Pliki CSV używane do migrowania skrzynek pocztowych

Aby przeprowadzić zbiorczą migrację dużej liczby skrzynek pocztowych użytkowników, można użyć pliku w formacie CSV (wartości oddzielane przecinkami). Plik CSV można określić na potrzeby utworzenia partii migracji podczas korzystania z Centrum administracyjnego programu Exchange (EAC) lub polecenia cmdlet New-MigrationBatch w powłoce zarządzania programu Exchange. Używanie pliku CSV w celu określenia wielu użytkowników do migracji w partii migracji jest obsługiwane w następujących scenariuszach migracji:

 • Wnoszenie i wynoszenie w usłudze Office 365   

  • Migracja polegająca na wnoszeniu elementów do lokalizacji zdalnej:    We wdrożeniu hybrydowym programu Exchange można przenosić skrzynki pocztowe z lokalnej organizacji programu Exchange do usługi Office 365. Jest to także nazywane migracją polegającą na wnoszeniu elementów do lokalizacji zdalnej, ponieważ skrzynki pocztowe są wnoszone do usługi Office 365.

  • Migracja polegająca na wynoszeniu elementów z lokalizacji zdalnej:    Można również przeprowadzić migrację polegającą na wynoszeniu elementów z lokalizacji zdalnej, kiedy migrowane są skrzynki pocztowe usługi Office 365 do lokalnej organizacji programu Exchange.

   Uwaga: Migracje polegające zarówno na wnoszeniu, jak i wynoszeniu elementów lokalizacji zdalnej są inicjowane z organizacji usługi Office 365.

  • Migracja etapowa programu Exchange:    Można również migrować podzbiór skrzynek pocztowych z lokalnej organizacji programu Exchange do usługi Office 365. Jest to jeszcze jeden typ migracji wnoszonej. Za pomocą migracji etapowej programu Exchange można migrować tylko skrzynki pocztowe programów Exchange 2003 i Exchange 2007. Migracja etapowa skrzynek pocztowych nie jest obsługiwana w przypadku programów Exchange 2010 i Exchange 2013. Przed uruchomieniem migracji etapowej należy wykonać synchronizację katalogów lub użyć innej metody inicjowania użytkowników poczty w organizacji usługi Office 365.

  • Migracja IMAP:    Ten typ migracji wnoszonej migruje dane skrzynek pocztowych z serwera IMAP (w tym też z programu Exchange) do usługi Office 365. W przypadku migracji IMAP należy zainicjować skrzynki pocztowe w usłudze Office 365, zanim będzie można migrować ich dane.

Uwaga: Migracja jednorazowa programu Exchangenie obsługuje użycia plików CSV, ponieważ wszystkie lokalne skrzynki pocztowe użytkowników są migrowane do usługi Office 365 w jednej partii.

Obsługiwane atrybuty w przypadku migracji lub przenoszenia z użyciem plików CSV

Pierwszy wiersz w pliku CSV używanym do migrowania użytkowników, czyli wiersz nagłówka, zawiera nazwy atrybutów (pól) określonych w kolejnych wierszach. Poszczególne nazwy atrybutów są rozdzielone przecinkami. Każdy wiersz poniżej wiersza nagłówka reprezentuje pojedynczego użytkownika i dostarcza informacje wymagane do migracji. Atrybuty w poszczególnych wierszach użytkowników muszą występować w takiej samej kolejności, w jakiej występują nazwy atrybutów w wierszu nagłówka. Poszczególne wartości atrybutów są rozdzielone przecinkami. Jeśli wartość atrybutu określonego rekordu wynosi null, nie należy nic wpisywać dla takiego atrybutu. Należy się jednak upewnić, że do oddzielenia wartości null od następnego atrybutu użyto przecinka.

Wartości atrybutów w pliku CSV zastępują wartości odpowiednich parametrów, gdy ten sam parametr jest używany podczas tworzenia partii migracji za pomocą Centrum administracyjnego programu Exchange lub powłoki. Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz sekcję Wartości atrybutów w pliku CSV zastępują wartości w partii migracji.

Porada: Plik CSV można utworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstu, ale użycie aplikacji, takiej jak Microsoft Excel, ułatwi importowanie danych oraz konfigurowanie i organizowanie plików CSV. Pamiętaj, aby pliki CSV zapisywać z rozszerzeniem csv lub txt.

W poniższych sekcjach opisano atrybuty obsługiwane jako wiersz nagłówka pliku CSV dla każdego typu migracji. W każdej sekcji zamieszczono tabelę z listą obsługiwanych atrybutów, informacją, czy są one wymagane, przykładem wartości atrybutu oraz opisem.

Uwaga: W poniższych sekcjach środowisko źródłowe oznacza bieżącą lokalizację skrzynki pocztowej użytkownika lub bazy danych. Środowisko docelowe oznacza lokalizację, do której będzie migrowana skrzynka pocztowa, lub bazę danych, do której zostanie przeniesiona skrzynka pocztowa.

Migracje etapowe programu Exchange

Jeśli chcesz użyć migracji etapowej programu Exchange do zmigrowania skrzynek pocztowych programów Exchange 2003 i Exchange 2007 do usługi Office 365, musisz użyć pliku CSV do zidentyfikowania grupy użytkowników na potrzeby partii migracji. Liczba skrzynek pocztowych, które można przenieść do chmury w ramach migracji etapowej programu Exchange, jest nieograniczona. Jednak plik CSV używany do tworzenia partii migracji może zawierać maksymalnie 2000 wierszy. Aby przeprowadzić migrację więcej niż 2000 skrzynek pocztowych, musisz utworzyć dodatkowe pliki CSV, a następnie użyć każdego z nich do utworzenia nowej partii migracji. Aby uzyskać więcej informacji o migracjach etapowych programu Exchange, zobacz Co należy wiedzieć o etapowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365.

W poniższej tabeli opisano obsługiwane atrybuty dla pliku CSV na potrzeby migracji etapowej programu Exchange.

Atrybut

Wymagany czy opcjonalny

Dopuszczalne wartości

Opis

EmailAddress

Wymagany

Adres SMTP użytkownika

Określa adres e-mail użytkownika z włączoną obsługą poczty (lub skrzynkę pocztową, jeśli migracja jest ponawiana) w usłudze Office 365, który odpowiada migrowanej lokalnej skrzynce pocztowej użytkownika. Użytkownicy z włączoną obsługą poczty są tworzeni w usłudze Office 365 w wyniku przeprowadzenia procesu synchronizacji katalogów lub innego procesu inicjowania. Adres e-mail użytkownika z włączoną obsługą poczty musi odpowiadać właściwości WindowsEmailAddress odpowiedniej lokalnej skrzynki pocztowej.

Password

Opcjonalny

Hasło musi mieć długość co najmniej ośmiu znaków i musi spełniać wszelkie ograniczenia dotyczące haseł, które są stosowane do Twojej organizacji usługi Office 365.

To hasło jest ustawiane na koncie użytkownika, kiedy odpowiedni użytkownik z włączoną obsługą poczty w usłudze Office 365 zostanie przekształcony w skrzynkę pocztową podczas migracji.

ForceChangePassword

Opcjonalny

True lub False

Określa, czy użytkownik będzie musiał zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu do swojej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365.

Uwaga: Jeśli zastosowano rozwiązanie do logowania jednokrotnego (SSO), to wdrażając w organizacji lokalnej usługi federacyjne Active Directory 2.0 (AD FS 2.0), należy użyć wartości False dla tego atrybutu.

Migracje IMAP

Plik CSV używany do tworzenia partii migracji IMAP może zawierać maksymalnie 50000 wierszy. Zaleca się jednak przeprowadzenie migrowania użytkowników w kilku mniejszych partiach. Aby uzyskać więcej informacji o migracjach IMAP, zobacz następujące tematy:

W poniższej tabeli opisano obsługiwane atrybuty dla pliku CSV na potrzeby migracji IMAP.

Atrybut

Wymagany czy opcjonalny

Dopuszczalne wartości

Opis

EmailAddress

Wymagany

Adres SMTP użytkownika.

Określa identyfikator użytkownika dla skrzynki pocztowej użytkownika usługi Office 365

UserName

Wymagany

Ciąg, który identyfikuje użytkownika w systemie obsługi wiadomości IMAP, w formacie obsługiwanym przez serwer IMAP.

Określa nazwę logowania dla konta użytkownika w systemie obsługi wiadomości IMAP (środowisko źródłowe). Oprócz nazwy użytkownika można użyć poświadczeń konta, dla którego zostały przydzielone uprawnienia konieczne do uzyskania dostępu do skrzynek pocztowych na serwerze IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pliki CSV partii migracji IMAP.

Password

Wymagany

Ciąg hasła.

Określa hasło dla konta użytkownika określonego przez atrybut UserName.

Wartości atrybutów znajdujące się w pliku CSV zastępują wartości dla partii migracji

Wartości atrybutów w pliku CSV zastępują wartości odpowiednich parametrów, gdy ten sam parametr jest używany podczas tworzenia partii migracji za pomocą Centrum administracyjnego programu Exchange lub powłoki. Jeśli do użytkownika ma zostać zastosowana wartość z partii migracji, należy w pliku CSV pozostawić odpowiednią komórkę pustą. Dzięki temu można mieszać i dopasowywać niektóre wartości atrybutów dla wybranych użytkowników w jednej partii migracji.

W tym przykładzie przyjęto założenie, że została utworzona partia migracji polegającej na wnoszeniu elementów do lokalizacji zdalnej we wdrożeniu hybrydowym na potrzeby przeniesienia archiwalnych skrzynek pocztowych do usługi Office 365 za pomocą następującego polecenia New-MigrationBatch.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Dla wybranych użytkowników powinny również zostać przeniesione podstawowe skrzynki pocztowe, dlatego część pliku OnBoarding1.csv przeznaczona do przeprowadzenia tej partii migracji powinna wyglądać następująco:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Ponieważ wartość dla typu skrzynki pocztowej w pliku CSV zastępuje wartości parametru MailboxType polecenia tworzenia partii, w przypadku użytkowników user1 i user2 do usługi Office 365 zostaną zmigrowane tylko archiwalne skrzynki pocztowe. Natomiast w przypadku użytkowników user3 i user4 do usługi Office 365 zostaną przeniesione zarówno podstawowe, jak i archiwalne skrzynki pocztowe.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×