Pliki docelowe, wiadomości i strony dla określonych grup odbiorców

Pliki docelowe, wiadomości i strony dla określonych grup odbiorców

Promuj pliki, w tym strony i wiadomości, do określonych grup odbiorców o nowoczesnychSharePoint Online docelowych odbiorców. Możesz ustawić jedną lub więcej grup jako odbiorców dla dowolnego pliku.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo do organizacji, które zostały włączone do programu udostępniania docelowego. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

Najpierw włącz funkcję określania docelowych odbiorców dla biblioteki

Najpierw włącz funkcję określania docelowych odbiorców, co spowoduje utworzenie właściwości odbiorców.

 1. Przejdź do biblioteki. Jeśli na przykład pracujesz ze stronami lub wiadomościami, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję zawartość witryny, a następnie strony witryny.

 2. W bibliotece wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Ustawienia określania docelowych odbiorców.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz Określanie docelowych odbiorców.

Następnie wybierz odbiorcę pliku

Z poziomu biblioteki wybierz plik i wybierz wartość właściwości grupy odbiorców w okienku szczegółów. Ponowne publikowanie stron i aktualizowanie wpisów wiadomości.

Grupa odbiorców definiuje grupy zabezpieczeń. W razie potrzeby Utwórz grupę Office 365 dla członków grupy odbiorców. Jeśli jesteś administratorem, możesz utworzyć grupę zabezpieczeń w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365.

Wiadomości będą teraz filtrowane według odbiorców na stronie startowej SharePoint i na karcie wiadomości w SharePoint komórkowy. Włącz je w składnikach Web Part, wykonując poniższe czynności.

Włączanie funkcji określania docelowych odbiorców dla składnika Web Part

Składnik Web Part wyróżnionej zawartości i składnik Web Part wiadomościobsługujący Określanie docelowych odbiorców po jego włączeniu.

 1. Edytowanie istniejącej strony lub tworzenie nowej

 2. Dodawanie lub edytowanie składnika Web Part

 3. W sekcji Filtr Włącz funkcję określania docelowych odbiorców

 4. Publikowanie lub ponowne publikowanie strony

Uwagi: 

Omówienie

Za pomocą docelowych odbiorców możesz wyświetlać zawartość, taką jak elementy listy lub biblioteki, linki nawigacji i inną zawartość do określonych grup osób. Jest to przydatne, gdy chcesz przedstawić informacje, które są istotne tylko dla konkretnej grupy osób. Możesz na przykład dodać zawartość do biblioteki dokumentów, która została podwyższona do jednego działu.

Każdy element na liście SharePoint lub w bibliotece może być ukierunkowany na określone grupy odbiorców. W tym celu należy użyć składnika Web Part Kwerenda zawartości. Inne typy składników Web Part i ich zawartość mogą również być ukierunkowane na grupy odbiorców.

Ponadto można kierować łącza nawigacji witryny do grup odbiorców. Ukierunkowanie łączy upraszcza pracę użytkowników, ponieważ widzą one tylko te linki nawigacyjne, które są dla nich istotne.

Aby zidentyfikować odbiorców docelowych, możesz użyć co najmniej jednej z następujących metod:

 • grupySharePoint

 • Listy dystrybucyjne

 • Grupy zabezpieczeń

 • Odbiorcy globalni

  Odbiorcy globalni są odbiorcami opartymi na regułach, które są obsługiwane przez administratorów SharePoint.

Każda osoba mająca co najmniej uprawnienia współautora może określić odbiorców docelowych, o ile nazwa grupy odbiorców jest znana. Możesz wyszukać odbiorców według jego nazwy, aliasu lub opisu, klikając pozycję przeglądaj brak na liście odbiorców docelowych .

Początek strony

Docelowa lista lub elementy biblioteki dla odbiorców

W poniższej procedurze przedstawiono przykład kierowania wszystkich elementów z określonej listy, w której typ listy jest biblioteką dokumentów. Składnik Web Part Kwerenda zawartości umożliwia także wyświetlanie wszystkich elementów witryny oraz jej podwitryn lub wyświetlanie elementów ze wszystkich witryn w zbiorze witryn. Następnie można utworzyć kwerendę w celu uwzględnienia określania docelowych odbiorców ustawionych dla elementów w witrynach lub zbiorze witryn.

Kierowanie elementów z listy lub biblioteki do określonych grup odbiorców wymaga wykonania trzech kroków:

Krok 1: Włączanie określania docelowych odbiorców na liście lub w bibliotece

Po włączeniu funkcji określania docelowych odbiorców na liście lub w bibliotece można kierować poszczególne elementy listy lub biblioteki do grupy odbiorców.

Uwaga: Jeśli na liście lub w bibliotece SharePoint jest już włączona funkcja określania docelowych odbiorców, zostanie wyświetlona kolumna Docelowi odbiorcy .

 1. Kliknij listę lub bibliotekę zawierającą element, który chcesz przekierować.

 2. W usłudze SharePoint Online lub SharePoint Server 2019kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

  Menu Ustawienia z wybraną pozycją Ustawienia biblioteki lub Menu Ustawienia z wyróżnioną pozycją ustawienia listy

  W przypadku programu SharePoint 2016, 2013, 2010 lub 2007na pasku narzędzi listy lub biblioteki kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

  Ustawienia listy na Wstążce lub Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce

 3. W obszarze Ustawienia ogólnekliknij pozycję Ustawienia określania docelowych odbiorców.

  Ustawienia określania docelowych odbiorców w obszarze Ogólne na stronie Ustawienia biblioteki lub listy
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz Określanie docelowych odbiorców .

  Pole wyboru Włącz targetting dla odbiorców

Krok 2. Określanie docelowych odbiorców dla elementów

Po włączeniu funkcji określania docelowych odbiorców listy lub biblioteki możesz ustawić poszczególne elementy listy lub biblioteki, które mają być wyświetlane co najmniej jednej grupie odbiorców.

 1. Aby uzyskać SharePoint Online lub SharePoint Server 2019, kliknij po lewej stronie elementu, dla którego chcesz zmienić odbiorców, kliknij ikonę Przycisk informacje lub otwieranie okienka szczegółów szczegóły, a następnie kliknij pozycję Edytuj wszystko według właściwości.

  W przypadku SharePoint 2016, 2013, 2010 i 2007kliknij strzałkę lub wielokropek (...) obok nazwy elementu na liście lub w bibliotece, a następnie kliknij pozycję Edytuj właściwości lub Właściwości. W niektórych wersjach programu SharePoint może być konieczne kliknięcie innego zestawu wielokropka (...).

 2. Na liście Docelowi odbiorcy Dodaj co najmniej jeden odbiorcę.

  Dodawanie jednego lub wielu odbiorców docelowych

  Uwaga: Jeśli na liście lub w bibliotece jest włączone zatwierdzanie zawartości lub przepływ pracy, może być konieczne przechodzenie przez proces zatwierdzania.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Krok 3. wyświetlanie elementu w składniku Web Part programu SharePoint 2016, 2013, 2010 lub 2007

Aby wyświetlić listę lub element biblioteki programu SharePoint dla określonych grup odbiorców, można użyć składnika Web Part kwerendy zawartości. Składnik Web Part kwerendy zawartości umożliwia utworzenie kwerendy, która może filtrować elementy listy i biblioteki.

Uwaga: W przypadku SharePoint Online składniki Web Part mogą być niewidoczne.

W tym przykładzie pokazano, jak wyświetlić wszystkie elementy z określonej listy u odbiorców docelowych. Typ listy to biblioteka dokumentów.

 1. Na stronie, na której chcesz wyświetlić element, kliknij pozycję Obraz przycisku lub ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę.

 2. W SharePoint 2010, 2013 i 2016 kliknij kartę Wstawianie , a następnie kliknij pozycję składnik Web Part .

  Wstawianie składnika Web Part

  W SharePoint 2007 kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part, a następnie w obszarze domyślnekliknij pozycję składnik Web Part kwerendy zawartości.

  W obszarze zestawienie zawartościkliknij pozycję zapytanie zawartości.

  Dodawanie składnika Web Part kwerendy zawartości

  Uwaga: Jeśli nie istnieje kwerenda dotyczącą zawartości, skontaktuj się z administratorem SharePoint.

 3. Kliknij Dodaj.

 4. W SharePoint 2010, 2013 i 2016 kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół menu edycji składnika Web Part po prawej stronie składnika Web Part, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part w menu.

  W SharePoint 2007 kliknij pozycję Edytuj, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part , aby otworzyć okienko narzędzi składnika Web Part.

  Menu składnika Web Part z wybraną pozycję Edytuj składnik Web Part
 5. W obszarze kwerenda w okienku narzędzi wykonaj następujące czynności:

  Lista właściwości składnika Web Part kwerendy zawartości z trzema objaśnieniami
  1. Kliknij pozycję Pokaż elementy na poniższej liście , a następnie określ lokalizację listy.

   Uwaga: W tym przykładzie określono określoną listę. Możesz rozszerzyć zakres, aby uwzględnić elementy znajdujące się na listach z więcej niż jednej witryny, klikając odpowiednią opcję.

  2. W obszarze wymagany Typ listywybierz typ listy, której członkiem jest element. W tym przykładzie kliknij pozycję Biblioteka dokumentów. Kwerenda przetwarza tylko elementy z wybranego typu listy.

  3. W obszarze Określanie docelowych odbiorcówwykonaj następujące czynności.

   Cel

   Metoda

   Wyświetlanie elementów listy dla docelowych odbiorców określonych w kroku 2: Określanie docelowych odbiorców dla elementów, gdy bieżący użytkownik jest członkiem grupy odbiorców.

   Zaznacz pole wyboru Zastosuj Filtrowanie odbiorców . Jest to wymagane, aby kwerenda działała poprawnie.

   Wyświetla również elementy listy, dla których nie określono docelowych odbiorców. Te elementy są wyświetlane wszystkim.

   Zaznacz pole wyboru Uwzględnij elementy, które nie są docelowe . Jest to opcjonalne.

   Gdy strona będzie renderowana, zawartość w składniku Web Part będzie widoczna tylko dla bieżących użytkowników, którzy są członkami określonych odbiorców.

Początek strony

Kierowanie składnika Web Part do grupy odbiorców

SharePoint Składniki Web Part mogą być ukierunkowane na wyświetlanie tylko osobom, które są członkami określonej grupy lub grup odbiorców. W ten sposób możesz tworzyć niestandardowe strony dla określonych grup.

Uwaga: Podobnie jak w przypadku wszystkich składników Web Part, składnik Web Part Kwerenda zawartości zawiera listę odbiorców docelowych w sekcji Zaawansowane okienka narzędzi. To ustawienie określa, czy sam składnik Web Part jest widoczny dla bieżącego użytkownika. Jeśli nie, żadne inne ustawienia nie są stosowane.

Odbiorca może być identyfikowany przy użyciu grupy SharePoint, listy dystrybucyjnej, grupy zabezpieczeń lub grupy odbiorców globalnych.

 1. Na stronie, na której chcesz wyświetlić element, kliknij pozycję Obraz przycisku lub ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę.

 2. W SharePoint 2010, 2013 i 2016 kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół menu edycji składnika Web Part po prawej stronie składnika Web Part, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

  Menu składnika Web Part z wybraną pozycję Edytuj składnik Web Part

  W SharePoint 2007 kliknij pozycję Edytuj, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part , aby otworzyć okienko narzędzi składnika Web Part.

 3. W obszarze ZaawansowaneDodaj co najmniej jeden alias do listy odbiorców docelowych .

  Sekcja zaawansowane właściwości składnika Web Part z wyróżnionymi grupami odbiorców docelowych

Gdy strona jest renderowana, składnik Web Part jest widoczny tylko dla osób należących do określonych grup odbiorców.

Początek strony

Kierowanie łącza nawigacji do grupy odbiorców

Łącze nawigacji na serwerze SharePoint może być ukierunkowane tak, aby było wyświetlane tylko osobom należącym do określonej grupy lub grup odbiorców. Aby można było zmodyfikować ustawienia nawigacji witryny, musisz mieć co najmniej uprawnienia do projektowania.

 1. Na stronie, na której chcesz wyświetlić element, kliknij pozycję Obraz przycisku lub ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

 2. Kliknij pozycję Nawigacja w obszarze wygląd i działanielub kliknij pozycję Modyfikuj nawigację.

 3. Na stronie Ustawienia nawigacji witryny w obszarze Nawigacja strukturalna: edytowanie i sortowanie kliknij pozycję Dodaj link.

  W obszarze Nawigacja strukturalna w ustawieniach nawigacji za pomocą pozycji Dodaj link pozycja następny
 4. W oknie dialogowym łącze nawigacji wpisz tytuł i adres URL linku, a następnie Dodaj co najmniej jedna nazwa grupy odbiorców do listy odbiorców .

  Właściwości linku nawigacji z wyróżnioną pozycją OK.

  Aby uzyskać adres URL, możesz skopiować go do schowka, klikając prawym przyciskiem myszy łącze, a następnie klikając pozycję Kopiuj skrót. Jeśli nie masz tej opcji w przeglądarce, przejdź do strony, do której chcesz utworzyć link, i skopiuj pasek adresu.

Gdy strona jest renderowana, łącze nawigacji jest wyświetlane tylko osobom, które są członkami określonych grup odbiorców.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×