Przejdź do głównej zawartości

Omówienie szablonów i trybów formularzy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft InfoPath 2010 Designer pozwala na projektowanie różnych formularzy, które można wypełniać w przeglądarce sieci Web oraz w programie InfoPath Filler. Aby rozpocząć projektowanie formularza programu InfoPath, należy uruchomić program InfoPath 2010 Designer i wybrać element z galerii szablonów dostępnej na karcie Plik w sekcji Nowe. Szablony są podzielone na następujące kategorie: Popularne szablony formularzy, Zaawansowane szablony formularzy, Szablony formularza programu InfoPath 2007 i Części szablonu. Każda z tych kategorii zawiera szablony formularzy do wyboru.

W tym artykule

Omówienie szablonów formularzy programu InfoPath

Popularne szablony formularzy

Listy programu SharePoint

Biblioteka formularzy programu SharePoint

Wiadomości e-Mail

Pusty formularz

Pusty formularz (InfoPath Filler)

Zaawansowane szablony formularzy

Baza danych

Usługa sieci Web

Dokument lub schemat XML

Plik połączenia danych

Konwertuj istniejący formularz

Panel informacji o dokumencie

Szablony formularzy programu InfoPath 2007

Części szablonu

Zmienianie ustawień zgodności lub typu szablonu formularza

Omówienie szablonów formularzy programu InfoPath

Formularze dostępne w kategorii Popularne szablony formularzy umożliwiają pomyślne wdrażanie formularzy, które używają list programu SharePoint jako podstawowego źródła danych, mają wygląd i sposób działania formularzy programu SharePoint i poczty e-mail oraz oferują elastyczność niezbędną podczas projektowania formularza od podstaw. Jeśli planowane jest projektowanie formularza z zaawansowanymi połączeniami danych, takimi jak połączenie z bazą danych lub z usługą sieci Web, należy wybrać odpowiedni szablon z kategorii Zaawansowane szablony formularzy. Gdy większość użytkowników korzysta z programów SharePoint 2007 lub InfoPath 2007, należy wybrać szablon z kategorii Szablony formularzy programu InfoPath 2007 lub zmienić później ustawienia zgodności formularza. Z kolei kategoria Części szablonu jest dostępna dla projektantów chcących tworzyć części formularzy do ponownego użytku, które można osadzać w innych formularzach.

Początek strony

Popularne szablony formularzy

Kategoria Popularne szablony formularzy udostępnia do wyboru najczęściej projektowane formularze programu InfoPath.

Typ szablonu

Środowisko wypełniania

Lista programu SharePoint

Przeglądarka sieci Web i program Microsoft SharePoint Workspace

Biblioteka formularzy programu SharePoint

Przeglądarka sieci Web i program InfoPath Filler

Adres e-mail

Program Microsoft Outlook

Pusty formularz

Przeglądarka sieci Web i program InfoPath Filler

Pusty formularz (InfoPath Filler)

Program InfoPath Filler

Lista programu SharePoint

Szablon formularza Lista programu SharePoint służy do dostosowywania formularza używanego do tworzenia, przeglądania i edytowania elementów na liście programu SharePoint. Na początek należy określić nową lub istniejącą listę programu SharePoint, a program InfoPath automatycznie wygeneruje formularz listy. Po dostosowaniu formularza należy go opublikować ponownie w programie SharePoint przy użyciu funkcji Szybkie publikowanie dostępnej w programie InfoPath 2010 Designer.

Biblioteka formularzy programu SharePoint

Szablon Biblioteka formularzy programu SharePoint jest używany do projektowania formularza służącego do zbierania danych w bibliotece formularzy programu SharePoint. Na początku w programie InfoPath jest wyświetlany układ podstawowy, który można szybko dopasować, dodając do niego formanty, wybierając motywy programu SharePoint spośród opcji dostępnych na karcie Projekt strony na wstążce i dostosowując opcje przesyłania.

Poczta e-mail

Formularz Poczta e-mail jest rozpowszechniany, wypełniany i przesyłany za pośrednictwem poczty e-mail. Można użyć automatycznie wygenerowanego układu lub zmienić jego formatowanie, używając szablonów układu strony, motywów i tabel znajdujących się na wstążce. Po zakończeniu dostosowywania układu i dodawania formantów należy określić adresatów wiadomości e-mail. W tym celu należy kliknąć kartę Dane, a następnie w grupie Przesyłanie formularza kliknąć pozycję Do wiadomości e-mail. Następnie należy kliknąć kartę Plik, pozycję Publikuj i pozycję E-mail, aby wybrać adresatów.

Formularze programu InfoPath można przesyłać pocztą e-mail tylko przy użyciu programów Microsoft Outlook 2007 i 2010. Domyślnym zgodnym programem jest program Outlook 2010. Jeśli trzeba skorzystać z programu Outlook 2007, można zmienić typ szablonu formularza na Poczta e-mail (zgodna z programem InfoPath 2007). Aby wypełnić formularze poczty e-mail, użytkownicy muszą mieć zainstalowane te same wersje programów Outlook i InfoPath.

Pusty formularz

W szablonie Pusty formularz na początku jest wyświetlany pusty układ strony. Projektant dodaje do niego formanty i połączenia danych oraz określa układ i sekcje najlepiej dopasowane do potrzeb.

Formularz utworzony na podstawie szablonu Pusty formularz domyślnie można wypełniać w przeglądarce sieci Web i w programie InfoPath Filler.

Pusty formularz (InfoPath Filler)

Jeśli jest tworzony formularz, który będzie wypełniany za pomocą programu InfoPath Filler, należy użyć opcji Pusty formularz (InfoPath Filler). Użytkownik dodaje do niego układ, formanty i połączenia danych najlepiej dopasowane do potrzeb, tak samo jak w przypadku szablonu „Pusty formularz”.

Formularz utworzony na podstawie szablonu Pusty formularz (InfoPath Filler) można wypełniać tylko w programie InfoPath Filler.

Początek strony

Zaawansowane szablony formularzy

Typ szablonu

Środowisko wypełniania

Baza danych

  • Program Microsoft SQL Server: przeglądarka sieci Web lub program InfoPath Filler

  • Program Microsoft Access: program InfoPath Filler

Usługa sieci Web

Przeglądarka sieci Web i program InfoPath Filler

Dokument lub schemat XML

Przeglądarka sieci Web i program InfoPath Filler

Plik połączenia danych

Przeglądarka sieci Web i program InfoPath Filler

Konwertuj istniejący formularz

Przeglądarka sieci Web i program InfoPath Filler

Panel informacji o dokumencie

Programy Microsoft Word, PowerPoint i Excel

Baza danych

Podstawowym źródłem danych, z którym łączy się formularz Baza danych, jest baza danych programu Microsoft SQL Server lub Access, przy czym tabele z tej bazy danych są używane do definiowania pól w formularzu. Ten szablon określa dynamicznie, czy formularz można wypełnić w przeglądarce sieci Web, czy w programie InfoPath Filler. Oznacza to, że typ formularza po wybraniu bazy danych programu Microsoft SQL Server jest ustawiany domyślnie na formularz przeglądarki sieci Web, a po wybraniu bazy danych programu Access — na formularz programu InfoPath Filler.

Uwaga: Tylko formularze programu InfoPath Filler obsługują połączenia do przesyłania danych z programem Microsoft SQL Server. Jeśli konieczne jest połączenie do przesyłania danych z programem Microsoft SQL Server, należy po określeniu bazy danych zmienić ustawienia formularza, aby był zgodny z programem InfoPath Filler. Następnie na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne należy kliknąć pozycję Połączenia danych. Istniejące połączenie danych programu Microsoft SQL Server należy zmodyfikować, aby umożliwić obsługę operacji przesyłania, wybierając połączenie danych i klikając w oknie dialogowym Połączenia danych przycisk Modyfikuj.

Usługa sieci Web

Formularz Usługa sieci Web służy do łączenia się z usługą sieci Web SOAP, którą wskazano do zaimportowania jako źródło danych. Chociaż jako podstawowego źródła danych można używać tylko usług sieci Web SOAP, program InfoPath obsługuje zarówno usługi sieci Web SOAP, jak i REST. Po wybraniu usługi sieci Web i określeniu, czy usługa ma być używana do odbierania, czy do przesyłania danych, program InfoPath Designer wypełnia schemat formularza odpowiednimi polami kwerend i danych.

Dokument lub schemat XML

W szablonie Dokument lub schemat XML do tworzenia źródła danych formularza jest używany istniejący dokument XML. Po wybraniu tego szablonu w programie InfoPath zostanie wyświetlony monit o wybranie istniejącego dokumentu XML. Podczas projektowania formularza wystarczy powiązać formanty z elementami drzewa zaimportowanymi z dokumentu XML, na podstawie którego utworzono formularz. Ten szablon formularza jest domyślnie ustawiany jako formularz programu InfoPath Filler, co pozwala nadal zapewniać obsługę powtarzających się sekwencji i innych złożonych schematów.

Plik połączenia danych

Praca z szablonem Plik połączenia danych rozpoczyna się od nawiązania połączenia z istniejącą biblioteką połączeń danych na określonym serwerze programu SharePoint. Następnie jest wybierany plik połączenia danych, a określone w nim parametry połączenia są używane przez program InfoPath do konfigurowania podstawowego źródła danych formularza. Po wybraniu pliku połączenia danych należy dodać formanty, utworzyć reguły i zastosować formatowanie w celu ukończenia projektu.

Konwertuj istniejący formularz

Ten szablon formularza służy do konwertowania istniejących dokumentów programu Excel i Word na formularze programu InfoPath. Domyślnie do programu InfoPath są dołączane dwie biblioteki konwerterów: jedna dla programu Word i jedna dla programu Excel. Użytkownicy zaawansowani mogą także tworzyć i importować dodatkowe biblioteki konwerterów, aby korzystać z nich w przypadku wybrania tej opcji projektu.

Panel informacji o dokumencie

Ten szablon formularza służy do dostosowywania formularza używanego do edytowania właściwości dokumentów pakietu Microsoft Office przechowywanych w bibliotece dokumentów programu SharePoint. Program InfoPath automatycznie tworzy formularz na podstawie kolumn w bibliotece dokumentów programu SharePoint, a następnie użytkownik może dodać formanty, utworzyć reguły i zastosować formatowanie. Panel informacji o dokumencie jest formularzem programu InfoPath, jednak użytkownicy nie muszą mieć zainstalowanego programu InfoPath, aby go wypełnić.

Początek strony

Szablony formularzy programu InfoPath 2007

Formularze w tej kategorii stanowią identyczne kopie pustych szablonów z kategorii Popularne szablony formularzy, z tą różnicą, że są one zgodne z programem InfoPath 2007 i pozbawione niektórych zaawansowanych funkcji programu InfoPath 2010. Wielu użytkowników mogło jeszcze nie uaktualnić oprogramowania klienckiego SharePoint lub InfoPath do wersji 2010. Jeśli planowane jest rozpoczęcie od pustego szablonu formularza i istnieje konieczność dostosowania się do wcześniejszych wersji pakietu Office, to szablony formularzy programu InfoPath 2007 stanowią wygodne rozwiązanie umożliwiające zapewnienie prawidłowego trybu zgodności.

Uwaga: W programie InfoPath 2010 można też projektować szablony zgodne z programem InfoPath 2003.

Początek strony

Części szablonu

Części szablonu to przede wszystkim zbiór pozostałych formantów i funkcji programu InfoPath. Obsługują one większość funkcji dostępnych podczas projektowania szablonu formularza z wyjątkiem kodu. Część szablonu formularza jest projektowana w ten sam sposób co standardowy szablon formularza. Po ukończeniu projektu część szablonu będzie wyświetlana w galerii formantów i będzie można dodać ją do szablonów formularzy równie łatwo jak każdy inny formant programu InfoPath.

Początek strony

Zmienianie ustawień zgodności lub typu szablonu formularza

Po wybraniu szablonu formularza na karcie Nowe w programie InfoPath jest domyślnie ustawiane środowisko (tryb) wypełniania: przeglądarka sieci Web lub program InfoPath Filler. W większości przypadków można łatwo przełączać się między trybami, używając polecenia Zapisz jako lub klikając kartę Plik, a następnie pozycję Opcje formularza. Następnie należy kliknąć pozycję Zgodność i wybrać odpowiedni typ formularza w polu Typ formularza. Istnieje jednak kilka szablonów formularzy, w których nie można zmienić trybu, na przykład lista programu SharePoint i poczta e-mail. Niektóre formanty, źródła danych i szablony są także dostępne tylko w jednym środowisku. Na przykład połączenia do przesyłania danych do bazy danych i schematy XML o złożonych, powtarzających się sekwencjach są obsługiwane tylko w programie InfoPath Filler. Ponadto formularze programu InfoPath Filler zawierają podzestaw formantów i funkcji dostępnych w formularzach przeglądarki sieci Web. Do formularza programu Filler można dodawać funkcje, które nie będą działały w formularzu przeglądarki sieci Web. Jeśli formularz będzie wypełniany w programach SharePoint i InfoPath Filler, należy zaprojektować formularz przeglądarki sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formanty i ich zgodności zobacz Wprowadzenie do formantów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office