Przejdź do głównej zawartości

Pobieranie danych zewnętrznych za pomocą programu Microsoft Query

Za pomocą programu Microsoft Query można pobierać dane ze źródeł zewnętrznych. Używając programu Microsoft Query do pobierania danych z firmowych baz danych i plików, nie musisz ponownie wpisywać danych, które chcesz analizować w programie Excel. Możesz również automatycznie odświeżać raporty i podsumowania programu Excel z poziomu pierwotnej źródłowej bazy danych po zaktualizowaniu bazy danych nowymi informacjami.

Używając programu Microsoft Query, możesz łączyć się z zewnętrznymi źródłami danych, wybierać dane z tych źródeł zewnętrznych, importować te dane do arkusza i odświeżać dane stosownie do potrzeb w celu zsynchronizowania danych arkusza z danymi w źródłach zewnętrznych.

Typy baz danych, do których można uzyskać dostęp     Możesz pobierać dane z kilku typów baz danych, takich jak Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Server OLAP Services. Możesz również pobierać dane ze skoroszytów programu Excel i z plików tekstowych.

Pakiet Microsoft Office zawiera sterowniki, za pomocą których można pobierać dane z następujących źródeł danych:

 • Usługi Microsoft SQL Server Analysis Services (dostawca OLAP )

 • Program Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Program Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Programem

 • Bazy danych plików tekstowych

Za pomocą sterowników ODBC lub sterowników źródeł danych innych producentów można pobierać informacje ze źródeł danych, które nie są wymienione w tym miejscu, w tym inne typy baz danych OLAP. Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika ODBC lub sterownika źródła danych, który nie jest wymieniony na liście, zajrzyj do dokumentacji bazy danych lub skontaktuj się z dostawcą bazy danych.

Wybieranie danych z bazy danych     Możesz pobrać dane z bazy danych, tworząc zapytanie, na przykład pytanie o dane przechowywane w zewnętrznej bazie danych. Jeśli na przykład dane są przechowywane w bazie danych programu Access, warto poznać wyniki sprzedaży dla określonego produktu według regionu. Możesz pobrać część danych, wybierając tylko dane dla produktu i regionu, które chcesz analizować.

Za pomocą programu Microsoft Query możesz wybrać kolumny danych, które mają zostać zaimportowane, i zaimportować tylko te dane do programu Excel.

Aktualizowanie arkusza w jednej operacji     Po umieszczeniu danych zewnętrznych w skoroszycie programu Excel po każdej zmianie bazy danych możesz odświeżanie dane w celu zaktualizowania analizy — bez ponownego tworzenia raportów i wykresów podsumowań. Możesz na przykład utworzyć miesięczne podsumowanie sprzedaży i odświeżać je co miesiąc, gdy są dostarczane nowe dane dotyczące sprzedaży.

Jak program Microsoft Query używa źródeł danych     Po skonfigurowaniu źródła danych dla określonej bazy danych możesz użyć jej, ilekroć zechcesz utworzyć kwerendę w celu wybrania i pobrania danych z tej bazy danych — bez konieczności ponownego wpisywania wszystkich informacji o połączeniu. Program Microsoft Query używa źródła danych do łączenia się z zewnętrzną bazą danych i do przedstawiania dostępnych danych. Po utworzeniu kwerendy i zwróceniu danych do programu Excel program Microsoft Query udostępnia skoroszyt programu Excel zarówno kwerendą, jak i informacją o źródle danych, aby można było ponownie połączyć się z bazą danych, gdy trzeba odświeżyć dane.

Diagram ilustrujący sposób używania źródeł danych przez program Query

Importowanie danych przy użyciu programu Microsoft Query     Aby zaimportować dane zewnętrzne do programu Excel za pomocą programu Microsoft Query, wykonaj następujące podstawowe czynności, które opisano bardziej szczegółowo w poniższych sekcjach.

Co to jest źródło danych?     Źródło danych to składowany zestaw informacji umożliwiający programowi Excel i Microsoft Query nawiązanie połączenia z zewnętrzną bazą danych. W przypadku korzystania z programu Microsoft Query w celu skonfigurowania źródła danych należy nadać źródłu danych nazwę, a następnie podać nazwę i lokalizację bazy danych albo serwera, typu bazy danych oraz informacji o logowaniu i haśle. Informacje zawierają również nazwę sterownika OBDC lub sterownika źródła danych, który jest programem, który umożliwia nawiązywanie połączeń z określonym typem bazy danych.

Aby skonfigurować źródło danych przy użyciu programu Microsoft Query:

 1. Na karcie dane w grupie pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję z programu Microsoft Query.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić źródło danych dla bazy danych, pliku tekstowego lub skoroszytu programu Excel, kliknij kartę bazy danych .

  • Aby określić źródło danych modułu OLAP, kliknij kartę Moduły OLAP . Ta karta jest dostępna tylko w przypadku uruchomienia programu Microsoft Query z programu Excel.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję <nowe źródło danych>.

  — lub —

  Kliknij pozycję <nowe źródło danych>, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych .

 4. W kroku 1 wpisz nazwę identyfikującą źródło danych.

 5. W kroku 2 kliknij sterownik typu bazy danych, który jest używany jako źródło danych.

  Uwagi: 

  • Jeśli zewnętrzna baza danych, do której chcesz uzyskać dostęp, nie jest obsługiwana przez sterowniki ODBC instalowane za pomocą programu Microsoft Query, musisz uzyskać i zainstalować sterownik ODBC zgodny z pakietem Microsoft Office u innego dostawcy, takiego jak producent bazy danych. Skontaktuj się z dostawcą bazy danych w celu uzyskania instrukcji instalacji.

  • Bazy danych OLAP nie wymagają sterowników ODBC. Podczas instalowania programu Microsoft Query sterowniki są instalowane dla baz danych utworzonych za pomocą usług Microsoft SQL Server Analysis Services. Aby połączyć się z innymi bazami danych OLAP, musisz zainstalować sterownik źródła danych i oprogramowanie klienckie.

 6. Kliknij pozycję Połącz, a następnie podaj informacje potrzebne do nawiązania połączenia ze źródłem danych. W przypadku baz danych, skoroszytów programu Excel i plików tekstowych podane informacje są zależne od typu wybranego źródła danych. Może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy logowania, hasła, używanej wersji bazy danych, lokalizacji bazy danych lub innych informacji specyficznych dla typu bazy danych.

  Ważne: 

  • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 7. Po wprowadzeniu wymaganych informacji kliknij przycisk OK lub Zakończ , aby wrócić do okna dialogowego Tworzenie nowego źródła danych .

 8. Jeśli baza danych zawiera tabele, a określona tabela ma być wyświetlana automatycznie w Kreatorze kwerend, kliknij pole dla kroku 4, a następnie kliknij odpowiednią tabelę.

 9. Jeśli nie chcesz wpisywać nazwy logowania i hasła podczas korzystania ze źródła danych, zaznacz pole wyboru Zapisz mój identyfikator użytkownika i hasło w definicji źródła danych . Zapisane hasło nie jest szyfrowane. Jeśli to pole wyboru jest niedostępne, skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby sprawdzić, czy ta opcja może być dostępna.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Unikaj zapisywania informacji o logowaniu podczas nawiązywania połączenia ze źródłami danych. Te informacje mogą być przechowywane jako zwykły tekst, a złośliwy użytkownik może uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczeń źródła danych.

Po wykonaniu tych czynności nazwa źródła danych zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych .

Korzystanie z Kreatora kwerend w przypadku większości kwerend     Kreator kwerend ułatwia wybieranie i zbieranie danych z różnych tabel i pól w bazie danych. Za pomocą Kreatora kwerend możesz wybrać tabele i pola, które mają zostać uwzględnione. Sprzężenie wewnętrzne (operacja kwerendy określająca, że wiersze z dwóch tabel są łączone na podstawie identycznych wartości pól) jest tworzona automatycznie, gdy Kreator rozpoznaje pole klucza podstawowego w jednej tabeli i pole o tej samej nazwie w drugiej tabeli.

Za pomocą kreatora możesz także sortować zestaw wyników i wykonywać proste filtrowanie. W ostatnim kroku kreatora możesz wybrać Zwracanie danych do programu Excel lub dalsze uściślenie zapytania w programie Microsoft Query. Po utworzeniu kwerendy możesz uruchomić ją w programie Excel lub w programie Microsoft Query.

Aby uruchomić Kreatora kwerend, wykonaj następujące czynności.

 1. Na karcie dane w grupie pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję z programu Microsoft Query.

 2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych jest zaznaczone pole wyboru Użyj Kreatora kwerend do tworzenia/edytowania kwerend .

 3. Kliknij dwukrotnie źródło danych, którego chcesz użyć.

  — lub —

  Kliknij źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Praca bezpośrednio w programie Microsoft Query dla innych typów zapytań     Jeśli chcesz utworzyć bardziej złożoną kwerendę, niż pozwala kreatorowi zapytań, możesz pracować bezpośrednio w programie Microsoft Query. Za pomocą programu Microsoft Query można wyświetlać i zmieniać kwerendy rozpoczynające tworzenie w Kreatorze kwerend, a także tworzyć nowe kwerendy bez korzystania z kreatora. Pracuj bezpośrednio w programie Microsoft Query, gdy chcesz tworzyć kwerendy wykonujące następujące czynności:

 • Wybieranie określonych danych z pola     W dużej bazie danych możesz chcieć wybrać część danych w polu i pominąć niepotrzebne dane. Jeśli na przykład potrzebujesz danych dla dwóch produktów w polu zawierającym informacje dotyczące wielu produktów, możesz użyć kryterium, aby wybrać dane tylko dla tych dwóch produktów.

 • Pobieranie danych na podstawie różnych kryteriów przy każdym uruchomieniu kwerendy     Jeśli chcesz utworzyć ten sam raport lub podsumowanie programu Excel dla kilku obszarów w tych samych danych zewnętrznych, takich jak osobny raport sprzedaży dla każdego regionu, możesz utworzyć zapytanie parametryczne. Po uruchomieniu kwerendy parametrycznej zostanie wyświetlony monit o podanie wartości, która ma być używana jako kryterium, gdy kwerenda wybiera rekordy. Na przykład zapytanie parametryczne może wyświetlać monit o wprowadzenie określonego regionu i możesz ponownie użyć tego zapytania, aby utworzyć poszczególne regionalne raporty sprzedaży.

 • Łączenie danych na różne sposoby     Sprzężenia wewnętrzne, które tworzy Kreator kwerend, są najczęściej stosowanym typem sprzężenia podczas tworzenia kwerend. Czasami jednak chcesz użyć innego typu sprzężenia. Jeśli na przykład masz tabelę informacji o sprzedaży produktu i tabelę informacji o klientach, sprzężenie wewnętrzne (typ utworzony przez Kreatora kwerend) uniemożliwi pobieranie rekordów klientów, którzy nie kupili tego zakupu. Za pomocą programu Microsoft Query możesz przyłączyć się do tych tabel, aby wszystkie rekordy klientów były pobierane wraz z danymi dotyczącymi sprzedaży dla tych klientów, którzy wprowadzili zakupy.

Aby uruchomić program Microsoft Query, wykonaj następujące czynności.

 1. Na karcie dane w grupie pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję z programu Microsoft Query.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych upewnij się, że pole wyboru Użyj Kreatora kwerend do tworzenia/edytowania kwerend jest wyczyszczone.

 3. Kliknij dwukrotnie źródło danych, którego chcesz użyć.

  — lub —

  Kliknij źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Ponownie używanie i udostępnianie zapytań     W Kreatorze kwerend i programie Microsoft Query można zapisywać kwerendy jako plik dqy, który można modyfikować, ponownie używać i udostępniać. Program Excel może bezpośrednio otwierać pliki dqy, co umożliwia innym użytkownikom tworzenie dodatkowych zakresów danych zewnętrznych na podstawie tego samego zapytania.

Aby otworzyć zapisane zapytanie z programu Excel:

 1. Na karcie dane w grupie pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję z programu Microsoft Query. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie źródła danych .

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij kartę kwerendy .

 3. Kliknij dwukrotnie zapisane zapytanie, które chcesz otworzyć. Kwerenda zostanie wyświetlona w programie Microsoft Query.

Jeśli chcesz otworzyć zapisaną kwerendę, a program Microsoft Query jest już otwarty, kliknij menu plik programu Microsoft Query, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

Po dwukrotnym kliknięciu pliku DQY zostanie otwarty program Excel, zostanie uruchomiona kwerenda, a następnie zostaną wstawione wyniki w nowym arkuszu.

Jeśli chcesz udostępnić Podsumowanie lub raport programu Excel na podstawie danych zewnętrznych, możesz udostępnić innym użytkownikom skoroszyt zawierający zakres danych zewnętrznych lub utworzyć szablon. Szablon umożliwia zapisanie podsumowania lub raportu bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu plik jest mniejszy. Dane zewnętrzne są pobierane, gdy użytkownik otworzy szablon raportu.

Po utworzeniu zapytania za pomocą Kreatora kwerend lub programu Microsoft Query można zwrócić dane do arkusza programu Excel. Dane stają się następnie zakres danych zewnętrznych lub raport w formie tabeli przestawnej, które można formatować i odświeżać.

Formatowanie pobranych danych     W programie Excel można używać narzędzi, takich jak wykresy lub automatyczne sumy częściowe, do prezentowania i podsumowywania danych pobranych przez program Microsoft Query. Możesz sformatować dane, a formatowanie jest zachowywane po odświeżeniu danych zewnętrznych. Możesz użyć własnych etykiet kolumn zamiast nazw pól i dodać automatycznie numery wierszy.

Program Excel może automatycznie formatować nowe dane wpisane na końcu zakresu, dopasowując je do poprzednich wierszy. Program Excel może również automatycznie kopiować formuły, które zostały powtórzone w poprzednich wierszach, i rozszerza je na dodatkowe wiersze.

Uwaga: W celu rozszerzenia na nowe wiersze w zakresie formaty i formuły muszą być wyświetlane w co najmniej trzech z pięciu poprzedzających wierszy.

Możesz włączyć tę opcję (lub wyłączyć) w dowolnym momencie:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  W Excel 2007: kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Office kliknij pozycję Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane .

 2. W sekcji Opcje edycji zaznacz pole wyboru rozszerzanie formatów i formuł zakresu danych . Aby ponownie wyłączyć automatyczne formatowanie zakresu danych, wyczyść to pole wyboru.

Odświeżanie danych zewnętrznych.     Po odświeżeniu danych zewnętrznych uruchom zapytanie, aby pobrać nowe lub zmienione dane, które pasują do specyfikacji. Kwerendę można odświeżyć zarówno w programie Microsoft Query, jak i w programie Excel. Program Excel udostępnia kilka opcji odświeżania zapytań, takich jak odświeżanie danych przy każdym otwarciu skoroszytu i automatyczne odświeżanie go w określonych odstępach czasu. Podczas odświeżania danych możesz kontynuować pracę w programie Excel, a także sprawdzić stan podczas odświeżania danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz odświeżanie połączenia danych zewnętrznych w programie Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×