Określanie sposobu wyświetlania danych za pomocą wstępnie zdefiniowanych formatów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Office Access 2007 zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych opcji formatowania, które umożliwiają ulepszenie sposobu wyświetlania danych w tabeli lub formularzu. W tym artykule opisano wstępnie zdefiniowane formaty dostępne do wyboru oraz wyjaśniono, jak je stosować.

Wstępnie zdefiniowany format, który można wybrać, zależy od tego, jaki typ danych został wybrany dla pola. Należy pamiętać, że zastosowana właściwość formatu wpłynie tylko na sposób wyświetlania danych, a nie na sposób, w jaki program Access przechowuje dane źródłowe w tabelach. Na przykład jeśli dla typu danych Waluta zostanie wybrany format powodujący wyświetlanie tylko dwóch miejsc dziesiętnych, a źródło danych zawiera cztery miejsca dziesiętne, będzie wyświetlana wartość zaokrąglona, podczas gdy rzeczywiste wartości w tabeli będą mogły się różnić.

Ponieważ program Access ma domyślny format dla każdego typu danych, zmiana formatowania może być konieczna tylko wtedy, gdy użytkownik chce zmienić domyślny sposób wyświetlania. Zastosowanie określonego formatu może być przydatne, gdy dane mają być wyświetlane z pewnymi dodatkowymi szczegółami. Na przykład aby w tabeli zamówień zakupu wskazać, że produkt jest dostępny tylko w opakowaniach zbiorczych, można zastosować format niestandardowy, w którym po wprowadzeniu ilości w tym polu będzie wyświetlany skrót & op.. Wyświetlanie jednostki, w której jest podawana ilość (np. op.), pomaga uniknąć niejasności co do zamawianej ilości.

Dodawanie ciągu tekstowego jako formatu wyświetlania dla pola

Uwaga: Podczas stosowania opcji formatowania ustawienia regionalne systemu Microsoft Windows także mają wpływ na sposób wyświetlania danych liczbowych, walutowych oraz daty/godziny. System Windows obsługuje wiele języków oraz formatów walutowych i formatów daty/godziny stosowanych w krajach/regionach, w których są używane poszczególne języki. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach regionalnych systemu Windows, zobacz Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows w celu modyfikowania wyglądu niektórych typów danych.

W programie Access znajdują się wstępnie zdefiniowane opcje formatowania dla wielu typów danych. W przypadku typów danych, dla których nie jest dostępne żadne wstępnie zdefiniowane formatowanie, można określić format niestandardowy, wprowadzając zestawy znaków literałowych i symboli zastępczych.

Teraz przyjrzymy się dostępnym wstępnie zdefiniowanym formatom i sposobowi ich stosowania.

Wybieranie wstępnie zdefiniowanego formatu

Wybieranie formatu dla typów danych Liczba i Waluta

Jeśli dla pola lub kontrolki wyświetlającej wartość liczbową lub walutową nie zostanie wybrana określona właściwość formatu, program Access będzie wyświetlał wartości liczbowe w formacie Liczba ogólna, a wartości walutowe w formacie Waluta.

Poniższa tabela zawiera listę i opis wstępnie zdefiniowanych formatów dostępnych dla danych typu Liczba i Waluta.

Format

O pis

Przykład

Liczba ogólna

(Domyślny) Liczba jest wyświetlana w postaci, w jakiej została wprowadzona. Można wyświetlać do 11 cyfr po lewej lub prawej stronie symbolu dziesiętnego. Jeśli liczba zawiera więcej niż 11 cyfr lub jeśli formant jest zbyt wąski, aby wyświetlić wszystkie cyfry, program Access zaokrągli liczbę. W przypadku bardzo dużych lub bardzo małych liczb (powyżej 10 cyfr po lewej lub prawej stronie symbolu dziesiętnego) program Access użyje notacji naukowej.

123,456

Waluta

Powoduje zastosowanie symbolu i formatu waluty określonych w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

123 456 zł

Euro

Powoduje zastosowanie symbolu euro () do danych liczbowych. W pozostałych przypadkach zostanie użyty symbol waluty określony w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

123 456,78 €

Stały

Liczby są wyświetlane bez separatorów tysięcy, z dwoma miejscami dziesiętnymi. Jeśli wartość w polu składa się z więcej niż dwóch miejsc dziesiętnych, program Access zaokrągli liczbę w dół.

1234,56

Standard

Liczby są wyświetlane z separatorami tysięcy oraz z dwoma miejscami dziesiętnymi. Jeśli wartość w polu składa się z więcej niż dwóch miejsc dziesiętnych, program Access zaokrągli liczbę w dół do dwóch miejsc dziesiętnych.

1 234,56

Procent

Liczby są wyświetlane jako wartości procentowe z dwoma miejscami dziesiętnymi oraz znakiem procentu na końcu. Jeśli wartość źródłowa składa się z więcej niż czterech miejsc dziesiętnych, program Access zaokrągli tę wartość w dół.

123,50%

Naukowy

Liczby są wyświetlane w notacji naukowej (wykładniczej).

1,23E+04

Wybieranie formatu dla danych typu Data/Godzina

Może być konieczne wybranie określonego formatu w celu sterowania sposobem wyświetlania wartości daty i godziny. Jeśli na przykład dane w polu lub kontrolce mają typ typ danych Data/Godzina i zostanie wybrana opcja formatu Data krótka, to data może być wyświetlana jako 2007-08-24. Jeśli natomiast zostanie wybrany format Data długa, to ta sama data może mieć postać środa, 24 sierpnia 2007.

Jeśli dla typu danych Data/Godzina nie zostanie określone ustawienie właściwości Format, program Access będzie wyświetlał wartości daty i godziny w formacie Data ogólna.

Poniższa tabela zawiera listę i opis sześciu wstępnie zdefiniowanych formatów, które można wybrać dla danych typu Data/Godzina.

Format

Opis

Przykład

Data ogólna

(Domyślny) Wartości daty są wyświetlane jako liczby, a wartości godziny jako godziny, minuty i sekundy wraz z oznaczeniami AM (przed południem) i PM (po południu). Dla obu tych typów wartości program Access używa separatorów daty i godziny określonych w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Jeśli dana wartość nie zawiera składnika godziny, program Access wyświetla tylko datę. Jeśli dana wartość nie zawiera składnika daty, program Access wyświetla tylko godzinę.

2006-08-29 10:10:42

Data długa

Wyświetlane są tylko wartości daty zgodnie z formatem Data długa określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

poniedziałek, 29 sierpnia 2006

Data średnia

Data jest wyświetlana w formacie dd/mmm/rrrr, ale jest używany separator daty określony w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

29-sie-2006
29-sie-2006

Data krótka

Wartości daty są wyświetlane w formacie Data krótka określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

2005-08-29
2006-08-29

Godzina długa

Wyświetlane są godziny, minuty i sekundy wraz z oznaczeniami AM (przed południem) i PM (po południu). Program Access używa separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows dla godziny.

10:10:42

Godzina średnia

Wyświetlane są godziny i minuty wraz z oznaczeniami AM (przed południem) i PM (po południu). Program Access używa separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows dla godziny.

10:10

Godzina krótka

Wyświetlane są tylko godziny i minuty. Program Access używa separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows dla godziny.

10:10

Wybieranie formatu dla danych typu Tak/Nie

W celu wyświetlania wartości dla danych typu Tak/Nie można wybrać jeden z trzech wstępnie zdefiniowanych formatów. Można również rozważyć wyświetlanie wartości Tak/Nie przy użyciu pól wyboru lub przycisków opcji zamiast pola tekstowego.

Format

Opis

Tak/Nie

(Domyślny) Zero jest wyświetlane jako Nie, a wartości inne niż 0 jako Tak.

Prawda/Fałsz

Zero jest wyświetlane jako Fałsz, a wartości inne niż 0 jako Prawda.

Wł/Wył

Zero jest wyświetlane jako Wył, a wartości inne niż 0 jako Wł.

Można również zastosować formaty niestandardowe, na przykład używając niestandardowych wyrazów lub fraz, zamiast wartości Tak/Nie, a nawet stosując różne kolory dla wartości przez określenie ciągu.

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego formatu

Przed zastosowaniem formatu do pola lub kontrolki należy pamiętać, że formatowanie wpływa tylko na wygląd danych, a nie na sposób, w jaki program Access przechowuje dane, oraz że ustawienia regionalne systemu Windows mogą częściowo lub całkowicie sterować sposobem wyświetlania wartości.

Aby zastosować wstępnie zdefiniowany format, wykonaj następujące czynności:

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Kliknij pole, które chcesz sformatować, a następnie na karcie Ogólne kliknij komórkę obok pozycji Format.

  3. Kliknij strzałkę i wybierz format z listy.

    Zostanie wyświetlony tag inteligentny Opcje aktualizacji właściwości Obraz przycisku .

    Uwaga: Jeśli lista formatów jest pusta, dla danych określonego typu nie ma żadnych wstępnie zdefiniowanych formatów, a program Access stosuje domyślny format dla tego typu danych.

  4. Kliknięcie tagu inteligentnego Opcje aktualizacji właściwości umożliwia zaktualizowanie formatu w każdym miejscu bazy danych, gdzie zostało użyte wybrane pole (np. w formancie formularza), lub zmianę formatu wyłącznie w tabeli.

  5. Zapisz zmiany.

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego formatu do pola Liczba

Uwaga:  Po zastosowaniu formatu do pola tabeli program Access użyje tego formatu w każdym formancie formularza lub raportu, który zostanie powiązany (połączony) z tym polem.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×