Pobieranie danych zewnętrznych za pomocą programu Microsoft Query

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Microsoft Query do pobierania danych z zewnętrznych źródeł. Pobieranie danych z firmowe bazy danych i plików za pomocą programu Microsoft Query, nie musisz ponownie wpisz dane, które chcesz analizować w programie Excel. Przy każdej aktualizacji bazy danych przy użyciu nowych informacji, można odświeżać raporty programu Excel i podsumowania programu automatycznie z oryginalnej źródłowej bazy danych.

Za pomocą programu Microsoft Query, można nawiązywanie połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, zaznacz dane ze źródeł zewnętrznych, zaimportować te dane do arkusza i odświeżyć dane, aby zachować zsynchronizowane z danych z zewnętrznych źródeł danych w arkuszu.

Typy baz danych, których będziesz mieć dostęp     Możesz pobierać dane z wielu typów baz danych, takich jak Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server i usług Microsoft SQL Server OLAP. Można również pobierać dane ze skoroszytów programu Excel i z plików tekstowych.

Pakiet Microsoft Office dostarcza sterowniki, których można używać do pobierania danych z następujących źródeł danych:

 • Microsoft SQL Server Analysis Services (dostawca OLAP )

 • Program Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Program Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Paradox

 • Bazy danych w plikach tekstu

Można również sterowniki ODBC lub sterowników źródła danych od innych producentów pobieranie informacji ze źródeł danych, które nie są wymienione poniżej, włącznie z innymi typami baz danych OLAP. Aby uzyskać informacje o instalowaniu sterownik ODBC lub sterownik źródła danych, którego nie ma na liście zapoznaj się z dokumentacją bazy danych lub skontaktuj się z dostawcą bazy danych.

Wybieranie danych z bazy danych     Możesz pobierać dane z bazy danych, tworząc kwerendę, która jest pytanie, na które zapytaj o danych przechowywanych w zewnętrznej bazie danych. Na przykład jeśli dane są przechowywane w bazie danych programu Access, można poznać wyniki sprzedaży konkretnego produktu według regionów. Możesz pobrać część danych, wybierając jedynie dane dotyczące produktu i regionu, który chcesz przeanalizować.

Przy użyciu programu Microsoft Query można wybrać kolumny danych i zaimportować tylko te dane do programu Excel.

Aktualizowanie skoroszytu w jednej operacji     Po umieszczeniu danych zewnętrznych w skoroszycie programu Excel, przy każdej zmianie bazy danych, można odświeżanie dane, aby zaktualizować analizę — bez konieczności ponownego tworzenia raportów i podsumowań wykresów. Na przykład można utworzyć miesięczne podsumowanie sprzedaży i odświeżać je co miesiąc, gdy przychodzi dane sprzedaży w.

Jak program Microsoft Query używa źródeł danych     Po skonfigurowaniu źródła danych dla konkretnej bazy danych można w dowolnym momencie można utworzyć kwerendę do wybrania i pobrania danych z bazy danych — bez konieczności ponownego wpisywania informacji o połączeniu. Źródło danych jest używane w programu Microsoft Query, aby nawiązać połączenie z zewnętrzną bazą danych i, aby pokazać, które dane są dostępne. Po utworzeniu kwerendy i przekazać je do programu Excel, Microsoft Query zapewnia skoroszyt programu Excel zawierający informacje o źródle kwerendy i danych podczas odświeżania danych można ponownie z bazą danych.

Diagram ilustrujący sposób używania źródeł danych przez program Query

Za pomocą programu Microsoft Query, aby zaimportować dane    do importowania danych zewnętrznych do programu Excel przy użyciu programu Microsoft Query, wykonaj następujące czynności, z których każdy będzie opisano bardziej szczegółowo w poniższych sekcjach.

Co to jest źródło danych?     Źródło danych jest przechowywanym zbiorem informacji, który umożliwia nawiązywanie połączenia z zewnętrzną bazą danych programu Excel i Microsoft Query. Konfigurowanie źródła danych za pomocą programu Microsoft Query nazwę źródła danych, a następnie podaj nazwę i lokalizację bazy danych lub serwera, typ bazy danych i informacji logowania i hasła. Informacje zawierają także nazwę sterownika OBDC lub sterownik źródła danych, który jest program, który umożliwia nawiązanie połączenia z danym typem bazy danych.

Aby skonfigurować źródła danych przy użyciu programu Microsoft Query:

 1. Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję Z programu Microsoft Query.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić źródła danych dla bazy danych, plik tekstowy lub skoroszyt programu Excel, kliknij kartę bazy danych.

  • Aby określić źródła danych modułu OLAP, kliknij kartę Moduły OLAP. Ta karta jest dostępna tylko w przypadku uruchomienia programu Microsoft Query z programu Excel.

 3. Kliknij dwukrotnie < nowe źródło danych >.

  — lub —

  Kliknij < nowe źródło danych >, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych.

 4. W kroku 1 wpisz nazwę do identyfikowania źródła danych.

 5. W kroku 2 kliknij sterownik typu bazy danych, którego używasz jako źródła danych.

  Uwagi: 

  • Jeśli zewnętrznej bazy danych, do którego chcesz uzyskać dostęp nie jest obsługiwana przez sterowniki ODBC, które są instalowane z programem Microsoft Query, a następnie musisz uzyskać i zainstalować sterownik ODBC zgodny z programem Microsoft Office od innych dostawców, takie jak producenta Baza danych. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji, skontaktuj się z dostawcą bazy danych.

  • Bazy danych OLAP nie wymagają sterowników ODBC. Po zainstalowaniu programu Microsoft Query są instalowane sterowniki dla baz danych utworzonych przy użyciu programu Microsoft SQL Server Analysis Services. Aby połączyć się z innymi bazami danych OLAP, musisz zainstalować oprogramowanie klienta i sterownik źródła danych.

 6. Kliknij pozycję Połącz, a następnie wprowadź informacje potrzebne do połączenia ze źródłem danych. Dla baz danych, skoroszytów programu Excel i pliki tekstowe informacje dostarczone zależy od typu wybranego źródła danych. Możesz otrzymać prośbę o podanie nazwy logowania, hasła, wersji bazy danych, którego używasz, lokalizację bazy danych lub inne informacje specyficzne dla danego typu bazy danych.

  Ważne: 

  • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 7. Po wprowadzeniu wymaganych informacji kliknij przycisk OK lub Zakończ, aby powrócić do okna dialogowego Tworzenie nowego źródła danych.

 8. Jeśli baza danych zawiera tabele i chcesz określonej tabeli, aby wyświetlić automatycznie za pomocą Kreatora kwerend, kliknij pole w kroku 4, a następnie kliknij tabelę, którą chcesz.

 9. Jeśli nie chcesz wpisywać nazwy logowania i hasła podczas korzystania ze źródłem danych, zaznacz pole wyboru Zapisz moje identyfikator użytkownika i hasło w definicji źródła danych. Zapisane hasło nie są szyfrowane. Jeśli pole wyboru jest niedostępna, skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby określić, czy ta opcja może zostać udostępnione.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Unikać zapisywania informacji o logowaniu, podczas nawiązywania połączenia ze źródłami danych. Te informacje może być przechowywane jako zwykły tekst, a złośliwy użytkownik może uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczenia źródła danych.

Po wykonaniu tych czynności nazwa źródła danych pojawia się w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych.

Używanie Kreatora kwerend w przypadku większości kwerend     Kreator kwerend ułatwia zaznaczanie i zbieranie danych z różnych tabel i pól w bazie danych. Za pomocą Kreatora kwerend, można wybrać tabele i pola, które chcesz uwzględnić. Sprzężenie wewnętrzne (kwerendę, która określa, że wiersze z dwóch tabel są łączone według wartości pól identyczne) jest tworzony automatycznie, gdy kreator rozpoznaje klucz podstawowy z jednej tabeli i pole o takiej samej nazwie w drugiej tabeli.

Za pomocą kreatora można także sortowania zestawu wyników i do prostego filtrowania. W ostatnim kroku kreatora można przekazać je do programu Excel lub jeszcze bardziej uściślić kwerendę programu Microsoft Query. Po utworzeniu kwerendy można uruchamiać w programu Excel lub programu Microsoft Query.

Aby uruchomić Kreatora kwerend, wykonaj następujące czynności.

 1. Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję Z programu Microsoft Query.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Użyj Kreatora kwerend do tworzenia/edycji kwerend.

 3. Kliknij dwukrotnie źródło danych, które ma być używany.

  — lub —

  Kliknij przycisk źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Praca bezpośrednio w programie Microsoft Query innych typów kwerend     Jeśli chcesz utworzyć kwerendę bardziej złożony niż pozwala Kreatora kwerend, można pracować bezpośrednio w programie Microsoft Query. Za pomocą programu Microsoft Query do wyświetlania i wprowadzania zmian w kwerendach, że możesz rozpocząć tworzenie za pomocą Kreatora kwerend lub tworzenia nowych kwerend bez użycia kreatora. Praca bezpośrednio w programie Microsoft Query umożliwia tworzenie kwerendy, które należy wykonać następujące czynności:

 • Wybierz określone dane z pola     W dużej bazie danych można wybrać część danych z pola i pominąć dane, których nie potrzebujesz. Na przykład jeśli potrzebujesz danych dla dwóch produktów w pole, które zawiera informacje o wielu produktach umożliwia kryterium Wybieranie danych tylko te dwa produkty, które mają.

 • Pobieranie danych na podstawie różnych kryteriów każdym uruchomieniu kwerendy     Jeśli chcesz utworzyć to samo podsumowanie dla kilku obszarów lub raport programu Excel w tych samych danych zewnętrznych — takie jak oddzielny raport sprzedaży dla każdego regionu — możesz utworzyć zapytanie parametryczne. Po uruchomieniu kwerendy parametrycznej zostanie wyświetlony monit o wartość ma być używana jako kryterium w kwerendzie wybiera rekordy. Na przykład kwerendy parametrycznej może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie określonego regionu, a następnie można ponownie użyć do utworzenia o usługi.

 • Dołączanie danych na różne sposoby     Sprzężenia wewnętrzne, które tworzy Kreatora kwerend są najczęściej używane typ sprzężenia używane w kwerendach. Czasem jednak chcesz użyć innego typu sprzężenia. Na przykład jeśli masz tabelę informacji o sprzedaży produktów i tabelę informacji o klientach sprzężenia wewnętrznego (typu utworzone przy użyciu Kreatora kwerend) uniemożliwi pobierania rekordów klientów dla klientów, którzy nie zostały wprowadzone zakupu. Za pomocą programu Microsoft Query, można połączyć te tabele tak, aby wszystkie rekordy klientów są pobierane razem z dane dotyczące sprzedaży dla klientów, którzy wprowadzone zakupów.

Aby uruchomić program Microsoft Query, wykonaj następujące czynności.

 1. Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję Z programu Microsoft Query.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych upewnij się, że pole wyboru Użyj Kreatora kwerend do tworzenia/edycji kwerend jest wyczyszczone.

 3. Kliknij dwukrotnie źródło danych, które ma być używany.

  — lub —

  Kliknij przycisk źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Udostępnianie zapytań i Reusing     W Kreatorze kwerend i programu Microsoft Query można zapisać jako plik dqy, który można modyfikować, ponowne używanie i udostępnianie zapytań. Program Excel może otwierać pliki .dqy bezpośrednio, co pozwala utworzyć dodatkowe zakresy danych zewnętrznych z poziomu tej samej kwerendy.

Aby otworzyć zapisaną kwerendę z programu Excel:

 1. Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję Z programu Microsoft Query. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie źródła danych.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij kartę kwerendy.

 3. Kliknij dwukrotnie zapisany kwerendę, którą chcesz otworzyć. Kwerenda zostanie wyświetlony w programie Microsoft Query.

Jeśli chcesz otworzyć zapisanej kwerendy i programu Microsoft Query jest już otwarty, kliknij menu programu Microsoft Query plik, a następnie kliknij Otwórz.

Po dwukrotnym kliknięciu pliku .dqy, programu Excel zostanie otwarty, powoduje uruchomienie kwerendy, a następnie wstawia wyniki do nowego arkusza.

Jeśli chcesz udostępnić podsumowanie programu Excel lub raport, który jest oparty na danych zewnętrznych, możesz przekazać innym użytkownikom skoroszyt zawierający zakres danych zewnętrznych lub możesz utworzyć szablon. Szablon pozwala zapisać podsumowanie lub raport bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu plik jest mniejszy. Dane zewnętrzne są pobierane, gdy użytkownik otwiera szablon raportu.

Po utworzeniu kwerendy w Kreatora kwerend lub programu Microsoft Query może zwracać dane do arkusza programu Excel. Dane staje się zakres danych zewnętrznych lub raport w formie tabeli przestawnej, który można formatować i odświeżanie.

Formatowanie pobrane dane     Za pomocą narzędzi, takich jak wykresy lub automatycznych sum częściowych do prezentowania i podsumowywanie danych pobieranych przez program Microsoft Query w programie Excel. Można sformatować dane, a formatowanie zostanie zachowane podczas odświeżania danych zewnętrznych. Można używać własnych etykiet kolumn zamiast nazw pól i dodać automatycznie numery wierszy.

Program Excel automatycznie sformatować nowe dane wpisane na końcu zakresu zgodnie z poprzednimi wierszami. Program Excel automatycznie można kopiować formuły, które zostały powtarzane w poprzednim wiersze i obejmuje ich dodatkowe wiersze.

Uwaga: Aby można było dotyczyć nowe wiersze w zakresie, formaty i formuły musi znajdować się w co najmniej trzech z pięciu wierszy poprzedniej.

Można włączyć tę opcję (ponownie włączyć lub wyłączyć) w dowolnym momencie:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  W Excel 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

 2. W sekcji Opcje edycji zaznacz wyboru Powiększ danych w zakresie formatów i formuł. Aby wyłączyć automatyczne danych zakresu formatowanie ponownie, wyczyść to pole wyboru.

Odświeżanie danych zewnętrznych     Podczas odświeżania danych zewnętrznych, uruchom kwerendę, aby pobrać nowych lub zmienionych danych, które odpowiadają specyfikacji. Można odświeżyć kwerendę zarówno w programu Microsoft Query, jak i w programie Excel. Program Excel oferuje kilka opcji odświeżania kwerend, w tym odświeżanie danych przy każdym otwarciu skoroszytu i automatyczne odświeżanie w określonych odstępach czasu. Można kontynuować pracę w programie Excel podczas odświeżania danych, a możesz również sprawdzić stan odświeżania danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Odświeżanie połączonych (zaimportowanych) danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×