outlook.com, @hotmail.com, @live.com lub @msn.com i wybierz pozycję Zaloguj.

 4. Wybierz pozycję przycisk Ustawienia w aplikacji Poczta systemu Windows > Zarządzaj kontami, wybierz konto, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej, aby określić moment, od którego chcesz rozpocząć synchronizację danych usługi Outlook.com z aplikacją Poczta.

Dodatkowe instrukcje znajdziesz na stronach dotyczących aplikacji Poczta w systemie Windows 8.1 i aplikacji Poczta w systemie Windows 10. Po wykonaniu powyższych czynności zdarzenia kalendarza zostaną zsynchronizowane z aplikacją Kalendarz systemu Windows, a dane kontaktów z aplikacją Kontakty.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, możesz uaktualnić system Windows do nowszej wersji, aby korzystać z aplikacji Poczta i innych funkcji, lub uzyskiwać dostęp do konta e-mail przy użyciu przeglądarki internetowej.

Program Outlook 2016 dla systemu Windows

Subskrypcje usługi Office 365 obejmują aplikację poczty e-mail Outlook 2016, jak również inne aplikacje zwiększające produktywność, takie jak Word, PowerPoint i Excel. Aplikacja Outlook 2016 działa systemach Windows 7, Windows 8/8.1 i Windows 10. Aby zacząć korzystać z aplikacji Outlook 2016, zobacz Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook 2016 dla systemu Windows.

Specjalne instrukcje dla użytkowników danych lokalnych w aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012

Uwaga: Ta sekcja dotyczy tylko użytkowników posiadających zapisane lokalnie wiadomości e-mail w folderach przechowywania lub zapisane lokalnie kontakty w aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012.

Aplikacja Poczta usługi Windows Live 2012 umożliwia przenoszenie wiadomości e-mail z konta usługi Outlook.com i zapisywanie ich offline w lokalnych folderach przechowywania. Także dane kontaktów można przechowywać lokalnie — offline. Jeśli dane z konta Outlook.com zostały pobrane przy użyciu tej funkcji, zalecamy przeniesienie tych danych ponownie na konto usługi Outlook.com przed uaktualnieniem, co umożliwi ich synchronizację z dowolną nową aplikacją poczty e-mail, której będziesz używać. Poniższe kroki dotyczące przenoszenia danych zapewniają dostępność danych z konta usługi Outlook.com w przeglądarce internetowej i w nowej aplikacji poczty e-mail po nawiązaniu połączenia z kontem usługi Outlook.com.

Przenoszenie danych do aplikacji Poczta dla systemu Windows

Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść dane zapisane lokalnie z aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012 na konto usługi Outlook.com. Zrób to przed uaktualnieniem konta, które rozpocznie się pod koniec czerwca 2016 r.:

Wiadomości e-mail zapisane lokalnie

 1. Otwórz aplikację poczty e-mail Poczta usługi Windows Live 2012.

 2. Utwórz co najmniej jeden folder na liście folderów synchronizowanych z kontem usługi Outlook.com. Konto usługi Outlook.com może mieć postać @outlook.com, @hotmail.com, @live.com lub @msn.com. Może być nazywane również kontem usługi Windows Live lub kontem Microsoft.

 3. Na liście folderów przechowywania otwórz folder z wiadomościami e-mail, które chcesz przenieść.

 4. Zaznacz wszystkie wiadomości (Ctrl+A) w folderze lokalnym, a następnie przeciągnij i upuść lub skopiuj/wklej wiadomości e-mail do nowego folderu utworzonego w kroku 2. Zrób to dla wszystkich lokalnych folderów przechowywania, które chcesz przekazać na swoje konto usługi Outlook.com.

 5. Zsynchronizuj swoje konto e-mail, aby utworzyć foldery w usłudze Outlook.com i przekazać wiadomości e-mail.

 6. W przeglądarce internetowej zaloguj się na swoje konto e-mail w witrynie www.outlook.com, aby potwierdzić, że wiadomości e-mail zostały przekazane.

Kontakty zapisane lokalnie

 1. Wyeksportuj kontakty przechowywane lokalnie z aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012.

  1. Otwórz aplikację poczty e-mail Poczta usługi Windows Live 2012.

  2. Wybierz pozycję Kontakty.

  3. Wybierz przechowywane lokalnie kontakty, które chcesz przekazać.

  4. Kliknij pozycję Eksportuj na wstążce.

  5. Z menu rozwijanego wybierz format pliku csv.

  6. Kliknij pozycję Przeglądaj i wybierz miejsce, w którym kontakty mają zostać zapisane.

  7. Wprowadź nazwę pliku i kliknij pozycję Zapisz.

  8. Kliknij pozycję Dalej i zaznacz pola wyboru obok pól, które chcesz wyeksportować. Eksportowane są tylko zaznaczone pola, w związku z czym upewnij się, że są zaznaczone wszystkie opcje, które mogą być przydatne później.

  9. Kliknij przycisk Zakończ.

 2. Zaimportuj plik csv do usługi Kontakty w sieci Web.

  1. W przeglądarce internetowej zaloguj się na swoje konto e-mail w witrynie www.outlook.com.

  2. Kliknij ikonę Uruchamianie aplikacji i wybierz pozycję Kontakty.

   Kafelek Kontakty w usłudze Outlook.com

  3. Kliknij pozycję Rozpocznij importowanie, aby zaimportować kontakty na stronie głównej usługi Kontakty.

   Wiadomość o importowaniu kontaktów z wyróżnioną pozycją Rozpocznij importowanie

  4. Wybierz pozycję Poczta usługi Windows Live 2012.

  5. Przejdź do pliku utworzonego w procedurze Eksportowanie kontaktów przechowywanych lokalnie i wybierz go.

  6. Kliknij pozycję Przekaż.

   Uwaga: Elementy kalendarza nie są przechowywane lokalnie w aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012 w przypadku połączenia z kontem usługi Outlook.com. Gdy aplikacja Poczta usługi Windows Live 2012 synchronizuje dane z kontem usługi Outlook.com po zalogowaniu się przy użyciu adresu e-mail, elementy kalendarza są synchronizowane automatycznie.

Przenoszenie danych do programu Outlook 2016 dla systemu Windows

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z programu Outlook 2016 dla systemu Windows, możesz przenieść dane bezpośrednio z aplikacji Poczta usługi Windows Live do programu Outlook 2016. Aby uzyskać informacje na temat przenoszenia wiadomości e-mail i kontaktów do programu Outlook 2016, zobacz szczegółowe instrukcje w artykule Eksportowanie wiadomości e-mail, kontaktów i danych kalendarza aplikacji Poczta usługi Windows Live do programu Outlook.

Uwaga: Po uaktualnieniu konta usługi Outlook.com nadal będziesz mieć dostęp do danych przechowywanych lokalnie w aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012.

Często zadawane pytania

Dlaczego firma Microsoft wprowadza tę zmianę?

Uaktualniamy usługę Outlook.com do nowej infrastruktury obsługiwanej przez usługę Office 365, która ułatwia bezproblemową współpracę z użyciem dokumentów pakietu Office, realizowanie większej liczby zadań dzięki dodatkom od partnerów oraz skoncentrowanie się na kluczowych kwestiach. Ta nowa infrastruktura wykorzystuje nowoczesne protokoły synchronizacji, które zapewniają wyższą wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność. Aplikacja Poczta usługi Windows Live 2012 korzysta ze starszego protokołu synchronizacji, który jest niezgodny z tą nową infrastrukturą.

Kto musi podjąć działania?

Każda osoba, która korzysta obecnie z aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012 do łączenia się z kontem w domenie @outlook.com, @hotmail.com, @live.com lub @msn.com obsługiwanym przez usługę Outlook.com, musi przejść do innej aplikacji poczty e-mail lub rozpocząć korzystanie z poczty e-mail przez przeglądarkę internetową. Osoby korzystające z aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012 do łączenia się z usługami poczty e-mail innymi niż Outlook.com, w tym Gmail, Yahoo Mail i innymi usługami korzystającymi z protokołów POP3 lub IMAP, nie muszą podejmować żadnych działań. Użytkownicy usługi Outlook.com, którzy nie korzystają z aplikacji Poczta usługi Windows Live 2012, również nie muszą podejmować żadnych działań.

Mam problemy z korzystaniem aplikacji Poczta w systemie Windows. Czy mogę uzyskać pomoc od firmy Microsoft?

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z pomocą techniczną społeczności na forum społeczności aplikacji Poczta systemu Windows 8.1 lub forum społeczności aplikacji Poczta systemu Windows 10.

Jakimi opcjami dysponuję, jeśli korzystam z systemu Windows 7 i nie mogę uaktualnić go do nowszej wersji w celu korzystania z aplikacji Poczta?

Wciąż masz dostęp do usługi Outlook.com za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej pod adresem www.outlook.com. Możesz również używać aplikacji Outlook 2016, która działa w systemach Windows 7, 8/8.1 i 10. Subskrypcje usługi Office 365 obejmują klasyczną aplikację Outlook 2016, jak również inne aplikacje zwiększające wydajność, takie jak Word, PowerPoint, Excel i OneNote.

Co zrobić, jeśli mam pytania na temat konta usługi Outlook.com, na które nie udzielono odpowiedzi w tym artykule?

Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz odwiedzić stronę pomocy technicznej firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×