Planowanie witryn i zarządzanie użytkownikami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli zarządzasz wszystkimi witrynami zespołów organizacji w ramach subskrypcji usługi Office 365 Small Business, możesz używać tego artykułu jako przewodnika po niektórych kluczowych zadaniach i koncepcjach związanych z zarządzaniem zbiorem witryn i jego użytkownikami.

W tym artykule

Co to jest zbiór witryn?

Administrowanie zbiorem witryn

Planowanie witryn w zbiorze witryn

Zarządzanie użytkownikami

Planowanie używania funkcji zbioru witryn

Planowanie udostępnienia witryn w wielu językach

Co to jest zbiór witryn?

Domyślne witryny usługi SharePoint Online w usłudze Office 365 Small Business są częścią pojedynczego zbioru witryn. Zbiór witryn to grupa witryn programu SharePoint należących do tego samego właściciela i mających te same ustawienia administracyjne, takie jak uprawnienia. Zbiory witryn są hierarchiczne i zawsze zawierają jedną witrynę najwyższego poziomu, która z kolei zawiera dowolną liczbę podwitryn.

Hierarchiczny diagram przedstawiający zbiór witryn z witryną najwyższego poziomu i podwitrynami

Zbiór witryn usługi SharePoint Online zawiera początkowo trzy zbiory witryn: Witryna zespołu, Witryny Moja witryna oraz Publiczna witryna sieci Web. W obszarze witryny zespołu można tworzyć dodatkowe podwitryny. Poszczególni użytkownicy mogą również tworzyć podwitryny w obszarze swoich witryn Moja witryna.

Uwaga: W usłudze SharePoint Online dla usługi Office 365 Small Business nie można tworzyć dodatkowych zbiorów witryn.

Witryna zespołu    Witryna zespołu, jak również wszelkie witryny utworzone w jej obszarze, są dostępne dla użytkowników, którzy zostali zaproszeni przez nadanie im uprawnienia do danej witryny, albo dla użytkowników zewnętrznych, którym witryna została jawnie udostępniona za pomocą funkcji udostępniania zewnętrznego. Domyślnie każdy użytkownik występujący w katalogu usługi Office 365 zostanie dodany do wewnętrznego zbioru witryn jako członek oraz do publicznego zbioru witryn jako osoba odwiedzająca. Korzystając z witryny zespołu, organizacje, zespoły lub grupy mogą łączyć się ze sobą i między innymi współpracować nad dokumentami oraz innymi plikami, ogłaszać anonse, planować spotkania, rejestrować zadania, śledzić problemy lub czynności do wykonania oraz przechowywać informacje na listach. W witrynie zespołu można też tworzyć różne podwitryny na podstawie dostępnych szablonów witryn.

Publiczna witryna sieci Web    Publiczna witryna sieci Web to witryna pełniąca rolę wizytówki organizacji w sieci Web. Publiczna witryna sieci Web zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia projektowania witryny, a więc biblioteki służące do przechowywania elementów zawartości witryny (takich jak znaki logo, grafiki lub dokumenty) oraz, co najważniejsze, Menedżera projektowania umożliwiającego dostosowywanie zawartości i stylu witryny.

Witryny osobiste (witryny internetowe o nazwie Moja witryna) Witryny osobiste udostępniają użytkownikom w organizacji bogaty zestaw funkcji społecznościowych. Są to między innymi:

 • Kanał aktualności:    strona umożliwiająca interakcję między użytkownikami witryny

 • OneDrive dla Firm:    miejsce umożliwiające użytkownikowi przechowywanie, udostępnianie i synchronizowanie osobistych dokumentów biznesowych, zdjęć lub innych plików multimedialnych

 • Witryny:    spersonalizowana strona, na której użytkownik może zapisywać skróty do przydatnych witryn sieci Web

 • Profil:    strona umożliwiająca użytkownikowi przedstawienie informacji o sobie przeznaczonych dla innych osób w organizacji

Początek strony

Administrowanie zbiorem witryn

Administrator zbioru witryn ma poziom uprawnień Pełna kontrola do tego zbioru witryn. Oznacza to, że ma dostęp do zawartości wszystkich witryn w witrynie zespołu i może projektować publiczną witrynę sieci Web za pomocą Menedżera projektowania. Może zarządzać uprawnieniami użytkowników do witryny zespołu i publicznej witryny sieci Web, a także wykonywać zadania administracyjne dotyczące tych witryn. Oprócz tych zadań od użytkownika pełniącego rolę administratora zbioru witryn może być wymagane wykonywanie wielu innych zadań.

Typowe obowiązki administratora zbioru witryn

Obowiązki administratora zbioru witryn dla witryny usługi SharePoint Online mogą być następujące:

 • Pełnienie roli osoby kontaktowej między użytkownikami a administratorem globalnym usługi Office 365 (jeśli jest nim ktoś inny).

 • Udzielanie użytkownikom uprawnień dostępu do witryny zespołu.

 • Udzielanie użytkownikom uprawnień do projektowania publicznej witryny sieci Web.

 • Konfigurowanie uprawnień na poziomie zbioru witryn w celu określania, kto może uzyskiwać dostęp do ważnej zawartości przechowywanej w witrynach usługi SharePoint Online.

 • Decydowanie o funkcjach dostępnych dla osób używających witryn w zbiorze witryn.

 • Udzielanie pomocy technicznej osobom używającym zbioru witryn.

 • Wyznaczenie dodatkowego administratora zbioru witryn.

 • Pomoc przy administrowaniu określonymi funkcjami, takimi jak:

  • Włączanie i wyłączanie dostępnych funkcji zbioru witryn.

  • Tworzenie lub dostosowywanie typów zawartości witryny.

  • Konfigurowanie ustawień regionalnych.

Początek strony

Planowanie witryn w zbiorze witryn

Bardzo łatwo możesz utworzyć dodatkowe witryny zespołu, ale jest dobrym pomysłem jest planowanie witryn, która ma, ponieważ może ułatwić zachować witryn usługi SharePoint Online w zarządzaniu czasem. Warto także, czy chcesz umożliwić użytkownikom w firmie tworzenie własnych nowych witryn zespołu można zarządzać projektami. Jeśli chcesz bardziej scentralizowaną kontrolę nad jak utworzyć witryny, możesz wyłączyć tę opcję (możesz zawsze włączyć ją ponownie później Jeśli zmienisz zdanie). Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie tworzenia witryn w usłudze SharePoint Online.

Poniżej przedstawiono listę szablonów witryn dostępnych w usłudze SharePoint Online dla usługi Office 365 Small Business wraz z opisem każdego z nich. Posługując się tą listą, można zadecydować, które typy witryn będą najlepsze dla danej organizacji.

 • Blog    Witryna umożliwiająca osobom lub zespołom ogłaszanie pomysłów, spostrzeżeń i informacji, które mogą być komentowane przez odwiedzających witrynę.

 • Witryna społeczności    Witryna umożliwiająca uczestniczenie w dyskusjach społeczności.

 • Witryna projektu    Witryna do współpracy nad projektem i zarządzania nim.

 • Witryna zespołu    Witryna umożliwiająca zespołom szybkie organizowanie, tworzenie i udostępnianie informacji. Witryna udostępnia bibliotekę dokumentów oraz listy do zarządzania anonsami, elementami kalendarza, zadaniami i dyskusjami.

Zarządzanie

Zarządzanie to zestaw zasad, ról, obowiązków i procesów definiowanych w celu kierowania i zarządzania współpracą zespołów organizacji podczas realizacji celów biznesowych. W kontekście zbioru witryn usługi SharePoint Online plan zarządzania może być przewodnikiem pomagającym w planowaniu ról, obowiązków i procesów niezbędnych do obsługi zbioru witryn. Dotyczy to w szczególności następujących kwestii:

 • Architektura informacji, w tym stron sieci Web, dokumentów, list i danych

 • Działania związane z obsługą, w tym zarządzanie kontami użytkowników

 • Zasady dotyczące znakowania i dostosowywania

 • Szkolenia

Ważne jest przygotowanie planu zarządzania dla organizacji. Przez uczestnictwo w opracowywaniu planu zarządzania można pomóc w zidentyfikowaniu obszarów odpowiedzialności dla zespołów biznesowych i technicznych, definiując podmioty odpowiedzialne za poszczególne obszary systemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania planu zarządzania, zobaczNajlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia witryn zespołów i zarządzania nimi.

Początek strony

Zarządzanie użytkownikami

Konta użytkowników tworzy administrator globalny usługi Office 365. Osoba pełniąca rolę administratora zbioru witryn może przypisywać uprawnienia tym użytkownikom, korzystając z obszaru Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. w witrynie zespołu.

Konta użytkowników w usłudze Office 365

Nowych użytkowników usługi Office 365 dla małych firm dodaje administrator globalny, korzystając w tym celu z Centrum administracyjnego usługi Office 365 — portalu służącego do zarządzania użytkownikami i konfigurowania usług. Podczas dodawania nowego użytkownika administrator globalny:

 • określa, czy ten użytkownik może też uzyskiwać dostęp do Centrum administracyjnego;

 • ustawia lokalizację geograficzną użytkownika;

 • wybiera typ licencji użytkownika;

 • tworzy nazwę i hasło użytkownika.

Użytkownicy witryny zespołu

Nowy użytkownik dodany do usługi Office 365 Small Business jest automatycznie dodawany do grupy programu SharePoint mającej nazwę Członkowie (osoby, które mogą edytować zawartość i strony) w witrynie wewnętrznej oraz do grupy Odwiedzający (osoby, które mogą wyświetlać i czytać zawartość) w witrynach publicznych. Jeśli niektórzy użytkownicy powinni mieć większe prawa dostępu niż osoba odwiedzająca lub członek, można dostosować uprawnienia tych użytkowników, dodając ich do innych grup programu SharePoint, takich jak Właściciele (osoby mające pełną kontrolę nad witryną). Poziomy uprawnień i członkostwo w grupach programu SharePoint określa się w obszarze Ustawienia w sekcji Użytkownicy i uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień i członkostwie w grupach, zobacz sekcję Poziomy uprawnień i członkostwo w grupach w tym artykule.

Poziomy uprawnień i członkostwo w grupach

Poziomy uprawnień to zbiory uprawnień (praw programu SharePoint) umożliwiających użytkownikom wykonywanie zestawu powiązanych zadań. Na przykład poziom uprawnień Odczyt obejmuje (między innymi) uprawnienia Wyświetlanie elementów, Otwieranie elementów, Wyświetlanie stron i Wyświetlanie wersji, z których wszystkie są wymagane do przeglądania stron, dokumentów i elementów w witrynie programu SharePoint. Uprawnienia mogą być zawarte w więcej niż jednym poziomie uprawnień.

Nie zaleca się bezpośredniego przypisywania uprawnień poszczególnym użytkownikom, ponieważ może to znacznie utrudnić śledzenie osób mających dostęp do witryn i zarządzanie tymi osobami. Należy zamiast tego przypisać uprawnienia do grup programu SharePoint, a następnie przypisać poszczególnych użytkowników do odpowiednich grup. Można też korzystać z utworzonych domyślnie grup programu SharePoint.

Grupa programu SharePoint to zbiór użytkowników zdefiniowanych na poziomie zbioru witryn w celu łatwiejszego zarządzania uprawnieniami. Każda grupa ma przypisany domyślny poziom uprawnień.

Uwaga:  Po przypisaniu poziomów uprawnień do grup programu SharePoint na poziomie zbioru witryn te poziomy uprawnień są domyślnie dziedziczone przez wszystkie witryny i zawartość witryn. To zachowanie domyślne jest nazywane dziedziczeniem uprawnień. Można też określić, czy dziedziczenie uprawnień ma zostać przerwane, albo udzielić unikatowych uprawnień. Jest to szczególnie przydatne, jeśli określone pliki powinny być widoczne tylko dla niektórych użytkowników. Po przerwaniu dziedziczenia uprawnień można usunąć wszystkie inne grupy programu SharePoint i udzielić dostępu tylko określonym grupom lub użytkownikom programu SharePoint.

Ze względu na to, że od uprawnień użytkownika zależy, do których obszarów witryny ma on dostęp, należy starannie rozważyć jego członkostwo w grupach programu SharePoint. Na przykład użytkownik odpowiedzialny za tworzenie i dostosowywanie witryn musi być co najmniej członkiem grupy Projektanci. Zaś użytkownik, który musi tylko odczytywać zawartość i ewentualnie dodawać komentarze w blogu, może potrzebować tylko członkostwa w grupie Członkowie.

Role domyślne

Poniżej wymieniono role domyślne w usłudze SharePoint Online i opisano działania, jakie może wykonywać w witrynie użytkownik z określoną rolą.

 • Administratorzy zbioru witryn    Administratorzy zbioru witryn mają poziom uprawnień Pełna kontrola. Mają dostęp do zawartości wszystkich podwitryn witryny zespołu oraz mogą projektować witryny internetowe za pomocą Projektanta witryn. Ponadto mogą dodawać użytkowników do witryny zespołu i witryny internetowej oraz wykonywać zadania administracyjne i zadania inspekcji dotyczące tych witryn.

 • Właściciele witryn    Domyślnie członkowie grupy Właściciele mają poziom uprawnień Pełna kontrola w utworzonej przez siebie witrynie w witrynie zespołu. Mogą dodawać użytkowników i wykonywać wszystkie zadania administracyjne dotyczące swojej witryny. Ponadto mogą projektować witryny internetowe za pomocą Projektanta witryn.

  Porada:  Zaleca się dodanie informacji kontaktowych właściciela witryny na stronie głównej witryny. Ułatwi to użytkownikom odnalezienie właściciela, gdyby potrzebowali pomocy administracyjnej.

  Uwaga: Użytkownik, który tworzy witrynę poniżej witryny najwyższego poziomu w witrynie zespołu, automatycznie staje się właścicielem tej witryny.

 • Projektanci    Domyślnie członkowie grupy Projektanci mają poziom uprawnień Projektowanie. Mogą tworzyć listy i biblioteki dokumentów, edytować strony i stosować motywy, obramowania oraz arkusze stylów w witrynie zespołu. Ponadto mogą projektować witrynę sieci Web za pomocą Projektanta witryn.

 • Edytowanie    Domyślnie członkowie grupy Członkowie mają poziom uprawnień Edytowanie. W witrynie zespołu osoby z uprawnieniem do edytowania mogą dodawać, aktualizować, usuwać, zatwierdzać i dostosowywać listy i biblioteki. Nie mogą projektować witryn internetowych za pomocą Projektanta witryn.

 • Współautorzy    Domyślnie żadna grupa nie ma poziomu uprawnień Współtworzenie. W witrynie zespołu współautorzy mogą tylko dodawać, edytować i usuwać elementy istniejących list i bibliotek dokumentów oraz pracować ze składnikami Web Part. Współautorzy nie mogą projektować witryny sieci Web za pomocą Projektanta witryn.

 • Odwiedzający    Domyślnie członkowie grupy Odwiedzający mają poziom uprawnień Odczyt. W witrynie zespołu osoby odwiedzające mogą tylko wyświetlać strony, elementy list i dokumenty. Nie mogą projektować witryny sieci Web za pomocą Projektanta witryn.

Role administracyjne

Podczas tworzenia środowiska usługi SharePoint Online domyślnie są tworzone następujące role administracyjne:

 • Administrator globalny    Główny administrator w usłudze Office 365. Tworząc konto w celu zakupu usługi Office 365, użytkownik staje się administratorem globalnym. Administrator globalny ma dostęp do wszystkich funkcji w Centrum administracyjnym usługi Office 365 (takich jak dodawanie użytkowników do katalogu, dodawanie domen i zarządzanie ustawieniami usług) i tylko on może przypisywać inne role administracyjne. W firmie może być kilku administratorów globalnych, lecz pierwszemu administratorowi globalnemu są domyślnie przypisywane uprawnienia domyślnego administratora zbioru witryn w usłudze SharePoint Online.

 • Administrator zbioru witryn    Administratorzy zbioru witryn mają poziom uprawnień Pełna kontrola w zbiorze witryn usługi SharePoint Online. Mogą uzyskiwać dostęp do zawartości wszystkich podwitryn w obszarze witryny zespołu oraz projektować witrynę sieci Web za pomocą Projektanta witryn. Ponadto mogą dodawać użytkowników do witryny zespołu i publicznej witryny sieci Web oraz wykonywać zadania administracyjne i zadania inspekcji dotyczące tych witryn. Administrator zbioru witryn może, korzystając ze strony Ustawienia witryny, zmienić administratora zbioru witryn lub dodać kolejnego.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu użytkownikami i uprawnieniami, zobacz Planowanie strategii dotyczącej uprawnień, Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint oraz Tworzenie grup programu SharePoint i zarządzanie nimi

Początek strony

Planowanie używania funkcji zbioru witryn

Administrator zbioru witryn usługi SharePoint Online zarządza funkcjami zbioru witryn. Zadania te mogą obejmować aktywowanie i dezaktywowanie funkcji zgodnie z planem zarządzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie funkcji zbioru witryn. Zobacz też Zarządzanie Koszem zbioru witryn programu SharePoint.

Początek strony

Planowanie udostępnienia witryn w wielu językach

Administrator zbioru witryn może włączyć funkcję wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI, Multiple Language User Interface), aby umożliwić użytkownikom przeglądanie witryn w językach innych niż język domyślny ustawiony dla zbioru witryn.

Gdy jest włączony wielojęzyczny interfejs użytkownika, użytkownicy mogą przeglądać następujące elementy w innym języku:

 • Tytuł oraz opis witryny

 • Domyślne menu i akcje programu SharePoint

 • Kolumny domyślne

 • Kolumny niestandardowe (lista lub witryna)

 • Linki na pasku nawigacyjnym

Aby uzyskać więcej informacji na temat wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI, Multiple Language User Interface), zobacz Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych.

Początek strony

Wróć do Planowania Przewodnik po SharePoint Online dla usługi Office 365 dla firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×