Omówienie formularzy, kontrolek formularza i kontrolek ActiveX w arkuszu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Chcesz wiedzieć, która wersja pakietu Office używasz?

Przykłady formularzy arkusza Za pomocą formularzy i wiele kontrolek i obiektów, które można dodać do nich, można ułatwić wprowadzanie danych w skoroszytach i poprawić wygląd arkuszy. Można też wykonać to samodzielnie mały lub nie potrzeby dla języka Microsoft Visual Basic dla kodu Applications (VBA).

Formularz Arkusz nie jest to samo jako szablonu programu Excel. Szablon jest wstępnie sformatowany plik, który można pomogą Ci zacząć tworzyć skoroszyt, który wygląda tak jak chcesz. Formularz zawiera kontrolki, takie jak pola i listy rozwijane, które ułatwiają osobom wprowadzanie i edytowanie danych za pomocą arkusza. Aby dowiedzieć się więcej na temat szablonów, które można pobrać, zobacz Szablony programu Excel.

Co to jest formularz?

Formularz, drukowanej lub online, to dokumentu o standardowej strukturze i formacie, który ułatwia przechwytywanie i porządkowanie danych oraz edytować informacje.

 • Formularze drukowane zawiera instrukcje formatowania, etykiety i puste miejsca do pisania lub wpisanie danych. Można użyć programu Excel i programu Excel szablonów do tworzenia formularzy drukowanych.

 • Formularze online zawierają te same funkcje co Formularze drukowane. Ponadto formularze online zawierają kontrolki. Formanty to obiekty, które wyświetlanie danych i ułatwić użytkownikom wprowadzanie i edytowanie danych, wykonywanie akcji lub dokonywanie wyboru. Zazwyczaj formanty ułatwiają formularza za pomocą. Przykłady typowych kontrolki listy pól, przycisków opcji i przycisków poleceń. Formanty można uruchomić makro przypisane i reagowanie na zdarzenia, takich jak kliknięcia myszą, uruchamiając języka Visual Basic dla kodu Applications (VBA).

Za pomocą programu Excel na kilka sposobów tworzenia formularzy drukowanych i w trybie online.

Typy formularzy programu Excel

Grupuje powiązane kontrolki w jedną graficzną jednostkę o kształcie prostokąta z opcjonalną etykietą. Zazwyczaj grupowane są przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość.

Formularz danych

formularz danych zapewnia prosty sposób wprowadzania lub wyświetlania jednego pełnego wiersza informacji w zakresie lub w tabeli bez konieczności przewijania w poziomie. W przypadku używania tylu kolumn danych, że nie można ich wyświetlić na ekranie, wprowadzanie danych za pomocą formularza danych może okazać się łatwiejsze niż przez przechodzenie od kolumny do kolumny. Formularza danych należy używać, gdy prosty formularz pól tekstowych z nagłówkami kolumn w roli etykiet jest wystarczający, a zaawansowane lub niestandardowe funkcje formularza, takie jak pole listy czy przycisk pokrętła, nie są potrzebne.

Przykład typowego formularza danych Program Microsoft Excel może automatycznie generować wbudowanego formularza danych dla zakres lub tabela. W formularzu danych są wyświetlane wszystkie nagłówki kolumn jako etykiety w oknie dialogowym pojedynczy. Każda etykieta ma przylegające puste pole tekstowe w którym można wprowadzać dane dla każdej kolumny, maksymalnie 32 kolumn. W formularzu danych, możesz wprowadzić nowe wiersze, Znajdź wierszy przechodząc lub (w oparciu o zawartość komórki) wiersze aktualizowania i usuwania wierszy. Jeśli komórka zawiera formuła, wynik formuły jest wyświetlany w formularzu danych, ale nie można zmienić formułę za pomocą formularza danych.

Umożliwia włączanie i wyłączanie wartości wskazującej alternatywne opcje mające określone znaczenie. W arkuszu lub w polu grupy można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru. Pole wyboru może znajdować się w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym).

Arkusz jest typu formularza, który umożliwia wprowadzania i przeglądania danych w siatce, a istnieje kilka funkcji sterowania już wbudowana w arkuszach programu Excel, takich jak komentarze i sprawdzanie poprawności danych. Komórki przypominają pola tekstowe, w tym można wprowadzać i formatować je na różne sposoby. Są często używane jako etykiety i dopasowywanie wysokość i szerokość komórki i scalanie komórek, można utworzyć arkusz działają jak formularz wprowadzania danych prosty. Inne funkcje sterowania przypominających, takie jak komentarze do komórek, hiperłącza, obrazy tła, sprawdzanie poprawności danych, warunkowe formatowanie, osadzone wykresy, a Autofiltru można utworzyć arkusz działają jak formularzy.

Ponieważ kontrolki i obiekty są przechowywane w obszarze roboczym rysunku, można wyświetlić lub wyświetlanie kontrolki i obiekty razem z pakietem skojarzony tekst niezależny granic kolumn i wierszy bez zmieniania układu siatki lub tabelę danych w arkuszu. W większości przypadków, wiele z tych formantów mogą być również połączone z komórek w arkuszu i nie wymagają kod języka VBA w celu ułatwienia ich pracy. Można ustawić właściwości, które określają, czy formant pojawia się swobodnie lub przenosi i zmienia rozmiar razem z komórką. Na przykład może być polem wyboru, który chcesz przenieść wraz z jej komórek źródłowych, gdy jest sortowany zakres. Jednak jeśli pole listy, które chcesz zachować w określonym miejscu przez cały czas możesz prawdopodobnie nie ma być przenoszenie wraz z jej komórek źródłowych.

Program Excel zawiera dwa typy formantów: formularz kontrolek i kontrolki ActiveX. Oprócz tych zestawów kontrolek można również dodać obiekty z narzędzia do rysowania, takich jak Autokształty, WordArt, grafiki SmartArt lub pól tekstowych.

W poniższej sekcji opisano te kontrolki i obiekty rysunkowe oraz również wyjaśniono, jak pracować z te kontrolki i obiekty bardziej szczegółowo.

Jest w nim wyświetlana lista zawierająca jeden lub więcej elementów tekstowych, z których może wybierać użytkownik. Pola listy należy używać w celu wyświetlania wielu opcji do wyboru, które różnią się liczbą lub zawartością. Istnieją trzy typy pól listy:

Pole listy z pojedynczym wyborem umożliwia tylko jeden wybór. W tym przypadku pole listy przypomina grupę przycisków opcji, z tą różnicą, że pole listy umożliwia wyświetlenie dużej liczby elementów na mniejszym obszarze.

Używanie kontrolek formularzy, umożliwia łatwe odwołanie i Praca z danymi komórki bez użycia kodu VBA i umożliwia dodawanie kontrolek do arkuszy wykresów. Na przykład po dodaniu formant pola listy do arkusza i łączenie go do komórki można zwracać wartość liczbową dla bieżące położenie zaznaczonego elementu w kontrolce. Następnie służy tej wartości liczbowe w połączeniu z funkcją INDEKSU do wybierania różnych elementów z listy.

Pole listy rozszerzonego wyboru umożliwia jeden wybór, ciągłe wybory oraz nieciągłe (lub rozłączne) wybory.

Jednak tych kontrolek nie można dodawać do formularzy użytkownika, używać do sterowania zdarzeniami lub modyfikować w celu uruchamiania skryptów sieci Web na stronach sieci Web.

Podsumowanie kontrolek formularza

Wyświetla listę dodatkowych kontrolek ActiveX dostępnych na komputerze użytkownika, takich jak kontrolka kalendarza w wersji 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player, które można dodać do formularza niestandardowego. W tym oknie dialogowym można także zarejestrować kontrolkę niestandardową.

Przykład

Obraz przycisku

Przykładowa etykieta (kontrolka formularza)

Zwiększa lub zmniejsza wartość, taką jak przyrost liczby, godzina lub data. Aby zwiększyć wartość, należy kliknąć strzałkę w górę; aby zmniejszyć wartość, należy kliknąć strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Na komputerze znajduje się również wiele kontrolek ActiveX zainstalowanych przez program Excel i inne programy, takich jak kontrolka kalendarza w wersji 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player.

Przykładowa kontrolka pola grupy z paska narzędzi formularzy

Grupy powiązanych kontrolek w jednej grupie w prostokąt z opcjonalną etykietę. Zazwyczaj są zgrupowane przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość.

Obraz przycisku

Przykładowy przycisk paska narzędzi (kontrolka formularza)

Po kliknięciu przez użytkownika uruchamia makro, które wykonuje określoną akcję. Ten przycisk jest także nazywany przyciskiem polecenia.

Obraz przycisku

Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia kontrolek w celu określenia właściwości lub przeprowadzenia dodatkowych dopasowań.

Przykładowa kontrolka pola wyboru z paska narzędzi formularzy

Włącza lub wyłącza wartość, która wskazuje przeciwne i mapy wyborem. Możesz wybrać więcej niż jedno pole wyboru w arkuszu lub w polu grupy. Pole wyboru może mieć jeden z trzech stanów: zaznaczonego (włączone), wyczyszczone (wyłączone), a mieszane, co oznacza kombinacja na oraz wyłączanie Stany (tak jak wiele zaznaczeń).

Obraz przycisku

Aby wyświetlić odpowiednie menu skrótów dla kontrolki formularza typu pole grupy, należy zaznaczyć obwód pola grupy, a nie jego wnętrze.

Przykładowa kontrolka przycisku opcji z paska narzędzi formularzy

Umożliwia wybór jednej ograniczony zestaw wzajemnie wykluczających się opcji; przycisk opcji zazwyczaj znajduje się w polu grupy lub ramki. Przycisk opcji może mieć jeden z trzech stanów: zaznaczonego (włączone), wyczyszczone (wyłączone), a mieszane, co oznacza kombinacja na oraz wyłączanie Stany (tak jak wiele zaznaczeń). Przycisk opcji jest także nazywane przycisk opcji.

Obraz przycisku

Dodaj kontrolki ActiveX.

Przykładowe pole listy (kontrolka formularza)

Napisz procedury obsługi zdarzeń dla kontrolek ActiveX.

 • Posługując się formularzami użytkownika, można także korzystać z zaawansowanych funkcji formularzy. Na przykład można programowo dodać osobny przycisk opcji dla każdej litery alfabetu lub osobne pole wyboru dla każdego elementu na długiej liście dat i liczb.

 • Pole listy rozszerzonego wyboru umożliwia jeden wybór, ciągłe wybory oraz nieciągłe (lub rozłączne) wybory.

 • Pole listy rozszerzonego wyboru umożliwia jeden wybór, ciągłe wybory oraz nieciągłe (lub rozłączne) wybory.

Obraz przycisku

Pole listy rozwijanej będące połączeniem pola tekstowego z polem listy. Pole kombi jest bardziej zwarte niż pole listy, ale wyświetlenie listy elementów wymaga kliknięcia strzałki w dół. Pole kombi pozwala użytkownikowi wpisać określoną pozycję lub wybrać jeden element z listy. Ta kontrolka wyświetla bieżącą wartość w polu tekstowym, niezależnie od sposobu wprowadzenia wartości.

Przykładowe pole kombi (kontrolka formularza)

Łączy pola tekstowego z polem listy, aby utworzyć pole listy rozwijanej. Pole kombi jest bardziej zwarty niż pola listy, ale wymaga użytkownikowi kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić listę elementów. Używanie pola kombi, aby umożliwić użytkownikowi wpisu wpisz lub wybierz tylko jeden element z listy. Kontrolka Wyświetla bieżącą wartość w polu tekstowym, niezależnie od tego, jak wprowadzić tę wartość.

Obraz przycisku

Przykładowa kontrolka paska przewijania z paska narzędzi formularzy

Zwiększa lub zmniejsza wartość, taką jak przyrost liczby, godzina lub data. Aby zwiększyć wartość, należy kliknąć strzałkę w górę; aby zmniejszyć wartość, należy kliknąć strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Przykładowa kontrolka pokrętła z paska narzędzi formularzy

Zwiększana lub zmniejszana wartość, taka jak liczba przyrostu, godziny i daty. Aby zwiększyć wartość, kliknij strzałkę w górę; Aby zmniejszyć wartość, kliknij strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownik może też wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzone komórki lub pola tekstowego.

Uwaga: Następujące formanty są niedostępne w skoroszytach Office Excel 2007. Formanty te mogą być używane w programie Excel w wersji 5.0 arkusze okien dialogowych tylko.

Wyświetla listę dodatkowych kontrolek ActiveX dostępnych na komputerze użytkownika, takich jak kontrolka kalendarza w wersji 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player, które można dodać do formularza niestandardowego. W tym oknie dialogowym można także zarejestrować kontrolkę niestandardową.

Obraz przycisku Pole tekstowe

Obraz przycisku Lista kombi — Edytuj

Obraz przycisku Kombi rozwijane - Edytuj

Obraz przycisku Uruchom okno dialogowe

Kontrolki ActiveX

Formanty ActiveX można używać w formularzach arkuszy, z lub bez użycia kodu VBA oraz formularzy użytkownika VBA. Zazwyczaj formanty ActiveX gdy potrzebujesz bardziej elastyczne wymagania niż oferowane przez kontrolki formularza. Formanty ActiveX mają rozległa właściwości, które można dostosować jego wygląd, zachowanie, czcionki i inne cechy.

Można też sterować różnymi zdarzeniami, które mają miejsce podczas interakcji z kontrolką. Na przykład można wykonywać różne akcje w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika w kontrolce typu pole listy lub można utworzyć kwerendę bazy danych w celu ponownego wypełnienia elementami pola kombi po kliknięciu przycisku. Można również pisać makra odpowiadające na zdarzenia skojarzone z kontrolkami ActiveX. Gdy użytkownik formularza wchodzi w interakcję z kontrolką, jest uruchamiany kod VBA w celu przetworzenia wszystkich zdarzeń, które występują dla tej kontrolki.

Na komputerze znajduje się również wiele kontrolek ActiveX zainstalowanych przez program Excel i innych programach, takich jak kalendarz sterowania 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player.

Ważne: Nie wszystkie formanty ActiveX mogą być używane bezpośrednio w arkuszach; Niektóre może służyć tylko w języku Visual Basic do formularzy użytkownika Applications (VBA). Próba dodać dowolny z tych określonego formantów ActiveX w arkuszu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat "Nie można wstawić obiektu".

Jednak kontrolki ActiveX nie można dodać do arkuszy wykresów w interfejsie użytkownika lub arkusze makr XLM. Nie można też przypisać makra uruchamianego bezpośrednio z formantu ActiveX taki sam sposób, które można z kontrolki formularza.

Podsumowanie kontrolek ActiveX

Wyświetla listę dodatkowych kontrolek ActiveX dostępnych na komputerze użytkownika, takich jak kontrolka kalendarza w wersji 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player, które można dodać do formularza niestandardowego. W tym oknie dialogowym można także zarejestrować kontrolkę niestandardową.

Praca z kontrolkami i obiektami w formularzu arkusza

Po dodaniu do formularza arkusza kontrolek formularzy i kontrolek ActiveX można dostosowywać kontrolki i zmieniać ich rozmieszczenie na wiele sposobów, aby utworzyć dobrze zaprojektowany i przyjazny dla użytkownika formularz. Typowe zadania to:

Obraz przycisku

Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia kontrolek w celu określenia właściwości lub przeprowadzenia dodatkowych dopasowań.

Przykładowa kontrolka pola wyboru (kontrolka ActiveX)

Grupowanie, kopiowanie, przenoszenie i wyrównywanie kontrolek w celu zorganizowania układu formularza arkusza.

Obraz przycisku

Pozycjonowanie lub zmienianie rozmiaru kontrolki z komórką.

Przykładowe pole tekstowe (kontrolka ActiveX)

Umożliwia w polu prostokątne, wyświetlanie, wpisz lub Edytuj tekst lub dane powiązane z komórką. Pole tekstowe można także pola tekst statyczny, przedstawiającego informacje tylko do odczytu.

Obraz przycisku

Formularz arkusza można zaprojektować z liniami siatki komórek w tle lub bez nich. Na przykład można wyłączyć linie siatki, a następnie sformatować wszystkie komórki, stosując ten sam kolor lub deseń, a nawet użyć obrazu jako tła arkusza. Aby ukryć lub pokazać linie siatki, na karcie Widok w grupie Pokazywanie należy zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Linie siatki.

Przykładowy przycisk polecenia (kontrolka ActiveX)

Po kliknięciu przez użytkownika uruchamia makro, które wykonuje określoną akcję. Ten przycisk jest także nazywany przyciskiem polecenia.

Obraz przycisku

Aby wyświetlić odpowiednie menu skrótów dla kontrolki formularza typu pole grupy, należy zaznaczyć obwód pola grupy, a nie jego wnętrze.

Przykładowa kontrolka przycisku opcji (kontrolka ActiveX)

Umożliwia wybór jednej ograniczony zestaw wzajemnie wykluczających się opcji, zazwyczaj zawarte w polu grupy lub ramki. Przycisk opcji może mieć jeden z trzech stanów: zaznaczonego (włączone), wyczyszczone (wyłączone), a mieszane, co oznacza kombinacja na oraz wyłączanie Stany (tak jak wiele zaznaczeń). Przycisk opcji jest także nazywane przycisk opcji.

Obraz przycisku

Dodaj kontrolki ActiveX.

Przykładowe pole listy (kontrolka ActiveX)

Napisz procedury obsługi zdarzeń dla kontrolek ActiveX.

 • Posługując się formularzami użytkownika, można także korzystać z zaawansowanych funkcji formularzy. Na przykład można programowo dodać osobny przycisk opcji dla każdej litery alfabetu lub osobne pole wyboru dla każdego elementu na długiej liście dat i liczb.

 • Pole listy wielokrotnego wyboru umożliwia jeden wybór bądź ciągłe (przylegające) wybory.

 • Pole listy rozszerzonego wyboru umożliwia jeden wybór, ciągłe wybory oraz nieciągłe (lub rozłączne) wybory.

Obraz przycisku

Pole listy rozwijanej będące połączeniem pola tekstowego z polem listy. Pole kombi jest bardziej zwarte niż pole listy, ale wyświetlenie listy elementów wymaga kliknięcia strzałki w dół. Pole kombi pozwala użytkownikowi wpisać określoną pozycję lub wybrać jeden element z listy. Ta kontrolka wyświetla bieżącą wartość w polu tekstowym, niezależnie od sposobu wprowadzenia wartości.

Przykładowe pole kombi (kontrolka ActiveX)

Łączy pola tekstowego z polem listy, aby utworzyć pole listy rozwijanej. Pole kombi jest bardziej zwarty niż pola listy, ale wymaga użytkownikowi kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić listę elementów. Za pomocą Zezwalaj użytkownikom na obu typów wpis lub wybierz tylko jeden element z listy. Kontrolka Wyświetla bieżącą wartość w polu tekstowym, niezależnie od tego, jak wprowadzić tę wartość.

Obraz przycisku

Przycisk przełączania

Przykładowy przycisk przełączania (kontrolka ActiveX)

Wskazuje stanu, takie jak tak/nie, lub w trybie, takie jak włączać/wyłączone. Przycisk alternatywne między stan włączone i wyłączone po kliknięciu.

Obraz przycisku

Przykładowy przycisk pokrętła (kontrolka ActiveX)

Zwiększana lub zmniejszana wartość, taka jak liczba przyrostu, godziny i daty. Aby zwiększyć wartość, kliknij strzałkę w górę; Aby zmniejszyć wartość, kliknij strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownika można również wpisać wartość tekstową w skojarzone komórki lub pola tekstowego.

Obraz przycisku

Przykładowy pasek przewijania (kontrolka ActiveX)

Zwiększa lub zmniejsza wartość, taką jak przyrost liczby, godzina lub data. Aby zwiększyć wartość, należy kliknąć strzałkę w górę; aby zmniejszyć wartość, należy kliknąć strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Etykieta

Przykładowa etykieta (kontrolka ActiveX)

Określa przeznaczenie komórki lub pola tekstowego, zawiera tekst opisu (taki jak tytuły, podpisy i obrazy) lub krótkie instrukcje.

Obraz przycisku

Obraz

Przykładowy obraz (kontrolka ActiveX)

Umożliwia osadzenie obrazu, takich jak mapa bitowa, JPEG lub GIF.

Kontrolka ramki

Przykładowe pole grupy (kontrolka ActiveX)

Obiekt prostokątny z opcjonalną etykietę, że grupy powiązanych kontrolek w jednej grupie. Zazwyczaj przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość są pogrupowane w kontrolki ramki.

Uwaga: Kontrolka ramki ActiveX nie jest dostępna w sekcji Formantów ActiveX polecenie Wstaw. Jednak możesz dodać kontrolki w oknie dialogowym Więcej formantów , wybierając pozycję Microsoft Forms 2.0 Frame.

Obraz przycisku

Więcej kontrolek

Wyświetla listę dodatkowych formantów ActiveX na komputerze, które można dodać do formularza niestandardowego, takich jak kalendarz sterowania 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player. Można także zarejestrować formant niestandardowy, w tym oknie dialogowym.

Narzędzie obiektów rysunkowych

Przykłady kształtów Można także dołączyć grafiki SmartArt, kształty, obiektu WordArt i pola tekstowe na formularzu. Można zmienić rozmiar, obracanie, przerzucanie, kolorów i łączenie tych obiektów, aby utworzyć bardziej złożone kształty. Podczas wpisywania tekstu bezpośrednio w obiekcie pole kształtu lub tekstu tekst stanie się częścią tego obiektu — Jeśli obracanie lub przerzucanie obiektu, tekst obrócony lub przerzucony z nim. W przeciwieństwie do kontrolki ActiveX można przypisać różne atrybutów, takich jak rozmiar czcionki i stylu czcionki do pojedynczych wyrazów i znaków w obiekcie. Możesz również przypisywanie makr i dodawanie hiperłączy do tych obiektów. Można nawet łącze tekstu w obiekcie pole kształtu lub tekstu w komórce arkusza i dynamiczne wyświetlanie zaktualizowane wartości w tych obiektów.

Praca z kontrolkami i obiektami w formularzu arkusza

Po dodaniu do formularza arkusza formularzy i ActiveX, zazwyczaj chcesz precyzyjnie dostosować i zmienić rozmieszczenie kontrolek na różne sposoby tworzenia dobrze zaprojektowany formularz przyjazny użytkownika. Typowe zadania są następujące:

 • Sterowanie wyświetlaniem linii siatki podczas pracy z kontrolkami i określanie, czy mają być wyświetlane linie siatki użytkownikowi w końcowym formularzu arkusza.

 • Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia kontrolek w celu określenia właściwości lub przeprowadzenia dodatkowych dopasowań.

 • Edytowanie tekstu w kontrolce, jak na przykład w podpisie lub etykiecie.

 • Grupowanie, kopiowanie, przenoszenie i wyrównywanie kontrolek w celu zorganizowania układu formularza arkusza.

 • Zmienianie rozmiaru i formatowanie kontrolek w celu uzyskania odpowiedniego wyglądu, który ma.

 • Pozycjonowanie lub zmienianie rozmiaru kontrolki z komórką.

 • Ochrona kontrolek i połączonych komórek zgodnie z określonych danych potrzebami dotyczącymi ochrony.

 • Włączanie i wyłączanie możliwości drukowania kontrolek podczas drukowania formularza arkusza.

 • Usuwanie nieużywanych kontrolek.

Można zaprojektować formularz arkusza z lub bez linii siatki komórek w tle. Na przykład można wyłączyć linie siatki komórek, a następnie formatowanie wszystkich komórek przy użyciu tego samego koloru lub deseniu lub nawet używanie obrazu jako tła arkusza. Aby ukryć lub wyświetlić linie siatki, na karcie Widok w grupie Pokazywanie/ukrywanie wyczyść lub zaznacz pole wyboru linie siatki.

Określanie typu kontrolki znajdującej się w arkuszu

Ponieważ nie istnieją trzy różne typy kontrolki i obiekty, które można modyfikować jednoznacznie, można może nie ustalić, jakiego typu formant jest po prostu, wyświetlając jego. Aby określić typ formantu (formularza lub ActiveX), wybierz pozycję i kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, a następnie Wyświetl menu skrótów:

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Właściwości, kontrolka jest kontrolką ActiveX i jest włączony tryb projektowania.

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Przypisz makro, kontrolka jest (formant formularza).

  Porada: Aby wyświetlić menu skrótów poprawne pole grupy (formant formularza), upewnij się, wybierz pozycję obwód kształtu, a nie wewnątrz pola grupy.

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Edytuj tekst, obiekt jest obiektem rysunkowym.

Formularze użytkownika języka VBA

Aby zapewnić maksymalną elastyczność możesz utworzyć formularze użytkownika, które są niestandardowych okien dialogowych, obejmujące jeden lub więcej formantów ActiveX. Możesz udostępnić formularze użytkownika z kod języka VBA, które są tworzone w Edytorze Visual Basic. Czynności wysokiego poziomu dotyczące tworzenia UserForm są następujące:

 1. Wstawianie UserForm do swojego skoroszytu projekt VBA:. Masz dostęp do skoroszytu projekt VBA: pierwszego wyświetlając Edytor Visual Basic (naciśnij klawisze ALT + F11), a następnie w menu Wstaw klikając UserForm.

 2. Napisz procedurę wyświetlającą.

 3. Dodaj kontrolki ActiveX.

 4. Zmodyfikuj właściwości kontrolek ActiveX.

 5. Napisz procedury obsługi zdarzeń dla kontrolek ActiveX.

Za pomocą formularzy użytkownika, mogą również korzystać funkcji zaawansowanych formularzy. Na przykład programowy można dodać przycisk opcji oddzielnego dla każdej litery alfabetu lub możesz dodać pola wyboru dla każdego elementu na liście dużych dat i liczb.

Przed utworzeniem formularza użytkownika warto rozważyć użycie wbudowanych okien dialogowych programu Excel, które mogą zaspokoić potrzeby użytkownika. Te wbudowane okna dialogowe to między innymi funkcje InputBox oraz MsgBox języka VBA, metody InputBox, GetOpenFilename i GetSaveAsFilename programu Excel oraz obiekt okien dialogowych (Dialogs) obiektu Application, który zawiera wszystkie wbudowane okna dialogowe programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum deweloperów programu Microsoft Office Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×