Operatory obliczeń i pierwszeństwo w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Operatory określają typ obliczeń, które mają być wykonywane na elementach formuły, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie. W tym artykule poznasz domyślną kolejność, w jakiej operatory będą działać na elementach w obliczeniu. Dowiesz się też, jak zmienić tę kolejność przy użyciu nawiasów.

Typy operatorów

W programie Microsoft Excel są dostępne cztery typy operatorów obliczeń: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstów i odwołania.

Aby wykonać podstawowe operacje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie, a także łączenie liczb i tworzenie wyników liczbowych, należy użyć operatorów arytmetycznych w tej tabeli.

Operator arytmetyczny

Znaczenie

Przykład

+ (znak plus)

Dodawanie

3+3

– (znak minus)


Odejmowanie Negacja

3 – 1
-1

* (gwiazdka)

Mnożenie

3*3

/ (ukośnik)

Dzielenie

3/3

% (znak procentu)

Procent

20%

^ (daszek)

Potęgowanie

3^2

W przypadku operatorów z poniższej tabeli można porównać dwie wartości. Wynik porównywania dwóch wartości przy użyciu tych operatorów jest wartością logiczną równą prawda lub FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równa się

A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

A1<B1

>= (znak większe lub równe)

Większe lub równe

A1>=B1

<= (znak mniejsze lub równe)

Mniejsze lub równe

A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

A1<>B1

Użyj znaku handlowego "i" (&), aby połączyć lub połączyć jeden lub więcej ciągów tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.

Operator tekstowy

Znaczenie

Przykład

& (handlowe „i”)

Łączy lub łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej.

("North" & "wiatr")

Łączenie zakresów komórek do obliczeń za pomocą tych operatorów.

Operator odwołania

Znaczenie

Przykład

: (dwukropek)

Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami).

B5:B15

; (średnik)

Operator Union, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie.

SUMA(B5:B15;D5:D15)

(spacja)

Operator przecięcia, który tworzy odwołania do komórek wspólnych dla dwóch odwołań.

B7:D7 C6:C8

Kolejność, w jakiej program Microsoft Excel wykonuje operacje w formułach

W kilku przypadkach kolejność wykonywania obliczeń może wpływać na wartość zwracaną przez formułę, więc należy zrozumieć kolejność, a także zmienić kolejność, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła w programie Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości informuje program Excel, że następujące znaki stanowią formułę. Po tym znaku równości może być obliczona seria elementów (operandy), które są rozdzielone operatorami obliczeń. Program Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z określoną kolejnością operatorów w formule.

Jeśli w jednej formule zostanie użytych wiele operatorów, program Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład wtedy, gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator

Opis

: (dwukropek)

(pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania

Negacja (tak jak w –1)

%

Procent

^

Potęgowanie

* i /

Mnożenie i dzielenie

+ i –

Dodawanie i odejmowanie

&

Łączy dwa ciągi tekstu (złączanie)

=
< >
< =
> =
<>

Porównanie

Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma zostać obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład poniższa formuła zwraca wartość 11, ponieważ program Excel oblicza mnożenie przed dodaniem. Formuła najpierw mnoży 2 przez 3, a następnie dodaje do wyniku 5.

=5+2*3

Z drugiej strony, jeśli użyjesz nawiasów w celu zmiany składni, program Excel doda liczby 5 i 2, a następnie pomnoży wynik przez 3 w celu uzyskania 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy, które zamieszczono w pierwszej części formuły, wymuszą, aby program Excel najpierw wyznaczył liczbę B4 + 25, a następnie podzielić wynik przez sumę wartości w komórkach od + do, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Obejrzyj ten klip wideo w zamówieniu operatorów w programie Excel , aby dowiedzieć się więcej.

Jak program Excel konwertuje wartości w formułach

Po wprowadzeniu formuły program Excel oczekuje określonych typów wartości dla poszczególnych operatorów. Jeśli wprowadzisz wartość innego rodzaju niż oczekiwana, program Excel może przekonwertować tę wartość.

Formuła

Daje

Objaśnienie

= "1" + "2"

3

Gdy używasz znaku plus (+), program Excel oczekuje liczb w formule. Chociaż cudzysłów oznacza, że "1" i "2" są wartościami tekstowymi, program Excel automatycznie konwertuje wartości tekstowe na liczby.

= 1 + "$ 4.00"

5

Gdy formuła oczekuje liczby, program Excel konwertuje tekst, jeśli jest w formacie, który zwykle jest akceptowany na numer.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

art

Program Excel interpretuje tekst jako datę w formacie dd-mm-rrrr, konwertuje daty na liczby kolejne, a następnie oblicza różnicę między nimi.

= PIERWIASTEK ("8 + 1")

Błędy #ARG!

Program Excel nie może przekonwertować tekstu na liczbę, ponieważ nie można przekonwertować tekstu "8 + 1" na liczbę. Możesz użyć "9" lub "8" + "1" zamiast "8 + 1", aby przekonwertować tekst na liczbę i zwrócić wynik 3.

= "A" &TRUE

ATRUE

Po oczekiwaniu tekstu program Excel konwertuje liczby i wartości logiczne, takie jak prawda i FAŁSZ, na tekst.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×