Pliki CSV partii migracji IMAP

Pliki w formacie CSV (wartości oddzielane przecinkami) używane do migrowania zawartości skrzynek odbiorczych użytkowników podczas migracji IMAP zawierają wiersze przeznaczone dla poszczególnych użytkowników. Każdy wiersz zawiera informacje o skrzynce pocztowej usługi Office 365 i skrzynce pocztowej IMAP użytkownika. Usługa Office 365 używa tych informacji do przeprowadzenia migracji.

Spis treści   

Wymagane atrybuty

Format pliku CSV

Dzielenie dużych migracji na kilka partii

Podawanie poświadczeń użytkownika końcowego lub administratora

Format poświadczeń administratora dla różnych serwerów IMAP

Używanie opcjonalnego atrybutu UserRoot

Wymagane atrybuty

Opisano tutaj wymagane atrybuty dla poszczególnych użytkowników:

  • EmailAddress — określa identyfikator użytkownika dla skrzynki pocztowej użytkownika usługi Office 365.

  • UserName — określa nazwę logowania użytkownika dla skrzynki pocztowej użytkownika na serwerze IMAP. Wartość tego parametru można podać jako samą nazwę użytkownika lub w formie domena\nazwa użytkownika. Na przykład hollyh lub contoso\hollyh.

  • Password — hasło dla konta użytkownika w systemie obsługi wiadomości IMAP.

Migracja zakończy się niepowodzeniem, jeśli którykolwiek z tych atrybutów nie zostanie uwzględniony w wierszu nagłówka pliku CSV. Należy również pamiętać, aby atrybuty były wpisywane dokładnie tak, jak są one wyświetlane. Atrybuty nie mogą zawierać spacji. Muszą one być pojedynczymi wyrazami. Na przykład zapis Email Address jest nieprawidłowy. Należy użyć zapisu EmailAddress.

Format pliku CSV

Poniżej przedstawiono przykładowy format pliku CSV. W tym przykładzie poświadczenia użytkownika są używane do przeprowadzenia migracji trzech skrzynek pocztowych.

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

Pierwszy wiersz w pliku CSV, czyli wiersz nagłówka, zawiera nazwy atrybutów, czyli pól, określonych w kolejnych wierszach. Poszczególne nazwy atrybutów są rozdzielone przecinkami.

Każdy wiersz poniżej wiersza nagłówka odpowiada jednemu użytkownikowi i zawiera informacje używane do migrowania jego skrzynki pocztowej. Wartości atrybutów w każdym wierszu należy wprowadzić w takiej samej kolejności, w jakiej wprowadzono nazwy atrybutów w wierszu nagłówka. Poszczególne wartości atrybutów są rozdzielone przecinkami.

Do utworzenia pliku CSV można użyć dowolnego edytora tekstu lub innej aplikacji, na przykład programu Microsoft Excel. Zapisz plik jako csv lub txt.

Porada: Jeśli plik CSV zawiera znaki specjalne lub niebędące znakami ASCII, zapisz go przy użyciu kodowania UTF-8 lub innego kodowania Unicode. W niektórych aplikacjach zapisywanie pliku CSV przy użyciu kodowania UTF-8 lub innego kodowania Unicode może być łatwiejsze, jeśli język używany w pliku CSV jest zgodny z ustawieniami regionalnymi systemu.

Dzielenie dużych migracji na kilka partii

Plik CSV może zawierać maksymalnie 50 000 wierszy (jeden wiersz dla każdego użytkownika) i może mieć maksymalnie 10 MB. Zaleca się jednak przeprowadzenie migrowania użytkowników w kilku mniejszych partiach.

Jeśli planujesz przeprowadzić migrację wielu użytkowników, zdecyduj, którzy z nich powinni zostać uwzględnieni w poszczególnych partiach. Na przykład jeśli chcesz przeprowadzić migrację 10 000 kont, możesz uruchomić cztery partie po 2500 użytkowników każda. Partie można również podzielić alfabetycznie, według typu użytkownika (na przykład wykładowcy, studenci, absolwenci), według szkoły (na przykład uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i szkoły wyższej) lub w inny sposób spełniający potrzeby danej organizacji.

Porada: Jedną ze strategii jest utworzenie skrzynek pocztowych usługi Office 365 i przeprowadzenie migracji poczty e-mail dla tej samej grupy użytkowników. Na przykład w przypadku importowania 100 nowych użytkowników do Twojej organizacji usługi Office 365 należy utworzyć partię migracji dla tych samych 100 użytkowników. Jest to skuteczny sposób organizowania migracji z lokalnego systemu obsługi wiadomości do usługi Office 365 i zarządzania nią.

Podawanie poświadczeń użytkownika lub administratora

W pliku CSV należy podać nazwę użytkownika i hasło dla lokalnego konta użytkownika. Dzięki temu proces migracji może uzyskać dostęp do konta. Istnieją dwa sposoby wykonywania tej czynności:

  • Za pomocą poświadczeń użytkownika.      Wymaga to uzyskania haseł użytkowników lub zmiany ich haseł na znane wartości, aby można było je uwzględnić w pliku CSV.

    Porada: Aby skorzystać z tej opcji, nie pozwól użytkownikom na zmianę haseł ich kont lokalnych. Jeśli użytkownicy zmienią swoje hasła po początkowej migracji, kolejne synchronizacje między skrzynkami pocztowymi na serwerze IMAP i skrzynkami pocztowymi usługi Office 365 zakończą się niepowodzeniem.

  • Za pomocą poświadczeń administratora.      Wymaga to użycia konta w systemie obsługi wiadomości IMAP, które ma niezbędne prawa dostępu do wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników. W pliku CSV należy użyć poświadczeń tego konta we wszystkich wierszach. Aby dowiedzieć się, czy serwer IMAP obsługuje tę metodę, oraz jak ją włączyć, zobacz dokumentację serwera IMAP.

    Uwaga: Korzystanie z poświadczeń administratora jest dobrym pomysłem, ponieważ nie powoduje niedogodności dla użytkowników. Nie ma w tym przypadku na przykład znaczenia, czy użytkownicy zmienią swoje hasła po przeprowadzeniu migracji początkowej.

Format poświadczeń administratora dla różnych serwerów IMAP

W poszczególnych wierszach pliku CSV w polach UserName i Password można użyć nazwy użytkownika i hasła konta administratora. Nazwa użytkownika dla poświadczeń administratora jest kombinacją nazwy użytkownika osoby, której poczta e-mail jest migrowana, i nazwy użytkownika konta administratora, który ma uprawnienia dostępu do wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników. Obsługiwany format poświadczeń administratora jest różny na różnych serwerach IMAP, z których są migrowane konta poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z poświadczeń administratora, zobacz dokumentację serwera IMAP.

Uwaga: W przypadku przesłania nowego żądania migracji plik CSV jest przekazywany do centrum danych firmy Microsoft przy użyciu połączenia SSL (Secure Sockets Layer). Informacje z pliku CSV są szyfrowane i przechowywane na serwerach programu Microsoft Exchange w centrum danych firmy Microsoft.

W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak sformatować poświadczenia administratora w pliku CSV, który jest używany do przeprowadzenia migracji poczty e-mail z różnych typów serwerów IMAP.

Serwer Microsoft Exchange

Jeśli poczta e-mail jest migrowana z implementacji serwera IMAP dla programu Microsoft Exchange, należy w pliku CSV użyć dla atrybutu UserName formatu Domain/Admin_UserName/User_UserName. Można na przykład założyć, że z programu Exchange migrowana jest poczta e-mail użytkowników Terry Adams, Ann Beebe i Paul Cannon. Konto administratora poczty e-mail ma nazwę użytkownika mailadmin, a hasło ma wartość P@ssw0rd. Plik CSV może wyglądać następująco:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Serwer Dovecot

W przypadku serwerów IMAP, które obsługują środowisko Simple Authentication and Security Layer (SASL), na przykład serwera IMAP Dovecot należy użyć formatu User_UserName*Admin_UserName , gdzie gwiazdka ( * ) jest możliwym do skonfigurowania znakiem separatora. Można na przykład założyć, że przeprowadzana jest migracja poczty e-mail tych samych użytkowników z serwera IMAP Dovecot przy użyciu następujących poświadczeń administratora: mailadmin i P@ssw0rd. Plik CSV będzie wyglądał następująco:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Serwer Mirapoint

Jeśli przeprowadzasz migrację poczty e-mail z serwera wiadomości Mirapoint, użyj dla poświadczeń administratora formatu #user@domain#Admin_UserName#. Aby przeprowadzić migrację poczty e-mail z serwera Mirapoint przy użyciu poświadczeń administratora mailadmin i P@ssw0rd, plik CSV powinien wyglądać następująco:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Używanie opcjonalnego atrybutu UserRoot

Niektóre serwery IMAP, takie jak Courier IMAP, nie umożliwiają migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365 za pomocą poświadczeń administratora. Aby przeprowadzić migrowanie skrzynek pocztowych za pomocą poświadczeń administratora, można skonfigurować serwer IMAP do korzystania z wirtualnych folderów udostępnionych. Wirtualne foldery udostępnione umożliwiają administratorom korzystanie z poświadczeń logowania administratora na potrzeby uzyskiwania dostępu do skrzynek pocztowych użytkowników na serwerze IMAP. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania wirtualnych folderów udostępnionych w systemie Courier IMAP, zobacz Foldery udostępnione.

Aby przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych po skonfigurowaniu wirtualnych folderów udostępnionych na serwerze IMAP, wprowadź w pliku CSV opcjonalny atrybut UserRoot. Ten atrybut określa lokalizację skrzynek pocztowych poszczególnych użytkowników w strukturze wirtualnych folderów udostępnionych na serwerze IMAP.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik CSV zawierający atrybut UserRoot:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×