Omówienie przetwarzania analitycznego online (OLAP)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Technologia przetwarzania analitycznego w trybie online (Online Analytical Processing, OLAP) umożliwia organizowanie dużych firmowych baz danych oraz obsługiwanie analizy biznesowej. Bazy danych OLAP są podzielone na jeden lub kilka modułów. Każdy z nich został zorganizowany i zaprojektowany przez administratora modułu zgodnie ze sposobem pobierania i analizowania danych. Ułatwia to tworzenie i używanie raportów tabeli przestawnej oraz raportów wykresu przestawnego.

W tym artykule

Co to jest analiza biznesowa?

Co to jest przetwarzania OLAP (Online Analytical)?

Funkcje OLAP w programie Excel

Składniki oprogramowania, których potrzebujesz dostępu do źródeł danych OLAP

Funkcja różnice między danych źródłowych OLAP i innych niż OLAP

Co to jest analiza biznesowa?

Analityk biznesowy często chce uzyskać ogólny obraz firmy, aby na podstawie zagregowanych danych wyświetlić ogólne trendy oraz ich przebieg wyznaczany przez różnorodne zmienne. Analiza biznesowa to proces wyodrębniania danych z bazy danych OLAP, a następnie analizowania ich w poszukiwaniu informacji, które mogą ułatwić podejmowanie właściwych decyzji biznesowych i działań. OLAP i analiza biznesowa pomagają na przykład uzyskać odpowiedź na następujące typy pytań dotyczące danych biznesowych:

  • Jaka jest całkowita kwota sprzedaży wszystkich produktów w roku 2007 w porównaniu do całkowitej kwoty sprzedaży w roku 2006?

  • Jaka jest bieżąca rentowność w porównaniu z tym samym przedziałem czasu w ciągu ostatnich pięciu lat?

  • Ile pieniędzy wydali klienci w wieku powyżej 35 lat w ostatnim roku i jak to zachowanie zmieniało się w czasie?

  • Ile produktów sprzedano w dwóch określonych krajach/regionach w tym miesiącu w porównaniu z tym samym miesiącem ostatniego roku?

  • Jak kształtuje się rentowność (procent marży i kwota) dla poszczególnych grup wiekowych konsumentów według kategorii produktów?

  • Którzy sprzedawcy, dystrybutorzy, dostawcy, klienci, partnerzy lub kontrahenci przynoszą najlepsze lub najsłabsze wyniki?

Początek strony

Co to jest przetwarzanie analityczne online (OLAP)?

Bazy danych przetwarzania analitycznego online (OLAP) ułatwiają wykonywanie kwerend analizy biznesowej. OLAP to technologia bazy danych zoptymalizowana pod kątem wykonywania kwerend i raportowania, a nie przetwarzania transakcji. Dane źródłowe OLAP to bazy danych przetwarzania transakcyjnego online (Online Transactional Processing, OLTP), które zwykle są przechowywane w magazynach danych. Dane OLAP pochodzą z tych danych historycznych i są zagregowane w struktury, które pozwalają przeprowadzać złożone analizy. Dane OLAP są również zorganizowane hierarchicznie i przechowywane w modułach, a nie w tabelach. Jest to złożona technologia, w której wielowymiarowe struktury zapewniają błyskawiczny dostęp do danych w celu ich analizy. Taka organizacja ułatwia wyświetlenie w raporcie tabeli przestawnej lub raporcie wykresu przestawnego podsumowań wysokiego poziomu, takich jak sumy sprzedaży w całym kraju lub regionie. Pozwala także wyświetlić szczegóły miejsc, w których sprzedaż jest szczególnie wysoka lub niska.

Bazy danych OLAP są tak zaprojektowane, aby przyspieszać proces pobierania danych. Ponieważ serwer OLAP, a nie program Microsoft Office Excel, oblicza wartości podsumowań, w czasie tworzenia lub zmieniania raportu mniejsza ilość danych musi być wysyłana do programu Excel. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z dużo większymi ilościami danych źródłowych niż w przypadku danych zorganizowanych w tradycyjnej bazie danych, z której program Excel pobiera pojedyncze rekordy, a następnie oblicza wartości podsumowań.

Bazy danych OLAP zawierają dwa podstawowe typy danych: miary, które są danymi liczbowymi: ilości i średnie ułatwiające podejmowanie prawidłowych decyzji biznesowych, oraz wymiary, które są kategoriami używanymi do organizowania tych miar. Bazy danych OLAP pomagają organizować dane na wielu poziomach szczegółów przy użyciu tych samych, znanych kategorii do analizowania danych.

W poniższych sekcjach opisano każdego składnika bardziej szczegółowo:

Moduł     Struktura danych, w której miary są zagregowane według poziomów i hierarchii każdego z wymiarów, jakie zostaną przeanalizowane. Moduły łączą kilka wymiarów, takich jak czas, lokalizacja geograficzna i typy produktów, oraz podsumowania danych, takie jak wielkość sprzedaży czy stan zapasów. Moduły (ang. „cube”) to nie „sześciany” w czysto matematycznym ujęciu, ponieważ niekoniecznie mają równe boki. Są jednak trafną metaforą złożonej koncepcji.

Miara     Zestaw wartości w module oparty na kolumnie z tabeli faktów, które zwykle są wartościami numerycznymi. Miary to wartości centralne w module, które są wstępnie przetwarzane, agregowane i analizowane. Typowe przykłady dotyczą sprzedaży, zysków, przychodów i kosztów.

Element członkowski     Element w hierarchii reprezentujący jedno lub więcej powtórzeń danych. Składnik może być unikatowy lub nieunikatowy. Na przykład 2007 i 2008 reprezentują unikatowe składniki na poziomie roku wymiar czasu stycznia stanowi nieunikatowy członków na poziomie miesiąca, ponieważ może istnieć więcej niż jeden stycznia w wymiarze czasu zawierającej dane więcej niż jeden rok.

Element obliczeniowy     Element wymiaru, którego wartość jest obliczana podczas wykonywania programu przez użycie wyrażenia. Wartości elementów obliczeniowych mogą pochodzić z wartości innych elementów. Element obliczeniowy Zysk można na przykład wyznaczyć przez wyodrębnienie wartości elementu Koszty z wartości elementu Sprzedaż.

Wymiar     Zestaw jednej lub kilku zorganizowanych hierarchii poziomów w module, który użytkownik rozumie i stosuje jako podstawę analizy danych. Wymiar geograficzny może na przykład zawierać poziomy Kraj/Region, Województwo/Powiat i Miasto. Wymiar czasu może zawierać hierarchię o poziomach rok, kwartał, miesiąc i dzień. W raporcie tabeli przestawnej lub raporcie wykresu przestawnego każda hierarchia staje się zestawem pól, który można rozwinąć i zwinąć, aby odsłonić niższe lub wyższe poziomy.

Hierarchia     Logiczna struktura drzewa, która organizuje elementy wymiaru w taki sposób, że każdy z nich ma jeden element nadrzędny i zero lub więcej elementów podrzędnych. Element podrzędny to element w następnym, niższym poziomie w hierarchii, bezpośrednio powiązany z bieżącym elementem. W hierarchii czasu składającej się na przykład z poziomów kwartał, miesiąc i dzień, styczeń jest elementem podrzędnym kwartału 1. Element nadrzędny to element w następnym, wyższym poziomie w hierarchii, bezpośrednio powiązany z bieżącym elementem. Wartość elementu nadrzędnego zwykle jest konsolidacją wartości wszystkich jego elementów podrzędnych. Na przykład w hierarchii czasu składającej się z poziomów kwartał, miesiąc i dzień, kwartał 1 jest elementem nadrzędnym wobec stycznia.

Poziom     Dane w hierarchii można zorganizować w niższe i wyższe poziomy szczegółów, na przykład poziomy roku, kwartału, miesiąca i dnia w hierarchii czasu.

Początek strony

Funkcje OLAP w programie Excel

Dane OLAP pobierania.     Można połączyć się ze źródłami danych OLAP, tak samo jak z innymi źródłami danych zewnętrznych. Możesz pracować z baz danych utworzonych przy użyciu usług OLAP programu Microsoft SQL Server w wersji 7.0, wersji programu Microsoft SQL Server Analysis Services 2000 i Microsoft SQL Server Analysis Services w wersji 2005, produktów serwerowych Microsoft OLAP. Program Excel obsługuje również produkty OLAP innych firm, które są zgodne z bazy danych OLE OLAP.

Dane OLAP można wyświetlać tylko jako raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego lub w funkcji arkusza przekonwertowane z raportu tabeli przestawnej, ale nie zakres danych zewnętrznych. Szablony raportów można zapisać raportów tabel przestawnych OLAP i raportów wykresów przestawnych, a można tworzyć pliki połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) nawiązywania połączenia z baz danych OLAP kwerend OLAP. Jeśli otworzysz plik ODC, program Excel wyświetla pusty raport tabeli przestawnej, który jest gotowy do można określić układ.

Tworzenie plików modułów przeznaczonych do użycia w trybie offline     Plik modułu offline (cub) można utworzyć przy użyciu podzestawu danych z bazy danych serwera OLAP. Pliki modułów offline umożliwiają pracę z danymi OLAP, gdy nie ma połączenia z siecią. Moduł umożliwia pracę z większymi ilościami danych w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego i przyśpiesza pobieranie danych. Pliki modułów można tworzyć tylko za pomocą dostawca OLAP, takiego jak program Microsoft SQL Analysis Services Server w wersji 2005, który obsługuje tę funkcję.

Akcje serwera     Akcja serwera jest opcjonalne, ale przydatny funkcją, której administrator modułu OLAP można zdefiniować na serwerze, który używa element modułu lub zmierzyć jako parametru do kwerendy, aby uzyskać szczegółowe informacje w module, czy chcesz rozpocząć innej aplikacji, takiej jak przeglądarki. Program Excel obsługuje adres URL, raportu, wierszy, zwijania i rozwijania szczegółów do i rozwiń do szczegółów serwera akcji, ale nie obsługuje zastrzeżone, poufności i zestaw danych.

Kluczowe wskaźniki wydajności     Kluczowy wskaźnik wydajności jest miarą obliczeniową specjalne, zdefiniowanej na serwerze, który umożliwia śledzenie "kluczowe wskaźniki wydajności" tym stan (bieżącą wartość spełnia określone number?) i trendu (co to jest wartość na time?). Jeśli są one wyświetlane, serwer można wysłać związane z nimi ikony, które są podobne do ikonę programu Excel wartość w celu wskazania powyżej lub poniżej poziomów stan (na przykład w uproszczonej ikonę tabulatora) lub czy wartość jest popularny w górę lub w dół (na przykład kierunkowa strzałce).

Formatowania serwera     Moduł Administratorzy mogą tworzyć miary i obliczeniowe elementy członkowskie, kolorem formatowanie, formatowanie czcionki i reguły formatowania warunkowego, które mogą być oznaczone jako reguły firmy standardowy. Na przykład format serwera zysku może być format liczb, waluty, koloru komórki zielonego, jeśli wartość jest większa niż lub równa 30 000 i czerwony, jeśli wartość jest mniejsza niż 30 000 i styl czcionki, pogrubienia, jeśli wartość jest mniejsza niż 30 000 i zwykła, jeśli większe niż lub równe 30 000. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Projektowanie układu i formatu raportu w formie tabeli przestawnej.

Język wyświetlania pakietu Office     Administrator modułu może zdefiniować tłumaczenia danych i błędów na serwerze dla użytkowników, którzy muszą wyświetlać informacje tabeli przestawnej w innym języku. Ta funkcja jest definiowana jako właściwość połączenia pliku, a ustawienia krajowe/regionalne komputera użytkownika muszą odpowiadać językowi wyświetlania.

Początek strony

Składniki oprogramowania wymagane do uzyskania dostępu do źródeł danych OLAP

Dostawca OLAP     Aby skonfigurować źródła danych OLAP dla programu Excel, potrzebny jest jeden z następujących dostawców OLAP:

  • Dostawca OLAP firmy Microsoft     Program Excel zawiera sterownik źródła danych i oprogramowanie klienckie potrzebne do uzyskania dostępu do baz danych utworzonych za pomocą programu Microsoft SQL Server OLAP Services w wersji 7.0 lub 2000 (8.0) i usług analiz programu Microsoft SQL Server w wersji 2005 (9.0).

  • Dostawcy OLAP innych producentów       Jeżeli są potrzebne inne produkty OLAP, należy zainstalować dodatkowe sterowniki i oprogramowanie klienckie. Aby używać funkcji programu Excel do pracy z danymi OLAP, produkty innych producentów muszą być zgodne ze standardem OLE-DB for OLAP i pakietem Microsoft Office. Aby uzyskać informacje na temat instalowania i używania dostawcy OLAP innego producenta, należy skontaktować się z administratorem systemu lub dostawcą danego produktu OLAP

Bazy danych serwerów i pliki modułów     Oprogramowanie klienckie OLAP programu Excel obsługuje połączenia z dwoma typami baz danych OLAP. Jeśli baza danych serwera OLAP jest dostępna w sieci, to można bezpośrednio z niej pobierać dane źródłowe. Jeśli istnieje plik modułu trybu offline zawierający dane OLAP lub plik definicja modułu, to można się z nim połączyć i pobrać z niego dane źródłowe.

Źródła danych     Źródło danych udostępnia wszystkie dane znajdujące się w bazie danych OLAP lub w pliku modułu offline. Po utworzeniu źródła danych OLAP można na jego podstawie tworzyć raporty i zwracać dane OLAP do programu Excel w formacie raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego albo funkcji arkusza przekonwertowanej z raportu tabeli przestawnej.

Program Microsoft Query     Za pomocą kwerendy do pobierania danych z zewnętrznej bazy danych, takich jak Microsoft SQL lub Microsoft Access. Nie należy użyć kwerendy do pobierania danych z tabeli przestawnej OLAP połączonej z plikiem modułu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie programu Microsoft Query do pobierania danych zewnętrznych.

Początek strony

Różnice między funkcjami danych źródłowych OLAP a danych źródłowych innych niż OLAP

Podczas pracy z raportami tabeli przestawnej i wykresu przestawnego utworzonymi na podstawie zarówno dane źródłowe OLAP, jak i innych typów danych źródłowych, można zauważyć pewne odmienne funkcje.

Pobieranie danych     Serwer OLAP zwraca nowe dane do programu Excel zawsze możesz zmienić układ raportu. Z innymi typami zewnętrznego źródła danych kwerendy dla wszystkich danych źródłowych jednocześnie, lub możesz ustawić opcje kwerendy, tylko po wyświetleniu elementy pola filtru raportów. Masz również kilka innych opcji odświeżania raportu.

W raportach opartych na danych źródłowych OLAP ustawienia pola filtru raportu, uruchamiania kwerendy w tle i optymalizacji pamięci są niedostępne.

Uwaga: Ustawienia pamięci Optymalizacja nie jest również dostępne dla źródeł danych OLEDB i raportami tabeli przestawnej na podstawie zakresu komórek.

Typy pól    Dane źródłowe OLAP, pola wymiar może służyć wyłącznie jako (serie danych) pola wierszy, kolumn (kategoria) lub strony. Pól może służyć wyłącznie jako pola wartości. W przypadku innych typów danych źródłowych wszystkie pola mogą być używane w dowolnej części raportu.

Dostęp do danych szczegółowych     W przypadku danych źródłowych OLAP serwer ustala dostępne poziomy szczegółów i oblicza wartości podsumowań, dlatego rekordy zawierające szczegóły używane do obliczania wartości podsumowań są zazwyczaj niedostępne. Serwer może jednak dostarczyć pola właściwości, które można wyświetlać. Inne typy danych źródłowych nie zawierają pól właściwości, ale w ich przypadku można wyświetlać szczegółowe dane wartości pól i elementów oraz elementy niezawierające danych.

Pola filtru raportu OLAP mogą nie zawierać elementu Wszystkie, a polecenie Pokaż strony filtru raportu może być niedostępne.

Początkowa kolejność sortowania       W przypadku danych źródłowych OLAP na początku elementy pojawiają się w takiej kolejności, w jakiej są zwracane przez serwer OLAP. Następnie można je sortować lub ręcznie zmienić ich rozmieszczenie. W przypadku innych typów danych źródłowych na początku elementy w nowym raporcie są posortowane w kolejności rosnącej, według nazw.

Obliczenia     Serwery OLAP dostarczają wartości podsumowań bezpośrednio w raporcie, dlatego nie można zmienić funkcji podsumowania dla pola wartości. W przypadku innych typów danych źródłowych można Zmienianie funkcji podsumowania dla pola wartości i korzystanie z wielu funkcji podsumowania dla tego samego pola wartości. Nie można utworzyć pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe w raportach zawierających dane źródłowe OLAP.

Sumy częściowe     W raportach zawierających dane źródłowe OLAP nie można zmieniać funkcji podsumowania dla sum częściowych. Inne typy danych źródłowych umożliwiają zmianę funkcji podsumowania dla sum częściowych oraz ich wyświetlanie lub ukrywanie dla wszystkich pól wierszy i kolumn.

W przypadku danych źródłowych OLAP można dołączać lub wykluczać ukryte elementy podczas obliczania sum częściowych i sum końcowych. W przypadku innych typów danych źródłowych można uwzględniać ukryte elementy pól filtru raportu w sumach częściowych, ale ukryte elementy znajdujące się w innych polach są domyślnie wykluczane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×