Organizowanie spotkań przy użyciu obszarów roboczych spotkań

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Witryny obszaru roboczego spotkania to witryna sieci Web, to repozytorium wszystkich informacji i materiałów potrzebnych na jedno lub więcej spotkań. Możesz skonfigurować witryny obszaru roboczego spotkania po utworzeniu zaproszenie na spotkanie w Microsoft Outlook 2010. Temat, nazwy uczestników, datę, godzinę i lokalizację z wezwania na spotkanie są automatycznie dodawane do witryny obszaru roboczego spotkania przez program Outlook.

Po raz pierwszy utworzyć obszar roboczy spotkania, spotkania, możesz dodać polecenia Obszar roboczy spotkania Ikona polecenia Obszar roboczy spotkania do Paska narzędzi Szybki dostęp lub do wstążki.

Jak dodać polecenia?

W otwartym wezwaniu na spotkanie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp    Okno Spotkanie, pasek narzędzi Szybki dostęp z dodanym poleceniem Obszar roboczy spotkania Aby dodać polecenie Obszar roboczy spotkania do paska narzędzi Szybki dostęp, wykonaj następujące czynności: 

  1. Otwórz spotkanie.

  2. W oknie spotkania kliknij strzałkę obok polecenia Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij pozycję Więcej poleceń.

  3. W polu Wybierz polecenia z kliknij pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

  4. Na liście poleceń kliknij polecenie Obszar roboczy spotkania, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

   Okno dialogowe Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp z dodatkowymi poleceniami

 • Dodawanie polecenia na Wstążce     Aby dodać polecenie Obszar roboczy spotkania na Wstążce, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz spotkanie.

  2. W oknie spotkania kliknij kartę Plik.

  3. Kliknij pozycję Opcje.

  4. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  5. W polu Wybierz polecenia z kliknij pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

  6. Na liście poleceń kliknij polecenie Obszar roboczy spotkania, na liście Dostosowywanie Wstążki kliknij kartę i grupę, do której ma zostać dodane polecenie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Te czynności należy wykonać tylko raz. Kiedy polecenie Obszar roboczy spotkania zostanie dodane, będzie wyświetlane we wszystkich otwieranych wezwaniach na spotkania.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie obszaru roboczego spotkania

Łącze do istniejącego obszaru roboczego spotkania

Aktualizowanie zarówno wezwanie na spotkanie i obszar roboczy spotkania

Usuwanie obszaru roboczego spotkania

Tworzenie obszaru roboczego spotkania

 1. W wezwaniu na spotkanie w nowym lub istniejącym kliknij pozycję Obszar roboczy spotkania Ikona polecenia Obszar roboczy spotkania .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Konfigurowanie obszaru roboczego po raz pierwszy     Aby utworzyć obszar roboczy spotkania, wymagany jest adres serwera, który ma być używany.

   1. W okienku zadań Obszar roboczy spotkania kliknij przycisk Zmień ustawienia.

    Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych ustawień, kliknij przycisk Więcej informacji u dołu okienka zadań.

   2. W kroku 1 w okienku zadań wybierz lokalizację obszaru roboczego. Jeśli dana lokalizacja nie jest widoczna, kliknij pozycję Inny i wprowadź adres serwera.

   3. W kroku 2 w okienku zadań zaznacz opcję Utwórz nowy obszar roboczy, a następnie wybierz język i typ szablonu. Te ustawienia staną się domyślnymi ustawieniami obszarów roboczych, które będą tworzone w przyszłości.

   4. Po uzupełnieniu ustawień kliknij przycisk OK, aby wrócić do pierwszego okienka zadań.

   5. Kliknij przycisk Utwórz.

    Uwaga: Po kliknięciu przycisku Utwórz obszaru roboczego istnieje w określonej lokalizacji. Jeśli mają korzystanie z innej lokalizacji lub szablonu dla tego obszaru roboczego, możesz utworzyć innego obszaru roboczego przy użyciu ustawień, które mają. Obszar roboczy należy usunąć, jeśli nie chcesz używać tej funkcji.

  • Konfigurowanie dodatkowych obszarów roboczych   

   Jeśli wcześniej utworzono obszar roboczy spotkania lub połączenie z nim, te ustawienia lokalizacji i szablonu są obecnie ustawieniami domyślnymi i pojawiają się w pierwszym okienku zadań. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Aby użyć domyślnych ustawień nowego obszaru roboczego, w okienku zadań kliknij przycisk Utwórz.

   2. Aby zmienić ustawienia domyślne, w okienku zadań kliknij przycisk Zmień ustawienia, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia. Po skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk OK, aby wrócić do pierwszego okienka zadań, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

    Aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić obszar roboczy, w okienku zadań kliknij przycisk Przejdź do obszaru roboczego. Można też kliknąć łącze dodane do treści wezwania na spotkanie. W dowolnej chwili można dodać informacje lub dostosować obszar roboczy. Aby ukończyć wezwanie na spotkanie, przełącz ponownie do programu Outlook, naciskając klawisze ALT+TAB.

Aby wysłać wezwanie na spotkanie i zaprosić inne osoby na spotkanie i do obszaru roboczego, kliknij przycisk Wyślij. Jeżeli dane wezwanie na spotkanie było wysyłane wcześniej, kliknij przycisk Wyślij aktualizację.

Początek strony

Łączenie się z istniejącym obszarem roboczym spotkania

Uwaga: Nie można łączyć się z istniejącym obszarem roboczym spotkania, który zawiera wydarzenia cykliczne.

 1. W wezwaniu na spotkanie w nowym lub istniejącym kliknij pozycję Obszar roboczy spotkania Ikona polecenia Obszar roboczy spotkania .

 2. W obszarze Porada u dołu okienka zadań kliknij tekst Możesz także połączyć z istniejącym obszarem roboczym.

 3. W kroku 1 w okienku zadań wybierz lokalizację obszaru roboczego, z którym chcesz się połączyć.

 4. W kroku 2 w okienku zadań wybierz opcję Połącz z istniejącym obszarem roboczym, a następnie wybierz odpowiedni obszar roboczy. Aby się upewnić, że wybrano poprawny obszar roboczy, kliknij przycisk Wyświetl obszar roboczy.

 5. Po uzupełnieniu ustawień kliknij przycisk OK, aby wrócić do pierwszego okienka zadań.

 6. Kliknij przycisk Połącz.

 7. Aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić obszar roboczy, w okienku zadań kliknij przycisk Przejdź do obszaru roboczego. Można także kliknąć łącze dodane do treści wezwania na spotkanie. W dowolnej chwili można dodać informacje lub dostosować obszar roboczy.

 8. Aby ukończyć wezwanie na spotkanie, Przełącz do Outlook 2010, naciskając klawisze ALT + TAB.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wysłać wezwanie na spotkanie i zaprosić inne osoby na spotkanie i do obszaru roboczego, kliknij przycisk Wyślij. Jeżeli dane wezwanie na spotkanie było wysyłane wcześniej, kliknij przycisk Wyślij aktualizację.

  • Aby zapisać wezwanie na spotkanie bez wysyłania go, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz. Do obszaru roboczego nie zostaną wysłane informacje o uczestnikach, a jedynie pozostałe szczegóły dotyczące spotkania (temat, tytuł, data, godzina i lokalizacja).

Początek strony

Aktualizowanie wezwania na spotkanie oraz obszaru roboczego spotkania

W razie potrzeby zmiany informacji dotyczących spotkania, takich jak uczestnicy, lokalizacja, data lub godzina, można wysłać aktualizację spotkania do uczestników spotkania. Obszar roboczy spotkania zostanie zaktualizowany automatycznie. Zmiany innych informacji w obszarze roboczym spotkania muszą być wykonywane z poziomu obszaru roboczego.

 1. Otwórz wezwanie na spotkanie zawierające łącze do obszaru roboczego.

 2. Zmień informacje w dowolnym z następujących pól: Do, Lokalizacja, Czas rozpoczęcia, Czas zakończenia.

 3. Aby wysłać wszystkie aktualizacje do obszaru roboczego i uczestników, kliknij przycisk Wyślij aktualizację.

  Uwagi: 

  • Jeśli po zaktualizowaniu wezwania na spotkanie użytkownik kliknie przycisk Zapisz i zamknij, zaktualizowane informacje nie zostaną wysłane do obszaru roboczego spotkania. Aby zastosować aktualizacje do obszaru roboczego spotkania, należy kliknąć przycisk Wyślij aktualizację.

  • Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania innych informacji w obszarze roboczym, zapoznaj się z Pomocą w obszarze roboczym.

Początek strony

Usuwanie obszaru roboczego spotkania

Obszar roboczy spotkania nie można usunąć z Outlook 2010. Możesz usunąć witrynę z obszaru roboczego lub z nadrzędnej witryny sieci Web, w którym obszar roboczy jest podwitryną.

Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu witryny, zapoznaj się z Pomocą w obszarze roboczym.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×