Plan rozwiązywania problemów z wydajnością usługi Office 365

Należy wiedzieć, jakie należy podjąć, aby zidentyfikować i rozwiązać odchyłki, zawiesza się i spadek wydajności między usługi SharePoint Online, OneDrive dla firm, usługi Exchange Online lub w programie Skype dla firm Online i na komputerze klienckim? Zanim zadzwonisz do pomocy technicznej, w tym artykule może ułatwić rozwiązywanie problemów z wydajnością usługi Office 365, a nawet rozwiązać niektóre z najbardziej typowych problemów.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł to gruncie rzeczy przykładowy plan działań, dzięki którym możesz uzyskać cenne dane związane z występującym problemem z wydajnością. Wymieniono w nim także niektóre główne problemy.

Jeśli nie są Ci znane zagadnienia dotyczące wydajności sieci, a chcesz opracować długoterminowy plan monitorowania wydajności między Twoimi komputerami klienckimi i usługą Office 365, zobacz Dostosowywanie wydajności usługi Office 365 i rozwiązywanie problemów — dla administratorów i informatyków.

Przykładowy plan działań dotyczących rozwiązywania problemów z wydajnością

Ten plan akcji zawiera dwie części: fazę przygotowawczą i fazę rejestrowania. Jeśli masz problem z wydajnością już teraz i musisz zebrać dane, możesz na początek skorzystać z tego planu.

Przygotowywanie klienta

 • Znajdź klienta, na którym można odtworzyć problem z wydajnością. Ten komputer będzie używany w trakcie rozwiązywania problemów.

 • Zanotuj kroki, które powodują wystąpienie problemu z wydajnością, aby przygotować się do testowania.

 • Zainstaluj narzędzia do zbierania i rejestrowania informacji:

  • Zainstaluj program Netmon 3.4 (lub użyj równoważnego narzędzia do śledzenia sieci).

  • Zainstaluj bezpłatną wersję Basic Edition programu HTTPWatch (lub użyj równoważnego narzędzia do śledzenia sieci).

  • Użyj rejestratora ekranu lub uruchom Rejestratora problemów (PSR.exe) dostarczanego z systemem Windows Vista i nowszymi, aby zarejestrować czynności podejmowane podczas testowania.

Rejestrowanie problemu z wydajnością

 • Zamknij wszystkie zbędne przeglądarki internetowe.

 • Uruchom Rejestratora problemów lub innego rejestratora ekranu.

 • Uruchom przechwytywanie programu Netmon (lub narzędzie do śledzenia sieci).

 • Wyczyść pamięć podręczną DNS na kliencie z poziomu wiersza polecenia, wpisując ipconfig /flushdns.

 • Rozpocznij nową sesję przeglądarki i włącz narzędzie HTTPWatch.

 • Opcjonalnie: Jeśli testujesz usługę Exchange Online, uruchom narzędzie do analizowania wydajności klienta programu Exchange z konsoli administracyjnej usługi Office 365.

 • Odtwórz dokładnie czynności powodujące problem z wydajnością.

 • Zatrzymaj śledzenie programu Netmon lub innego narzędzia.

 • W wierszu polecenia uruchom śledzenie trasy do subskrypcji usługi Office 365, wpisując następujące polecenie, a następnie naciskając klawisz ENTER:

  tracert <nazwasubskrypcji>.onmicrosoft.com

 • Zatrzymaj Rejestratora problemów i zapisz film wideo. Pamiętaj, aby uwzględnić datę i godzinę przechwytywania oraz informację czy na wideo zarejestrowano wysoką, czy niską wydajność.

 • Zapisz pliki śledzenia. Pamiętaj jeszcze raz, aby uwzględnić datę i godzinę przechwytywania oraz informację czy na wideo zarejestrowano wysoką, czy niską wydajność.

Jeśli nie wiesz, jak obsługiwać narzędzia wymienione w tym artykule, w dalszej części zamieszczono procedurę ich obsługi. Jeśli wiesz, jak wykonać tego rodzaju przechwytywanie pakietów sieciowych, możesz przejść do sekcji Jak odczytywać wyniki śledzenia, w której opisano filtrowanie i odczytywanie dzienników.

Opróżnianie pamięci podręcznej DNS — pierwsze działanie

Dlaczego? Po opróżnieniu pamięci podręcznej DNS będzie można rozpocząć testowanie od początku. Wyczyszczenie pamięci podręcznej powoduje zresetowanie zawartości funkcji rozpoznawania nazw DNS do najbardziej aktualnych wpisów. Pamiętaj, że opróżnienie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia wpisów z pliku hosts. Jeśli intensywnie korzystasz z wpisów w pliku hosts, skopiuj te wpisy do pliku w innym katalogu, a następnie opróżnij plik hosts.

Opróżnij pamięć podręczną funkcji rozpoznawania nazw DNS

 1. Otwórz wiersz polecenia. W tym celu kliknij pozycję Start > Uruchom, a następnie wpisz cmd lub naciśnij klawisz systemu Windows i wpisz cmd.

 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:

  ipconfig /flushdns

Netmon

Narzędzie monitorowania sieci firmy Microsoft (Monitora sieci) analizuje pakiety, czyli ruch, przekazywany między komputerami w sieci. Przy użyciu Monitora sieci do śledzenia ruchu za pomocą usługi Office 365 można przechwycić widoku i przeczytaj nagłówki pakietów Zidentyfikuj urządzenia pośrednich, sprawdź ustawienia ważne w sprzętu sieciowego, wyszukaj porzucone pakiety i wykonaj przepływu ruchu między komputerami w sieci firmowej sieć i usługi Office 365. Ponieważ rzeczywisty treści dane są szyfrowane, oznacza to, że jej (podróży na porcie 443 za pośrednictwem protokołu SSL/TLS, nie możesz przeczytać pliki wysyłana. Zamiast tego możesz uzyskać niefiltrowanym śledzenia ścieżkę, która ma pakietów, które mogą pomóc wyśledzić zachowanie problem.

Pamiętaj, aby na tym etapie nie stosować żadnego filtru. Zamiast tego wykonaj czynności, które prowadzą do wystąpienia problemu, a następnie zatrzymaj śledzenie i zapisz jego wyniki.

Po zainstalowaniu narzędzia Netmon 3.4 otwórz go i wykonaj następujące czynności:

Wykonywanie śledzenia Monitora sieci i odtworzenie problemu

 1. Uruchom narzędzie Netmon 3.4.

  Istnieją trzy okienka na stronie początkowej: Rejestruje ostatnie, Zaznacz sieci i wprowadzenie 3.4 monitora sieci firmy Microsoft. Powiadomienie o. Panel sieci wybierz poda również listę sieci domyślne, z których można przechwycić. Upewnij się, że karty są zaznaczone poniżej.

 2. Kliknij przycisk New Capture (Nowe przechwytywanie) w górnej części strony startowej. Spowoduje to dodanie obok strony startowej nowej karty o nazwie Capture 1 (Przechwytywanie 1).

  Interfejs użytkownika monitora sieci z wyróżnionymi przyciskami Nowe przechwytywanie, Rozpocznij i Zatrzymaj.

 3. Aby wykonać proste przechwytywanie, kliknij przycisk Start na pasku narzędzi.

 4. Odtwórz czynności, które prowadzą do wystąpienia problemu.

 5. Kliknij przycisk Stop (Zatrzymaj), a następnie pozycję File (Plik) > Save As (Zapisz jako). Pamiętaj, aby w nazwie pliku uwzględnić datę i godzinę oraz opis, czy chodzi o wysoką, czy niską wydajność.

HTTPWatch

Narzędzie HTTPWatch składa się z opłaconych i bezpłatna wersja. Bezpłatna wersja podstawowa obejmuje wszystkie potrzebne do tego testu. Narzędzie HTTPWatch monitorów sieć czas ładowania strony i ruch bezpośrednio z okna przeglądarki. Narzędzie HTTPWatch jest wtyczki w programie Internet Explorer, opisującą graficznie wydajności. Analiza można zapisać i wyświetlać w Studio narzędzie HTTPWatch.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz innej przeglądarki, takiej jak Firefox lub Google Chrome, albo jeśli nie możesz zainstalować narzędzia HTTPWatch w programie Internet Explorer, otwórz nowe okno przeglądarki, a następnie na klawiaturze naciśnij klawisz F12. W dolnej części przeglądarki powinno zostać wyświetlone okno podręczne Narzędzia deweloperskie. Jeśli korzystasz z przeglądarki Opera, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + I, aby wyświetlić narzędzie Web Inspector, a następnie kliknij kartę Network (Sieć) i wykonaj opisane poniżej testy. Uzyskane w tym programie informacje mogą się nieco różnić, ale czasy ładowania będą nadal wyświetlane w milisekundach.

 • Narzędzie HTTPWatch jest również bardzo przydatne w przypadku problemów z czasem ładowania strony usługi SharePoint Online.

Uruchomienie narzędzia HTTPWatch i odtworzenie problemu

 1. HTTPWatch to wtyczka przeglądarki, więc wyświetlanie tego narzędzia różni się nieco w zależności od wersji programu Internet Explorer. Zazwyczaj narzędzie HTTPWatch można znaleźć pod paskiem poleceń w przeglądarce Internet Explorer.

  Jeśli wtyczka HTTPWatch nie jest widoczna w oknie przeglądarki, sprawdź wersję przeglądarki, klikając pozycję Pomoc > Informacje lub, w nowszej wersji programu Internet Explorer, klikając symbol koła zębatego i wybierając pozycję Internet Explorer — informacje. Aby uruchomić pasek Polecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu w programie Internet Explorer i kliknij pozycję Pasek poleceń. W przeszłości narzędzie HTTPWatch było skojarzone zarówno z paskiem poleceń, jak i z paskiem eksploratora, więc jeśli po zainstalowaniu nie widzisz od razu jego ikony (nawet po ponownym uruchomieniu), zaznacz w menu Narzędzia paski narzędzi odpowiednie dla ikony. Pamiętaj, że paski można dostosować i można do nich dodawać opcje.

  Pasek narzędzi poleceń programu Internet Explorer z ikoną programu HTTPWatch.

 2. Uruchom narzędzie HTTPWatch w oknie przeglądarki Internet Explorer. Będzie ono zadokowane u dołu okna przeglądarki. Kliknij przycisk Record (Rejestruj).

 3. Odtwórz dokładnie czynności powodujące wystąpienie problemu z wydajnością. Kliknij przycisk Stop (Zatrzymaj) w narzędziu HTTPWatch.

 4. Użyj przycisku Save (Zapisz), aby zapisać wyniki w narzędziu HTTPWatch. Wyniki można też wysłać pocztę e-mail, korzystając z pozycji Send by Email. Pamiętaj, aby nadać plikowi nazwę zawierającą informacje, takie jak data i godzina oraz wskazanie, czy śledzenie dotyczyło wysokiej, czy niskiej wydajności.

  Program HTTPWatch z kartą Sieci pokazującą ładowanie strony głównej usługi Office 365.

  Ten zrzut ekranu pochodzi z wersji Professional narzędzia HTTPWatch. Wyniki śledzenia przeprowadzonego w wersji podstawowej można otworzyć i odczytać na komputerze z zainstalowaną wersją Professional. Dzięki zastosowaniu tej metody można uzyskać dostęp do dodatkowych informacji.

Rejestrator problemów

Rejestrator problemów (PSR.exe) umożliwia zarejestrowanie problemów w czasie, kiedy one występują. Jest to bardzo przydatne i łatwe w obsłudze narzędzie.

Uruchom Rejestratora problemów (PSR.exe) do rejestrowania pracy

 1. Kliknij pozycję Start > Uruchom, wpisz PSR.exe i kliknij przycisk OK lub kliknij klawisz systemu Windows, a następnie wpisz PSR.exe i naciśnij klawisz ENTER.

 2. Gdy zostanie wyświetlone małe okno programu PSR.exe, kliknij przycisk Rozpocznij rejestrowanie i wykonaj czynności, które prowadzą do wystąpienia problemu z wydajnością.

  Możesz dodać komentarze, stosownie do potrzeb, klikając pozycję Dodaj komentarz.

 3. Po zakończeniu działania, kliknij przycisk Zatrzymaj rekordu. Jeśli problem z wydajnością jest renderowanie strony, poczekaj na stronie, zanim Zatrzymaj rejestrowanie.

 4. Kliknij pozycję Zapisz.

Zrzut ekranu: Rejestrator problemów lub program PSR.exe.

Data i godzina jest rejestrowany automatycznie. Łącza do por śledzenie monitora sieci i narzędzie HTTPWatch w czasie i pomaga w rozwiązywaniu problemów dokładności. Data i godzina w rekordzie por można wyświetlić, że minuty przekazywane między logowania i przeglądania adresu URL i częściowego renderowania strony administratora, na przykład.

Odczytywanie wyników śledzenia

Nie jest możliwe, aby w artykule wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące sieci i rozwiązywania problemów z wydajnością. Aby stać się specjalistą od strojenia wydajności, trzeba zdobyć doświadczenie i wiedzę na temat sposobu działania sieci oraz osiąganych zwykle wydajności. Można jednak zamieścić listę najważniejszych problemów i pokazać, jak, korzystając z odpowiednich narzędzi, ułatwić ich wyeliminowanie.

Jeśli chcesz wznowić umiejętności czytania śledzenia sieci witryn usługi Office 365, istnieje nie nauczyciela lepiej niż regularne tworzenie śledzenia ładowaniu stron i uzyskania środowisko je odczytuje. Na przykład gdy masz szansę ładowanie usługi Office 365 i śledzenie procesu. Filtrowanie śledzenia ruchu DNS i wyszukiwanie FrameData nazwy usług, które zostały wybrane. Przejrzyj śledzenia, aby uzyskać ogólny obraz tego, czynności, które występują podczas ładowania usługę. Dzięki temu Dowiedz się, jakie normalny ładowania strony powinna wyglądać podobnie do, a w przypadku rozwiązywania problemów, szczególnie wokół wydajności, porównanie dobrej na niską śledzenia nauczyć możesz wiele.

W polu Filtr wyświetlania Monitora sieci korzysta z Microsoft Intellisense. IntelliSense lub zakończenia inteligentnego kodu, jest tego sztuczka, gdzie wpisz w okresie i wszystkie dostępne opcje są wyświetlane w polu listy rozwijanej zaznaczenia. Jeśli na przykład jest niepokoju skalowania okien protokołu TCP, w ten sposób można znaleźć rozpocząć filtru (na przykład .protocol.tcp.window < 100).

Zrzut ekranu monitora sieci pokazujący, że pole filtru wyświetlania korzysta z technologii IntelliSense.

Śledzenia Monitora sieci może mieć wiele ruchu w nich. Jeśli nie masz doświadczenie z je odczytuje, prawdopodobnie będzie zbyt, otwierając śledzenia po raz pierwszy. Najpierw musisz jest oddzielenia sygnał szum w tle w wynikach śledzenia. Przetestowano pod kątem zgodności usługi Office 365, a to dane, które mają być wyświetlane. Jeśli zostaną użyte przechodzenia do śledzenia, nie może być konieczne tej listy.

Ruch między Twoim klientem i usługą Office 365 jest przesyłany za pośrednictwem protokołu TLS, co oznacza, że treść ruchu będzie zaszyfrowana i nieczytelna w ogólnych wynikach śledzenia programu Netmon. Ale do przeprowadzenia analizy wydajności nie jest potrzebna znajomość charakterystyki informacji znajdujących się w pakietach. To co jest naprawdę istotne, to nagłówki pakietów i informacje, które one zawierają.

Porady dotyczące uzyskiwania dobrych wyników śledzenia

 • Poznaj adres IPv4 lub IPv6 swojego klienta. Możesz go uzyskać z poziomu wiersza polecenia, wpisując IPConfig i naciskając klawisz ENTER. Jeśli będziesz znać ten adres, to już po pobieżnym przejrzeniu będziesz wiedzieć, czy ruch zarejestrowany w trakcie śledzenia dotyczy bezpośrednio Twojego klienta. Jeśli znasz adres serwera proxy, przetestuj go za pomocą polecenia ping, aby uzyskać też jego adres IP.

 • Opróżnij pamięć podręczną funkcji rozpoznawania nazw DNS i, jeśli to możliwe, zamknij wszystkie przeglądarki oprócz tej, za pomocą której przeprowadzasz testowanie. Jeśli nie możesz tego zrobić, ponieważ na przykład przedstawiciel pomocy technicznej korzysta z narzędzia uruchamianego w przeglądarce do uzyskiwania dostępu do pulpitu Twojego komputera, musisz się liczyć z koniecznością filtrowania wyników śledzenia.

 • W ramach śledzenia zajęty Znajdź usługi Office 365, której używasz. Jeśli zostały przeze mnie lub rzadko przeczytane ruchu przed, jest przydatne krok w oddzielania problemu z wydajnością od innych hałasu sieci. Istnieje kilka sposobów wykonaj następujące czynności. Bezpośrednio przed do badania można użyć polecenia ping lub PsPing do adresu URL określonej usługi (ping outlook.office365.com lub psping -4 microsoft-my.sharepoint.com:443przykłady). Można także łatwo znaleźć tego PsPing w narzędziu netmon (według nazwy procesu). Który pozwala lokalizację, aby rozpocząć wyszukiwanie.

  Śledzenia narzędzia Netmon można używać też tylko w czasie występowania problemu. Aby zorientować się w wynikach śledzenia, użyj filtru, takiego jak ContainsBin(FrameData, ASCII, "office") lub ContainsBin(FrameData, ASCII, "outlook"). Możesz zarejestrować numer ramki z pliku śledzenia. Przydatne może też się okazać przewinięcie okienka z podsumowaniem ramek maksymalnie w prawą stronę i odszukanie kolumny Conv ID (Identyfikator konwersacji). Znajduje się tam liczba wskazująca identyfikator konkretnej konwersacji, który również można zarejestrować i zbadać oddzielnie później. Pamiętaj, aby usunąć ten filtr przed zastosowaniem innego filtrowania.

  Porada: Narzędzie Netmon zawiera wiele pomocnych filtrów wbudowanych. Wypróbuj przycisk Load Filter (Załaduj filtr) znajdujący się w górnej części okienka Display filter (Filtry wyświetlania).

  Znajdź swój adres IP przy użyciu polecenia PSPing w wierszu polecenia na komputerze klienckim.

  Śledzenie monitora sieci z poziomu klienta z tym samym poleceniem PSPing z filtrem TCP.Flags.Syn == 1.

  Zapoznaj się z danymi o ruchu i naucz się lokalizować potrzebne informacje. Naucz się na przykład, jak określić, który pakiet w wynikach śledzenia ma jako pierwszy odwołanie do używanej przez Ciebie usługi Office 365 (na przykład „Outlook”).

Jeśli przyjąć usługę Office 365 Outlook Online jako przykład, dane śledzenia rozpoczynają się od wpisu podobnego do następującego:

 • Standardowe zapytanie DNS i odpowiedź DNS dla domeny outlook.office365.com z pasującymi identyfikatorami zapytania. Ważne jest, aby zanotować przesunięcie czasowe dla tego przetwarzania, a także położenie geograficzne miejsca, w które globalny system DNS usługi Office 365 wysyła żądanie rozpoznania nazwy. Najlepiej, aby to miejsce znajdowało się jak najbliżej, a nie na drugiej półkuli. Dalej może występować niewielka ilość ruchu DNS związana z zalogowaniem się w trybie online.

 • Żądanie HTTP GET ze statusem Przeniesiono trwale (301)

 • Ruch RWS, w tym żądania połączenia RWS i odpowiedzi połączenia. Oznacza to, że zdalna usługa Winsock nawiązuje połączenie za Ciebie.

 • Port TCP SYN i TCP SYN/ACK konwersacji. Wiele ustawień w tej konwersacji wpływ na wydajność.

 • Następnie następują serie wpisów dotyczących ruchu TLS:TLS. Oznaczają one konwersacje miedzy uzgadnianiem TLS a certyfikatem TLS. Należy pamiętać, że dane są zaszyfrowane za pomocą protokołów SSL/TLS.

Wszystkie części ruchu są ważne i ze sobą połączone, ale mała część danych śledzenia zawiera informacje szczególnie istotne pod względem rozwiązywania problemów z wydajnością, więc należy zwrócić uwagę na te obszary. W czasie rozwiązywania problemów z wydajnością usługi Office 365 sama firma Microsoft przeprowadziła wystarczająco dużo testów, aby spisać listę dziesięciu najczęściej występujących problemów. Ich opis oraz sposób ich wyeliminowania za pomocą wspomnianych narzędzi zawarto w dalszej części tego artykułu.

Jeśli te narzędzia nie zostały jeszcze przez Ciebie zainstalowane, w poniższej tablicy zamieszczono opis kilku z nich. Tam, gdzie to było możliwe, dodano linki do punktów instalacji. Lista zawiera najpopularniejsze narzędzia do śledzenia sieci, takie jak Netmon i Wireshark, ale możesz użyć dowolnego narzędzia do śledzenia, które znasz i w którym wiesz, jak filtrować ruch sieciowy. Podczas testowania pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Zamknij do przeglądarki i przetestować w przeglądarce tylko jeden z — zmniejszy ogólnego ruchu przechwytywania. Umożliwia śledzenie mniej obciążony.

 • Opróżnij pamięć podręczną funkcji rozpoznawania nazw DNS na kliencie — umożliwi to rozpoczęcie przechwytywania bez starych danych, co z kolei zapewni przejrzystsze wyniki śledzenia.

Niektóre główne problemy

Niektóre typowe problemy, które możesz napotkać, i sposoby znajdowania ich w wynikach śledzenia sieci.

Główny problem

Narzędzie

Czego szukać

Skalowanie okien protokołu TCP

 • Można znaleźć w ruchu SYN – SYN/ACK.

 • Przestarzały lub starszy sprzęt może nie korzystać z opcji skalowania okien protokołu TCP.

 • Bez odpowiednich ustawień skalowania okien protokołu TCP domyślny 16-bitowy bufor w nagłówkach TCP zostanie zapełniony w ciągu kilku milisekund.

 • Ruch nie może być przesyłany do momentu, w którym klient otrzyma potwierdzenie, że oryginalne dane zostały odebrane, co powoduje opóźnienia.

Netmon

Wireshark

Poszukaj ruchu SYN – SYN/ACK w danych śledzenia sieci.

W Monitorze sieci należy zastosować filtr, takich jak tcp.flags.syn == 1. Ten filtr jest taki sam w programie Wireshark.

Filtrowanie w monitorze sieci lub programie Wireshark pod kątem pakietów Syn dla obu narzędzi: TCP.Flags.Syn == 1.

Zwróć uwagę, że dla każdej ramki SYN jest podany numer portu źródłowego (SrcPort) zgodny z numerem portu docelowego (DstPort) pokrewnej ramki potwierdzenia (SYN/ACK).

Aby wyświetlić wartość skalowania okien używaną przez połączenie sieciowe, rozwiń najpierw ramkę SYN, a następnie pokrewną ramkę SYN/ACK.

Grafika przedstawiająca sposób dopasowania wartości SrcPort i DstPort w ramach śledzenia w celu uzyskania różnicy czasu.

Ustawienia czasu bezczynności protokołu TCP

 • Ze względów historycznych większość sieci obwodowych jest skonfigurowana do obsługi połączeń przejściowych, co oznacza, że bezczynne połączenia są zwykle zamykane.

 • Bezczynne sesje TCP mogą być zamykane przez serwery proxy i zapory jeśli trwają dłużej niż od 100 do 300 sekund.

 • Może to stanowić problem w przypadku usługi Outlook Online, ponieważ tworzy ona długotrwałe połączenia i korzysta z nich bez względu na to, czy są one bezczynne.

 • Klienty nie są powiadamiane o zamknięciu połączenia przez serwery proxy lub zapory sprzętowe i próba skorzystania z usługi Outlook Online będzie oznaczała, że klient będzie ponawiał próby przywrócenia połączenia przed utworzeniem nowego.

 • Podczas ładowania strony mogą się zdarzać zawieszenia produktu, mogą być wyświetlane monity lub może nastąpić spadek wydajności.

Netmon

Wireshark

W narzędziu Netmon poszukaj czasu rundy w polu Time Offset (Przesunięcie czasowe). Czas rundy to czas, jaki upłynął między wysłaniem przez klienta żądania do serwera a odebraniem zwrotnej odpowiedzi. Sprawdź czas między klientem a punktem wyjściowym (np. klient --> serwera proxy) lub między klientem a usługą Office 365 (klient --> Office 365). Można to zaobserwować w przypadku wielu typów pakietów.

Na przykład filtr w narzędziu Netmon może wyglądać podobnie jak .Protocol.IPv4.Address == 10.102.14.112 AND .Protocol.IPv4.Address == 10.201.114.12lub, w programie Wireshark ip.addr == 10.102.14.112 && ip.addr == 10.201.114.12.

Porady: 

 • Nie wiesz, czy adres IP w danych śledzenia należy do Twojego serwera DNS? Spróbuj wyszukać go w wierszu polecenia. Kliknij pozycję Start > Uruchom i wpisz cmd lub naciśnij klawisz systemu Windows i wpisz cmd. W wierszu polecenia wpisz nslookup <the IP address from the network trace>. Aby przeprowadzić test, użyj narzędzia nslookup z adresem IP własnego komputera.

 • Aby wyświetlić listę zakresów adresów IP firmy Microsoft, zobacz Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365.

Jeśli problem się spodziewać długi czas przesuwa się w tym przypadku (Outlook Online), szczególnie w pakietach TLS:TLS, w których są wyświetlane fragment danych aplikacji (na przykład w Monitorze sieci można znaleźć pakietów danych aplikacji przy użyciu .Protocol.TLS AND Description == "TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data"). Gładkie postępu w czasie powinna być widoczna w sesji. Jeśli zauważysz długie opóźnienia podczas odświeżania usługi Outlook Online, może to być spowodowane przez wysoki stopień wysyłana powoduje zresetowanie.

Opóźnienie/czas rundy

Ping

PsPing

Netmon

Wireshark

Podczas śledzenia opóźnienia w danych śledzenia przydatne może się okazać zapisanie adresu IP swojego klienta i adresu IP serwera DNS w usłudze Office 365. Ułatwi to filtrowanie wyników śledzenia. Jeśli łączysz się za pośrednictwem serwera proxy, aby ułatwić sobie pracę, będziesz potrzebować adresu IP swojego klienta, adresu IP serwera proxy lub punktu wyjściowego oraz adresu IP serwera DNS usługi Office 365.

Żądanie ping wysłane do domeny outlook.office365.com zwróci nazwę centrum danych, w którym odebrano żądanie, nawet jeśli polecenie ping może nie być w stanie nawiązać połączenia na potrzeby wysłania kolejnych pakietów ICMP znaku towarowego. Jeśli używasz narzędzia PsPing (bezpłatnego do pobrania), możesz określić port (443) i użyć wartości adresu IPv4 (-4) w celu wyświetlenia średniego czasu rundy dla wysłanych pakietów. Ta metoda będzie również działać w przypadku innych adresów URL w usłudze Office 365, takich jak psping -4 yourSite.sharepoint.com:443. Można też określić liczbę żądań ping, aby uzyskać większą próbkę na potrzeby obliczenia średniej. Spróbuj następującego polecenia: psping -4 -n 20 yourSite-my.sharepoint.com:443.

Uwaga: Narzędzie PsPing nie wysyła pakietów ICMP. Polecenie ping jest wysyłane za pomocą pakietów TCP przez określony port, dzięki czemu można użyć dowolnego otwartego portu. W przypadku usługi Office 365, która używa protokołu SSL/TLS, spróbuj do polecenia PsPing dołączyć numer portu 443.

Zrzut ekranu przedstawiający polecenie ping w czasie rozpoznawania nazwy outlook.office365.com i polecenie PSPing na porcie 443 wykonujące te same działania, ale również raportujące średnią 6,5 milisekundy wartości RTT.

Jeśli podczas wykonywania śledzenia sieci załadowano powolną stronę usługi Office 365, należy w narzędziu Netmon lub Wireshark zastosować w wynikach śledzenia filtr dla serwera DNS. Jest to jeden z poszukiwanych adresów IP.

Poniżej przedstawiono czynności, jakie należy wykonać, aby przefiltrować dane w narzędziu Netmon w celu uzyskania tego adresu IP (oraz sprawdzić opóźnienie serwera DNS). W tym przykładzie użyto domeny outlook.office365.com, ale można również użyć adresu URL dzierżawcy usługi SharePoint Online (np. przejdztutaj.sharepoint.com).

 1. Wyślij żądanie ping na adres URL ping outlook.office365.com i w wynikach znajdź nazwę oraz adres IP serwera DNS, do którego zostało wysłane żądanie ping, i zapisz te dane.

  Żądanie ping do witryny outlook.office365.com przedstawiające adres IP i rekord DNS hosta namnorthwest.

 2. Sieć śledzenia otwierania strony, wykonując akcję, która umożliwia problem z wydajnością lub, jeśli widzisz długim czasem oczekiwania na polecenie ping, swoją sieć śledzenia go.

 3. Otwórz wyniki śledzenia w narzędziu Netmon i zastosuj filtr dla protokołu DNS (ten filtr także działa w narzędziu Wireshark, ale jest w nim uwzględniana wielkość liter — dns). Ponieważ dzięki wysłaniu żądania ping znasz nazwę serwera DNS, możesz także wykonać szybsze filtrowanie w następujący sposób: DNS AND ContainsBin(FrameData, ASCII, "namnorthwest"). W narzędziu Wireshark wygląda to następująco: dns and frame contains "namnorthwest".

  Otwórz pakiet odpowiedzi, a następnie w oknie szczegółów ramki narzędzia Netmon kliknij wpis protokołu DNS, aby go rozwinąć i uzyskać więcej informacji. W informacjach o protokole DNS można znaleźć adres IP serwera DNS, do którego trafiło żądanie w usłudze Office 365. Ten adres IP będzie potrzebny w następnym kroku (narzędzie PsPing). Usuń filtr, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedź DNS w oknie podsumowania ramki, a następnie wybierz pozycję Find Conversations > DNS (Znajdź konwersacje > DNS), aby wyświetlić obok siebie żądanie i odpowiedź DNS.

  Śledzenie filtrowane według opcji Znajdź konwersację, a następnie według rekordów DNS.

 4. W narzędziu Netmon warto również zwrócić uwagę na kolumnę Time Offset zawierającą przesunięcie czasowe między żądaniem i odpowiedzią DNS.

  Dodatkowe wyniki monitora sieci filtrowane za pomocą wyrażenia DNS AND CONTAINSBIN(Framedata, ASCII, "namnorthwest") przedstawiające bardzo niskie przesunięcie czasu między żądaniem i odpowiedzią.

W następnym kroku, łatwe w instalacji i użyj PsPing narzędzie przydatny bardzo, zarówno ponieważ ICMP często jest zablokowany na zapory i PsPing elegantly śledzi opóźnienie w milisekundach. PsPing wykonuje połączenie TCP adres i port (w naszym przypadku otwarte na porcie 443).

 1. Zainstaluj narzędzie PsPing.

 2. Otwórz wiersz polecenia (wybierz pozycję Start > Uruchom, a następnie wpisz cmd, lub naciśnij klawisz systemu Windows i wpisz cmd) i przejdź do katalogu, w którym zainstalowano narzędzie PsPing, aby uruchomić polecenie PsPing. W przykładzie poniżej utworzono folder Perf w katalogu głównym na dysku C. Możesz zrobić podobnie, aby uzyskać szybki dostęp.

 3. Wpisz polecenie PsPing względem adresu IP serwera DNS usługi Office 365 uzyskanego wcześniej za pomocą śledzenia programu Netmon. Pamiętaj o podaniu numeru portu. Innymi słowy: psping -n 20 132.245.24.82:445. Spowoduje to wysłanie próbki 20 pakietów ping i obliczenie średniego opóźnienia po zatrzymaniu programu PsPing.

  Polecenie PSPing psping -n 20 132.245.24.82:443 zwraca średni czas oczekiwania 25,51 milisekund.

Jeśli połączenie z usługą Office 365 jest nawiązywane za pośrednictwem serwera proxy, wykonywane czynności są nieco inne. Najpierw należy uruchomić narzędzie PsPing względem serwera proxy, aby uzyskać wartość średniego opóźnienia w milisekundach do serwera proxy/serwera wyjściowego i z powrotem, a następnie należy uruchomić narzędzie PsPing na serwerze proxy lub na komputerze z bezpośrednim połączeniem z Internetem w celu uzyskania brakującej wartości (połączenia z usługą Office 365 i z powrotem).

Jeśli wybierzesz uruchomienie narzędzia PsPing z serwera proxy, zostaną wyświetlone dwie wartości w milisekundach: Z klienta do serwera proxy lub punktu wyjściowego oraz z serwera proxy do usługi Office 365. Gotowe! (Przynajmniej rejestrowanie wartości).

Po uruchomieniu PsPing na inny komputer kliencki korzysta z bezpośredniego połączenia z Internetem, oznacza to, że bez serwera proxy, konieczne będzie dwie wartości milisekund: klienta do serwera proxy lub punktu wyjściowego, a komputer kliencki do usługi Office 365. W tym przypadku Odejmij wartość komputera klienta do serwera proxy server lub wyjściowego punktu od wartości klienta do usługi Office 365 i będzie trzeba liczby RTT od klienta punktu serwera lub wyjściowego serwera proxy, a z serwera proxy server lub wyjściowego wskaż Offi CE 365.

Jeśli jednak możesz znaleźć klienta znajdującego się w dotkniętej problemem lokalizacji, który jest połączony bezpośrednio lub pomija serwer proxy, możesz na początek sprawdzić, czy problem występuje też na nim, a następnie wykonać testy z jego użyciem.

Opóźnienie, jak było widać w narzędziu netmon, te dodatkowe milisekund mogą się sumować, jeśli istnieją ich wystarczająco wiele w danej sesji.

Ogólne opóźnienie w monitorze sieci z domyślną kolumną różnicy czasu monitora sieci dodaną do obszaru podsumowania ramki.

Uwaga: Twój adres IP może różnić się od adresów IP pokazanych tutaj. Na przykład badanie za pomocą polecenia ping może zwrócić dane z adresu 157.56.0.0/16 lub z podobnego zakresu. Aby uzyskać listę zakresów używanych przez usługę Office 365, zobacz Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365. Jeśli chcesz wyszukać adres, na przykład 132.245, pamiętaj, aby rozwinąć wszystkie węzły (u góry znajduje się przeznaczony do tego przycisk).

Uwierzytelnianie serwera proxy

 • Ta sekcja dotyczy tylko przypadków, kiedy połączenie jest nawiązywane za pośrednictwem serwera proxy. W innych przypadkach można pominąć te kroki.

 • Uwierzytelnianie serwera proxy, jeśli działa prawidłowo, powinno zawsze zajmować kilka milisekund. Nie powinien występować żaden przejściowy spadek wydajności, na przykład w okresach szczytowego obciążenia.

 • Jeśli uwierzytelnianie serwera proxy jest włączone, każdorazowo przy nawiązywaniu nowego połączenia TCP z usługą Office 365 w celu pobrania informacji w tle zachodzi proces uwierzytelniania. Uwierzytelnianie następuje na przykład podczas przełączania z kalendarza do poczty w usłudze Outlook Online. W usłudze SharePoint Online z kolei, jeśli na stronie są wyświetlane multimedia lub dane z wielu witryn i lokalizacji, przeprowadzane jest uwierzytelnianie dla poszczególnych połączeń TCP koniecznych do wyrenderowania danych.

 • W usłudze Outlook Online mogą wystąpić długie czasy ładowania przy każdorazowym przełączaniu między kalendarzem a skrzynką pocztową, a w usłudze SharePoint Online — długie czasy ładowania stron. Jednak istnieją inne symptomy, których tutaj nie opisano.

  Ustawienie na serwerze proxy wyjściowym jest uwierzytelnianie serwera proxy. Jeśli powoduje problem z wydajnością usługi Office 365, możesz zwróć się z zespołem sieci.

Netmon

Wireshark

Serwer proxy uwierzytelniania jest wykonywana przy każdym nową sesję TCP musi surowa, często, aby zażądać plików lub informacji z serwera lub o dostarczenie informacji. Na przykład można zobaczyć uwierzytelnianie serwera proxy wokół żądania HTTP GET lub POST protokołu HTTP. Jeśli chcesz Zobacz ramki, w której są uwierzytelniania żądania w śledzenia, Dodaj kolumnę "Podsumowanie NTLMSSP" monitora sieci i filtr dla .property.NTLMSSPSummary. Aby zobaczyć, jak długo trwa uwierzytelnianie, Dodaj kolumnę różnicy czasu. Aby dodać kolumnę do Monitora sieci:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę, na przykład Description (Opis).

 2. Kliknij pozycję Choose Columns (Wybierz kolumny). Na liście znajdź pozycje NTLMSSP Summary (Podsumowanie NTLMSSP) i Time Delta (Zmiana czasu), a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

 3. Przenieś nowe kolumny przed lub za kolumnę Description (Opis), aby znajdowały się one obok siebie. Kliknij przycisk OK.

Nawet jeśli nie możesz dodać kolumnę, filtr monitora sieci działa. Ale rozwiązywania problemów będzie o wiele łatwiejsze, jeśli widzisz określający etap uwierzytelniania korzystasz. Podczas przeglądania dla wystąpienia uwierzytelnianie serwera Proxy, upewnij się, badaniu wszystkie ramki w przypadku wyzwania NTLM, albo uwierzytelnienia wiadomości znajduje się. Jeśli to konieczne, kliknij prawym przyciskiem myszy określone ruchu i znajdowanie konwersacji > TCP. Należy pamiętać o wartości różnicy czasu w tych konwersacje.

Śledzenie monitora sieci przedstawiające uwierzytelnianie serwera proxy filtrowane według konwersacji.

Czterosekundowe opóźnienie uwierzytelniania serwera proxy w programie Wireshark. Kolumna Time delta from previous displayed frame (Zmiana czasu względem poprzednio wyświetlonej ramki) została utworzona przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pola o takiej samej nazwie w oknie szczegółów ramki i wybranie pozycji Add as Column (Dodaj jako kolumnę).

W programie Wireshark: kolumna „Time delta from previous displayed frame” (Zmiana czasu względem poprzednio wyświetlonej ramki) może zostać utworzona przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pola o takiej samej nazwie w oknie szczegółów ramki i wybranie pozycji Add as Column (Dodaj jako kolumnę).

Wydajność serwera DNS

 • Rozpoznawanie nazw działa najlepiej i najszybciej, jeśli zachodzi jak najbliżej kraju, w którym znajduje się klient.

 • Jeśli rozpoznawanie nazw DNS odbywa się za granicą, może powodować wystąpienie kilkusekundowego opóźnienia w ładowaniu stron.

 • Najlepiej, jeśli rozpoznawanie nazw zachodzi w czasie krótszym niż 100 ms. Jeśli nie, należy przeprowadzić dalsze badanie.

Porada: Nie masz pewności, jak działa łączność z klientami w usłudze Office 365? Zapoznaj się z dokumentem zawierającym ogólne informacje na temat łączności z klientami tutaj.

Netmon

Wireshark

PsPing

Analizowanie wydajności serwera DNS jest zwykle następnym zadaniem w śledzeniu sieci. Narzędzie PsPing jest jednak także pomocne w wykrywaniu lub eliminowaniu możliwej przyczyny.

Ruch DNS jest oparty na protokole TCP, a żądania i odpowiedzi UDP są wyraźnie oznaczone identyfikatorem, który ułatwia dopasowanie konkretnego żądania do określonej odpowiedzi. Ruch DNS występuje na przykład, kiedy usługa SharePoint Online używa nazwy sieciowej lub adresu URL na stronie sieci web. Z zasady większość ruchu, z wyjątkiem przenoszenia stref, działa za pośrednictwem protokołu UDP.

W narzędziu Netmon i Wireshark najbardziej podstawowy filtr, które umożliwią Spójrz na ruch DNS jest po prostu dns. Należy używać małych liter, określając filtr. Pamiętaj, aby opróżnić pamięć podręczną funkcji rozpoznawania nazw DNS przed rozpoczęciem prowadzą do wystąpienia problemu na komputerze klienckim użytkownika. Na przykład jeśli masz wolne ładowania strony usługi SharePoint Online na stronie głównej, możesz należy Zamknij wszystkie przeglądarki, Otwórz w nowym oknie przeglądarki, uruchomić śledzenie, opróżnianie pamięci podręcznej funkcji rozpoznawania nazw DNS i przejdź do witryny usługi SharePoint Online. Po Usuwa całą stronę, należy zatrzymać i zapisywanie śledzenie.

Podstawowy filtr systemu DNS w monitorze sieci to DNS.

Chcesz znaleźć w tym czasie przesunięcie w tym miejscu. I mogą być pomocne dla przypisywać kolumną Różnicy czasu monitora sieci, co można zrobić, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę, na przykład Description (Opis).

 2. Kliknij pozycję Choose Columns (Wybierz kolumny).

 3. Na liście znajdź pozycję Time Delta (Zmiana czasu), a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

 4. Przenieś nową kolumnę przed lub za kolumnę Description (Opis), aby znajdowały się one obok siebie. Kliknij przycisk OK.

Jeśli znajdziesz kwerendy zainteresowania, należy rozważyć, czy izolowanie go, klikając prawym przyciskiem myszy tę kwerendę w okienku szczegółów ramki, wybierając pozycję Znajdź konwersację > DNS. Zwróć uwagę, że panel sieci konwersacje uskoki prawo do określonych konwersacji w swoim dzienniku ruchu UDP.

Śledzenie ładowania witryny Outlook Online przez monitor sieci z filtrowaniem przez system DNS i przy użyciu opcji Znajdź konwersację, a następnie według rekordu DNS w celu zawężenia wyników.

W programie Wireshark można oznaczanie kolumny jako raz DNS. Śledzenia (lub otworzyć śledzenia) w programie Wireshark i filtrować według dnslub, bardziej helpfully dns.time. Kliknij dowolną kwerendę DNS i w panelu przedstawiający szczegóły rozwinąć szczegóły Domain Name System (response) . Pojawi się pole czasu (na przykład [Time: 0.001111100 seconds]. Tym razem kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zastosuj jako kolumny. Zapewni to kolumna czasu szybsze sortowania wyników śledzenia. Kliknij nową kolumnę, aby posortować dane według malejącej wartości, aby zobaczyć, które wywołanie DNS zajęła najdłuższy, aby rozwiązać problem.

Przeglądanie witryny SharePoint Online w programie Wireshark z filtrowaniem według wartości dns.time (małe litery), z godziną wartości szczegółów przekształconą w kolumnę i sortowaniem w kolejności rosnącej.

Jeśli chcesz wykonać więcej dochodzenia czasu rozwiązania DNS, spróbuj PsPing względem port DNS używany przez TCP (na przykład psping <IP address of DNS server>:53). Czy nadal widoczne problemu z wydajnością? Jeśli jednak, że problem jest częściej sieci pełniejsza problemu niż problem szczególnych aplikację DNS, która jest naciśnięcie zrobić rozdzielczość. Warto również wskazujące, że polecenie ping dla adresu outlook.office365.com informuje o którym rozpoznawania nazw DNS dla programu Outlook Online odbywa się (na przykład namnorthwest.office365.com programu outlook).

Jeśli problem dotyczy prawdopodobnie systemu DNS, konieczne może się okazać przejrzenie przez pracownika działu informatycznego konfiguracji serwera DNS i usługi przesyłania dalej serwera DNS w celu dalszego zbadania problemu.

Skalowalność serwera proxy

 • Usługi, takie jak Outlook Online w usłudze Office 365, przydzielają klientom wiele długotrwałych połączeń.

 • W związku z tym każdy użytkownik może korzystać z większej liczby połączeń, które wymagają dłuższego czasu życia.

Porada: Musisz zaplanować użycie przepustowości, ponieważ planujesz dodanie dużej liczby użytkowników do usługi Office 365? Przejrzyj artykuł Planowanie użycia przepustowości internetowej dla usługi Office 365. Są tam dostępne kalkulatory przepustowości.

Matematyka

Nie ma narzędzia do śledzenia sieci czy rozwiązywania problemów, które byłoby przeznaczone specjalnie do tego celu. Zamiast tego należy się opierać na obliczeniach przepustowości, biorąc pod uwagę ograniczenia i inne zmienne.

Maksymalny rozmiar segmentu TCP

 • Można znaleźć w ruchu SYN – SYN/ACK.

 • Przeprowadź to sprawdzanie w dowolnych wynikach śledzenia sieci wykonanego pod kątem wydajności, aby się upewnić, że pakiety TCP zostały skonfigurowane do przenoszenia możliwie maksymalnej ilości danych.

 • Celem jest osiągnięcie maksymalnego rozmiaru segmentu o wartości 1460 bajtów dla transmisji danych.

 • Jeśli znajdujesz się za serwerem proxy lub używasz translatora adresów sieciowych (NAT), pamiętaj, że w celu uzyskania jak najlepszych wyników test należy przeprowadzić z klienta do serwera proxy/punktu wyjściowego/translatora adresów sieciowych i z serwera proxy/punktu wyjściowego/translatora adresów sieciowych do usługi Office 365! Są to różne sesje TCP.

Netmon

Maksymalny rozmiar segmentu TCP (MSS) jest inny parametr uzgadniania trzy w śledzenia sieci, który oznacza, że znajdziesz potrzebne dane w ruchu SYN – SYN/ACK pakietów. MSS jest faktycznie bardzo proste wyświetlić.

Otwórz dowolne wyniki przeprowadzonego śledzenia i znajdź połączenie, które chcesz zbadać lub w którym występuje problem z wydajnością.

Uwagi: 

 • Jeśli przeglądasz wyniki śledzenia i chcesz znaleźć ruch powiązany z konwersacją, przefiltruj je według adresu IP klienta bądź adresu IP serwera proxy i/lub punktu wyjściowego. Jeśli łączysz się bezpośrednio, konieczne będzie przeprowadzenie badania testowanego adresu URL z użyciem polecenia ping w celu uzyskania adresu IP usługi Office 365, a następnie przefiltrowanie wyników śledzenia według tego adresu.

 • Przeglądająca śledzenia używanych? Spróbuj użyć filtry, aby zmienić orientację samodzielnie. W Monitorze sieci, uruchomić wyszukiwanie na podstawie adresu URL, taki jak Containsbin(framedata, ascii, "sphybridExample")weź pod uwagę numer ramki. W programie Wireshark za pomocą podobną do frame contains "sphybridExample". Jeśli okaże się, że znalezieniu ruch zdalnego Winsock (RW) (mogą być widoczne [Psh —, ACK] w narzędziu Wireshark), należy pamiętać, że RW łączy są widoczne tuż przed odpowiednich ruchu SYN – SYN/potwierdzenia opisane wcześniej. Na tym etapie można rejestrować numer ramki, filtr, kliknij polecenie cały ruch w oknie konwersacji sieci w Monitorze sieci, aby przyjrzeć się najbliższej synonim

 • Należy pamiętać, że jeśli w czasie przeprowadzania śledzenia nie odebrano żadnych informacji o adresie IP, znalezienie właściwego adresu URL w wynikach śledzenia (na przykład części sphybridExample-my.sharepoint.com) umożliwi znalezienie adresu IP, według którego ma zostać przeprowadzone filtrowanie.

 1. Znajdź interesujące Cię połączenie w wynikach śledzenia. W tym celu należy przeprowadzić skanowanie wyników śledzenia, przefiltrować adresy IP lub wybrać konkretny identyfikator konwersacji za pomocą okna Network Conversations (Konwersacje sieciowe) w narzędziu Netmon.

  Filtrowanie według konwersacji. Kliknij prawym przyciskiem ramkę SYN, a następnie kliknij pozycje Znajdź konwersacje, TCP.

 2. Po odnalezieniu pakietu SYN rozwiń pozycję TCP (w narzędziu Netmon) lub pozycję Transmission Control Protocol (w narzędziu Wireshark) w okienku szczegółów ramki.

 3. Rozwiń pozycje TCP Options (Opcje TCP) i MaxSegementSize (Maksymalny rozmiar segmentu).

 4. Znajdź pokrewną ramkę SYN-ACK i rozwiń pozycje TCP Options (Opcje TCP) i MaxSegmentSize (Maksymalny rozmiar segmentu).

 5. Mniejsza z tych dwóch wartości będzie maksymalnym rozmiarem segmentu.

Na tej ilustracji można wykorzystać wbudowanej w narzędziu Netmon o nazwie TCP Rozwiązywanie problemów z kolumny.

Śledzenie sieci przefiltrowane w monitorze sieci przy użyciu wbudowanych kolumn.

Wbudowana kolumna znajduje się w górnej części panelu Frame Details (Szczegóły ramki). Aby wrócić do widoku normalnego, ponownie kliknij przycisk Columns (Kolumny), a następnie wybierz pozycję Time Zone (Strefa czasowa).

Gdzie można znaleźć listę rozwijaną Kolumny w celu wybrania opcji Rozwiązywanie problemów z protokołem TCP (u góry obszaru podsumowania ramki).

Oto śledzenie filtrowane w programie Wireshark. Filtr jest wartości maksymalnego rozmiaru segmentu (tcp.options.mss). Ramki SYN, SYN/ACK uzgadniania ACK są połączone w dolnej części Wireshark równoważna szczegółów ramki (tak ramki 47 ACK, łącza do 46 SYN/ACK, łącza do 43 SYN) aby ułatwić ten rodzaj pracy.

Śledzenie filtrowane w programie Wireshark według wartości tcp.options.mss pod kątem maksymalnego rozmiaru segmentu (MSS).

Jeśli musisz sprawdzić potwierdzanie selektywne (opisane dalej w tej matrycy), nie zamykaj wyników śledzenia!

Potwierdzanie selektywne

 • Można znaleźć w ruchu SYN – SYN/ACK.

 • Musi zostać zgłoszone jako dozwolone zarówno w ruchu SYN, jak i SYN/ACK.

 • Potwierdzanie selektywne (SACK) umożliwia płynniejszą ponowną transmisję danych w przypadku utraty pakietu lub pakietów.

 • Urządzenia mogą wyłączać tę funkcję, co może powodować problemy z wydajnością.

 • Jeśli znajdujesz się za serwerem proxy lub używasz translatora adresów sieciowych (NAT), pamiętaj, że w celu uzyskania jak najlepszych wyników test należy przeprowadzić z klienta do serwera proxy/punktu wyjściowego/translatora adresów sieciowych i z serwera proxy/punktu wyjściowego/translatora adresów sieciowych do usługi Office 365! Są to różne sesje TCP.

Netmon

Potwierdzanie selektywne (SACK) jest jednym z parametrów uzgadniania SYN – SYN/ACK. Istnieje wiele sposobów filtrowania wyników śledzenia pod kątem ruchu SYN – SYN/ACK.

 1. Znajdź interesujące Cię połączenie w wynikach śledzenia, skanując je, filtrując według adresów IP lub klikając identyfikator konwersacji w oknie Network Conversations (Konwersacje sieciowe) w narzędziu Netmon.

 2. Po odnalezieniu pakietu SYN rozwiń pozycję TCP w Monitorze sieci lub Transmission Control Protocol w programie Wireshark w sekcji szczegółów ramki.

 3. Rozwiń pozycję TCP, a następnie pozycję SACK.

 4. Znajdź pokrewną ramkę SYN-ACK i rozwiń pozycję TCP Options (Opcje TCP) i odpowiednie pole SACK.

 5. Upewnij się, że potwierdzanie selektywne jest dozwolone zarówno w ruchu SYN, jak i SYN/ACK.

Poniżej przedstawiono wartości SACK w postaci, w jakiej je widać w narzędziach Netmon i Wireshark.

Selektywne potwierdzenie (SACK) w monitorze sieci w wyniku ustawienia wartości tcp.flags.syn == 1.

Pakiet SACK w programie Wireshark z filtrem tcp.flags.syn == 1.

Geolokalizacja DNS

 • To, w jakim miejscu na świecie usługa Office 365 próbuje rozpoznać Twoje wywołanie DNS, ma wpływ na szybkość połączenia.

 • W usłudze Outlook Online po ukończeniu pierwszego wyszukiwania DNS lokalizacja znalezionego serwera DNS zostanie użyta do nawiązania połączenia z najbliższym centrum danych. Zostanie nawiązane połączenie z serwerem CAS usługi Outlook Online. Skorzysta on z sieci szkieletowej w celu nawiązania połączenia z centrum danych, w którym są przechowywane Twoje dane. Ten sposób jest szybszy.

 • Podczas uzyskiwania dostępu do usługi SharePoint Online użytkownik będący w podróży za granicą zostanie przekierowany do swojego aktywnego centrum danych. Jest to centrum danych, którego lokalizacja została określona na podstawie siedziby dzierżawcy usługi SharePoint Online (więc będzie to centrum danych znajdujące się w USA, jeśli użytkownik pochodzi z USA).

 • Usługa Lync Online ma aktywne węzły jednocześnie w więcej niż jednym centrum danych. Podczas wysyłania żądań do wystąpień usługi Lync Online system DNS firmy Microsoft określa, z jakiego miejsca na świecie pochodzi żądanie, i zwraca adresy IP najbliższego regionalnego centrum danych, w którym usługa Lync Online jest aktywna.

Porada: Chcesz wiedzieć więcej na temat sposobu łączenia się klientów z usługą Office 365? Zapoznaj się z artykułem Łączność z klientami zawierającym pomocne informacje i grafiki.

Ping

PsPing

W większości przypadków powodują DNS firmy Microsoft zwracanie adresu IP regionalnego centrum danych (kontrolera domeny) w przypadku żądań rozpoznawania nazw serwerów DNS klienta serwery DNS firmy Microsoft. Co to oznacza dla Ciebie Jeśli usługi siedziba znajduje się w Bangalur, Indie, ale trzeba odbyć podróż w Stanach Zjednoczonych w przypadku przeglądarki żądanie Outlook Online, serwery DNS firmy Microsoft należy przekazać możesz adresów IP z centrami danych w Stanach Zjednoczonych — regionalnym centrum danych. Jeśli poczta jest potrzebne w programie Outlook, dane są przenoszone przez sieć szybkie szkieletowego firmy Microsoft między centrami danych.

System DNS działa najszybciej, kiedy rozpoznawanie nazw dokonuje się jak najbliżej lokalizacji użytkownika. Jeśli jesteś w Europie, Twoje żądania powinny być obsługiwane przez europejskie serwery DNS firmy Microsoft. Byłoby też najlepiej, gdyby Twoje dane również były przetwarzane w centrach danych znajdujących się w Europie. Wydajności pracy na kliencie znajdującym się w Europie, ale korzystającym z serwera DNS i centrum danych leżących w Ameryce, będzie mniejsza.

Uruchom narzędzie ping względem domeny outlook.office365.com, aby określić, dokąd na świecie są kierowane Twoje żądania DNS. Jeśli jesteś w Europie, w odpowiedzi powinien zostać wyświetlony wpis outlook-emeawest.office365.com. W Ameryce Północnej i Południowej należy się spodziewać odpowiedzi outlook-namnorthwest.office365.com.

 1. Otwórz wiersz polecenia na kliencie. W tym celu kliknij pozycję Start > Uruchom i wpisz cmd lub naciśnij klawisz systemu Windows i wpisz cmd.

 2. Wpisz ping outlook.office365.com i naciśnij klawisz Enter.

  Pamiętaj, aby określić -4 , jeśli chcesz określić, aby sprawdzić, czy za pomocą protokołu IPv4. Może się nie powieść uzyskiwania odpowiedzi z pakietów ICMP, ale powinna być widoczna nazwa DNS, do której została skierowana wezwanie.

Jeśli chcesz wyświetlić wartości opóźnienia dla tego połączenia, spróbuj użyć narzędzia PsPing względem adresu IP serwera, który został zwrócony przez polecenie ping.

Polecenie ping wykonane na adresie outlook.office365.com przedstawiające rozpoznawanie nazwy outlook-namnorthwest.

Dane z polecenia PSPing dla adresu IP zwracane przez polecenie ping dla adresu outlook.office365.com przedstawiające średni czas oczekiwania 28 milisekund.

Rozwiązywanie problemów z aplikacją usługi Office 365

Netmon

HTTPWatch

Konsola wyświetlana w przeglądarce po naciśnięciu klawisza F12

Ten artykuł dotyczy sieci, więc jego zakres nie obejmuje narzędzi używanych podczas rozwiązywania problemów związanych z aplikacjami. Odpowiednie zasoby znajdują się na tej stronie.

Tematy pokrewne

Zarządzanie punktów końcowych usługi Office 365
łączności Rozwiązywanie problemów z usługą Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×