Przejdź do głównej zawartości

Określanie, kiedy mają być aktualizowane odwołania zewnętrzne (łącza)

Podczas tworzenia odwołań zewnętrznych do innych skoroszytów (nazywanych też linkami) można kontrolować, czy i kiedy są aktualizowane. Jest to ważne, ponieważ w przypadku zmiany wartości połączonej komórki przez inną osobę program Excel nie zaktualizuje linku i nie wyświetli nowej wartości, chyba że poinformuje o tym.

Skoroszyt zawierający linki jest nazywany skoroszytem docelowym , a skoroszyt, z którym jest on połączony, nazywa się skoroszytem źródłowym . Możesz połączyć wiele skoroszytów źródłowych z jednym skoroszytem docelowym.

Skoroszyt zawierający łącza

1. skoroszyt docelowy zawiera odwołanie zewnętrzne (link).

2. odwołanie zewnętrzne (lub łącze) to odwołanie do komórki lub zakresu w skoroszycie źródłowym.

3. skoroszyt Yródłowy zawiera połączoną komórkę lub zakres oraz rzeczywistą wartość, która jest zwracana do skoroszytu docelowego.

Uwaga: Gdy nie ma ograniczeń liczby skoroszytów, do których można utworzyć łącze, zwykle warto utworzyć link do możliwie najmniejszej liczby. W przeciwnym razie można napotkać problemy z wydajnością przy przeliczaniu formuł. Można także łączyć się z innymi skoroszytami, jeśli każdy z nich działa jako źródło i miejsce docelowe, ale może to utrudnić i utrudniać zarządzanie.

Po otwarciu skoroszytu źródłowego i docelowego na tym samym komputerze linki są aktualizowane automatycznie. Jeśli zostanie otwarty skoroszyt docelowy, a skoroszyt źródłowy będzie zamknięty, na pasku zaufania może zostać wyświetlony alert z pytaniem o aktualizację linków. Można określić, czy alert ma być wyświetlany na pasku zaufania oraz czy mają być aktualizowane wszystkie linki, gdy alert nie będzie wyświetlany. Możesz również zaktualizować tylko niektóre linki, jeśli skoroszyt zawiera więcej niż jeden link.

W poniższych sekcjach opisano najbardziej typowe opcje zarządzania wyświetlaniem sposobu aktualizowania linków.

 1. Zamknij wszystkie skoroszyty źródłowe. Jeśli jeden skoroszyt źródłowy jest otwarty, a inne są zamknięte, aktualizacje nie będą jednolite.

 2. Otwórz skoroszyt docelowy.

 3. Aby zaktualizować linki, na pasku zaufania kliknij pozycję Aktualizuj. Zamknij pasek zaufania, jeśli nie chcesz aktualizować linków (Poszukaj znaku X po prawej stronie).

 1. Otwórz skoroszyt zawierający linki.

 2. Przejdź do > zapytań dotyczących danych& połączeń > Edytuj linki.

  Połączenia danych

 3. Na liście Źródło kliknij obiekt połączony, który chcesz zaktualizować.

  Możesz wybrać poszczególne skoroszyty, naciskając klawisze CTRL +A, lub wszystkie z nich, naciskając klawisze Ctrl + A.

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj wartości.

  Okno dialogowe Edytowanie linków programu Excel z danych > kwerendach & połączenia > edytowanie linków

 1. Znajdź skoroszyt, którego chcesz użyć jako nowego źródła odwołania zewnętrznego, i zanotuj jego lokalizację.

 2. W skoroszycie docelowym zaznacz komórkę zawierającą odwołanie zewnętrzne, które chcesz zmienić.

 3. W Obraz przycisku pasek formuły Odszukaj odwołanie do innego skoroszytu, takie jak C:\Reports\ [Budżet. xlsx], i Zastąp to odwołanie lokalizacją nowego skoroszytu źródłowego.

Możesz określić, czy łącza w tym skoroszycie będą aktualizowane podczas otwierania pliku zgodnie z ustawieniami użytkownika, które nie są aktualizowane podczas otwierania pliku, czy są automatycznie aktualizowane bez monitowania użytkownika.

Ostrzeżenie: Ta opcja ma wpływ na wszystkich użytkowników skoroszytu. Jeśli zostanie wybrana opcja nieaktualizowania linków i niewyświetlania monitów, użytkownicy skoroszytu nie będą informowani o tym, że dane są nieaktualne.

 1. Przejdź do > zapytań dotyczących danych& połączeń > Edytuj linki.

 2. Kliknij pozycję Monit podczas uruchamiania.

 3. Wybierz jedną z trzech następujących opcji:

 • Umożliwianie użytkownikom wyboru wyświetlania alertu lub nie

 • Nie wyświetlaj alertu i nie Aktualizuj automatycznych linków

 • Nie wyświetlaj alertu i Aktualizuj linki.

Uwagi: 

 • Opcje automatycznego i ręcznego aktualizowania — linki formuł są zawsze ustawione na wartość automatycznie.

 • Nawet jeśli określisz, że program Excel nie powinien pytać o aktualizację linków, nadal będziesz otrzymywać powiadomienia o przerwanych łączach.

Po otwarciu okna dialogowego Edytowanie linków (dane > kwerendach & połączenia > Edytuj linki) użytkownik jest wyposażony w kilka opcji dotyczących rozwiązywania problemów z istniejącymi łączami. Możesz wybrać poszczególne skoroszyty, naciskając klawisze CTRL +A, lub wszystkie z nich, naciskając klawisze Ctrl + A.

Okno dialogowe Edytowanie linków programu Excel z danych > kwerendach & połączenia > edytowanie linków
 • Aktualizowanie wartości

  Spowoduje to zaktualizowanie wszystkich wybranych skoroszytów.

 • Zmienianie źródła

  Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz wskazać istniejące linki do innego źródła. Na przykład może istnieć skoroszyt w poprzednim roku i trzeba wskazać nowy skoroszyt, gdy zaczyna się nowy rok. Wybranie pozycji Zmień źródło spowoduje uruchomienie okna dialogowego Eksploratora plików, w którym można przejść do nowego skoroszytu źródłowego. Jeśli skoroszyt zawiera więcej niż jeden arkusz, zostanie wyświetlony monit o określenie, z którym ma zostać utworzone łącze — wystarczy kliknąć odpowiedni arkusz i kliknąć przycisk OK.

  Uwaga: Możliwe jest wskazanie skoroszytu z powrotem, wybierając go w oknie dialogowym Zmienianie źródła. Spowoduje to połączenie wszystkich linków formuł z oryginalnym połączonym skoroszytem źródłowym.

 • Otwórz źródło

  Spowoduje to otwarcie skoroszytu źródłowego.

 • Przerwij link

  Ważne: Po przerwaniu linku do źródła wszystkie formuły używające tego źródła są konwertowane na ich bieżące wartości. Na przykład link = SUM ([Budżet. xlsx] roczny! C10: C25) zostanie przekonwertowany na sumę wartości w skoroszycie źródłowym. Ponieważ tej akcji nie można odstąpić, warto najpierw zapisać wersję pliku.

  1. Na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij pozycję Edytuj linki.

  2. Na liście Źródło kliknij łącze, które chcesz przerwać.

   Możesz wybrać poszczególne skoroszyty, naciskając klawisze CTRL +A, lub wszystkie z nich, naciskając klawisze Ctrl + A.

  3. Kliknij pozycję Przerwij łącze.

   Uwagi: 

   • Jeśli łącze używa zdefiniowanej nazwy, nazwa nie jest automatycznie usuwana, więc możesz również usunąć tę nazwę.

   • Aby usunąć nazwę:

   • Jeśli używasz zakresu danych zewnętrznych, parametr kwerendy może również używać danych z innego skoroszytu. Możesz wyszukać i usunąć każdy z tych typów linków.

   • Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

   • W kolumnie Nazwa kliknij nazwę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Sprawdzanie stanu

  Spowoduje to wyświetlenie powiadomienia w okienku edytowanie linków, niezależnie od tego, czy połączony skoroszyt jest nadal prawidłowym źródłem. Pole powinno być wyświetlane tak, ale jeśli nie trzeba sprawdzać skoroszytu źródłowego. W wielu przypadkach skoroszyt źródłowy mógł zostać przeniesiony lub usunięty, wycinając link. Jeśli skoroszyt nadal istnieje, możesz ponownie połączyć skoroszyt za pomocą opcji Zmień źródło .

 • Czy mogę zastąpić pojedynczą formułę jej obliczoną wartością?

  Tak. Po zamianie formuły na jej wartość program Excel trwale usunie formułę. Jeśli przypadkowo zastąpi formułę wartością i chcesz przywrócić formułę, kliknij pozycję cofnij Przycisk Cofnij natychmiast po wprowadzeniu lub wklejeniu wartości.

  1. Naciśnij klawisze CTRL + C , aby skopiować formułę.

  2. Naciśnij klawisze ALT + E + S + V , aby wkleić formułę jako wartość, lub przejdź do strony głównej> schowka> Wklej > Wklej wartości.

 • Co zrobić, jeśli nie mam połączenia ze źródłem?

  Kliknij przycisk Nie aktualizuj. Program Excel nie może pobrać aktualizacji ze źródła, z którym nie jest połączony. Źródło może na przykład znajdować się w sieci, z którą może nie być połączenia.

 • Nie chcę, aby bieżące dane zostały zastąpione nowymi danymi

  Kliknij przycisk Nie aktualizuj.

 • Próbuję zaktualizować ostatnią godzinę, ale trwało to zbyt długo

  Kliknij przycisk Nie aktualizuj. Jeśli aktualizowanie danych nie jest konieczne, można zaoszczędzić czas, rezygnując z aktualizacji wszystkich linków. Po otwarciu skoroszytu na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Edytuj łącza, a następnie zaktualizuj tylko linki do potrzebnych źródeł.

 • Inny użytkownik utworzył skoroszyt i nie wiem, Dlaczego widzę ten monit

  Kliknij pozycję nie Aktualizuj, a następnie skontaktuj się z właścicielem skoroszytu. Możesz również sprawdzić, które linki znajdują się w skoroszycie. Na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij pozycję Edytuj linki.

 • Po każdym wyświetleniu monitu odpowiadam na nie

  Można ustawić wybieranie zawsze tej samej odpowiedzi po wyświetleniu monitu podczas uruchamiania i uniknąć ponownego wyświetlania monitu dla danego skoroszytu.

  • Nie monituj w przypadku wszystkich otwieranych skoroszytów i aktualizuj linki automatycznie    

   Ta opcja ma wpływ na wszystkie otwarte skoroszyty na komputerze. Nie ma natomiast wpływu na użytkowników otwierających skoroszyt na innym komputerze.

   1. Przejdź do opcji > plików > Zaawansowane.

   2. W obszarze Ogólne wyczyść pole wyboru Pytaj przy automatycznym aktualizowaniu łączy. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, linki są aktualizowane automatycznie, a alerty nie są wyświetlane.

  • Monituj każdego użytkownika tego skoroszytu w ten sam sposób    

   Ostrzeżenie: Ta opcja ma wpływ na wszystkich użytkowników skoroszytu. Jeśli zdecydujesz się na nieaktualizowanie linków i niewyświetlanie monitów, użytkownicy skoroszytu nie będą informowani o tym, że dane są nieaktualne.

   Przejdź do > zapytań dotyczących danych& połączeń > Edytuj linki > monitu o uruchomienie, a następnie wybierz odpowiednią opcję...

   Uwaga: W dalszym ciągu będziesz otrzymywać powiadomienia o przerwanych linkach.

 • Co zrobić, jeśli używam kwerendy parametrycznej?

  1. Kliknij przycisk Nie aktualizuj.

  2. Zamknij skoroszyt docelowy.

  3. Otwórz skoroszyt źródłowy.

  4. Otwórz skoroszyt docelowy.

  5. Kliknij przycisk Aktualizuj.

  Link do zapytania parametrycznego może być aktualizowany dopiero po otwarciu skoroszytu.

 • Dlaczego nie można wybrać opcji "ręczna" jako opcji aktualizacji dla konkretnego łącza zewnętrznego?

  Łącza formuły są zawsze ustawiane na wartość automatycznie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zwrócić się do eksperta w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc w społeczności odpowiedzilub zasugerować nową funkcję lub udoskonalanie głosu użytkownika programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×