Otwieranie pustego arkusza danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule omówiono sposób otwierania nowego, pustego arkusza danych w Microsoft Office Access 2007. Artykuł również wyjaśniono, jak używać projektowania w podglądzie, nową funkcję, która umożliwia projektowanie dużych części arkusza danych wizualnie bez konieczności korzystania z projektanta tabel.

W tym artykule

Informacje o Otwieranie pustych arkuszy danych

Tworzenie pustego arkusza danych w nowej bazie danych

Dodawanie pustego arkusza danych do istniejącej bazy danych

Dodawanie szablonu arkusza danych do istniejącej bazy danych

Ustawianie typu danych załącznik lub obiekt OLE

Dodawanie pola odnośnika do arkusza danych

Tworzenie relacji między nowego arkusza danych w całej bazy danych

Zmienianie typu danych pola

Zarządzanie polami w arkuszu danych

Jak program Access przypisuje typy danych podczas ręcznego wprowadzania informacji

Jak program Access przypisuje typy danych podczas wklejania informacji

Informacje o Otwieranie pustych arkuszy danych

Arkusz danych jest wizualną reprezentacją danych zawartych w tabeli lub wyników zwróconych przez kwerendę. Arkusze danych przypominają Microsoft Office Excel 2007 arkuszach, ale różnią się funkcjami w niektórych przypadkach. Na przykład zazwyczaj można dodać tylko jeden rekord dla każdego pola w arkuszu danych, a zazwyczaj należy wprowadzić określonego typu danych w danym polu, takie jak daty i godziny lub wartości tak/nie. Pole może także nakładać ograniczenia na wielkość lub długość danych, coś, co nie robi Office Excel 2007 domyślnie. Na przykład można wprowadzić maksymalnie 256 znaków w niektórych pól tekstowych.

Nowe funkcje arkusza danych

Office Access 2007 upraszcza proces tworzenia tabeli. Teraz można otworzyć pustego arkusza danych (tabeli) i wykonywać większość zadań projektu, które wcześniej można było wykonać tylko przy użyciu projektanta tabel. Na przykład po utworzeniu nowego arkusza danych można ustawić typ danych dla większości pól w nowej tabeli przez wprowadzanie danych ręcznie lub wklejając dane do pól. Wpisz na przykład, jeśli zostanie wprowadzona data w pustym polu dostępu do zestawów danych daty/godziny dla tego pola. Jeśli wpiszesz tekst, takie jak nazwa, program Access zastosuje typ danych tekst do pola i tak dalej.

Można także ustawiać lub zmieniać nazwy pól bez konieczności korzystania z projektanta tabel i można dodać nowe pola, wprowadzając tekst w pustej kolumnie po prawej lub lewej strony siatki, w zależności od ustawień językowych. Za pomocą poleceń formatowania, takich jak Pogrubienie i Kursywa można także dodać formaty wyświetlania dla pola, zadania, które były wcześniej w Projektancie tabel.

Uwaga: Na koniec, nawet jeśli program Access podejmie szybsze i łatwiejsze utworzyć tabelę, tabele powinny nadal odpowiadać reguł projektu bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych reguł zobacz artykuł podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Proces otwierania pustego arkusza danych

Po otwarciu pustego arkusza danych, możesz dodać nową, pustą tabelę do bazy danych. Nie można otworzyć pustego arkusza danych bez tworzenia nowej tabeli. Gdy program Access ładuje nowy arkusz danych, należy wykonać następujące czynności:

 • Można wprowadzić nazwę dla każdego pola, lub możesz zaakceptować domyślne nazwy dostępnych w programie Access.

 • Dane do pól można wprowadzić ręcznie lub wkleić dane. Już nie musisz najpierw ustawić typ danych dla każdego pola, ponieważ w trakcie wpisywania program Access ustala typ danych, w zależności od rodzaju danych, które można wprowadzać. Na przykład po wprowadzeniu nazwy w pierwszym polu w nowej tabeli programu Access ustawia tego pola Typ danych tekst. Jeśli zostanie wprowadzona data w następnym polu program Access ustawia go do danych Data/Godzina typu i tak dalej. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów danych, które program Access ustawia podczas wprowadzania danych, zobacz jak program Access przypisuje typy danych podczas ręcznego wprowadzania informacji i jak program Access przypisuje typy danych podczas wklejania informacji, w dalszej części tego artykułu.

  Uwaga: Niektóre typy danych nie można ustawić dla pola tylko wklejając dane. Na przykład nie można ustawić typu danych załącznik lub obiekt OLE, wklejając pliku do pustego pola. Ponadto nie można utworzyć pole odnośnika wklejając danych na liście w polu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych typów danych zobacz Ustawianie typu danych załącznik lub obiekt OLE i Dodaj pola odnośnika do arkusza danych, w dalszej części tego artykułu.

 • Jeśli chcesz później zmienić typ danych ustawiony dla pola, można użyć narzędzi dostępnych w programie Access.

Jak reguły projektowania wpływają na arkuszach danych

Przy otwieraniu i rozpoczynaniu wypełniania w arkuszu danych, należy pamiętać, że relacyjne bazy danych podlegają zestaw reguł projektowania, i tych reguł należy wykonać podczas tworzenia arkuszach danych. Regułom bazy danych mogą działać prawidłowo i pomagają, upewnij się, że można pobierać poprawne dane z bazy danych. Dyskusja reguły projektowania wykracza poza zakres tego artykułu. .

Jeśli nie znasz reguł projektu bazy danych, zobacz artykuł podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Jak program Access dodaje klucz podstawowy do nowych arkuszy danych

Domyślnie program Access utworzy pole klucza podstawowego o nazwie "Identyfikator" dla wszystkich nowych arkuszy danych i ustawia typ danych dla pola typu Autonumerowanie. Domyślnie dostęp ukryte pola w widoku arkusza danych, ale w dowolnej chwili można wyświetlić pole Identyfikator prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny, klikając Polecenie Odkryj kolumny i wyświetlić ukryte pola za pomocą okna dialogowego Odkryj kolumny. Poniższy rysunek przedstawia okno dialogowe Odkrywanie kolumn dla nowej tabeli:

Okno dialogowe Odkrywanie kolumn

Pole Identyfikator i ukryte pola można także wyświetlić, otwierając tabelę w widoku projektu, a także podczas wyświetlania listy pól tabeli w okienku Lista pól. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z okienka zadań zobacz sekcję Tworzenie powiązania nowego arkusza danych w całej bazy danychw dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Tworzenie pustego arkusza danych w nowej bazie danych

Gdy trzeba utworzyć prosty bazę danych, takie jak lista kontaktów, można utworzyć nowej bazy danych z pustego arkusza danych. Office Access 2007 upraszcza proces szybsze i łatwiejsze niż wcześniejszych wersji, ponieważ nie masz umożliwia utworzenie nowej tabeli w widoku projektu. Pamiętaj, że służy widok arkusza danych do wykonywać wszystkie zadania projektu tabeli z wyjątkiem Tworzenie pola odnośnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania pola odnośnika do tabeli zobacz sekcję Dodawanie pola odnośnika do arkusza danychw dalszej części tego artykułu.

Tworzenie nowej tabeli w nowej bazie danych

 1. Uruchom program Access i na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Access w obszarze Nowa pusta baza danych, kliknij przycisk Pusta baza danych.

 2. W obszarze Pusta baza danych w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę dla nowej bazy danych. Aby zmienić lokalizację nowej bazy danych, kliknij ikonę folderu. Gdy skończysz, kliknij przycisk Utwórz.

  Program Access utworzy nową bazę danych i zostanie otwarta tabela o nazwie Tabela1 w widoku arkusza danych, tak jak:

  Nowa pusta tabela w nowej bazie danych

 3. W arkuszu danych kliknij dwukrotnie nagłówek pierwszej kolumny (kolorowa komórka z napisem Dodaj nowe pole ), a następnie wprowadź nazwę dla pola.

 4. Kliknij przycisk Następny nagłówek kolumny, lub użyj klawiszy strzałek, aby umieścić fokus na następny nagłówek, a następnie wprowadź nazwę dla tego pola. Powtórz tę procedurę, aż do zakończenia nazw pól tabeli.

 5. W pierwszej pustej komórce poniżej nazwy pola wprowadź odpowiednie dane.

  Program Access użyje dane, które można wprowadzać Ustawianie typu danych dla pola. Na przykład jeśli zostanie wprowadzona Data Access ustawia w polu danych Data/Godzina typu.

  Ważne: Pamiętaj, że pole powinno zawierać tylko jeden typ danych. Na przykład pola daty nie powinien zawierać nazwy klienta, a pola Cena nie powinien zawierać numery telefonów.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów danych, które program Access ustawia podczas wprowadzania danych, zobacz jak program Access przypisuje typy danych podczas ręcznego wprowadzania informacji i jak program Access przypisuje typy danych podczas wklejania informacji, w dalszej części tego artykułu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+S.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 7. W polu Nazwa tabeli wprowadź nazwę dla nowej tabeli i kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Gdy program Access utworzy tabelę, dodaje pole klucza podstawowego o nazwie identyfikator i ustawia typ danych dla pola typu Autonumerowanie. Ukryte pola domyślne. Aby wyświetlić pole, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny, kliknij polecenie Odkryj kolumny, a następnie użyj okno dialogowe Odkrywanie kolumn, aby wyświetlić kolumnę.

   — lub —

   Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu dla tabeli, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  • Można zmienić lub usunąć klucz podstawowy tylko, otwierając tabelę w widoku projektu. Aby uzyskać informacje na ten zobacz artykuł Dodawanie, ustawianie, zmienianie lub usuwanie klucza podstawowego.

  • Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access i znasz projektu bazy danych i dlaczego trzeba kluczy podstawowych, zobacz artykuł podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Początek strony

Dodawanie pustego arkusza danych do istniejącej bazy danych

Podczas dodawania nowego arkusza danych (tabeli) do istniejącej bazy danych, nowa tabela stanowi osobną część dopóki nie zostanie powiązana z istniejącymi tabelami. Na przykład potrzebne śledzenie zamówień Agencja dla instytucji rządowych. Aby to zrobić, możesz dodać tabeli o nazwie kontaktów dla instytucji rządowych do bazy danych sprzedaży. Aby wykorzystać możliwości relacyjnej bazy danych — Aby wyszukać zamówień dany kontakt, na przykład — należy utworzyć relację między nową tabelę i tabeli (czyli tabel) zawierających dane zamówień.

Aby uzyskać więcej informacji o bazie danych projektu i relacji między tabelami zobacz artykuły podstawowe informacje o projekcie bazy danych i Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Pamiętaj również, że należy dodać pola Załącznik lub obiekt OLE do nowej tabeli ręcznie przy użyciu listy Typ danych (na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych ) lub przy użyciu projektanta tabel. Kroki opisane w sekcji Ustawianie typu danych załącznik lub obiekt OLE, w tym artykule wyjaśniono, jak dodać tych typów pól.

Dodawanie arkusza danych do bazy danych

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij pozycję Tabela.

  Obraz Wstążki programu Access

  Program Access doda nową, pustą tabelę i otworzy ją w widoku arkusza danych.

  Nowy arkusz danych dodany do istniejącej bazy danych

 3. W arkuszu danych kliknij dwukrotnie nagłówek pierwszej kolumny (kolorowa komórka z napisem Dodaj nowe pole ), a następnie wprowadź nazwę dla pola.

 4. Kliknij przycisk następne pole lub użyj klawiszy strzałek, aby przenieść fokus do następnego pola i wprowadź nazwę dla tego pola. Powtórz tę procedurę, aż do zakończenia nazw pól tabeli.

 5. W pierwszej pustej komórce poniżej nazwy pola wprowadź odpowiednie dane.

  Program Access użyje dane, które można wprowadzać Ustawianie typu danych dla pola. Na przykład jeśli zostanie wprowadzona Data Access ustawia w polu danych Data/Godzina typu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów danych, które program Access ustawia podczas wprowadzania danych, zobacz, jak program Access przypisuje typy danych podczas ręcznego wprowadzania informacji, w dalszej części tego artykułu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+S.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 7. W polu Nazwa tabeli wprowadź nazwę dla nowej tabeli i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie szablonu arkusza danych do istniejącej bazy danych

Oprócz pustych tabel Office Access 2007 udostępnia zestaw tabel opartych na szablonach. Szablony baz danych każdy tabel opartych na szablonach odpowiada w tym Office Access 2007 zawiera. Na przykład można dodać tabelę zaprojektowaną w celu akceptowania zawartości, kontaktu lub problem danych. Tabel opartych na szablonach umożliwiają tworzenie małych baz danych w mniej czasu, ponieważ nie masz nazwy pól i ustawianie typów danych.

Podczas dalszej pracy, należy pamiętać, że szablonu tabelę można dodać tylko do istniejącej bazy danych.

Dodawanie szablonu tabeli do bazy danych

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij pozycję Szablony tabel, a następnie wybierz jeden z dostępnych szablonów z listy.

  Obraz Wstążki programu Access

  Program Access otworzy nową tabelę w widoku arkusza danych. Każde z pól w nowej tabeli zawiera nazwę i typ danych i można wprowadzać dane bez wykonywania dodatkowych czynności.

 3. Wprowadzanie danych.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+S.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 5. W polu Nazwa tabeli wprowadź nazwę dla nowej tabeli i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ustawianie typu danych załącznik lub obiekt OLE

Podczas tworzenia nowej tabeli za pomocą widoku arkusza danych można ustawić większość typów danych, wprowadzając dane w pierwszym wierszu pola. Jednak nie można użyć tej metody ustawiać typów danych Załącznik i obiekt OLE; należy ręcznie ustawić tych typów danych za pomocą listy Ustaw typ danych na karcie Arkusz danych lub przy użyciu projektanta tabel. Czynności opisane w tej sekcji wyjaśniono, jak ustawić typy danych za pomocą obu metod.

Za pomocą listy Ustaw typ danych

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 2. Wybierz nowe pole.

  Domyślnie nowe pola znajdują się po prawej lub po lewej stronie strony arkusza danych (w zależności od ustawień regionalnych systemu Windows i język), a nagłówek odczytuje Dodaj nowe pole.

  Nowe pole w arkuszu danych

  Uwaga: Po zaznaczeniu nowe pole. Nie można zmienić typu danych istniejące pole typu załącznik lub obiekt OLE.

 3. Jeśli dodajesz pole Obiekt OLE, kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka i wprowadź nazwę dla pola. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku, ponieważ podczas dodawania pola załącznika Access zmieni się w ikonę spinacza wiersz nagłówka.

 4. Kliknij pierwszy pusty wiersz danych pod nagłówkiem.

 5. Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych kliknij strzałkę w dół obok pozycji Typ danych (Lista w górnej części grupy), a następnie wybierz Obiekt OLE lub Załącznik.

  Lista typów danych

  Jeśli wybierzesz typ danych załącznik, zestawy dostępu nagłówek wiersza pokazanie ikonę spinacza, tak jak: Nowe pole tabeli, dla którego ustawiono typ danych Załącznik

 6. Zapisz zmiany.

 7. Aby dodać nowe pole część danych, kliknij dwukrotnie pierwszy pusty wiersz, a następnie zlokalizować dane za pomocą okna dialogowego Załączniki.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dołączanie plików do bazy danych zobacz artykuł Dołączanie plików i grafiki do rekordów w bazie danych.

Korzystanie z widoku Projekt tabeli

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, i w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W kolumnie Nazwa pola wybierz pusty wiersz i wprowadź nazwę nowego pola.

  Uwaga: Po zaznaczeniu nowe pole. Nie można zmienić typu danych istniejące pole typu załącznik lub obiekt OLE.

 3. W kolumnie Typ danych kliknij strzałkę w dół obok nazwy nowego pola, a następnie z listy wybierz Obiekt OLE lub Załącznik.

 4. Zapisz zmiany.

Aby dowiedzieć się, jak załączanie plików do rekordów w arkuszu danych zobacz artykuł Dołączanie plików i grafiki do rekordów w bazie danych.

Początek strony

Dodawanie pola odnośnika do arkusza danych

Pole wyszukiwania jest inną funkcję, którą trzeba ustawić ręcznie dla nowego arkusza danych. Pola odnośnika wyświetla zestaw wartości w formie listy. Reguły po wybraniu elementu z listy rozwijanej w bazie danych programu Access używasz listy odnośników. Można utworzyć dwa typy listy odnośników.

 • Listy oparte na tabeli    za pomocą kwerendy do pobierania wartości z innych tabel. Kwerenda znajduje się w tabelę źródłową nowego arkusza danych. Możesz utworzyć listę opartą na tabeli, gdy trzeba użyć wartości, które znajdują się w innym miejscu w bazie danych. Załóżmy, że obsługuje bazę danych problemów. Informacje o problemach znajdują się w jednej tabeli, ale lista osób, które zajęcie się problemów znajduje się w innej tabeli i dane w tej tabeli zmiany często. Przy użyciu listy opartej na tabeli pozwala uniknąć konieczności ręcznego wprowadzania długiej listy nazwisk i zapewnia dostęp z najbardziej aktualnymi danymi. Dane w tabeli służy do wypełnienia listy opartej na tabeli lub za pomocą danych zwróconych przez kwerendę do wypełnienia listy opartej na tabeli.

 • Listy oparte na wartość    są stosunkowo krótkimi listami elementów, które można używać tylko w jednym miejscu w bazie danych. Załóżmy, że używasz programu Access do przechowywania i zarządzania informacjami na temat zasobów firmy. Można utworzyć pole odnośnika o nazwie stan (lub podobnej) i umożliwić użytkownikom do wybierania wartości z tej listy, takie jak dobry, odpowiednie, słaby i tak dalej. Możesz utworzyć listy wartości, wprowadzając listę elementów bezpośrednio w tabelę źródłową nowego arkusza danych.

Po dodaniu listy opartej na tabeli odnośników do nowego arkusza danych program Access utworzy relacji między tabelą źródłową nowego arkusza danych i tabeli, z której pole odnośnika pobiera dane. Wynikowe pole odnośnika staje się kluczem obcym — kolumnę, której wartości zgodne wartości klucza podstawowego w innej tabeli. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access i potrzebujesz więcej informacji na temat relacji, kluczy podstawowych i kluczy obcych, zobacz artykuł podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Ponadto możesz dodać listę wartościach lub tabeli odnośników, za pomocą kreatora lub ręczne tworzenie w Projektancie tabel. Kreator udostępnia łatwiejsze i szybsze metodę tworzenia pola odnośnika, więc czynności opisane w tej sekcji wyjaśniono, jak korzystać z tej metody.

Dodawanie pola odnośnika w widoku arkusza danych

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  W programie Access zostanie otwarta tabela w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Arkusz danych w grupie pola i kolumny kliknij Kolumnę odnośnika.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie listy opartej na tabeli   

   1. Wybierz pozycję chcę, aby kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   2. W obszarze Widok wybierz opcję, wybierz tabelę lub kwerendę z wyświetlonej listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    Na przykład użyć wartości z tabeli w polu wyszukiwania, kliknij pozycję tabele. Jeśli chcesz użyć w kwerendzie, kliknij przycisk kwerendy. Aby wyświetlić listę wszystkich tabel i kwerend w bazie danych, kliknij pozycję obie.

   3. Przenieś pola, które mają być wyświetlane na liście odnośników z okienka Dostępne pola do okienka Zaznaczone pola, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   4. Opcjonalnie wybierz jedną lub więcej opcji sortowania dla pól, które zostały wybrane w poprzednim kroku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   5. Opcjonalnie dopasować szerokość każdej kolumny na liście odnośników, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   6. Opcjonalnie w obszarze Jaka etykieta ma być przypisana do kolumny odnośnika, wprowadź nazwę w polu tekstowym.

   7. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

    Wybranie tej opcji umożliwia zaznaczanie i przechowywanie więcej niż jeden element z listy.

   8. Kliknij przycisk Zakończ. Jeśli program Access wyświetli monit o zapisanie tabeli, kliknij przycisk Tak.

    Program Access doda kwerendę odnośnika do nowej tabeli. Domyślnie kwerenda pobiera pola, które można określić oraz wartości klucza podstawowego dla tabeli źródłowej. Następnie program Access ustawia typ danych dla pola odnośnika odpowiada typowi danych, ustawić klucz podstawowy z tabeli źródłowej. Na przykład jeśli klucz podstawowy z tabeli źródłowej jest używany typ danych Autonumerowanie, Access ustawia typ danych dla pola odnośnika na typ danych Liczba.

   9. Wróć do widoku arkusza danych, przejdź do pola odnośnika i wybierz odpowiedni element z listy.

  • Tworzenie listy opartej na wartościach   

   1. Kliknij pozycję chcę wpisać w polu wartości, które mają, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   2. W polu Liczba kolumn wprowadź liczbę kolumn, które mają być wyświetlane na liście, a następnie przejdź do pierwszej pustej komórki i wprowadź wartość.

    Po wprowadzeniu pierwszej wartości pojawi się następna pusta komórka poniżej bieżącej komórki.

   3. Po wprowadzeniu pierwszej wartości przeniesienie fokusu do następnej komórki za pomocą klawisza Strzałka w dół lub TAB, a następnie wprowadź wartość drugiego.

   4. Powtórz kroki 2 i 3, aż do utworzenia listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   5. Opcjonalnie wprowadź nazwę nowego pola, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Dodawanie pola odnośnika w widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę źródłową nowego arkusza danych, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Wybierz pole, które chcesz przekonwertować.

  — lub —

  Wybierz pusty wiersz, a następnie w kolumnie Nazwa pola wprowadź nazwę nowego pola.

 3. W kolumnie Typ danych kliknij strzałkę w dół i wybierz polecenie Kreator odnośników.

  Zostanie wyświetlony Kreator odnośników.

 4. Wykonaj kroki opisane w poprzedniej sekcji podano przy użyciu kreatora.

Po utworzeniu pola odnośnika, można użyć nowej funkcji nazywanej listą wielowartościowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat list wielowartościowych i związanej z nimi (funkcja pól wielowartościowych) technologii zobacz artykuł Dodawanie i zmienianie pola odnośnika, która umożliwia przechowywanie wielu wartości, Przewodnik po polach wielowartościowychi za pomocą listy które są przechowywane na wiele wartości.

Początek strony

Tworzenie relacji między nowego arkusza danych w całej bazy danych

Domyślnie informacje znajdujące się w nowy arkusz danych pozostają oddzielone od innych informacji w bazie danych, dopóki nie zostanie utworzony co najmniej jedną relację między tabelę źródłową arkusza danych i innymi tabelami w bazie danych. Office Access 2007 upraszcza proces tworzenia relacji, ponieważ teraz można przeciągnąć i upuścić pola z okienka zadań do otwartego arkusza danych.

Można utworzyć dwa typy relacji przy użyciu techniki nowy.

 • Dodawanie pola klucza obcego do tabelę źródłową nowego arkusza danych. Spowoduje to umieszczenie nowego arkusza danych po stronie "wiele" relacji jeden do wielu.

 • Udostępnianie wartości klucza podstawowego z nowego arkusza danych z innej tabeli. Spowoduje to umieszczenie nowego arkusza danych po stronie "jeden" relacji jeden do wielu.

Podczas tworzenia innego typu relacji możesz użyć Kreatora odnośników, aby utworzyć pole odnośnika opartego na tabeli. Poniższe kroki wyjaśniono, jak utworzyć obu typów relacji.

Ważne    Należy się zapoznać z projektu bazy danych, aby pomyślnie utworzyć relacje między tabelami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu bazy danych i relacji zobacz artykuł podstawowe informacje o projekcie bazy danych, Dodawanie, ustawianie, zmienianie lub usuwanie klucza podstawowego, Przewodnik po relacjach pomiędzy tabelami i Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Dodawanie pola klucza obcego do nowego arkusza danych

 1. Jeśli nie jest jeszcze, otwórz nowy arkusz danych w widoku arkusza danych. Aby to zrobić, w okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę.

 2. Na karcie Arkusz danych w grupie Pola i kolumny kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

  Okienko zadań Lista pól pojawia się i listę innych tabel w bazie danych.

 3. Rozwiń pozycję tabelę, do której chcesz użyć.

 4. Przeciągnij pole klucza podstawowego z Listy pól do otwartego arkusza danych i upuść pole między dwoma istniejące pola w arkuszu danych. Wskaźnik myszy zmieni się we wskaźnik tekstowy po zaznaczeniu odpowiedniego upuszczanie punktu.

  Przeciąganie pola z listy pól i upuszczanie go między dwie kolumny

  Po zakończeniu upuszczania nowego pola zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 5. Przejdź do następnego zestawu czynności, aby ukończyć proces.

Tworzenie relacji za pomocą Kreatora odnośników

 1. Przenieś pola, które mają być wyświetlane na liście odnośników z okienka Dostępne pola do okienka Zaznaczone pola, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Opcjonalnie wybierz jedną lub więcej opcji sortowania dla pól, które zostały wybrane w poprzednim kroku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Opcjonalnie dopasować szerokość każdej kolumny na liście odnośników, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Opcjonalnie w obszarze Jaka etykieta ma być przypisana do kolumny odnośnika, wprowadź nazwę w polu tekstowym.

 5. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

  Wybranie tej opcji umożliwia zaznaczanie i przechowywanie więcej niż jeden element z listy.

 6. Kliknij przycisk Zakończ. Jeśli program Access wyświetli monit o zapisanie tabeli, kliknij przycisk Tak.

  Program Access doda kwerendę odnośnika do nowej tabeli. Domyślnie kwerenda pobiera pola, które można określić oraz wartości klucza podstawowego dla tabeli źródłowej. Następnie program Access ustawia typ danych dla pola odnośnika odpowiada typowi danych, ustawić klucz podstawowy z tabeli źródłowej. Na przykład jeśli klucz podstawowy z tabeli źródłowej jest używany typ danych Autonumerowanie, Access ustawia typ danych dla pola odnośnika na typ danych Liczba.

Dodawanie klucza podstawowego z nowego arkusza danych do innej tabeli

 1. Jeśli masz Otwórz nowy arkusz danych, zamknij go.

 2. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać nowy klucz obcy.

 3. Na karcie Arkusz danych w grupie Pola i kolumny kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

  Okienko zadań Lista pól pojawia się i listę innych tabel w bazie danych, łącznie z nowego arkusza danych.

 4. W okienku zadań kliknij znak plus obok wpisu nowego arkusza danych, przeciągnij pole klucza podstawowego (domyślną nazwę pola jest identyfikator) z okienka zadań do otwartego arkusza i upuść go w odpowiednim miejscu.

  Domyślnie należy upuścić nowe pole między dwoma istniejących pól w arkuszu danych. Wskaźnik myszy zmieni się we wskaźnik tekstowy po zaznaczeniu odpowiedniego upuszczanie punktu.

  Przeciąganie pola z listy pól i upuszczanie go między dwie kolumny

  Po zakończeniu upuszczania nowego pola zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 5. Postępuj zgodnie z poprzedniego zestawu czynności , aby zakończyć działanie Kreatora odnośników.

Początek strony

Zmienianie typu danych pola

Po utworzeniu tabeli w widoku arkusza danych, może się okazać wprowadzono dane, które spowodowało wyświetlenie w programie Access Wybieranie nieodpowiedniego typu. Na przykład jeśli wprowadzisz tylko pierwszych pięć cyfr kodu pocztowego w stylu USA, dostępu dotyczy typ danych Liczba to pole wyboru, który uniemożliwia wprowadzenie kodów pocztowych z innych części świata. Aby rozwiązać problem tego rodzaju, możesz zmienić typ danych dla pola.

Program Access udostępnia dwa sposoby zmieniania typu danych. Za pomocą poleceń na karcie Arkusz danych lub korzystania z projektanta tabel. Poniższe kroki wyjaśniono, jak za pomocą obu metod.

Ważne    Zmienianie typów danych mogą powodować dostęp do usuwania istniejących danych. Na przykład jeśli zmienianie pola tekst na typ danych Liczba, a pole zawiera litery, jak również liczby, program Access usunie istniejące dane, ponieważ nie może wykonywać obliczenia na znaki tekstowe.

Aby zmienić typ danych za pomocą poleceń wstążki

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 2. Wybierz pole, które chcesz zmienić.

 3. Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych wybierz opcję z listy Ustaw typ danych znajdujących się u góry grupy.

  Wstążka to jeden z elementów, które zawiera interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 4. Jeśli program Access poprosi o potwierdzenie zmiany, kliknij przycisk Tak, tylko wtedy, gdy masz pewność, że chcesz kontynuować.

 5. Zapisz zmiany.

Aby zmienić typ danych za pomocą projektanta tabel

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, i w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij kolumnę Typ danych i wybierz nowy typ danych.

 3. Jeśli program Access poprosi o potwierdzenie zmiany, kliknij przycisk Tak, tylko wtedy, gdy masz pewność, że chcesz kontynuować.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Zarządzanie polami w arkuszu danych

Można wykonywać wiele zadań związanych z zarządzaniem tabelę prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka i wybierając polecenie z wyświetlonego menu skrótów. Na przykład możesz można wstawić pole w określonym miejscu, usunąć lub zmienić nazwę pola, pokazać lub ukryć kolumnę i uruchomić Kreatora odnośników i konwertowanie kolumny na pole odnośnika.

Użyj poleceń w menu skrótów

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz polecenie z menu skrótów.

  Na poniższym rysunku pokazano menu skrótów:

  Menu skrótów pola tabeli

Początek strony

Jak program Access przypisuje typy danych podczas ręcznego wprowadzania informacji

Podczas tworzenia pustego arkusza danych program Access przypisuje typ danych do każdego pola, podczas wprowadzania danych w tym polu. W poniższej tabeli wymieniono różne typy danych, które można wprowadzić i typ danych programu Access ma zastosowanie do każdego z nich.

Uwaga: Nie można ustawić typu danych załącznik lub obiekt OLE przez wprowadzanie danych w pustym polu. Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania tych typów danych zobacz Ustawianie typu danych załącznik lub obiekt OLE wcześniej w tym dokumencie.

Jeśli wpiszesz:

Office Access 2007tworzypola o typie danych:

Michał

Tekst

Blok tekstu lub tekstu i liczb więcej niż 256 znaków.

Nota.

Uwaga: Aby włączyć tekstu sformatowanego, nie można używać projektowania w podglądzie. Aby uzyskać informacje na temat włączania formatowania tekstu sformatowanego zobacz artykuł Wprowadzanie i edytowanie danych w formancie lub kolumnie obsługującej tekst sformatowany.

http://www.contoso.com

Program Access rozpoznaje następujące protokoły internetowe: http, ftp, gopher, wais, plik, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do rozpoznać protokół i ustawić typ danych hiperłącze należy wykonać protokołu znak inny niż spacja.

Hiperlink

50000

Liczba całkowita długa

50 000

Liczba całkowita długa

50 000,99

Liczba, podwójna precyzja

50000,389

Liczba, podwójna precyzja

2006-12-31

Formaty daty i godziny określonego w usługi Windows ustawień regionalnych i językowych kontrolować sposób dostępu formaty danych typu Data/Godzina.

Pokaż, jak ustawić lub zmienić te ustawienia

W Windows Vista   

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Jeśli używasz widok domyślny w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie Zegar, język i Region.

  — lub —

  Jeśli używasz widoku klasycznym kliknij dwukrotnie

  Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 4. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. Na przykład aby zmienić części lub całości format liczb, kliknij kartę liczby i zmień odpowiednie ustawienie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą danej opcji kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij odpowiednią opcję.

W systemie Microsoft Windows XP (Widok klasyczny)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 4. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. Na przykład aby zmienić części lub całości format liczb, kliknij kartę liczby i zmień odpowiednie ustawienie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą danej opcji kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij odpowiednią opcję.

W systemie Microsoft Windows XP (widok kategorii)

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Zostanie wyświetlony Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Data, godzina, język i opcje regionalne.

 3. Kliknij przycisk Zmień format liczb, dat i godzin.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 4. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 5. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. Na przykład aby zmienić części lub całości format liczb, kliknij kartę liczby i zmień odpowiednie ustawienie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą danej opcji kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Data/Godzina

31 grudnia 2006

Uwaga: Access nie rozpoznaje nazw dni (poniedziałek, wtorek itd.) jako prawidłowej wartości wejściowej do wybierania danych Data/Godzina typu. Wprowadź nazwę miesiąca.

Data/Godzina

10:50:23

Data/Godzina

10:50

Data/Godzina

17:50

Data/Godzina

12,50 zł

Program Access rozpoznaje symbol waluty określony w ustawieniach regionalnych systemu Windows i języka.

Pokaż, jak ustawić lub zmienić te ustawienia

W Windows Vista   

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Jeśli używasz widok domyślny w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie Zegar, język i Region.

  — lub —

  Jeśli używasz widoku klasycznym kliknij dwukrotnie

  Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. Na karcie formaty w obszarze bieżący formaty, kliknij przycisk Dostosuj ten format.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 4. Kliknij kartę Waluta, a na liście symbolu waluty, wybierz symbol, który ma być używany. Aby uzyskać pomoc dotyczącą danej opcji kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij odpowiednią opcję.

W systemie Microsoft Windows XP (Widok klasyczny)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Zostanie wyświetlony Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 4. Kliknij kartę Waluta, a na liście symbolu waluty, wybierz symbol, który ma być używany. Aby uzyskać pomoc dotyczącą danej opcji kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij odpowiednią opcję.

W systemie Microsoft Windows XP (widok kategorii)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Zostanie wyświetlony Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Data, godzina, język i opcje regionalne.

 3. Kliknij przycisk Zmień format liczb, dat i godzin.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 4. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 5. Kliknij kartę Waluta, a na liście symbolu waluty, wybierz symbol, który ma być używany. Aby uzyskać pomoc dotyczącą danej opcji kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Waluta

21,75

Liczba, podwójna precyzja

123,00%

Liczba, podwójna precyzja

3,46E+03

Liczba, podwójna precyzja

Początek strony

Jak program Access przypisuje typy danych podczas wklejania informacji

Podczas wklejania danych do nowego arkusza, można wkleić mieszanych lub niespójne typów danych w jedno lub więcej pól. Na przykład, że wkleja się kilka kolumn danych kontaktowych i dane zawierają kody pocztowe z całego świata — rekordów i liczb.

Podczas wklejania danych program Access przetwarza każdy rekord (każdy wiersz kolumny) i określa typ danych dla każdego rekordu. Program Access próbuje wybierz typ danych, w której są magazynowane wszystkich informacji bez utraty lub obcinanie rekordy. W związku z tym Access czasami dotyczy jest szeroki typ danych pola.

Ta lista zawiera kilka przykładów jak Access wybiera typy danych.

 • W przypadku znalezienia mieszanego typu danych, zwykle ustawia pole na typ danych tekst, ponieważ pola tekstowe zapewniają największą elastyczność.

 • W przypadku znalezienia liczb razem z symbolem jednej waluty, program Access ustawia typ danych Liczba i usuwa symbol waluty. Dzięki temu uzyskuje się większe sortowania i filtrowania możliwości i większej liczby funkcji agregujących. Jeśli chcesz symbolu waluty, można zastosować format walutowy do pola Liczba lub przekonwertować pole na typ danych Waluta.

 • W przypadku wklejania danych z różnymi symbolami waluty, program Access zastosuje do pola Typ danych tekst i zachowuje symbole.

 • W przypadku wklejania daty i godziny za pomocą różnych formatów wyświetlania (takich jak 2005-12-14 i 14.12.2005), program Access zastosuje danych Data/Godzina typ i ogólny format daty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×