Określanie, czy scentralizowane wdrażanie dodatków jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej organizacji usługi Office 365

Scentralizowane wdrażanie to najbogatsza w funkcje i zalecana w przypadku większości klientów metoda wdrażania dodatków pakietu Office dla użytkowników i grup w organizacji usługi Office 365. Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365, użyj poniższych informacji, aby określić, czy dzierżawa i użytkownicy spełniają wymagania związane z korzystaniem z funkcji scentralizowanego wdrażania.

Może upłynąć do 24 godzin, aż dodatek będzie widoczny u klienta dla wszystkich użytkowników.

Wymagania

Aby korzystać z funkcji scentralizowanego wdrażania dodatków użytkownicy muszą posiadać usługę Exchange Online, aktywne skrzynki pocztowe w tej usłudze oraz usługę Office 365 ProPlus. W szczególności wymagane jest spełnienie następujących wymagań:

 • Użytkownicy muszą korzystać z pakietu Office ProPlus 2016 w następujących systemach operacyjnych:

  • W systemie Windows: pakiet Office — kompilacja 16.0.8067 lub nowsza

  • W systemie Mac: pakiet Office — kompilacja 15.34.17051500 lub nowsza

 • W przypadku programu Outlook muszą oni korzystać z jednej z następujących wersji:

  • 2013 — wersja Szybka instalacja: 15.0.4819.1000 lub nowsza

  • 2013 — wersja MSI: 15.0.4937.1000 lub nowsza*

  • 2016 — wersja Szybka instalacja: 16.0.7726.5702 lub nowsza

  • 2016 — wersja MSI: 16.0.4494.1000 lub nowsza*

  *W wersji MSI programu Outlook dodatki zainstalowane przez administratora są wyświetlane na odpowiedniej wstążce w programie Outlook, ale nie są wyświetlane w sekcji „Moje dodatki”

 • Musi być włączona federacja katalogu w usłudze Azure Active Directory.

 • Użytkownicy muszą logować się w pakiecie Office 2016 przy użyciu Identyfikatora organizacji.

 • W skrzynce pocztowej programu Exchange użytkowników musi być włączona obsługa protokołu OAuth.

W ramach funkcji scentralizowanego wdrażania nie są obsługiwane następujące elementy:

 • Dodatki do programów Word, Excel lub PowerPoint w pakiecie Office 2013

 • Lokalna usługa katalogowa

 • Wdrażanie dodatków do programu SharePoint

 • Wdrażanie dodatków do programu Office Online Server

 • Wdrażanie dodatków COM (Component Object Model) i VSTO (Visual Studio Tools for Office)

 • Wdrożenia usługi Office 365, które nie obejmują programu Exchange, takie jak usługa Office 365 Business

Wymagania dotyczące klienta

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące klientów aktualnie obsługujących funkcję scentralizowanego wdrażania.

Aplikacja pakietu Office

2016 — Windows

Aplikacje Office Online

2016 — komputery Mac

Word

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Excel

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

PowerPoint

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Outlook

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Aplikacje Office Online są obsługiwane w przypadku wszystkich planów usługi Office 365 dla firm. Wdrożenia usługi Office 365 ProPlus są obsługiwane wyłącznie w przypadku klientów klasycznych. Aby korzystać z usługi Office 365 ProPlus, użytkownik musi mieć konto usługi Office 365 oraz przypisaną licencję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie usługi Office 365 ProPlus.

Narzędzie sprawdzania zgodności funkcji Scentralizowane wdrażanie usługi Office 365

Przy użyciu narzędzia sprawdzania zgodności funkcji Scentralizowane wdrażanie usługi Office 365 możesz zweryfikować, czy użytkownicy w Twojej dzierżawie zostali skonfigurowani na potrzeby korzystania z funkcji Scentralizowane wdrażanie dla programów Word, Excel i PowerPoint. Narzędzie sprawdzania zgodności nie jest wymagane na potrzeby obsługi programu Outlook. Pobierz narzędzie sprawdzania zgodności tutaj.

Aby uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno programu PowerShell.exe z podwyższonym poziomem uprawnień.

 2. Uruchom polecenie <Import-Module O365CompatibilityChecker> (bez nawiasów kątowych).

 3. Uruchom polecenie <Invoke-CompatibilityCheck>, bez wpisywania nawiasów kątowych. Wyświetlony zostanie monit o wartości dla parametru TenantDomain (na przykład TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) i poświadczenia parametru TenantAdmin, a następnie prośba o wyrażenie zgody.

Uwaga: W zależności od liczby użytkowników w dzierżawie narzędzie sprawdzania może ukończyć pracę w ciągu kilku minut lub godzin.

Gdy narzędzie zakończy pracę, utworzy plik wyjściowy w formacie CSV. Plik zostanie domyślnie zapisany w lokalizacji C:\windows\system32. Plik wyjściowy zawiera następujące informacje:

 • Nazwa użytkownika

 • Identyfikator użytkownika (adres e-mail użytkownika)

 • Gotowość do używania funkcji Scentralizowane wdrażanie — jeśli pozostałe punkty są prawdziwe

 • Wersja SKU pakietu Office — wersja SKU pakietu Office, którego dotyczy licencja

 • Aktywowany pakiet Office — jeśli pakiet Office został aktywowany

 • Obsługiwana skrzynka pocztowa — jeśli skrzynka pocztowa obsługuje protokół OAuth

Sprawdzanie, czy zainstalowano usługę Office 365 ProPlus

Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy użytkownik ma zainstalowaną usługę Office 365 ProPlus i czy korzystał z niej w ostatnim czasie, jest użycie raportu dotyczącego aktywacji pakietu Microsoft Office, dostępnego w obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365. Ten raport zawiera listę wszystkich użytkowników, którzy aktywowali usługę Office 365 ProPlus w ciągu ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Na potrzeby scentralizowanego wdrażania najważniejszymi kolumnami raportu są aktywacje na komputerach z systemem Windows lub komputerach Mac. Raport można wyeksportować do programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego raportu, zobacz Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — aktywacje pakietu Microsoft Office.

Jeśli nie chcesz używać raportu dotyczącego aktywacji, możesz poprosić użytkownika o uruchomienie na komputerze aplikacji pakietu Office, na przykład programu Word, i wybranie pozycji Plik > Konto. W obszarze Informacje o produkcie powinny być widoczne informacje Produkt subskrybowany i Microsoft Office 365 ProPlus, tak jak na poniższej ilustracji.

Zrzut ekranu przedstawiający fragment sekcji Informacje o produkcie w aplikacji pakietu Office. Widoczne informacje: Produkt subskrybowany — Office 365 ProPlus.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą usługi Office 365 ProPlus, zobacz Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z usługą Office 365 ProPlus.

Wymagania dotyczące programu Exchange

Manifesty dodatków są przechowywane przez program Microsoft Exchange w dzierżawie organizacji. Administrator wdrażający dodatki oraz użytkownicy, którzy je otrzymują, muszą korzystać z wersji programu Exchange Server obsługującej uwierzytelnianie przy użyciu protokołu OAuth. Protokół OAuth jest domyślnie obsługiwany w przypadku wielodostępnych i dedykowanych dla platformy vNext wdrożeń programu Exchange. Hybrydowe wdrożenia lokalne programu Exchange i starsze wersje dedykowane można skonfigurować tak, aby obsługiwały protokół OAuth, ale nie jest to konfiguracja domyślna.

Skontaktuj się z administratorem programu Exchange w organizacji, aby dowiedzieć się, jaka konfiguracja jest używana. Łączność protokołu OAuth dla poszczególnych użytkowników można sprawdzić przy użyciu polecenia cmdlet Test-OAuthConnectivity programu PowerShell.

Przypisania użytkowników i grup

Funkcja scentralizowanego wdrażania aktualnie działa z większością grup obsługiwanych przez usługę Azure Active Directory, w tym z grupami usługi Office 365, listami dystrybucyjnymi i grupami zabezpieczeń.

Uwaga: Grupy bez włączonej obsługi poczty nie są obecnie obsługiwane.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat przypisań obsługiwanych w ramach funkcji scentralizowanego wdrażania, przy założeniu, że użytkownicy spełniają wymienione wcześniej wymagania dotyczące klienta i serwera. W ramach funkcji scentralizowanego wdrażania są obsługiwani użytkownicy w grupach najwyższego poziomu, czyli niemających grupy nadrzędnej, natomiast użytkownicy w grupach zagnieżdżonych, czyli należących do grupy nadrzędnej, nie są obsługiwani.

Przypisanie do dodatku

Obsługa

Bezpośrednie przypisanie użytkownika

Tak

Przypisanie użytkownika za pośrednictwem grupy

Tak, jeśli jest to grupa najwyższego poziomu (nie ma grupy nadrzędnej)

Nie, jeśli jest to grupa zagnieżdżona (ma grupę nadrzędną)

Wszyscy w dzierżawie

Tak

Zapoznaj się z następującym przykładem, w którym do dodatku przypisano Anetę, Joannę oraz grupę Dział sprzedaży. Ponieważ Dział sprzedaży Zachód jest grupą zagnieżdżoną, Wojciech i Tomasz nie są przypisani do dodatku.

Diagram przedstawia pole z etykietą Dział sprzedaży, zawierające imiona Maciej i Piotr, połączone z położonym poniżej polem z etykietą Dział sprzedaży Zachód, zawierającym imiona Wojciech i Tomasz. Obok pola znajduje się czerwony znak X. Imiona Aneta i Joanna znajdują się w prawym górnym rogu diagramu.

Użytkownik

Sposób przypisania dodatku przez administratora

Przypisanie do dodatku?

Maciej

Za pośrednictwem grupy Dział sprzedaży

Tak — Dział sprzedaży nie ma grupy nadrzędnej

Piotr

Za pośrednictwem grupy Dział sprzedaży

Tak — Dział sprzedaży nie ma grupy nadrzędnej

Aneta

Bezpośrednie przypisanie użytkownika

Tak

Joanna

Bezpośrednie przypisanie użytkownika

Tak

Wojciech

Przypisanie nie jest możliwe

Nie, grupa Dział sprzedaży Zachód jest zagnieżdżona

Tomasz

Przypisanie nie jest możliwe

Nie, grupa Dział sprzedaży Zachód jest zagnieżdżona

Określanie, czy grupa zawiera grupy zagnieżdżone

Najłatwiejszym sposobem określenia, czy grupa zawiera grupy zagnieżdżone, jest wyświetlenie wizytówki grupy w programie Outlook. Jeśli wprowadzisz nazwę grupy w polu Do w wiadomości e-mail, a następnie klikniesz zwróconą nazwę grupy, zobaczysz, czy grupa zawiera użytkowników lub grupy zagnieżdżone. W poniższym przykładzie karta Członkowie wizytówki grupy Test w programie Outlook nie zawiera użytkowników, ale zawiera dwie podgrupy.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Członkowie wizytówki grupy Test w programie Outlook. Do grupy należą dwie podgrupy: Podgrupa 1 i Podgrupa 2.

Można także przeprowadzić wyszukiwanie odwrotnie, sprawdzając, czy dana grupa należy do innej grupy. W poniższym przykładzie na karcie Członkostwo wizytówki grupy Podgrupa 1 w programie Outlook widać, że należy ona do grupy Test.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Członkostwo wizytówki grupy o nazwie Podgrupa 1 w programie Outlook, na której widać, że Podgrupa 1 należy do grupy o nazwie Test.

Możesz także użyć interfejsu API Graph w usłudze Azure Active Directory, aby uruchomić zapytanie w celu znalezienia listy grup należących do danej grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Operacje na grupach | Materiały referencyjne interfejsu API Graph.

Kontaktowanie się z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy technicznej

Jeśli u Ciebie lub u Twoich użytkowników wystąpią problemy dotyczące ładowania dodatku podczas korzystania z aplikacji Office Online (Word Online, Excel Online itd), które zostały wdrożone w sposób scentralizowany, może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft (dowiedz się, jak to zrobić). Podaj poniższej informacje dotyczące Twojego środowiska usługi Office 365 w zgłoszeniu do pomocy technicznej.

Platforma

Informacje dotyczące debugowania

Aplikacje Office Online

 • Dzienniki Charles/Fiddler

 • Identyfikator dzierżawy (dowiedz się, jak go ustalić)

 • Identyfikator korelacji. Wyświetl źródło jednej ze stron pakietu Office i poszukaj wartości Identyfikator korelacji, a następnie wyślij ją na adres:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Klienci rozbudowani (system Windows, komputery Mac)

 • Dzienniki Charles/Fiddler

 • Numery kompilacji aplikacji klienckiej (najlepiej jako zrzut ekranu po wybraniu kolejno pozycji Plik i Konto)

Zobacz też

Wdrażanie dodatków pakietu Office w centrum administracyjnym usługi Office 365

Zarządzanie dodatkami przy użyciu poleceń cmdlet programu PowerShell dla funkcji Scentralizowane wdrażanie

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×