Operatory arytmetyczne i ich pierwszeństwo w programie Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Operatory określić typ obliczeń, którą chcesz wykonać na elementów w formule, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie. W tym artykule dowiesz domyślnej kolejności, w której operatorów działania na elementach w obliczeniach. Również dowiesz się, że jak zmienić następującej kolejności przy użyciu nawiasów.

Typy operatorów

W programie Microsoft Excel są dostępne cztery typy operatorów obliczeń: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstów i odwołania.

Do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie — lub łączenie liczb — i otrzymywanie wyników numerycznych, operatory arytmetyczne w tej tabeli.

Operator arytmetyczny

Znaczenie

Przykład

+ (znak plus)

Dodawanie

3+3

– (znak minus)

Odejmowanie
Negacja

3 – 1
– 1

* (gwiazdka)

Mnożenie

3*3

/ (kreska ułamkowa)

Dzielenie

3/3

% (znak procenta)

Procent

20%

^ (karetka)

Potęgowanie

3^2

Za pomocą operatorów w poniższej tabeli możesz porównać dwie wartości. Gdy dwie wartości są porównywane za pomocą tych operatorów, wynik jest wartością logiczną PRAWDA lub FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równe

A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

A1<B1

>= (znak „większy lub równy”)

Większe lub równe

A1>=B1

<= (znak „mniejszy lub równy”)

Mniejsze lub równe

A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

A1<>B1

Operator & (handlowe i) służy do łączenia jednego lub kilku ciągów tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.

Operator tekstowy

Znaczenie

Przykład

& (znak handlowego „i”)

Łączy lub łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej.

("Północ"&"ny")

Zakresy komórek do obliczeń z użyciem tych operatorów połączyć.

Operator odwołania

Znaczenie

Przykład

: (dwukropek)

Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami).

B5:B15

; (średnik)

Operator składania, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie.

SUMA(B5:B15;D5:D15)

(spacja)

Operator przecięcia, który tworzy odwołanie do komórek wspólnych dla dwóch odwołań.

B7:D7 C6:C8

Kolejność, w jakiej program Microsoft Excel wykonuje operacje w formułach

W niektórych przypadkach kolejności, w której jest wykonywane obliczenie może mieć wpływ na wartość zwróconą przez formułę, więc ważne jest, aby zrozumieć kolejności — oraz jak można zmienić kolejność uzyskiwania wyniki powinny być widoczne.

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuły w programie Excel zawsze rozpoczyna się znakiem równości (=). Znak równości program Excel wie, że znaki występujące po tym stanowią formuły. Po znaku równości, mogą występować pewne elementy obliczeniowe (argumenty), które są oddzielone operatorów obliczeń. Program Excel oblicza formułę od lewej do prawej, według określonej kolejności dla każdego operatora w formule.

Jeśli w jednej formule połączyć wiele operatorów, program Microsoft Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Microsoft Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator

Opis

: (dwukropek)

(pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania

Negacja (np. –1)

%

Procent

^

Potęgowanie

* i /

Mnożenie i dzielenie

+ i –

Dodawanie i odejmowanie

&

Łączenie dwóch ciągów tekstowych

=
< >
< =
> =
<>

Porównanie

Aby zmienić kolejność obliczeń, należy umieścić w nawiasach część formuły, które ma być obliczona jako pierwsza. Na przykład poniższa formuła powoduje wartość 11, ponieważ program Excel oblicza mnożenia przed dodaniem. Formuła najpierw mnoży 2 razy 3, a następnie dodaje 5 do wyniku.

=5+2*3

Z drugiej strony Jeśli zostanie użyty nawias w celu zmiany składni, program Excel dodane liczby 5 i 2, a następnie mnoży wynik przez 3, aby utworzyć 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy, które należy ująć pierwsza część formuły zostanie wymusić programu Excel do obliczania najpierw B4 + 25, a następnie dzielimy wynik przez sumę wartości w komórkach D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Obejrzyj ten klip wideo na pierwszeństwo operatorów w programie Excel , aby dowiedzieć się więcej.

Jak program Excel konwertuje wartości w formułach

Po wprowadzeniu formuły programu Excel oczekuje określonych typów wartości dla każdego operatora. Jeśli wprowadzisz innego typu wartości niż oczekiwany, program Excel może przekonwertować wartości.

Formuła

Wynik

Objaśnienia

= "1"+"2"

3

Gdy używany jest znak plus (+), program Excel oczekuje liczb w formule. Nawet jeśli cudzysłów oznacza, że „1” i „2” są wartościami tekstowymi, program Excel automatycznie konwertuje wartości tekstowe na liczby.

= 1+"4,00 zł"

5

Gdy formuła oczekuje liczby, program Excel konwertuje tekst, jeśli jest on w formacie, który może być akceptowany dla liczby.

= "2001-06-01"-"2001-05-01"

31

Program Excel interpretuje tekst jako datę w formacie rrrr-mm-dd, przekształca daty na kolejne liczby, a następnie oblicza różnicę między nimi.

=PIERWIASTEK ("8+1")

#ARG!

Program Excel nie może przekonwertować tekstu na liczbę, ponieważ tekstu „8+1” nie można przekonwertować na liczbę. Aby przekonwertować tekst na liczbę i uzyskać wynik 3, zamiast „8+1” można użyć wartości „9” lub „8”+„1”.

= "A"&PRAWDA

APRAWDA

Gdy oczekiwany jest tekst, program Excel konwertuje liczby i wartości logiczne, takie jak PRAWDA i FAŁSZ, na tekst.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×