Omówienie połączeń danych pakietu Office

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Dane w programie mogą pochodzić z zewnętrznego źródła danych, takiego jak plik tekstowy, skoroszyt lub baza danych. To zewnętrzne źródło danych jest połączone z programem za pośrednictwem połączenia danych, czyli zestawu informacji opisujących sposób lokalizowania, logowania i uzyskiwania dostępu do zewnętrznego źródła danych. W poniższych sekcjach opisano, jak działają połączenia danych zewnętrznych, jak udostępniać informacje o połączeniu z innymi aplikacjami i użytkownikami oraz jak zwiększyć bezpieczeństwo dostępu do danych.

Opis podstawowych funkcji połączeń danych

Główną zaletą połączenia z danymi zewnętrznymi jest możliwość okresowego analizowania tych danych bez konieczności ich wielokrotnego kopiowania. Wielokrotne kopiowanie danych jest operacją, która może być czasochłonna i podatna na błędy.

Informacje o połączeniu mogą być przechowywane w skoroszycie lub pliku połączenia, na przykład w pliku połączenia danych pakietu Office (odc) lub w pliku nazwa źródła danych (DSN).

Aby przenieść TE000127120 do programu, musisz mieć dostęp do danych. Jeśli zewnętrzna TE000127000, do której chcesz uzyskać dostęp, nie znajduje się na komputerze lokalnym, może być konieczne skontaktowanie się z administratorem bazy danych w celu uzyskania hasła, uprawnienia użytkownika lub innych informacji o połączeniu. Jeśli źródło danych jest bazą danych, upewnij się, że baza danych nie jest otwarta w trybie wyłączności. Jeśli źródło danych jest plikiem tekstowym lub skoroszytem, upewnij się, że inny użytkownik nie ma otwartego pliku tekstowego lub skoroszytu na potrzeby wyłącznego dostępu.

Wiele źródeł danych wymaga również sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB w celu koordynowania przepływu danych między programem, plikiem połączenia i źródłem danych.

Na poniższym diagramie przedstawiono główne punkty na temat połączeń danych.

Łączenie z danymi zewnętrznymi

1. Istnieją różne źródła danych, z którymi można się połączyć: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel i pliki tekstowe.

2. Każde źródło danych jest skojarzone ze sterownikiem ODBC lub z dostawcą bazy danych OLE.

3. Plik połączenia definiuje wszystkie informacje wymagane do uzyskiwania dostępu do źródła danych i pobierania z niego danych.

4. Informacje o połączeniu są kopiowane z pliku połączenia do programu.

Udostępnianie połączeń

Pliki połączeń są szczególnie przydatne do udostępniania połączeń w sposób spójny, dzięki czemu połączenia są bardziej wykrywalne, pomagając w ulepszaniu zabezpieczeń i ułatwianiu administracji źródła danych. Najlepszym sposobem udostępniania plików połączeń jest umieszczenie ich w bezpiecznej, zaufanej lokalizacji, takiej jak folder sieciowy lub biblioteka SharePoint, w której użytkownicy mogą odczytywać plik, ale tylko Wyznaczeni użytkownicy mogą je modyfikować.

Pliki połączeń danych pakietu Office (odc) można tworzyć (odc) za pomocą programu Excel lub za pomocą Kreatora łączenia danych w celu nawiązania połączenia z nowymi źródłami danych. Plik odc używa niestandardowych tagów HTML i XML do przechowywania informacji o połączeniu. Zawartość pliku w programie Excel można łatwo wyświetlić lub edytować.

Możesz udostępniać pliki połączeń innym użytkownikom, aby nadać im ten sam dostęp do zewnętrznego źródła danych. Inni użytkownicy nie muszą konfigurować źródła danych, aby otworzyć plik połączenia, ale może być konieczne zainstalowanie sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB wymaganego do uzyskania dostępu do danych zewnętrznych na ich komputerach.

Opis składników Microsoft Data Access Components

Składniki Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 są zawarte w systemie Windows Server 2003 i Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym. Za pomocą składników MDAC można łączyć się z danymi i korzystać z nich z wielu różnych relacyjnych i nierelacyjnych źródeł danych. Możesz łączyć się z wieloma źródłami danych za pomocą sterowników ODBC (Open Database Connectivity) lub dostawców TE000127518. Można go zbudować i wysłać przez firmę Microsoft lub opracowany przez inne firmy. Podczas instalowania pakietu Microsoft Office do komputera są dodawane dodatkowe sterowniki ODBC i dostawcy baz danych OLE.

Aby wyświetlić pełną listę dostawców OLE DB zainstalowanych na komputerze, Wyświetl okno dialogowe Właściwości połączenia danych z pliku linku danych, a następnie kliknij kartę dostawca .

Aby wyświetlić pełną listę sterowników ODBC zainstalowanych na komputerze, Wyświetl okno dialogowe administrator bazy danych ODBC , a następnie kliknij kartę sterowniki .

Możesz również używać sterowników ODBC i dostawców OLE DB od innych producentów, aby uzyskać informacje ze źródeł innych niż źródła danych firmy Microsoft, w tym innych typów ODBC i baz danych OLE DB. Aby uzyskać informacje na temat instalowania tych sterowników ODBC lub dostawców OLE DB, zapoznaj się z dokumentacją bazy danych lub skontaktuj się z dostawcą bazy danych.

Łączenie się ze źródłami danych za pomocą ODBC

W poniższych sekcjach opisano więcej szczegółów dotyczących ODBC (Open Database Connectivity).

Architektura ODBC

W architekturze ODBC aplikacja (taka jak program) łączy się z menedżerem sterowników ODBC, który z kolei używa określonego sterownika ODBC (takiego jak sterownik Microsoft SQL ODBC) do nawiązywania połączenia ze źródłem danych (takim jak baza danych programu Microsoft SQL Server).

Definiowanie informacji o połączeniu

Aby połączyć się ze źródłami danych ODBC, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że na komputerze, na którym znajduje się źródło danych, jest zainstalowany odpowiedni sterownik ODBC.

  2. Zdefiniuj nazwę źródła danych (DSN) przy użyciu administratora źródła danych ODBC w celu zapisania informacji o połączeniu w rejestrze systemu Windows lub pliku DSN albo za pomocą ciągu połączenia w kodzie języka Microsoft Visual Basic, aby przekazać informacje o połączeniu bezpośrednio do Menedżera sterowników ODBC.

    Aby zdefiniować źródło danych, Otwórz Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia > źródła danych ODBC (32-bitowe) lub źródła danych ODBC (64-bitowe).

    Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych opcji, kliknij przycisk Pomoc w każdym oknie dialogowym.

Maszynowe źródła danych

Komputerowe źródła danych przechowują informacje o połączeniu w rejestrze systemu Windows na określonym komputerze z nazwą zdefiniowaną przez użytkownika. Maszynowe źródła danych można używać tylko na komputerze, na którym są zdefiniowane. Istnieją dwa typy maszynowych źródeł danych — źródła danych użytkownika i systemowe źródła danych. Źródła danych użytkownika mogą być używane tylko przez bieżącego użytkownika i są widoczne tylko dla tego użytkownika. Systemowe źródła danych mogą być używane przez wszystkich użytkowników komputera i są widoczne dla wszystkich użytkowników komputera. Komputerowe źródło danych jest szczególnie przydatne, gdy chcesz zapewnić dodatkową ochronę, ponieważ zapewnia, że tylko użytkownicy, którzy są zalogowani, mogą wyświetlać komputerowe źródło danych, a nie mogą być kopiowane przez użytkownika zdalnego na inny komputer.

Plikowe źródła danych

Plikowe źródła danych (nazywane także plikami DSN) przechowują informacje o połączeniu w pliku tekstowym, a nie w rejestrze systemu Windows, a ogólnie są bardziej elastyczne w użyciu niż komputerowe źródła danych. Na przykład można skopiować plikowe źródło danych na dowolny komputer, na którym jest zainstalowany prawidłowy sterownik ODBC, dzięki czemu aplikacja może polegać na spójnych i dokładnych informacjach o połączeniu z wszystkimi używanymi przez niego komputerami. Plikowe źródło danych możesz także umieścić na pojedynczym serwerze i udostępnić dla wielu komputerów w sieci, tak aby w łatwy sposób przechowywać informacje o połączeniu w jednym miejscu.

Plikowe źródło danych może mieć także status nieudostępnialnego. Nieudostępniane plikowe źródło danych znajduje się na jednym komputerze i wskazuje komputerowe źródło danych. Za pomocą nieudostępnialnych plikowych źródeł danych możesz uzyskiwać dostęp do istniejących maszynowych źródeł danych z plikowych źródeł danych.

Początek strony

Łączenie się ze źródłami danych za pomocą OLE DB

W poniższych sekcjach opisano bardziej szczegółowo łączenie i osadzanie baz danych w bazie danych OLE.

Architektura OLE DB

W architekturze OLE DB aplikacja, która uzyskuje dostęp do danych, jest nazywana konsumentem danych (takim jak program Publisher), a program, który umożliwia dostęp macierzysty do danych, jest nazywany dostawcą bazy danych (takim jak dostawca Microsoft OLE DB dla programu SQL Server).

Definiowanie informacji o połączeniu

Plik uniwersalnego łącza danych (UDL) zawiera informacje o połączeniu, których używa odbiorca danych w celu uzyskania dostępu do źródła danych za pośrednictwem dostawcy OLE DB tego źródła danych. Informacje o połączeniu można utworzyć, wykonując dowolną z następujących czynności:

  • W Kreatorze połączenia danych Użyj okna dialogowego Właściwości linku danych w celu zdefiniowania linku danych dla dostawcy OLE DB.

  • Utwórz pusty plik tekstowy z typem pliku UDL, a następnie edytuj plik, wyświetlając okno dialogowe Właściwości linku danych .

Początek strony

Zwiększanie bezpieczeństwa dostępu do danych

Po połączeniu się z zewnętrznym źródłem danych lub odświeżeniem danych należy zwrócić uwagę na potencjalne problemy z zabezpieczeniami oraz zapoznać się z informacjami o problemach związanych z zabezpieczeniami. Skorzystaj z poniższych wskazówek i najważniejszych wskazówek, aby pomóc w zabezpieczaniu danych.

Przechowywanie połączeń danych w zaufanej lokalizacji

Plik połączenia danych często zawiera co najmniej jedno zapytanie do źródła danych. Zastąpienie tego pliku powoduje, że użytkownik mający złośliwy cel może zaprojektować zapytanie, aby uzyskać dostęp do informacji poufnych i przekazać je innym użytkownikom lub wykonać inne szkodliwe czynności. Dlatego ważne jest, aby zapewnić następujące kwestie:

  • Plik połączenia został napisany przez niezawodnego pracownika.

  • Plik połączenia jest bezpieczny i pochodzi z zaufanej lokalizacji.

Aby pomóc w ulepszaniu zabezpieczeń, połączenia z danymi zewnętrznymi mogą być niedostępne na komputerze. Aby połączyć się z danymi podczas otwierania skoroszytu, należy aktywować połączenia danych przy użyciu paska Centrum zaufania lub umieszczania skoroszytu w zaufanej lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcyoraz Wyświetlanie opcji i ustawień w centrum zaufania.

Używanie poświadczeń w bezpieczny sposób

Uzyskanie dostępu do zewnętrznego źródła danych wymaga zwykle poświadczeń (takich jak nazwa użytkownika i hasło), które są używane do uwierzytelniania użytkownika. Upewnij się, że te poświadczenia są udostępniane w bezpieczny i bezpieczny sposób i że nie możesz przypadkowo ujawnić tych poświadczeń innym osobom.

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Przykładem silnego hasła jest Y6dh! et5. Przykładem słabego hasła jest House27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Unikaj zapisywania informacji o logowaniu podczas nawiązywania połączenia ze źródłami danych. Te informacje mogą być przechowywane jako zwykły tekst w skoroszycie oraz plik połączenia, a złośliwy użytkownik może uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczeń źródła danych.

Jeśli to możliwe, Użyj uwierzytelniania systemu Windows (nazywanego również zaufanym połączeniem), które umożliwia nawiązywanie połączenia z programem SQL Server przy użyciu konta użytkownika systemu Windows. Gdy użytkownik nawiązuje połączenie z kontem użytkownika systemu Windows, program SQL Server używa informacji zawartych w systemie operacyjnym Windows do sprawdzania poprawności nazwy konta i hasła. Zanim będzie można korzystać z uwierzytelniania systemu Windows, administrator serwera musi skonfigurować serwer SQL, aby korzystał z tego trybu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie systemu Windows nie jest dostępne, unikaj zapisywania informacji o logowaniu użytkowników. Dzięki temu użytkownicy mogą wprowadzać informacje o logowaniu za każdym razem, gdy logują się.

Początek strony

Zobacz też

Importowanie danych do programu Publisher za pomocą Kreatora połączenia danych

Importowanie danych do programu Word za pomocą Kreatora połączenia danych

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×