Omówienie nawiązywania połączenia z danymi (importowania danych)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera omówienie importowania i łączenia danych. Uzyskasz informacje na temat zadań, takich jak importowanie, aktualizowanie, zabezpieczenia i zarządzanie danymi.

W tym artykule

Praca z połączenia danych zewnętrznych

Odświeżanie danych

Importowanie danych ze źródła danych

Zwiększanie bezpieczeństwa dostęp do danych

Problemy dotyczące nawiązywania połączenia z danymi

Praca z połączeniami danych zewnętrznych

W poniższych sekcjach opisano sposób działania połączeń danych zewnętrznych i sposób odnajdowania, edytowania i udostępniania informacji o połączeniu innym programom i użytkownikom oraz zarządzania tymi danymi.

Początek strony

Opis połączeń danych na podstawowym poziomie

Dane w skoroszycie programu Excel mogą pochodzić z dwóch różnych lokalizacji. Mogą one być przechowywane bezpośrednio w skoroszycie lub w zewnętrznym źródle danych, takim jak plik tekstowy, inny skoroszyt, baza danych lub moduł OLAP (Online Analytical Processing). Zewnętrzne źródło danych jest połączone ze skoroszytem za pomocą połączenia danych, czyli zestawu informacji opisujących sposób lokalizowania zewnętrznego źródła danych, logowania i uzyskiwania dostępu do niego.

Największą zaletą połączenia z danymi zewnętrznymi jest możliwość okresowego analizowania tych danych bez konieczności wielokrotnego ich kopiowania do skoroszytu, co może być czasochłonne i przyczyniać się do powstawania błędów. Ponadto ustanowienie połączenia z danymi zewnętrznymi umożliwia automatyczne odświeżanie (czyli aktualizowane) skoroszytów programu Excel na podstawie początkowego źródła danych za każdym razem, gdy zostanie ono zaktualizowane o nowe informacje.

Informacje o połączeniu są przechowywane w skoroszycie. Mogą być również przechowywane w pliku połączenia, takim jak plik połączenia danych pakietu Office (odc) lub plik nazwy źródła danych (dsn).

Aby przenieść dane zewnętrzne do programu Excel, potrzebny jest dostęp do danych. W przypadku zewnętrznych źródło danych, którego chcesz uzyskać dostęp nie na komputerze lokalnym, może być konieczne skontaktuj się z administratorem bazy danych dla hasła, uprawnień użytkownika lub inne informacje o połączeniu. Jeśli źródło danych jest baza danych, upewnij się, że baza danych nie jest otwarty w trybie wyłączności. Jeśli źródło danych jest plik tekstowy lub arkusz kalkulacyjny, upewnij się, że inny użytkownik nie ma on otwarty w trybie wyłączności.

Wiele źródeł danych wymaga również sterownika ODBC lub dostawcy bazy danych OLE do koordynowania przepływu danych między programem Excel, plikiem połączenia i źródłem danych.

Na poniższym diagramie przedstawiono najważniejsze informacje o połączeniach danych.

Łączenie z zewnętrznymi źródłami danych

1. na kilka źródeł danych, które można nawiązać połączenie: usług Analysis Services programu SQL Server, Microsoft Access, innych OLAP i relacyjnych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych.

2. wielu źródeł danych są skojarzone sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB.

3. plik połączenia określa wszystkie informacje, które jest potrzebny dostęp do pobierania danych ze źródła danych.

4. informacje o połączeniu jest kopiowana z pliku połączenia do skoroszytu, a łatwo można edytować informacje o połączeniu.

5 dane są kopiowane do skoroszytu, tak aby można go tak, jak używać dane przechowywane bezpośrednio w skoroszycie.

Początek strony

Odnajdowanie połączeń

Do odnajdowania plików połączeń służy okno dialogowe Istniejące połączenia (na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne należy kliknąć przycisk Istniejące połączenia). W tym oknie dialogowym są wyświetlane następujące typy połączeń:

 • Połączenia w skoroszycie   

  Na tej liście są wyświetlane wszystkie bieżące połączenia w skoroszycie. Jest ona tworzona na podstawie połączeń zdefiniowanych wcześniej, połączeń utworzonych w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w Kreatorze połączenia danych lub połączeń wybranych wcześniej jako połączenie w tym oknie dialogowym.

 • Pliki połączenia na komputerze   

  Ta lista jest tworzona na podstawie folderu Moje źródła danych, przechowywanego zazwyczaj w folderze Moje dokumenty (system Windows XP) lub Dokumenty (system Windows Vista).

 • Pliki połączenia w sieci   

  Do utworzenia tej listy mogą być używane następujące elementy:

  • Zestaw folderów w sieci lokalnej, których lokalizacje można wdrażać w sieci w ramach wdrażania zasad grupy pakietu Microsoft Office.

  • Usługi programu Excel biblioteka połączeń danych (DCL) w witrynie SharePoint Foundation. Aby uzyskać więcej informacji o DCLs zobacz sekcję Bezpieczne publikowanie w usługach programu Excel.

Początek strony

Edytowanie właściwości połączenia

Przy użyciu programu Excel można również tworzyć i edytować połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, które są przechowywane w skoroszycie lub pliku połączenia. Jeśli odpowiednie połączenie nie jest widoczne, można je utworzyć, klikając przycisk Wyszukaj więcej, aby wyświetlić okno dialogowe Wybieranie źródła danych, a następnie klikając przycisk Nowe źródło w celu uruchomienia Kreatora połączenia danych.

Po utworzeniu połączenia, można użyć okna dialogowego Właściwości połączenia (na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Właściwości.) do sterowania różnych ustawień połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, a Aby użyć, ponowne używanie lub zmieniać pliki połączenia.

Jeśli do tworzenia połączenia ze źródłem danych jest używany plik połączenia, program Excel kopiuje informacje o połączeniu z tego pliku do skoroszytu programu Excel. W czasie wprowadzania zmian w oknie dialogowym Właściwości połączenia są edytowane informacje o połączeniu danych przechowywane w bieżącym skoroszycie programu Excel, a nie oryginalny plik połączenia danych, który mógł być używany do utworzenia połączenia (jego nazwa jest wyświetlana we właściwości Plik połączenia na karcie Definicja). Po przeprowadzeniu edycji informacji o połączeniu (z wyjątkiem właściwości Nazwa połączenia i Opis połączenia) łącze do pliku połączenia zostanie usunięte, a wartość właściwości Plik połączenia zostanie wyczyszczona.

Aby zagwarantować, że plik połączenia będzie zawsze używany podczas odświeżania źródła danych, należy kliknąć pole wyboru Zawsze próbuj używać tego pliku w celu odświeżenia danych na karcie Definicja. Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala zagwarantować, że aktualizacje pliku połączenia będą uwzględniane we wszystkich skoroszytach używających tego pliku, w których również jest ustawiona odpowiednia właściwość.

Początek strony

Zarządzanie połączeniami

Okno dialogowe Połączenia skoroszytu umożliwia łatwe zarządzanie tymi połączeniami, w tym ich tworzenie, edytowanie i usuwanie. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne należy kliknąć przycisk Połączenia. W tym oknie dialogowym można wykonywać następujące czynności:

 • Tworzenie, edytowanie, odświeżanie i usuwanie połączeń używanych w skoroszycie.

 • Weryfikowanie źródła danych zewnętrznych. Może to być wskazane, jeśli połączenie zostało zdefiniowane przez innego użytkownika.

 • Wyświetlanie informacji o tym, gdzie w bieżącym skoroszycie są używane poszczególne połączenia.

 • Analizowanie komunikatu o błędzie dotyczącego połączeń z danymi zewnętrznymi.

 • Przekierowywanie połączenia do innego serwera lub źródła danych lub zastępowanie pliku połączenia dla istniejącego połączenia.

 • Łatwe tworzenie plików połączeń i udostępnianie ich innym użytkownikom.

Początek strony

Udostępnianie połączeń

Pliki połączeń są szczególnie przydatne do spójnego udostępniania połączeń, ponieważ ułatwiają dostęp do połączeń, podnoszą poziom bezpieczeństwa połączeń i ułatwiają administrowanie źródłami danych. Najlepszym sposobem udostępniania plików połączeń jest umieszczanie ich w bezpiecznej i zaufanej lokalizacji, takiej jak folder sieciowy lub biblioteka programu SharePoint, w której użytkownicy mogą odczytywać ten plik, ale modyfikować go mogą tylko wyznaczeni użytkownicy.

Korzystanie z plików połączeń danych pakietu Office

W przypadku łączenia się z nowymi źródłami danych pliki połączeń danych pakietu Office (odc) można tworzyć, łącząc się z danymi zewnętrznymi za pośrednictwem okna dialogowego Wybieranie źródła danych lub przy użyciu Kreatora połączenia danych. Informacje o połączeniu w pliku odc są przechowywane w niestandardowych tagach HTML i XML. Zawartość pliku można łatwo przeglądać i edytować w programie Excel.

Pliki połączeń można udostępniać innym użytkownikom, aby umożliwić im taki sam dostęp do zewnętrznego źródła danych. Użytkownicy ci nie muszą konfigurować źródła danych w celu otwarcia pliku połączenia, ale możliwe, że będą musieli zainstalować sterownik ODBC lub dostawcę bazy danych OLE. Te składniki mogą być wymagane do uzyskiwania dostępu do danych zewnętrznych na ich komputerach.

Używanie plików ODC jest zalecaną metodą nawiązywania połączenia z danymi oraz udostępniania danych. Tradycyjne pliki połączeń (pliki DSN i UDL oraz pliki kwerend) można łatwo konwertować na pliki ODC, otwierając plik połączenia i klikając przycisk Eksportuj plik połączenia na karcie Definicja okna dialogowego Właściwości połączenia.

Korzystanie z plików kwerend

Pliki kwerend to pliki tekstowe zawierające informacje o źródle danych, łącznie z nazwą serwera, na którym znajdują się dane, i informacjami o połączeniu udostępnianymi podczas tworzenia źródła danych. Za pomocą plików kwerend można w tradycyjny sposób udostępniać kwerendy innym użytkownikom programu Excel.

Używanie plików kwerend .dqy    Za pomocą programu Microsoft Query do zapisania plików dqy, zawierających kwerendy dla danych z relacyjnych baz danych lub plików tekstowych. Jeśli otworzysz tych plików w programie Microsoft Query, można wyświetlać danych zwróconych przez kwerendę i modyfikować kwerendę, aby pobrać różne wyniki. Możesz zapisać plik dqy dla dowolnej kwerendy, które są tworzone przy użyciu Kreatora kwerend lub bezpośrednio w programie Microsoft Query.

Używanie plików kwerend oqy    Można zapisać pliki oqy, aby połączyć się z danymi w bazie danych OLAP na serwerze lub w plik modułu trybu offline (.cub). Aby utworzyć źródło danych dla bazy danych OLAP lub modułu za pomocą Kreatora połączeń wielowymiarowych w programie Microsoft Query, plik .oqy zostanie utworzona automatycznie. Bazy danych OLAP nie są zorganizowane w rekordach lub tabelach, nie można utworzyć kwerend lub plików dqy, aby uzyskać dostęp do tych baz danych.

Używanie plików kwerend rqy    Program Excel może otwierać pliki kwerend w formacie rqy, aby obsługiwać sterowniki źródeł danych OLE DB, korzystające z tego formatu. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z dokumentacją sterownika.

Używanie plików kwerend qry    Program Microsoft Query można otwierać i zapisywać pliki kwerend formatu .qry do użycia we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Query, którego nie można otwierać pliki .dqy. Jeśli masz plik kwerendy w formacie qry, który ma być używany w programie Excel, otwórz plik w programie Microsoft Query, a następnie zapisz go jako plik dqy. Aby uzyskać informacje na temat zapisywania plików .dqy zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

Korzystanie z plików kwerendy sieci Web .iqy    Program Excel może otwierać pliki kwerend sieci Web .iqy do pobierania danych z sieci Web.

Początek strony

Korzystanie z zakresów i właściwości danych zewnętrznych

Zakres danych zewnętrznych (nazywany też tabelą kwerendy) to zdefiniowana nazwa lub nazwa tabeli, która określa lokalizację danych wprowadzonych do arkusza. Po nawiązaniu połączenia z danymi zewnętrznymi program Excel automatycznie tworzy zakres danych zewnętrznych. Jedynym wyjątkiem jest raport w formie tabeli przestawnej połączony ze źródłem danych, dla którego nie jest tworzony zakres danych zewnętrznych. W programie Excel można formatować zakres danych zewnętrznych i projektować jego układ, a także używać go w obliczeniach, podobnie jak w przypadku dowolnych innych danych.

W programie Excel zakres danych zewnętrznych jest nazywany automatycznie w następujący sposób:

 • Zakresom danych zewnętrznych tworzonym na podstawie plików ODC jest nadawana nazwa tożsama z nazwą pliku.

 • Zakresy danych zewnętrznych z baz danych są nazywane nazwę kwerendy. Domyślnie Kwerenda_z_źródła jest nazwa źródła danych, które zostało użyte do utworzenia kwerendy.

 • Zakresom danych zewnętrznych z plików tekstowych jest nadawana nazwa odpowiadająca nazwie pliku tekstowego.

 • Zakresy danych zewnętrznych z kwerendy sieci Web są nazywane nazwą strony sieci Web, z której pobrano dane.

Jeśli arkusz ma więcej niż jeden zakres danych zewnętrznych z tego samego źródła, zakresy są numerowane. Na przykład: Tekst, Tekst_1, Tekst_2 itd.

Z zakresami danych zewnętrznych są skojarzone dodatkowe właściwości (nie należy ich mylić z właściwościami połączenia) umożliwiające kontrolowanie danych, na przykład zachowywanie formatowania komórek i szerokości kolumn. Te właściwości zakresu danych zewnętrznych można zmieniać, klikając przycisk Właściwości w grupie Połączenia na karcie Dane, a następnie wprowadzając odpowiednie zmiany w oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych lub Właściwości danych zewnętrznych.

Uwaga: Jeśli chcesz udostępnić podsumowanie lub raport, który jest oparty na danych zewnętrznych, można umożliwić innym osobom skoroszyt, który zawiera zakres danych zewnętrznych lub można utworzyć szablon raportu. szablon raportu umożliwia zapisanie podsumowanie lub raport bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu plik jest mniejszy. Dane zewnętrzne są pobierane, gdy użytkownik otwiera szablon raportu.

Początek strony

Opis obsługi źródeł danych w programie Excel i usługach Excel Services

Istnieje kilka obiektów danych (takich jak zakres danych zewnętrznych czy raport w formie tabeli przestawnej), za pomocą których można łączyć się z różnego rodzaju źródłami danych. Jednak typ źródła danych, z którym można nawiązać połączenie, różni się w zależności od obiektu danych. W usługach Excel Services można też stosować i odświeżać połączone dane, ale należy pamiętać o dodatkowych ograniczeniach i znać sposoby radzenia sobie z nimi.

Obiekt danych programu Excel i obsługa źródeł danych

Poniższa tabela zawiera zestawienie źródeł danych obsługiwanych przez poszczególne obiekty danych w programie Excel.

Obsługiwane źródło danych

Program Excel
danych
obiektu

Tworzy
zewnętrznych
danych
zakres?

OLE
bazy danych

ODBC

Tekst
pliku

HTML
pliku

XML
pliku

Udostępnianie —
punktu
listy

Kreator importu tekstu

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Raport w formie tabeli przestawnej
(inny niż OLAP)

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Raport w formie tabeli przestawnej
(OLAP)

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tabela programu Excel

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Mapa XML

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Kwerenda sieci Web

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Kreator połączenia danych

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Program Microsoft Query

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Uwaga: W przypadku tych plików — pliku tekstowego zaimportowanego przy użyciu Kreatora importu tekstu, pliku XML zaimportowanego przy użyciu mapy XML oraz pliku HTML lub XML zaimportowanego przy użyciu kwerendy sieci Web — użycie sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB nie jest wymagane do nawiązania połączenia ze źródłem danych.

Usługi Excel Services i obsługa źródeł danych

Jeśli skoroszyt programu Excel ma zostać otwarty w usługach Excel Services (program Excel w przeglądarce sieci Web), można nawiązać połączenie z danymi i je odświeżyć. Należy jednak użyć w tym celu raportu w formie tabeli przestawnej. Usługi Excel Services nie obsługują zakresów danych zewnętrznych, a więc następujących elementów: tabela programu Excel połączona ze źródłem danych, kwerenda sieci Web, mapa XML oraz program Microsoft Query.

Rozwiązaniem w przypadku tego ograniczenia jest nawiązanie połączenia ze źródłem danych przy użyciu tabeli przestawnej, a następnie zaprojektowanie tabeli przestawnej i jej układu jako dwuwymiarowej tabeli bez poziomów, grup i sum częściowych, co pozwoli na wyświetlanie wartości we wszystkich żądanych wierszach i kolumnach. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Opis programu Microsoft Data Access Components

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 jest dołączany do systemu Microsoft Windows Server 2003 i Windows XP z dodatkiem SP2. MDAC możesz nawiązać połączenie i używać danych z wielu różnych źródeł danych relacyjnych i nonrelational. Wiele różnych źródeł danych można nawiązać za pomocą sterowniki Open Database Connectivity (ODBC) lub baza danych OLE dostawców, którzy są dostępne i dostarczane przez firmę Microsoft lub opracowanych przez różne inne firmy. Po zainstalowaniu programu Microsoft Office dodatkowe sterowniki ODBC od dostawcy OLE DB są dodawane do komputera.

W systemach Windows Vista i Windows 7 są używane składniki Windows Data Access Components (Windows DAC).

Aby wyświetlić pełną listę dostawców OLE DB zainstalowanych na komputerze, należy wyświetlić okno dialogowe Właściwości łącza danych z poziomu pliku łącza danych, a następnie kliknąć kartę Dostawca.

Aby wyświetlić pełną listę dostawców ODBC zainstalowanych na komputerze, należy wyświetlić okno dialogowe Administrator bazy danych ODBC, a następnie kliknąć kartę Sterowniki.

Korzystając ze sterowników ODBC i dostawców OLE DB pochodzących od innych producentów, można pobierać informacje ze źródeł innych niż źródła danych firmy Microsoft, w tym z baz danych ODBC i OLE DB. Aby uzyskać informacje o instalowaniu tych sterowników ODBC lub dostawców OLE DB, należy zapoznać się z dokumentacją bazy danych lub skontaktować się z dostawcą tej bazy.

Początek strony

Łączenie się ze źródłami danych za pomocą składników ODBC

W poniższych sekcjach bardziej szczegółowo opisano składniki ODBC (Open Database Connectivity).

Architektura ODBC

W architekturze ODBC aplikacja (taka jak program Excel) łączy się z Menedżerem sterowników ODBC, który następnie łączy się ze źródłem danych (na przykład z bazą danych programu Microsoft SQL Server), korzystając z określonego sterownika ODBC (takiego jak sterownik SQL ODBC firmy Microsoft).

Definiowanie informacji o połączeniu

Aby połączyć się ze źródłem danych ODBC, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy na komputerze, który zawiera źródło danych, zainstalowano odpowiedni sterownik ODBC.

 2. Zdefiniuj nazwę źródła danych (DSN) przy użyciu Administratora źródeł danych ODBC w celu zapisania informacji o połączeniu w rejestrze lub w pliku DSN. Możesz również użyć ciągu połączenia w kodzie Microsoft Visual Basic w celu przekazania informacji o połączeniu bezpośrednio do Menedżera sterowników ODBC.

  Aby zdefiniować źródło danych w systemie Windows Vista, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij pozycję System i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne. W systemach Windows XP i Windows Server kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Źródła danych (ODBC). Aby uzyskać więcej informacji o różnych opcjach, kliknij przycisk Pomoc dostępny w każdym oknie dialogowym.

Maszynowe źródła danych

Źródła danych komputera zawierają informacje o połączeniu w rejestrze na określonym komputerze, przy użyciu nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Za pomocą komputera źródeł danych tylko na komputerze, na którym są zdefiniowane. Istnieją dwa typy źródeł danych komputera — użytkownika i systemowe. Źródła danych użytkownika mogą być używane tylko przez bieżącego użytkownika i są widoczne tylko dla tego użytkownika. Systemowe źródła danych mogą być używane przez wszystkich użytkowników na komputerze i są widoczne dla wszystkich użytkowników na komputerze.

Maszynowe źródło danych jest szczególnie przydatne, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ jest ono widoczne tylko dla użytkowników, którzy są zalogowani, i nie może zostać skopiowane przez zdalnego użytkownika na inny komputer.

Plikowe źródła danych

Plikowe źródła danych (zwane także plikami DSN) przechowują informacje o połączeniu w pliku tekstowym, a nie w rejestrze, i są ogólnie bardziej elastyczne w użyciu niż maszynowe źródła danych. Można je na przykład kopiować na dowolny komputer z poprawnym sterownikiem ODBC, tak aby udostępnić aplikacji spójne i bezbłędne informacje o połączeniach ze wszystkimi używanymi przez nią komputerami. Plikowe źródło danych można też umieścić na pojedynczym serwerze i udostępnić dla wielu komputerów w sieci, tak aby w łatwy sposób przechowywać informacje o połączeniu w jednym miejscu.

Można także uniemożliwić dostęp do plikowego źródła danych. Takie plikowe źródło danych jest umieszczone na pojedynczym komputerze i wskazuje maszynowe źródło danych. Za pomocą niemożliwych do udostępnienia plikowych źródeł danych można uzyskiwać dostęp do istniejących maszynowych źródeł danych z plikowych źródeł danych.

Początek strony

Łączenie się ze źródłami danych za pomocą składników OLE DB

W poniższych sekcjach bardziej szczegółowo opisano składniki OLE DB (Object Linking and Embedding Database).

Architektura OLE DB

W architekturze bazy danych OLE aplikacja, która uzyskuje dostęp do danych, jest nazywana konsumentem danych (na przykład program Excel), a program, który zezwala na natywny dostęp do danych, jest nazywany dostawcą bazy danych (na przykład program Microsoft OLE DB Provider for SQL Server).

Definiowanie informacji o połączeniu

Plik uniwersalnego łącza danych (udl) zawiera informacje o połączeniu, za pomocą których konsument danych uzyskuje dostęp do źródła danych za pośrednictwem dostawcy OLE DB źródła danych. Aby utworzyć informacje o połączeniu, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 • W Kreatorze połączenia danych za pomocą okna dialogowego Właściwości łącza danych do zdefiniowania łącza danych dla dostawcy OLE DB. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Importowanie danych za pomocą Kreatora połączenia danych.

 • Utwórz pusty plik tekstowy z rozszerzeniem nazwy udl, a następnie wprowadź zmiany w pliku, który jest wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości łącza danych.

Początek strony

Odświeżanie danych

Po utworzeniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych można wykonać operację odświeżania w celu pobrania zaktualizowanych danych. Każde odświeżenie danych powoduje wyświetlenie najnowszej wersji z uwzględnieniem wszystkich zmian, które zostały wprowadzone w danych od ostatniego odświeżenia.

Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawowy proces odświeżania danych połączonych z zewnętrznym źródłem danych.

Podstawowy proces odświeżania danych zewnętrznych

1. W operacji odświeżania są pobierane aktualne dane.

2 plik połączenia określa wszystkie informacje, które jest potrzebny dostęp do pobierania danych z zewnętrznego źródła danych.

3. istnieją z różnych źródeł danych, które można odświeżać: pliki OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, arkusze kalkulacyjne i tekst.

4. Aktualne dane są dodawane do bieżącego skoroszytu.

W programie Excel udostępniono wiele opcji odświeżania importowanych danych, w tym odświeżanie danych przy każdym otwarciu skoroszytu i automatyczne odświeżanie danych w określonych interwałach czasowych. Podczas odświeżania danych można kontynuować pracę w programie Excel, a także sprawdzać stan odświeżania.

Jeśli źródło danych zewnętrznych wymaga hasło uzyskanie dostępu do danych, można zażądać że hasło jest zawsze, gdy są odświeżane zakres danych zewnętrznych.

Początek strony

Importowanie danych ze źródeł danych

Do systemów Windows XP i Windows Vista oraz pakietu Microsoft Office są dołączane sterowniki ODBC i dostawcy OLE DB, za pomocą których można pobierać dane z następujących powszechnie stosowanych źródeł danych: program Microsoft Access, pliki HTML w sieci World Wide Web, pliki tekstowe, program Microsoft SQL Server, usługi SQL Server Analysis Services oraz pliki XML. Za pomocą Kreatora połączenia danych i programu Microsoft Query można również uzyskiwać dostęp do wielu innych źródeł danych z poprawnymi dostawcami OLE DB i sterownikami ODBC, takich jak inne arkusze programu Excel, program Microsoft FoxPro, program dBASE, program Paradox, Oracle oraz DB2.

Początek strony

Importowanie danych z bazy danych programu Access

Istnieje kilka sposobów wymiany danych między programami Microsoft Access i Microsoft Excel.

 • Aby przenieść dane z programu Access do programu Excel, można skopiować dane z arkusza danych programu Access i wkleić je do arkusza programu Excel, utworzyć połączenie z bazą danych programu Access w arkuszu programu Excel lub wyeksportować dane programu Access do arkusza programu Excel.

 • Aby przenieść dane z programu Excel do programu Access, można skopiować dane z arkusza programu Excel i wkleić je do arkusza danych programu Access, zaimportować arkusz programu Excel do tabeli programu Access lub utworzyć połączenie z arkuszem programu Excel w tabeli programu Access.

Uwaga: Program word Importowanie ma dwa różne znaczenie między programami Excel i Access. W programie Excel Aby zaimportować oznacza nawiązać stały dostęp do danych, którą można odświeżać. W programie Access aby zaimportować oznacza, że można przenosić dane do programu Access raz, ale bez połączenia danych.

Praca z danymi programu Access w programie Excel

Dane programu Access można przetwarzać w skoroszycie programu Excel, co umożliwia korzystanie z funkcji analizy danych i tworzenia wykresów, elastyczne rozmieszczanie danych i tworzenie ich układów oraz stosowanie wielu innych funkcji programu Excel, które są niedostępne w programie Access.

Tworzenie połączenia z danymi programu Access w programie Excel

Aby umożliwić przekazywanie odświeżalnych danych programu Access do programu Excel, można utworzyć połączenie z bazą danych programu Access i pobrać wszystkie dane z tabeli lub kwerendy. Można na przykład aktualizować rozpowszechniany co miesiąc raport programu Excel z podsumowaniem budżetu, tak aby zawierał dane z bieżącego miesiąca.

Eksportowanie danych z programu Access do programu Excel

Za pomocą Kreatora eksportu w programie Access można wyeksportować do arkusza programu Excel obiekt bazy danych programu Access, taki jak tabela, kwerenda lub formularz, bądź zaznaczone rekordy w widoku. W trakcie operacji eksportowania w programie Access można zapisać projekt operacji do późniejszego użycia, a także zaplanować operację eksportowania tak, aby była wykonywana automatycznie w określonych odstępach czasu.

Poniżej opisano typowe scenariusze eksportowania danych z programu Access do programu Excel:

 • Do przetwarzania danych w dziale lub grupie roboczej, w której pracuje użytkownik, są używane programy Access i Excel. Do przechowywania danych służą bazy danych programu Access, natomiast za pomocą programu Excel użytkownicy analizują dane i rozprowadzają wyniki analiz. Zespół eksportuje dane do programu Excel wtedy, gdy jest to potrzebne, lecz użytkownik chce zwiększyć efektywność tego procesu.

 • Użytkownik od dawna korzysta z programu Access, ale jego menedżer wymaga, aby przygotowywać raporty w programie Excel. Użytkownik kopiuje dane do programu Excel w regularnych odstępach czasu, ale chce zautomatyzować ten proces, aby zaoszczędzić czas.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących eksportowania danych z programu Access do programu Excel, zobacz system Pomocy programu Access.

Praca z danymi programu Excel w programie Access

Pracując z danymi programu Excel w bazie danych programu Access, można korzystać z funkcji zarządzania danymi, zabezpieczeń oraz obsługi wielu użytkowników, które są dostępne w programie Access. Dwie spośród wielu użytecznych funkcji programu Access mogą być szczególnie przydatne podczas pracy z danymi programu Excel:

 • Raporty    Jeżeli użytkownik potrafi projektować raporty w programie Access i chce podsumować lub uporządkować dane z programu Excel w postaci raportu tego typu, może utworzyć raport programu Access. Można na przykład tworzyć bardziej elastyczne raporty, takie jak raporty pogrupowane lub podsumowujące, etykiety drukowane i raporty graficzne.

 • Formularze    Jeśli chcesz użyć formularza, aby znaleźć lub wyświetlać dane w programie Excel, możesz utworzyć formularz programu Access. Na przykład można utworzyć formularz programu Access, aby wyświetlić pola w innej kolejności niż kolejność kolumn w arkuszu lub długiej wiersz danych można wyświetlić łatwiej na ekranie.

Aby uzyskać więcej informacji o pracy z formularzami i raportami programu Access, zobacz system Pomocy programu Access.

Tworzenie połączenia z danymi programu Excel w programie Access

Zakres danych programu Excel można połączyć z bazą danych programu Access w postaci tabeli. Tej metody należy użyć, jeśli zakres danych będzie nadal używany w programie Excel, a jednocześnie dane mają być dostępne z poziomu programu Access. Połączenie tego typu można utworzyć z poziomu bazy danych programu Access, ale nie z poziomu programu Excel.

Podczas tworzenia połączenia z arkuszem lub nazwanym zakresem programu Excel program Access tworzy nową tabelę połączoną z komórkami źródłowymi. Wszystkie zmiany w komórkach źródłowych w programie Excel są odzwierciedlane w połączonej tabeli. Nie można jednak edytować zawartości odpowiedniej tabeli w programie Access. Aby dodać, edytować lub usunąć dane, należy wprowadzić zmiany w pliku źródłowym programu Excel.

Poniżej opisano typowe scenariusze tworzenia w programie Access połączenia z arkuszem programu Excel:

 • Chcesz w dalszym ciągu przechowywać swoje dane w arkuszach programu Excel, jednak chcesz mieć również dostęp do wydajnych funkcji wykonywania kwerend i raportowania programu Access.

 • W dziale lub grupie jest używany program Access, jednak dane z zewnętrznych źródeł są przechowywane w arkuszach programu Excel. Nie chcesz przechowywać kopii danych zewnętrznych, ale chcesz pracować z programem Access.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu w programie Access połączenia z danymi programu Excel, zobacz system Pomocy programu Access.

Importowanie danych programu Excel do programu Access

Dane programu Excel można zaimportować do programu Access w celu przechowywania ich w bazie danych programu Access, co umożliwi korzystanie z danych i ich konserwację. Program Access przechowuje zaimportowane dane w nowej lub istniejącej tabeli, natomiast dane w programie Excel nie zmieniają się. Operacja importowania może dotyczyć tylko pojedynczych arkuszy. Aby zaimportować dane z wielu arkuszy, należy powtórzyć operację importowania dla każdego arkusza.

Poniżej opisano typowe scenariusze importowania danych z programu Excel do programu Access:

 • Od dawna używasz programu Excel, ale idąc dalej, chcesz używać programu Access, aby pracować z tymi danymi. Chcesz przenieść dane z arkusza programu Excel do jednej lub wielu nowych baz danych programu Access.

 • W dziale lub grupie jest używany program Access, ale czasem dane są dostarczane w formacie programu Excel i trzeba je połączyć z bazami danych programu Access. Chcesz zaimportować te arkusze programu Excel do bazy danych.

 • Użytkownik zarządza swoimi danymi za pomocą programu Access, ale co tydzień otrzymuje od pozostałych członków zespołu raporty w postaci skoroszytów programu Excel. Trzeba usprawnić proces importowania, aby zagwarantować, że dane będą co tydzień o określonej porze importowane do bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu danych z programu Excel do programu Access, zobacz system Pomocy programu Access.

Początek strony

Importowanie danych z sieci Web

Strony sieci Web często zawierają informacje świetnie poddające się do analizie w programie Excel. W programie Excel można na przykład analizować notowania giełdowe, używając informacji pochodzących bezpośrednio ze strony sieci Web. Zależnie od potrzeb można pobrać odświeżalne dane (czyli możliwe do aktualizowania w programie Excel z uwzględnieniem najnowszych danych na stronie sieci Web) lub uzyskać dane ze strony sieci Web i przechowywać je w arkuszu jako dane statyczne.

Przy użyciu kwerendy sieci Web można pobierać dane przechowywane w intranecie lub Internecie, takie jak jedna lub wiele tabel czy cały tekst na stronie sieci Web, oraz analizować je za pomocą narzędzi i funkcji dostępnych w programie Excel. Wystarczy kliknąć przycisk, aby w łatwy sposób odświeżyć dane z uwzględnieniem najnowszych informacji ze strony sieci Web. Można na przykład pobierać i aktualizować notowania giełdowe z publicznej strony sieci Web lub informacje z firmowej strony sieci Web zawierającej tabelę danych o sprzedaży.

Możesz zaimportować dane, które pochodzą ze strony sieci Web przy użyciu okna dialogowego Nowa kwerenda sieci Web. (Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij Z sieci Web ). Potrzebny jest dostęp do sieci World Wide Web za pośrednictwem firmowej sieci intranet lub modem na komputerze lub w sieci, lub można uruchamiać kwerendy na pliki HTML lub XML, które są przechowywane na komputerze.

Początek strony

Importowanie plików tekstowych

Przy użyciu programu Excel można importować dane z pliku tekstowego do arkusza. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne należy kliknąć opcję Z tekstu. Kreator importu tekstu sprawdza importowany plik tekstowy, co gwarantuje, że dane są importowane w odpowiedni sposób.

Istnieją dwa sposoby importowania danych z pliku tekstowego przy użyciu programu Excel: przez otwarcie pliku tekstowego w programie Excel (nie powoduje to nawiązania połączenia z plikiem tekstowym) lub import pliku tekstowego jako zakresu danych zewnętrznych (nie powoduje to nawiązania połączenia z plikiem tekstowym).

Istnieją dwa powszechnie stosowane formaty plików tekstowych:

 • Rozdzielane pliki tekstowe (txt), w których pola tekstu zwykle rozdziela znak tabulacji (kod znaku ASCII 009).

 • Pliki tekstowe wartości oddzielonych przecinkami (csv), w których pola tekstu zwykle rozdziela przecinek (,).

Znak separatora używany w rozdzielanych plikach tekstowych i plikach tekstowych csv można zmienić. Może to być konieczne w celu zapewnienia, że operacja importowania lub eksportowania będzie działać w odpowiedni sposób.

Początek strony

Importowanie danych z programu Microsoft SQL Server

Program Microsoft SQL Server to w pełni funkcjonalna aplikacja relacyjnych baz danych zaprojektowana pod kątem rozwiązań do obsługi danych całego przedsiębiorstwa, które wymagają optymalnych parametrów w zakresie wydajności, dostępności, skalowalności i zabezpieczeń. Program Excel umożliwia łatwe nawiązywanie połączeń z bazami danych programu Microsoft SQL Server. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij opcję Z innych źródeł, a następnie kliknij opcję Z programu SQL Server.

Po nawiązaniu połączenia z bazą danych programu Microsoft SQL Server zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych zawierający trzy strony:

 • Strona 1: nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych    Ta strona umożliwia Określ serwer bazy danych i sposobu logowania się do serwera.

 • Strona 2: Wybieranie bazy danych i tabeli    Użyj tej strony, aby podać nazwę bazy danych i tabeli lub kwerendy, która zawiera dane, które mają.

 • Strona 3: zapisywanie danych pliku i połączenia    Użyj tej strony, aby określić i opisują połączenia pliku i wyszukiwanie fraz do lokalizacji pliku.

Początek strony

Importowanie danych z usług SQL Server Analysis Services firmy Microsoft

Usług Analysis Services (składnik Microsoft SQL Server) obsługuje funkcje analizy biznesowej, które jest podstawą systemów analizy przetwarzania OLAP (Online Analytical), klucz wskaźnik wydajności (KPI) karty wyników wyszukiwania danych i raportowania systemy pulpitu nawigacyjnego . W programie Excel można łatwo nawiązać połączenie z bazą danych OLAP usług Analysis przy użyciu dostawca OLAP. (Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij Z usług Analysis Services ). Dostawca OLAP to zestaw oprogramowania, który zapewnia dostęp do określonego typu bazy danych OLAP. To oprogramowanie może zawierać sterownik źródła danych i inne oprogramowanie klienckie, które są niezbędne do połączenia z bazą danych. Aby nawiązać połączenie z dostawcą OLAP, należy skorzystać z raportu tabeli przestawnej.

Można również dostęp do danych OLAP po odłączeniu ze źródła danych OLAP. plik modułu trybu offline to plik z rozszerzeniem cub, która przechowuje część dane źródłowe z bazy danych OLAP. Aby kontynuować wprowadzić zmiany do raportów w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, gdy serwer jest niedostępny lub jest połączony z siecią za pomocą pliku modułu offline.

Po nawiązaniu połączenia z usługami Analysis Services zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych zawierający trzy strony:

 • Strona 1: nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych     Ta strona umożliwia określenie serwera i w przypadku logowania się z serwerem bazy danych.

 • Strona 2: Wybieranie bazy danych i tabeli    Użyj tej strony, aby określić bazę danych i moduł.

 • Strona 3: zapisywanie danych pliku i połączenia    Użyj tej strony, aby określić i opisują połączenia pliku i wyszukiwanie fraz do lokalizacji pliku.

Początek strony

Importowanie danych XML

Program Excel ułatwia importowanie danych Extensible Markup Language (XML), utworzonego na podstawie innych baz danych i aplikacji, Mapowanie elementów XML z schematu XML z komórkami arkusza i eksportowanie poprawionych danych XML do interakcji z innymi bazami danych i aplikacjami. Pomyśl o tych nowych funkcjach XML jako przekształcania generator pliku danych XML z znajomego interfejsu użytkownika programu Excel.

Mapy XML umożliwiają łatwe dodawanie, identyfikowanie i wyodrębnianie określonych fragmentów danych biznesowych w dokumentach programu Excel. Na przykład faktura zawierająca nazwę i adres klienta albo raport o wynikach finansowych za ostatni kwartał nie muszą już być tylko raportami statycznymi. Te informacje można łatwo zaimportować z baz danych i aplikacji, wprowadzić w nich poprawki i wyeksportować je do tych samych lub innych baz danych i aplikacji.

Kluczowe scenariusze języka XML

Poniżej przedstawiono kluczowe scenariusze, w których są wykorzystywane funkcje języka XML:

 • Rozszerzanie funkcjonalności istniejących szablonów programu Excel dzięki mapowaniu elementów XML na istniejące komórki. To ułatwia pobieranie danych XML z szablonu i umieszczanie danych w szablonie bez konieczności jego przebudowy.

 • Używanie danych XML jako danych wejściowych dla istniejących modeli obliczeniowych dzięki mapowaniu elementów XML na istniejące arkusze kalkulacyjne.

 • Importowanie plików danych XML do nowego skoroszytu.

 • Importowanie danych XML z usługi sieci Web do arkusza programu Excel.

 • Eksportowanie danych z zamapowanych komórek do plików danych XML niezależnie od innych danych w skoroszycie.

Podstawowy proces używania danych XML w programie Excel

Na poniższym diagramie przedstawiono korelacje różnych plików i operacji podczas używania danych XML w programie Excel. Ten proces składa się z pięciu etapów:

Współpraca programu Excel z danymi XML

Objaśnienie 1 Dodawanie pliku schematu XML (XSD) do skoroszytu.

Objaśnienie 2 Mapowanie elementów schematu XML na pojedyncze komórki lub XML zawiera listę.

Objaśnienie 3 Importowanie pliku danych XML (XML) i wiązanie elementów XML z zamapowanymi komórkami.

Krok 4 Wprowadzanie danych, przenoszenie zamapowanych komórek i używanie funkcji programu Excel przy zachowaniu definicji i struktury danych XML.

Callout 5 Eksportowanie poprawionych danych z zamapowanych komórek do pliku danych XML.

Korzystanie z danych XML

Zaimportowanie zawartości pliku danych XML do istniejącej mapy XML w skoroszycie powoduje powiązanie danych z mapą XML przechowywaną w skoroszycie. Oznacza to, że każdemu elementowi w pliku danych XML odpowiada element w schemacie XML zamapowany z pliku schematu XML lub ze skojarzonego schematu. Każda mapa XML może mieć maksymalnie jedno powiązanie danych XML, które jest powiązane ze wszystkimi mapowaniami utworzonymi na podstawie pojedynczej mapy XML.

W oknie dialogowym Właściwości mapy XML, które można wyświetlić, klikając przycisk Właściwości mapy w grupie Język XML na karcie Deweloper, znajdują się trzy opcje (wszystkie domyślnie zaznaczone). Można je wybierać lub czyścić w celu kontrolowania działania powiązania danych XML:

 • Sprawdź poprawność danych według schematu przy imporcie i eksporcie    Określa, jeśli program Excel sprawdza poprawność danych według mapy XML podczas importowania danych. Ustaw tę opcję, jeśli chcesz mieć pewność, że dane XML, które możesz zaimportować odpowiada schematu XML.

 • Zastąp istniejące dane nowymi danymi    Określa, jeśli dane są zastępowane podczas importowania danych. Ustaw tę opcję, jeśli chcesz zamienić bieżące dane nowymi danymi, na przykład gdy aktualne dane są zawarte w pliku danych XML.

 • Dołącz nowe dane do istniejącego pliku XML list    Określa, jeśli zawartość źródła danych zostaną dołączone do istniejących danych w arkuszu. Ustaw tę opcję, na przykład gdy konsolidowane dane z kilku podobnych plików danych XML do listy XML lub nie chcesz zastąpić zawartość komórki, która zawiera funkcję.

Początek strony

Importowanie danych przy użyciu Kreatora połączenia danych

Aby ustanowić połączenie ze zdefiniowanym wcześniej zewnętrznym źródłem danych OLE DB lub ODBC, można użyć Kreatora połączenia danych. Aby otworzyć Kreatora połączenia danych, na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne należy kliknąć pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknąć pozycję Z Kreatora połączenia danych.

W przypadku wybrania opcji źródła danych Inne/Zaawansowane w Kreatorze połączenia danych listę dostępnych dostawców OLE DB można wyświetlić w oknie dialogowym Właściwości łącza danych. Ponadto program Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers zezwala również na dostęp do źródeł danych ODBC. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z tego okna dialogowego, kliknij menu Pomoc w oknie dialogowym Właściwości łącza danych.

Ogólnie w celu zdefiniowania informacji o połączeniu w oknie dialogowym Właściwości łącza danych należy wykonać następujące czynności:

 • Kliknij kartę Dostawca, wybierz dostawcę OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej. Spowoduje to wyświetlenie karty Połączenie, na której można wprowadzić informacje o połączeniu specyficzne dla danego dostawcy.

  Każdy dostawca OLE DB definiuje specyficzne informacje o połączeniu. Na przykład dostawca Microsoft OLE DB dla programu SQL Server wymaga określenia nazwy serwera, położenia serwera i nazwy użytkownika. Ponadto można zdefiniować dodatkowe informacje, takie jak hasło, albo określić, czy mają być używane zintegrowane zabezpieczenia systemu Microsoft Windows.

 • Kliknij kartę Zaawansowane, aby podać dodatkowe informacje, takie jak ustawienia sieciowe i uprawnienia dostępu.

 • Kliknij kartę Wszystkie, aby zdefiniować właściwości inicjacji dla danego dostawcy OLE DB.

Uwaga: W Kreatorze połączenia danych nie można filtrować ani sprzęgać danych.

Początek strony

Importowanie danych przy użyciu programu Microsoft Query

Za pomocą programu Microsoft Query do importowania danych. (Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij Z programu Microsoft Query ). Konfigurowanie źródła danych do pobierania danych za pomocą programu Microsoft Query. W programie Microsoft Query kreatora kwerend umożliwia tworzenie prostych zapytanie lub zaawansowanych kryteriów w kwerendzie służy do tworzenia bardziej złożonych kwerend i wykonaj następujące czynności:

 • Filtrowanie wierszy lub kolumn przed wprowadzeniem ich do programu Excel.

 • Tworzenie zapytanie parametryczne.

 • Sortowanie danych przed wprowadzeniem ich do programu Excel.

 • Sprzęganie wielu tabel.

Program Microsoft Query udostępnia prosty interfejs, łatwo dostępny z programu Excel, który umożliwia wykonywanie tych specjalnych zadań związanych z kwerendami.

Początek strony

Importowanie danych przy użyciu kodu i funkcji

Deweloperzy mają do dyspozycji w programie Excel kilka rozwiązań dotyczących importowania danych:

 • Za pomocą języka Visual Basic for Applications do uzyskania dostępu do zewnętrznego źródła danych. W zależności od źródła danych można użyć ActiveX Data Objects lub Data Access Objects do pobierania danych. Można także zdefiniować parametry połączenia w kodzie, który określa informacje o połączeniu. Przy użyciu parametrów połączenia jest przydatne, na przykład gdy chcesz uniknąć konieczności administratorów lub użytkowników, aby najpierw utworzyć plik połączenia lub w celu uproszczenia instalacji aplikacji.

 • W przypadku importowania danych z bazy danych programu SQL Server warto używać programu SQL Native Client, który jest autonomicznym interfejsem programowania aplikacji (API, Application Programming Interface) dostępu do danych używanym dla baz danych OLE DB i ODBC. Umożliwia on łączenie dostawcy OLE DB programu SQL i sterownika ODBC programu SQL w jedną natywną bibliotekę dołączaną dynamicznie (DLL, Dynamic Link Library), jednocześnie udostępniając nowe funkcje, różniące się od funkcji dostępnych dzięki składnikom Microsoft Data Access Components (MDAC). Program SQL Native Client pozwala tworzyć nowe aplikacje lub ulepszać istniejące, tak aby można było korzystać z nowszych funkcji programu SQL Server, takich jak obsługa wielu aktywnych zestawów wyników (MARS, Multiple Active Result Sets), typy danych zdefiniowane przez użytkownika (UDT, User-Defined Types) czy obsługa typów danych XML.

 • Funkcja dane.czasu.rzecz pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.. DANE.czasu.rzecz COM dodatku automatyzacji musi być utworzone i zarejestrowane na komputerze lokalnym.

 • SQL. Funkcja żądanie realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza. SQL. Funkcja żądanie następnie zwraca wynik w postaci tablicy bez konieczności programowania makr. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, należy zainstalować program Microsoft Excel ODBC dodatek programu (XLODBC. XLA). Możesz zainstalować dodatek z Office.com.

Aby uzyskać więcej informacji o programowaniu w środowisku Visual Basic for Applications, zobacz Pomoc dla języka Visual Basic.

Początek strony

Zwiększanie poziomu zabezpieczeń dostępu do danych

Należy mieć świadomość związanych z zabezpieczeniami problemów, które mogą wystąpić podczas łączenia z zewnętrznym źródłem danych i podczas odświeżania danych z tego źródła, a także znać metody zapobiegania im. Poniższe wskazówki pozwolą zapewnić bezpieczeństwo danych.

Początek strony

Przechowywanie połączeń danych w zaufanych lokalizacjach

Plik połączenia danych często zawiera jedną lub więcej kwerend służących do odświeżania danych zewnętrznych. Zastępując ten plik, użytkownik mający złe zamiary może zaprojektować kwerendę, która pozwoli mu uzyskać dostęp do poufnych informacji i przekazać je innym użytkownikom lub wykonać inne szkodliwe akcje. Dlatego należy upewnić się, że:

 • plik połączenia został zapisany przez wiarygodną osobę,

 • plik połączenia jest zabezpieczony i przechowywany w zaufanej lokalizacji.

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa można rozważyć wyłączenie na komputerze połączeń z danymi zewnętrznymi. Aby połączenie z tymi danymi było ustanawiane podczas otwierania skoroszytu, należy aktywować połączenia danych, używając paska Centrum zaufania lub umieszczając skoroszyt w zaufanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Bezpieczne używanie poświadczeń

Uzyskanie dostępu do zewnętrznego pliku danych wymaga zazwyczaj poświadczeń (na przykład nazwy użytkownika i hasła), które służą do uwierzytelniania użytkownika. Należy upewnić się, że te poświadczenia są dostarczane użytkownikom w bezpieczny sposób i nie zostaną przypadkowo ujawnione innym osobom.

Ważne: Za pomocą silnych haseł, które łączenie wielkie i małe litery, numery i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Silne hasło: Y6dh! et5. Słabym hasłem: House27. Hasła powinny być co najmniej 8 znaków. Lepiej jest hasło, która korzysta z 14 znaków. Należy zapamiętać hasło. Jeśli zapomnisz hasło, nie można pobrać firmy Microsoft. Przechowywanie hasła, które Zanotuj w bezpiecznym miejscu poza informacje, które będą chronić.

Należy unikać zapisywania informacji logowania podczas łączenia się ze źródłami danych. Te informacje mogą być przechowywane w skoroszycie i pliku połączenia w postaci zwykłego tekstu i złośliwy użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do informacji, naruszając zabezpieczenia źródła danych.

Gdy jest to możliwe, należy używać uwierzytelniania systemu Windows (nazywanego też zaufanym połączeniem), w którym do łączenia z serwerem programu SQL Server jest używane konto użytkownika systemu Windows. Gdy użytkownik łączy się za pośrednictwem konta użytkownika systemu Windows, program SQL Server używa informacji systemu operacyjnego Windows w celu sprawdzenia poprawności nazwy konta i hasła. Zanim możliwe będzie używanie uwierzytelniania systemu Windows, administrator serwera musi skonfigurować serwer programu SQL Server do używania tego trybu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie systemu Windows nie jest dostępne, należy unikać zapisywania informacji logowania użytkowników w skoroszycie lub pliku połączenia. Bezpieczniejsze jest wprowadzanie informacji logowania przez użytkowników przy każdym logowaniu.

Początek strony

Bezpieczne publikowanie w usługach Excel Services

Nawiązując połączenie ze źródłem danych, w oknie dialogowym Ustawienia uwierzytelniania usług Excel Services można wybierać metodę uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do źródła danych w usługach Excel Services. Można wybrać jedną z następujących opcji logowania do źródła danych:

 • Uwierzytelnianie systemu Windows    Zaznacz tę opcję, aby używać nazwy użytkownika systemu Windows i hasła bieżącego użytkownika. Jest to najbezpieczniejsza metoda, lecz może mieć wpływ na wydajność, jeśli istnieje wielu użytkowników.

 • Usługa    Wybierz tę opcję, aby użyć usługi bezpiecznego magazynu, a następnie wprowadź ciąg odpowiedni identyfikator w polu tekstowym Identyfikatora usługi bezpiecznego Magazynu. Administrator witryny można skonfigurować witryną programu SharePoint, korzystanie z bazy danych usługi bezpiecznego magazynu, w których są przechowywane nazwa użytkownika i hasło. Ta metoda może być najskuteczniejszą kiedy wielu użytkowników.

 • Brak    Wybierz tę opcję, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło w polu plik połączenia.

Uwaga: Ustawienie uwierzytelniania jest używane tylko w usługach Excel Services, a nie w programie Microsoft Excel. Aby upewnić się, że otwarcie skoroszytu w programie Excel i usługach Excel Services spowoduje dostęp do tych samych danych, należy sprawdzić, czy ustawienie uwierzytelniania w programie Excel jest takie samo.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń, za pomocą biblioteki połączeń danych (DCL). DCL to specjalna Biblioteka dokumentów programu SharePoint którego można zdefiniować jako zaufanej lokalizacji biblioteki i ułatwia do przechowywania, bezpiecznego, udostępnianie i zarządzanie plikami ODC. Na przykład administrator może być konieczne przeniesienie bazy danych z serwera testowego na serwerze lub aktualizowanie kwerendę, która uzyskuje dostęp do danych. Za pomocą jednego pliku ODC zapisane w DCL, administracja informacji o połączeniu jest o wiele łatwiejsze i użytkownikom dostępu do danych jest wygodniejsze, ponieważ wszystkie skoroszyty za pomocą tego samego pliku połączenia, a operacje odświeżania (na komputerze klienta lub serwera) otrzymuje aktualne zmiany do tego pliku połączenia. Możesz nawet skonfigurować program SharePoint Server i komputerze klienckim użytkownika automatycznie Wykryj zmiany wprowadzone w połączeniu plik, a następnie użyj najbardziej aktualną wersję tego pliku połączenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc dotyczącą administracji centralnej Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Początek strony

Problemy dotyczące nawiązywania połączeń z danymi

W poniższych sekcjach omówiono kilka problemów, które mogą wystąpić podczas nawiązywania połączenia z danymi zewnętrznymi.

Początek strony

Problem: podczas próby zaimportowania danych brakuje miejsca na dysku.

W przypadku braku miejsca na dysku podczas nawiązywania połączenia z danymi zewnętrznymi warto wykonać następujące czynności:

Sprawdzanie i Zwiększ dostępne miejsce na dysku    Aby zwolnić miejsce na dysku twardym, spróbuj opróżnić Kosz, wykonywanie kopii zapasowych niepotrzebnych plików i usunąć je z dysku twardego lub usuwanie składników systemu Windows, które nie są używane. Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalnianie miejsca na dysku twardym zobacz Pomoc systemu Windows.

Strategie, które można zrobić, gdy miejsca na dysku jest ograniczona    Jeśli masz ograniczoną ilość miejsca dostępnego na dysku twardym, spróbuj wykonać następujące czynności:

Program Microsoft Query    Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Uprość zapytania    Upewnij się, możesz umieścić tylko tabele i pola, które są wymagane przez zapytanie. Jeśli kwerenda zawiera zbędne tabele lub pola, usuń je z kwerendy, aby zmniejszyć rozmiar tymczasowego pliku kwerendy.

 • Używanie kryteriów w celu zmniejszenia rozmiaru wyniku Ustawianie    Używanie kryteriów, aby pobierać tylko określone rekordy zamiast wszystkich rekordów z bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

 • Ustawianie limitu na liczbę rekordów zwróconych przez kwerendę    Ograniczanie liczby rekordów zwracanych przez kwerendę. W programie Microsoft Query kliknij polecenie Opcje w menu Edycja, zaznacz pole wyboru Ogranicz liczbę zwracanych rekordów do w obszarze Ustawienia użytkownika, a następnie wprowadź maksymalną liczbę zwracanych rekordów w polu rekordów.

Kreator połączenia danych    Chociaż nie można ograniczyć danych za pomocą Kreatora połączenia danych, można ograniczyć ilość danych ze źródła danych, definiując zapytania w źródle danych. Jeśli nie masz uprawnienia do definiowania zapytania w źródle danych lub możliwości, skontaktuj się z administratorem danych.

Początek strony

Problem: gdzie jest Kreator modułów OLAP?

Kreator modułów OLAP w programie Microsoft Query, który służył do tworzenia modułów OLAP na podstawie baz danych Jet, nie jest już dostępny w programie Excel.

Początek strony

Problem: co się stało z usługami pobierania danych?

Usługi pobierania danych, wprowadzone w pakiecie Microsoft Office 2003, uzyskują dostęp do usług sieci Web oraz wykonują kwerendy w różnych źródłach danych przy użyciu plików uniwersalnego połączenia danych (UDC, Universal Data Connection) z rozszerzeniem udcx.

W Kreatorze połączenia danych na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych można wybrać opcje źródła danych Microsoft Business Solutions lub usługi pobierania danych. Opcja usługi pobierania danych pozwala wybrać dwie usługi pobierania danych: listy programu Windows SharePoint Services, który pobiera dane z list i bibliotek dokumentów na serwerze z systemem SharePoint Foundation i programu Microsoft SQL Server , który pobiera dane z programu Microsoft SQL Server 2000 lub nowszy.

Chociaż Kreator połączenia danych nie obsługuje już edytowania plików połączeń UDC, w programie Excel nadal są obsługiwane połączenia istniejących usług pobierania danych. Te połączenia można w dalszym ciągu odświeżać.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×