Przejdź do głównej zawartości

Odświeżanie połączenia danych zewnętrznych w programie Excel

Skoroszyt programu Excel można połączyć ze źródłem danych zewnętrznych, takim jak baza danych programu SQL Server, moduł OLAP czy nawet inny skoroszyt programu Excel. To połączenie może być widoczne w arkuszu w postaci tabeli, raportu w formie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Dane widoczne w skoroszycie można zaktualizować, odświeżając link do ich źródła. Za każdym razem, gdy połączenie jest odświeżane, zostają wyświetlone najnowsze dane z uwzględnieniem nowych i usuniętych elementów.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Połączenia z danymi zewnętrznymi mogą być obecnie wyłączone na komputerze. Aby odświeżyć dane podczas otwierania skoroszytu, należy włączyć połączenia danych przy użyciu paska Centrum zaufania lub umieścić skoroszyt w zaufanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie zaufanej lokalizacji plików, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcyoraz Wyświetlanie opcji i ustawień w centrum zaufania.

W przypadku większości połączeń kliknij dowolną komórkę w zakresie lub tabeli korzystającej z połączenia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aktualizowanie tylko wybranych danych   Naciśnij klawisze ALT + F5 lub na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij strzałkę pod pozycją Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Odśwież na Wstążce

 • Aktualizowanie wszystkich danych w skoroszycie   Naciśnij klawisze CTRL + ALT + F5 lub na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij przycisk Odśwież wszystko.

  Wskaźnik myszy na przycisku Odśwież wszystko

 • Określanie sposobu lub czasu odświeżania połączenia   Na karcie dane kliknij strzałkę pod pozycją Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Właściwości połączenia na Wstążce

  W otwartym oknie dialogowym wybierz odpowiednie opcje na karcie użycie w obszarze kontrolka odświeżania.

Niektóre operacje odświeżania wymagają wykonania większej liczby kroków, jak określono w poniższych sekcjach. Jeśli na liście znajduje się dane źródło danych, przejrzyj odpowiednią sekcję.

Zakres danych zewnętrznych może być odświeżany automatycznie podczas otwierania skoroszytu. Opcjonalnie można zapisywać skoroszyt bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu rozmiar pliku będzie mniejszy.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij strzałkę pod pozycją Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Właściwości połączenia na Wstążce

 3. W oknie dialogowym właściwości połączenia na karcie użycie w obszarze kontrolka odświeżaniazaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku .

 4. Jeśli skoroszyt ma zostać zapisany z definicją zapytania, lecz bez danych zewnętrznych, zaznacz pole wyboru Usuń dane z zakresu danych zewnętrznych przed zapisaniem skoroszytu.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij strzałkę pod pozycją Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Właściwości połączenia na Wstążce

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Odśwież co, a następnie wprowadź liczbę minut, które mają dzielić kolejne operacje odświeżania.

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania   Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby sprawdzić stan kwerendy.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle   Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania   Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Odświeżanie pliku modułu offline polegające na ponownym utworzeniu pliku przy użyciu najnowszych danych z modułu serwera może być czasochłonne i wymaga dużo miejsca na dysku dla pliku tymczasowego. Proces ten warto więc uruchomić wtedy, gdy nie jest konieczny błyskawiczny dostęp do innych plików w programie Excel, i po wcześniejszym upewnieniu się, że na dysku jest dostępna odpowiednia ilość miejsca do ponownego zapisania tego pliku.

 1. Kliknij tabelę przestawną połączoną z plikiem modułu offline.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij strzałkę pod pozycją Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  Wskaźnik myszy na przycisku Odśwież wszystko

 1. W arkuszu kliknij zamapowaną komórkę, aby wybrać mapę XML, którą chcesz odświeżyć.

 2. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj poniższe czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Odśwież dane.

  Odświeżanie danych XML

Gdy użyjesz dodatku Power Pivot do odświeżenia zaimportowanych danych, możesz sprawdzić, czy odświeżanie powiodło się, Niepowodzenie lub anulowanie.

W Power Pivot kliknij pozycję Narzędzia główne , > pobierz dane zewnętrzne > Odśwież lub Odśwież wszystko , aby ponownie zaimportować bieżącą tabelę lub wszystkie tabele w modelu danych.

Stan odświeżania jest wskazywany dla każdego połączenia użytego w modelu danych. Możliwe są trzy wyniki.

Komunikaty o stanie odświeżenia danych w dodatku PowerPivot

Raport "sukces" zawiera liczbę wierszy zaimportowanych w każdej tabeli.

Błąd może wystąpić, jeśli baza danych jest niedostępna, nie masz już uprawnień lub tabela lub kolumna są usuwane w źródle. Upewnij się, że baza danych jest dostępna, na przykład przez utworzenie nowego połączenia w innym skoroszycie.

"Anulowane" oznacza, że program Excel nie wystawił żądania odświeżenia, prawdopodobnie dlatego, że odświeżanie jest wyłączone w tym połączeniu.

Porada:  Czy udostępniasz ten skoroszyt innym osobom, które mogą chcieć odświeżyć dane? Pomóż swoim współpracownikom uniknąć błędów odświeżania danych, przypominając ich, że zażądasz uprawnień do źródeł danych dostarczających dane.

Właściwości tabeli Pokaż zapytania używane w odświeżeniu danych

Odświeżanie danych to po prostu ponowne uruchomienie tego samego zapytania, które zostało użyte w celu pobrania danych w pierwszym miejscu. W oknie Power Pivot możesz wyświetlać i czasem modyfikować zapytanie, wyświetlając właściwości tabeli.

 1. Aby wyświetlić zapytanie używane podczas odświeżania danych, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj , aby otworzyć okno Power Pivot.

 2. Kliknij pozycję projektuj > Właściwości tabeli.

 3. Przełącz się do edytora zapytań, aby wyświetlić zapytanie źródłowe.

Zapytania nie są widoczne dla każdego typu źródła danych. Na przykład zapytania nie są wyświetlane w przypadku importu strumieniowego źródła danych.

Właściwości połączenia, które anulują odświeżanie danych

W programie Excel możesz ustawić właściwości połączenia określające częstotliwość odświeżania danych. Jeśli odświeżanie nie jest dozwolone dla określonego połączenia, po uruchomieniu narzędzia Odśwież wszystko lub próba odświeżenia określonej tabeli używającej tego połączenia zostanie wyświetlony komunikat o anulowaniu.

 1. Aby wyświetlić właściwości połączenia, w programie Excel kliknij pozycję dane > kwerendy & połączenia , aby wyświetlić listę wszystkich połączeń używanych w skoroszycie.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. W obszarze użyciew obszarze kontrolka odświeżania, jeśli pole wyboru jest wyczyszczone w celu odświeżenia tego połączenia w polu Odśwież wszystko, podczas próby odświeżenia wszystkich w oknie Power Pivot zostanie usunięte anulowanie.

Odświeżanie danych w programie SharePoint Server 2013

W programie SharePoint Server 2013 można zaplanować nienadzorowane odświeżanie danych na serwerze, ale wymaga to zainstalowania i skonfigurowania Power Pivot programu SharePoint 2013 w środowisku programu SharePoint. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint, aby dowiedzieć się, czy jest dostępne zaplanowane odświeżanie danych.

Gdy dane, których używasz w celu zmiany mapy, można odświeżyć je ręcznie w dodatku mapy 3-w. Wprowadzone zmiany zostaną następnie uwzględnione na mapie. Oto jak to robić:

 • W dodatku mapy 3-w kliknij pozycję Narzędzia główne , > odświeżyć dane.

Odświeżanie danych na karcie Narzędzia główne

Dodawanie danych do dodatku Power Map

Aby dodać nowe dane do mapy 3DPower Map:

 1. W dodatku mapy 3-w przejdź do mapy, do której chcesz dodać dane.

 2. Pozostawiając otwarte okno dodatku mapy 3-w, kliknij w programie Excel i wybierz dane arkusza, które chcesz dodać.

 3. Na wstążce programu Excel kliknij pozycję Wstawianie, kliknij strzałkę pozycji Mapa, a następnie kliknij pozycję Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map.

Polecenie Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map

Mapa 3D zostanie automatycznie zaktualizowana, aby pokazać dodatkowe dane.

Dane w skoroszycie programu Microsoft Office Excel wyświetlane w usługach programu Excel mogą pochodzić z dwóch różnych lokalizacji. Dane mogą być przechowywane bezpośrednio w skoroszycie lub mogą być przechowywane w zewnętrznym źródle danych, takim jak baza danych lub w module OLAP (Online Analytical Processing).

Jeśli dane pochodzą z zewnętrznego źródła danych, autor lub administrator skoroszytu określił informacje o połączeniu, często w pliku połączenia danych pakietu Office (odc), w którym opisano, jak lokalizować, logować się, wykonywać kwerendy i uzyskiwać dostęp do zewnętrznego źródła danych.

Po nawiązaniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych w usługach programu Excel można wykonać operację odświeżania w celu pobrania zaktualizowanych danych. Za każdym razem, gdy odświeżasz dane, zobaczysz najnowszą wersję danych, w tym wszelkie zmiany wprowadzone w danych od momentu ostatniego odświeżenia.

Informacje na temat odświeżania danych

Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawowy proces odświeżania danych połączonych z zewnętrznym źródłem danych.

Podstawowy proces odświeżania danych zewnętrznych

 1. Operacja odświeżania pobiera aktualne dane.

 2. Połączenie, które jest często zapisywane w pliku połączenia, definiuje wszystkie informacje potrzebne do uzyskiwania dostępu do danych i pobierania ich z zewnętrznego źródła danych.

 3. Istnieją różne źródła danych, do których można uzyskać dostęp, takie jak OLAP, SQL Server, dostawcy OLEDB i sterowniki ODBC.

 4. Aktualne dane są dodawane do bieżącego skoroszytu.

Informacje o problemach dotyczących zabezpieczeń

Po nawiązaniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych i próbą odświeżenia danych należy wiedzieć o potencjalnych problemach z zabezpieczeniami i dowiedzieć się, jakie są problemy z zabezpieczeniami.

Plik połączenia danych często zawiera co najmniej jedno zapytanie, które służy do odświeżania danych zewnętrznych. Zastąpienie tego pliku powoduje, że użytkownik mający złośliwy cel może zaprojektować zapytanie, aby uzyskać dostęp do informacji poufnych i przekazać je innym użytkownikom lub wykonać inne szkodliwe czynności. Dlatego ważne jest, aby zapewnić, że:

 • Plik połączenia został utworzony przez niezawodnego pracownika.

 • Plik połączenia jest bezpieczny i pochodzi z biblioteki zaufanych połączeń danych (DCL).

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Uzyskanie dostępu do zewnętrznego źródła danych wymaga zwykle poświadczeń (takich jak nazwa użytkownika i hasło), które są używane do uwierzytelniania użytkownika. Upewnij się, że te poświadczenia są udostępniane w bezpieczny i bezpieczny sposób i że nie możesz przypadkowo ujawnić tych poświadczeń innym osobom.

Sterowanie sposobem odświeżania danych

Można kontrolować sposób odświeżania danych z zewnętrznego źródła danych, wykonując co najmniej jeden z następujących elementów:

 • Odświeżanie przy otwarciu   W programie Microsoft Office Excel 2007 Autor skoroszytu może utworzyć skoroszyt, który automatycznie odświeża dane zewnętrzne podczas otwierania skoroszytu, zaznaczając pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku w oknie dialogowym Właściwości połączenia . (Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję połączenia, zaznacz połączenie, kliknij pozycję Właściwości, kliknij kartę użycie , a następnie kliknij pozycję Odśwież dane podczas otwierania pliku). W takim przypadku usługi programu Excel zawsze odświeża dane przed wyświetleniem skoroszytu i utworzeniem nowej sesji. Jeśli autor skoroszytu wyczyść pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku , są wyświetlane dane buforowane ze skoroszytem, co oznacza, że po ręcznym odświeżeniu danych użytkownik będzie widział odświeżanie aktualnych danych podczas bieżącej sesji, ale dane nie są zapisywane w skoroszycie. Jeśli chcesz mieć pewność, że aktualne dane będą zawsze wyświetlane po wyświetleniu skoroszytu w usługach programu Excel, zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku przy użyciu programu Office Excel.

  Jeśli korzystasz z pliku połączenia danych pakietu Office (odc), upewnij się, że pole wyboru zawsze używaj pliku połączenia jest również ustawione w oknie dialogowym Właściwości połączenia (na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję połączenia, zaznacz połączenie, kliknij pozycję Właściwości, kliknij kartę Definicja , a następnie kliknij pozycję zawsze używaj pliku połączenia).

  Ustawienia witryny zaufanej lokalizacji plików, Krótki limit czasu sesji i okres istnienia pamięci podręcznej danych zewnętrznychmogą także mieć wpływ na operacje odświeżania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz administrator lub system pomocy dla administracji centralnej programu Microsoft Office SharePoint Server.

 • Odświeżanie ręczne   

  Uwaga: Możesz ręcznie odświeżać tylko raport w formie tabeli przestawnej.

  1. Zaznaczanie komórki w raporcie w formie tabeli przestawnej.

  2. Na pasku narzędzi programu Excel Web Access w menu aktualizacji kliknij polecenie Odśwież wybrane połączenie.

   Uwagi: 

   • Każda interakcyjna operacja powodująca ponowne wykonanie kwerendy źródła danych OLAP inicjuje ręczną operację odświeżania.

   • Jeśli to polecenie Odśwież jest niewidoczne, autor składnika Web Part odczyścił wybrane połączenie Odśwież wszystko, właściwość Odśwież wszystkie połączenia . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access.

 • Odświeżanie wszystkich połączeń   Na pasku narzędzi programu Excel Web Access w menu Uaktualnij kliknij polecenie Odśwież wszystkie połączenia.

 • Odświeżanie okresowe   Przy użyciu Office Excel 2007 Autor skoroszytu może określić, że dane mają być automatycznie odświeżane po upływie określonego czasu po otwarciu skoroszytu dla każdego połączenia w skoroszycie. Na przykład baza danych spisu może być aktualizowana co godzinę, więc Autor skoroszytu zdefiniował skoroszyt do automatycznego odświeżania co 60 minut.

  Autor składnika Web Part może zaznaczyć lub wyczyścić właściwość Zezwalaj na okresowe odświeżanie danych programu Excel Web Access w celu włączenia lub wyłączenia tej operacji odświeżania, jeśli właściwość została zdefiniowana przez autora skoroszytu. Po upłynięciu interwału czasu na dole składnika Web Part programu Excel Web Access domyślnie jest wyświetlany następujący monit dotyczący alertu o odświeżeniu:

  Odświeżanie danych dla <listy połączeń>? Razu Każdorazow (Nie pytaj mnie ponownie)

  Autor składnika Web Part programu Excel Web Access może również ustawić właściwość monitu o cykliczne odświeżanie danych , aby kontrolować zachowanie komunikatu wyświetlanego w przypadku, gdy usługi programu Excel wykonują okresowe odświeżanie danych podczas sesji:

  • Każdorazow     oznacza, że w każdym interwale zostanie wyświetlony komunikat z monitem.

  • Fakultatywn     oznacza, że użytkownik może wybrać opcję kontynuowania okresowego odświeżania bez wyświetlania wiadomości.

  • Zapobiec     oznacza, że program Excel Web Access wykonuje okresowe odświeżanie bez wyświetlania wiadomości lub monitu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access.

 • Anulowanie odświeżania   Operacja odświeżania może trwać dłużej, niż oczekiwano, możesz ją anulować. Gdy nastąpi operacja odświeżania, Usługi programu Excel wyświetli komunikat z monitem. Kliknij przycisk Anuluj , aby przerwać operację, aby można było ukończyć operację odświeżania w bardziej wygodnym czasie. Dane zwrócone przez zapytania przed anulowaniem operacji odświeżania zostaną wyświetlone.

Przechowywane hasła nie są szyfrowane, więc ich używanie nie jest zalecane. Jeśli połączenie ze źródłem danych wymaga podania hasło, możesz zażądać, aby użytkownicy wprowadzali hasła, zanim będą mogli odświeżyć zakres danych zewnętrznych. Ta procedura nie dotyczy danych pobranych z pliku tekstowego (txt) czy z zapytania sieci Web (iqy).

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Na przykład — silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Kliknij kartę Definicja, a następnie wyczyść pole wyboru Zapisz hasło.

Uwaga: Program Excel monituje o podanie hasła tylko wtedy, gdy zakres danych zewnętrznych jest odświeżany po raz pierwszy w danej sesji programu Excel. Monit o podanie hasła zostanie wyświetlony ponownie po następnym uruchomieniu programu Excel, gdy otworzysz skoroszyt zawierający zapytanie i spróbujesz odświeżyć dane.

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia & połączeń kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Właściwości połączenia na Wstążce

  Uwaga: Nie można uruchomić w tle zapytania OLAP.

  Uwaga: Nie można uruchomić zapytania dla jakiegokolwiek typu połączenia pobierającego dane z modelu danych.

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz odświeżanie w tle, aby uruchomić zapytanie w tle. Wyczyść to pole wyboru, aby uruchomić zapytanie podczas oczekiwania.

  Podczas nagrywania makro zawierającego zapytanie program Excel nie uruchamia kwerendy w tle. Aby zmienić zarejestrowane makro tak, aby kwerenda była uruchamiana w tle, Edytuj makro w Edytor Visual Basic. Zmienianie metody odświeżania obiektu w poszukiwaniu zapytania z BackgroundQuery: = false to BackgroundQuery: = true.

W przypadku większości połączeń kliknij dowolną komórkę w zakresie lub tabeli korzystającej z połączenia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aktualizowanie tylko wybranych danych   Naciśnij klawisze ALT + F5 lub na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę pod pozycją Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Odśwież na Wstążce

 • Aktualizowanie wszystkich danych w skoroszycie   Naciśnij klawisze CTRL + ALT + F5 lub na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Wskaźnik myszy na przycisku Odśwież wszystko

 • Określanie sposobu lub czasu odświeżania połączenia   Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę pod pozycją Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Właściwości połączenia na Wstążce

  W otwartym oknie dialogowym wybierz odpowiednie opcje na karcie użycie w obszarze kontrolka odświeżania.

Niektóre operacje odświeżania wymagają wykonania większej liczby kroków, jak określono w poniższych sekcjach. Jeśli na liście znajduje się dane źródło danych, przejrzyj odpowiednią sekcję.

Zakres danych zewnętrznych może być odświeżany automatycznie podczas otwierania skoroszytu. Opcjonalnie można zapisywać skoroszyt bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu rozmiar pliku będzie mniejszy.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 1. Kliknij kartę Sposób użycia.

 2. W obszarze Sterowanie odświeżaniem zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku.

 3. Jeśli skoroszyt ma zostać zapisany z definicją zapytania, lecz bez danych zewnętrznych, zaznacz pole wyboru Usuń dane z zakresu danych zewnętrznych przed zapisaniem skoroszytu.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Odśwież co, a następnie wprowadź liczbę minut, które mają dzielić kolejne operacje odświeżania.

Przechowywane hasła nie są szyfrowane, więc ich używanie nie jest zalecane. Jeśli połączenie ze źródłem danych wymaga podania hasło, możesz zażądać, aby użytkownicy wprowadzali hasła, zanim będą mogli odświeżyć zakres danych zewnętrznych. Ta procedura nie dotyczy danych pobranych z pliku tekstowego (txt) czy z zapytania sieci Web (iqy).

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Na przykład — silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Kliknij kartę Definicja, a następnie wyczyść pole wyboru Zapisz hasło.

Uwaga: Program Excel monituje o podanie hasła tylko wtedy, gdy zakres danych zewnętrznych jest odświeżany po raz pierwszy w danej sesji programu Excel. Monit o podanie hasła zostanie wyświetlony ponownie po następnym uruchomieniu programu Excel, gdy otworzysz skoroszyt zawierający zapytanie i spróbujesz odświeżyć dane.

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

  Uwaga: Nie można uruchomić w tle zapytania OLAP.

  Uwaga: Nie można uruchomić zapytania dla jakiegokolwiek typu połączenia pobierającego dane z modelu danych.

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz odświeżanie w tle, aby uruchomić zapytanie w tle. Wyczyść to pole wyboru, aby uruchomić zapytanie podczas oczekiwania.

  Podczas nagrywania makro zawierającego zapytanie program Excel nie uruchamia kwerendy w tle. Aby zmienić zarejestrowane makro tak, aby kwerenda była uruchamiana w tle, Edytuj makro w Edytor Visual Basic. Zmienianie metody odświeżania obiektu w poszukiwaniu zapytania z BackgroundQuery: = false to BackgroundQuery: = true.

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie ten komunikat, aby sprawdzić stan zapytania.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Jeśli użyto & przekształcanie w celu zbadania pliku tekstowego, nie są potrzebne dalsze czynności. Po zaimportowaniu pliku tekstowego czynności do odświeżenia są następujące:

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie lub tabeli zawierającą link do zaimportowanego pliku tekstowego.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Odśwież na Wstążce

  Aby zaktualizować jedynie wybrane dane, kliknij pozycję Odśwież.

  Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie kliknąć polecenie Odśwież.

 3. W oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego przejdź do pliku tekstowego, a następnie kliknij przycisk Importuj.

Odświeżanie pliku modułu offline polegające na ponownym utworzeniu pliku przy użyciu najnowszych danych z modułu serwera może być czasochłonne i wymaga dużo miejsca na dysku dla pliku tymczasowego. Proces ten warto więc uruchomić wtedy, gdy nie jest konieczny błyskawiczny dostęp do innych plików w programie Excel, i po wcześniejszym upewnieniu się, że na dysku jest dostępna odpowiednia ilość miejsca do ponownego zapisania tego pliku.

 1. Kliknij tabelę przestawną połączoną z plikiem modułu offline.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Odśwież na Wstążce

 1. W arkuszu kliknij zamapowaną komórkę, aby wybrać mapę XML, którą chcesz odświeżyć.

 2. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj poniższe czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Odśwież dane.

  Odświeżanie danych XML

 • Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko.

Jeśli masz wiele połączeń i chcesz zaktualizować tylko określony element, zaznacz dowolną komórkę w tym zakresie danych, kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

Wskaźnik myszy wskazujący polecenie Odśwież na Wstążce

Określanie sposobu lub czasu odświeżania połączenia

 1. Kliknij dowolną komórkę zawierającą połączone dane.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Na karcie użycie Ustaw dowolne opcje, które chcesz zmienić.

  W przypadku bardzo dużych zestawów danych warto zamierzyć zaznaczenie opcji Włącz odświeżanie w tle . Spowoduje to zwrócenie kontroli nad programem Excel od razu po rozpoczęciu odświeżania, zamiast przeczekania na zakończenie odświeżania.

Anulowanie odświeżania i sprawdzanie stanu odświeżania

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby sprawdzić stan kwerendy.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Gdy użyjesz dodatku Power Pivot do odświeżenia zaimportowanych danych, możesz sprawdzić, czy odświeżanie powiodło się, Niepowodzenie lub anulowanie.

W Power Pivot kliknij pozycję Narzędzia główne , > pobierz dane zewnętrzne > Odśwież lub Odśwież wszystko , aby ponownie zaimportować bieżącą tabelę lub wszystkie tabele w modelu danych.

Stan odświeżania jest wskazywany dla każdego połączenia użytego w modelu danych. Możliwe są trzy wyniki.

Komunikaty o stanie odświeżenia danych w dodatku PowerPivot

Raport "sukces" zawiera liczbę wierszy zaimportowanych w każdej tabeli.

Błąd może wystąpić, jeśli baza danych jest niedostępna, nie masz już uprawnień lub tabela lub kolumna są usuwane w źródle. Upewnij się, że baza danych jest dostępna, na przykład przez utworzenie nowego połączenia w innym skoroszycie.

"Anulowane" oznacza, że program Excel nie wystawił żądania odświeżenia, prawdopodobnie dlatego, że odświeżanie jest wyłączone w tym połączeniu.

Porada:  Czy udostępniasz ten skoroszyt innym osobom, które mogą chcieć odświeżyć dane? Pomóż swoim współpracownikom uniknąć błędów odświeżania danych, przypominając ich, że zażądasz uprawnień do źródeł danych dostarczających dane.

Właściwości tabeli Pokaż zapytania używane w odświeżeniu danych

Odświeżanie danych to po prostu ponowne uruchomienie tego samego zapytania, które zostało użyte w celu pobrania danych w pierwszym miejscu. W oknie Power Pivot możesz wyświetlać i czasem modyfikować zapytanie, wyświetlając właściwości tabeli.

 1. Aby wyświetlić zapytanie używane podczas odświeżania danych, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj , aby otworzyć okno Power Pivot.

 2. Kliknij pozycję projektuj > Właściwości tabeli.

 3. Przełącz się do edytora zapytań, aby wyświetlić zapytanie źródłowe.

Zapytania nie są widoczne dla każdego typu źródła danych. Na przykład zapytania nie są wyświetlane w przypadku importu strumieniowego źródła danych.

Właściwości połączenia, które anulują odświeżanie danych

W programie Excel możesz ustawić właściwości połączenia określające częstotliwość odświeżania danych. Jeśli odświeżanie nie jest dozwolone dla określonego połączenia, po uruchomieniu narzędzia Odśwież wszystko lub próba odświeżenia określonej tabeli używającej tego połączenia zostanie wyświetlony komunikat o anulowaniu.

 1. Aby wyświetlić właściwości połączenia, w programie Excel kliknij pozycję połączenia > danych , aby wyświetlić listę wszystkich połączeń używanych w skoroszycie.

 2. Wybierz połączenie i kliknij pozycję Właściwości.

 3. W obszarze użyciew obszarze kontrolka odświeżania, jeśli pole wyboru jest wyczyszczone w celu odświeżenia tego połączenia w polu Odśwież wszystko, podczas próby odświeżenia wszystkich w oknie Power Pivot zostanie usunięte anulowanie.

Odświeżanie danych w programie SharePoint Server 2013

W programie SharePoint Server 2013 można zaplanować nienadzorowane odświeżanie danych na serwerze, ale wymaga to zainstalowania i skonfigurowania Power Pivot programu SharePoint 2013 w środowisku programu SharePoint. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint, aby dowiedzieć się, czy jest dostępne zaplanowane odświeżanie danych.

Uwaga: Edytor dodatku Power Query jest częścią funkcji pobierania & przekształcania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Za pomocą edytora dodatku Power Query można odświeżyć kwerendę w celu zaimportowania do tabeli najnowszych danych bez konieczności ponownego tworzenia zapytania.

Aby odświeżyć zapytanie:

 1. Kliknij pozycję pobierz & przekształcanie > Pokaż zapytania.

 2. W okienku zapytania skoroszytu wybierz zapytanie, które chcesz odświeżyć.

 3. Na Wstążce Edytor zapytań dodatku Power Query kliknij pozycję Narzędzia główne > zapytanie > Odśwież Podgląd.

Wstążka Edytor zapytań

Gdy dane, których używasz w celu zmiany mapy, można odświeżyć je ręcznie w dodatku mapy 3-w. Wprowadzone zmiany zostaną następnie uwzględnione na mapie. Oto jak to robić:

 • W dodatku mapy 3-w kliknij pozycję Narzędzia główne , > odświeżyć dane.

Odświeżanie danych na karcie Narzędzia główne

Dodawanie danych do dodatku Power Map

Aby dodać nowe dane do mapy 3DPower Map:

 1. W dodatku mapy 3-w przejdź do mapy, do której chcesz dodać dane.

 2. Pozostawiając otwarte okno dodatku mapy 3-w, kliknij w programie Excel i wybierz dane arkusza, które chcesz dodać.

 3. Na wstążce programu Excel kliknij pozycję Wstawianie, kliknij strzałkę pozycji Mapa, a następnie kliknij pozycję Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map.

Polecenie Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map

Mapa 3D zostanie automatycznie zaktualizowana, aby pokazać dodatkowe dane.

Dane w skoroszycie programu Microsoft Office Excel wyświetlane w usługach programu Excel mogą pochodzić z dwóch różnych lokalizacji. Dane mogą być przechowywane bezpośrednio w skoroszycie lub mogą być przechowywane w zewnętrznym źródle danych, takim jak baza danych lub w module OLAP (Online Analytical Processing).

Jeśli dane pochodzą z zewnętrznego źródła danych, autor lub administrator skoroszytu określił informacje o połączeniu, często w pliku połączenia danych pakietu Office (odc), w którym opisano, jak lokalizować, logować się, wykonywać kwerendy i uzyskiwać dostęp do zewnętrznego źródła danych.

Po nawiązaniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych możesz wykonać operację odświeżania w celu pobrania zaktualizowanych danych. Za każdym razem, gdy odświeżasz dane, zobaczysz najnowszą wersję danych, w tym wszelkie zmiany wprowadzone w danych od momentu ostatniego odświeżenia.

Informacje na temat odświeżania danych

Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawowy proces odświeżania danych połączonych z zewnętrznym źródłem danych.

Podstawowy proces odświeżania danych zewnętrznych

 1. Operacja odświeżania pobiera aktualne dane.

 2. Połączenie, które jest często zapisywane w pliku połączenia, definiuje wszystkie informacje potrzebne do uzyskiwania dostępu do danych i pobierania ich z zewnętrznego źródła danych.

 3. Istnieją różne źródła danych, do których można uzyskać dostęp, takie jak OLAP, SQL Server, dostawcy OLEDB i sterowniki ODBC.

 4. Aktualne dane są dodawane do bieżącego skoroszytu.

Informacje o problemach dotyczących zabezpieczeń

Po nawiązaniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych i próbą odświeżenia danych należy wiedzieć o potencjalnych problemach z zabezpieczeniami i dowiedzieć się, jakie są problemy z zabezpieczeniami.

Plik połączenia danych często zawiera co najmniej jedno zapytanie, które służy do odświeżania danych zewnętrznych. Zastąpienie tego pliku powoduje, że użytkownik mający złośliwy cel może zaprojektować zapytanie, aby uzyskać dostęp do informacji poufnych i przekazać je innym użytkownikom lub wykonać inne szkodliwe czynności. Dlatego ważne jest, aby zapewnić, że:

 • Plik połączenia został utworzony przez niezawodnego pracownika.

 • Plik połączenia jest bezpieczny i pochodzi z biblioteki zaufanych połączeń danych (DCL).

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak administrator może tworzyć pliki połączeń, tworzyć Zaufane lokalizacje i zabezpieczać pliki połączeń, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel 2007 i pomocy dotyczącej administracji centralnej programu Office SharePoint Server.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Uzyskanie dostępu do zewnętrznego źródła danych wymaga zwykle poświadczeń (takich jak nazwa użytkownika i hasło), które są używane do uwierzytelniania użytkownika. Upewnij się, że te poświadczenia są udostępniane w bezpieczny i bezpieczny sposób i że nie możesz przypadkowo ujawnić tych poświadczeń innym osobom.

Sterowanie sposobem odświeżania danych

Można kontrolować sposób odświeżania danych z zewnętrznego źródła danych, wykonując co najmniej jeden z następujących elementów:

 • Odświeżanie przy otwarciu   W programie Microsoft Office Excel 2007 Autor skoroszytu może utworzyć skoroszyt, który automatycznie odświeża dane zewnętrzne podczas otwierania skoroszytu, zaznaczając pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku w oknie dialogowym Właściwości połączenia . (Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję połączenia, zaznacz połączenie, kliknij pozycję Właściwości, kliknij kartę użycie , a następnie kliknij pozycję Odśwież dane podczas otwierania pliku). W takim przypadku usługi programu Excel zawsze odświeża dane przed wyświetleniem skoroszytu i utworzeniem nowej sesji. Jeśli autor skoroszytu wyczyść pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku , są wyświetlane dane buforowane ze skoroszytem, co oznacza, że po ręcznym odświeżeniu danych użytkownik będzie widział odświeżanie aktualnych danych podczas bieżącej sesji, ale dane nie są zapisywane w skoroszycie. Jeśli chcesz mieć pewność, że aktualne dane będą zawsze wyświetlane po wyświetleniu skoroszytu w usługach programu Excel, zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku przy użyciu programu Office Excel.

  Jeśli korzystasz z pliku połączenia danych pakietu Office (odc), upewnij się, że pole wyboru zawsze używaj pliku połączenia jest również ustawione w oknie dialogowym Właściwości połączenia (na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję połączenia, zaznacz połączenie, kliknij pozycję Właściwości, kliknij kartę Definicja , a następnie kliknij pozycję zawsze używaj pliku połączenia).

  Ustawienia witryny zaufanej lokalizacji plików, Krótki limit czasu sesji i okres istnienia pamięci podręcznej danych zewnętrznychmogą także mieć wpływ na operacje odświeżania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz administrator lub system pomocy dla administracji centralnej programu Microsoft Office SharePoint Server.

 • Odświeżanie ręczne   

  Uwaga: Możesz ręcznie odświeżać tylko raport w formie tabeli przestawnej.

  1. Zaznaczanie komórki w raporcie w formie tabeli przestawnej.

  2. Na pasku narzędzi programu Excel Web Access w menu aktualizacji kliknij polecenie Odśwież wybrane połączenie.

   Uwagi: 

   • Każda interakcyjna operacja powodująca ponowne wykonanie kwerendy źródła danych OLAP inicjuje ręczną operację odświeżania.

   • Jeśli to polecenie Odśwież jest niewidoczne, autor składnika Web Part odczyścił wybrane połączenie Odśwież wszystko, właściwość Odśwież wszystkie połączenia . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access.

 • Odświeżanie wszystkich połączeń   Na pasku narzędzi programu Excel Web Access w menu Uaktualnij kliknij polecenie Odśwież wszystkie połączenia.

 • Odświeżanie okresowe   Przy użyciu Office Excel 2007 Autor skoroszytu może określić, że dane mają być automatycznie odświeżane po upływie określonego czasu po otwarciu skoroszytu dla każdego połączenia w skoroszycie. Na przykład baza danych spisu może być aktualizowana co godzinę, więc Autor skoroszytu zdefiniował skoroszyt do automatycznego odświeżania co 60 minut.

  Autor składnika Web Part może zaznaczyć lub wyczyścić właściwość Zezwalaj na okresowe odświeżanie danych programu Excel Web Access w celu włączenia lub wyłączenia tej operacji odświeżania, jeśli właściwość została zdefiniowana przez autora skoroszytu. Po upłynięciu interwału czasu na dole składnika Web Part programu Excel Web Access domyślnie jest wyświetlany następujący monit dotyczący alertu o odświeżeniu:

  Odświeżanie danych dla <listy połączeń>? Razu Każdorazow (Nie pytaj mnie ponownie)

  Autor składnika Web Part programu Excel Web Access może również ustawić właściwość monitu o cykliczne odświeżanie danych , aby kontrolować zachowanie komunikatu wyświetlanego w przypadku, gdy usługi programu Excel wykonują okresowe odświeżanie danych podczas sesji:

  • Każdorazow     oznacza, że w każdym interwale zostanie wyświetlony komunikat z monitem.

  • Fakultatywn     oznacza, że użytkownik może wybrać opcję kontynuowania okresowego odświeżania bez wyświetlania wiadomości.

  • Zapobiec     oznacza, że program Excel Web Access wykonuje okresowe odświeżanie bez wyświetlania wiadomości lub monitu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access.

 • Anulowanie odświeżania   Operacja odświeżania może trwać dłużej, niż oczekiwano, możesz ją anulować. Gdy nastąpi operacja odświeżania, Usługi programu Excel wyświetli komunikat z monitem. Kliknij przycisk Anuluj , aby przerwać operację, aby można było ukończyć operację odświeżania w bardziej wygodnym czasie. Dane zwrócone przez zapytania przed anulowaniem operacji odświeżania zostaną wyświetlone.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie lub tabeli zawierającą link do danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Odświeżanie połączenia danych

  Aby zaktualizować jedynie wybrane dane, kliknij pozycję Odśwież.

  Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie kliknąć polecenie Odśwież.

  Uwaga: Jeśli jest otwartych więcej skoroszytów, trzeba powtórzyć te operacje w każdym z nich.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie lub tabeli zawierającą link do zaimportowanego pliku tekstowego.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Odświeżanie połączenia danych

  Aby zaktualizować jedynie wybrane dane, kliknij pozycję Odśwież.

  Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie kliknąć polecenie Odśwież.

 3. W oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego przejdź do pliku tekstowego, a następnie kliknij przycisk Importuj.

Odświeżanie pliku modułu offline polegające na ponownym utworzeniu pliku przy użyciu najnowszych danych z modułu serwera może być czasochłonne i wymaga dużo miejsca na dysku dla pliku tymczasowego. Proces ten warto więc uruchomić wtedy, gdy nie jest konieczny błyskawiczny dostęp do innych plików w programie Excel, i po wcześniejszym upewnieniu się, że na dysku jest dostępna odpowiednia ilość miejsca do ponownego zapisania tego pliku.

 1. Kliknij tabelę przestawną połączoną z plikiem modułu offline.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  Odświeżanie połączenia danych

 1. W arkuszu kliknij zamapowaną komórkę, aby wybrać mapę XML, którą chcesz odświeżyć.

 2. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj poniższe czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Odśwież dane.

  Odświeżanie danych XML

 • Na karcie dane kliknij pozycję Odśwież wszystko.

Jeśli masz wiele połączeń i chcesz zaktualizować tylko określony element, zaznacz dowolną komórkę w tym zakresie danych, kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

Odświeżanie połączenia danych

Określanie sposobu lub czasu odświeżania połączenia

 1. Kliknij dowolną komórkę zawierającą połączone dane.

 2. Na karcie dane kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Na karcie użycie Ustaw dowolne opcje, które chcesz zmienić.

  W przypadku bardzo dużych zestawów danych warto zamierzyć zaznaczenie opcji Włącz odświeżanie w tle . Spowoduje to zwrócenie kontroli nad programem Excel, zamiast poczekaj na zakończenie odświeżania.

Anulowanie odświeżania i sprawdzanie stanu odświeżania

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby sprawdzić stan kwerendy.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Gdy użyjesz dodatku Power Pivot do odświeżenia zaimportowanych danych, możesz sprawdzić, czy odświeżanie powiodło się, Niepowodzenie lub anulowanie.

W Power Pivot kliknij pozycję Narzędzia główne , > pobierz dane zewnętrzne > Odśwież lub Odśwież wszystko , aby ponownie zaimportować bieżącą tabelę lub wszystkie tabele w modelu danych.

Stan odświeżania jest wskazywany dla każdego połączenia użytego w modelu danych. Możliwe są trzy wyniki.

Komunikaty o stanie odświeżenia danych w dodatku PowerPivot

Raport "sukces" zawiera liczbę wierszy zaimportowanych w każdej tabeli.

Błąd może wystąpić, jeśli baza danych jest niedostępna, nie masz już uprawnień lub tabela lub kolumna są usuwane w źródle. Upewnij się, że baza danych jest dostępna, na przykład przez utworzenie nowego połączenia w innym skoroszycie.

"Anulowane" oznacza, że program Excel nie wystawił żądania odświeżenia, prawdopodobnie dlatego, że odświeżanie jest wyłączone w tym połączeniu.

Porada:  Czy udostępniasz ten skoroszyt innym osobom, które mogą chcieć odświeżyć dane? Pomóż swoim współpracownikom uniknąć błędów odświeżania danych, przypominając ich, że zażądasz uprawnień do źródeł danych dostarczających dane.

Właściwości tabeli Pokaż zapytania używane w odświeżeniu danych

Odświeżanie danych to po prostu ponowne uruchomienie tego samego zapytania, które zostało użyte w celu pobrania danych w pierwszym miejscu. W oknie Power Pivot możesz wyświetlać i czasem modyfikować zapytanie, wyświetlając właściwości tabeli.

 1. Aby wyświetlić zapytanie używane podczas odświeżania danych, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj , aby otworzyć okno Power Pivot.

 2. Kliknij pozycję projektuj > Właściwości tabeli.

 3. Przełącz się do edytora zapytań, aby wyświetlić zapytanie źródłowe.

Zapytania nie są widoczne dla każdego typu źródła danych. Na przykład zapytania nie są wyświetlane w przypadku importu strumieniowego źródła danych.

Właściwości połączenia, które anulują odświeżanie danych

W programie Excel możesz ustawić właściwości połączenia określające częstotliwość odświeżania danych. Jeśli odświeżanie nie jest dozwolone dla określonego połączenia, po uruchomieniu narzędzia Odśwież wszystko lub próba odświeżenia określonej tabeli używającej tego połączenia zostanie wyświetlony komunikat o anulowaniu.

 1. Aby wyświetlić właściwości połączenia, w programie Excel kliknij pozycję połączenia > danych , aby wyświetlić listę wszystkich połączeń używanych w skoroszycie.

 2. Wybierz połączenie i kliknij pozycję Właściwości.

 3. W obszarze użyciew obszarze kontrolka odświeżania, jeśli pole wyboru jest wyczyszczone w celu odświeżenia tego połączenia w polu Odśwież wszystko, podczas próby odświeżenia wszystkich w oknie Power Pivot zostanie usunięte anulowanie.

Odświeżanie danych w programie SharePoint Server 2013

W programie SharePoint Server 2013 można zaplanować nienadzorowane odświeżanie danych na serwerze, ale wymaga to zainstalowania i skonfigurowania Power Pivot programu SharePoint 2013 w środowisku programu SharePoint. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint, aby dowiedzieć się, czy jest dostępne zaplanowane odświeżanie danych.

Dodatek Power Query umożliwia odświeżenie kwerendy w celu zaimportowania najnowszych danych do tabeli bez konieczności ponownego tworzenia zapytania.

Ważne: 

 • Excel 2010   Dodatek Power Query nie jest uwzględniony w programie Excel 2010, ale można pobrać, zainstalować i aktywować dodatek Power Query.

 • Aby aktywować dodatek Power Query , kliknij pozycję opcje > plików > dodatków. W sekcji Zarządzanie u dołu wybierz opcję Dodatki com z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Przejdź. Kliknij pole wyboru Power Query , a następnie przycisk OK. Wstążka dodatku Power Query powinna być wyświetlana automatycznie, ale jeśli nie, Zamknij i uruchom ponownie program Excel.

Aby odświeżyć zapytanie:

 1. Na Wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Odśwież Podgląd.

Wstążka Edytor zapytań

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Jeśli skoroszyt programu Excel zawiera połączenie z tabelą lub kwerendą w bazie danych programu Access, możesz upewnić się, że zawiera ona najbardziej aktualne informacje. Aby to zrobić, użyj polecenia Odśwież (na karcie dane ).

 1. W arkuszu kliknij dowolną komórkę zawierającą dane programu Access.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

Odświeżanie połączenia danych

Aby kontrolować sposób lub częstotliwość odświeżania połączenia:

 1. Kliknij dowolną komórkę zawierającą dane programu Access.

 2. W grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

Właściwości połączenia

 1. Na karcie użycie Ustaw dowolne opcje, które chcesz zmienić.

Sprawdzanie stanu lub anulowanie odświeżania

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić odświeżanie lub anulować, wykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby sprawdzić stan kwerendy.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Jeśli skoroszyt programu Excel zawiera połączenie z tabelą lub kwerendą w bazie danych programu SQL Server, możesz sprawdzić, czy zawiera ona najbardziej aktualne informacje. Aby to zrobić, użyj polecenia Odśwież (na karcie dane ).

 1. W arkuszu kliknij dowolną komórkę zawierającą dane programu SQL Server.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

Odświeżanie połączenia danych

Aby kontrolować sposób lub częstotliwość odświeżania połączenia:

 1. Kliknij dowolną komórkę zawierającą dane programu SQL Server.

 2. W grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

Właściwości połączenia

 1. Na karcie użycie Ustaw dowolne opcje, które chcesz zmienić, na przykład Włącz odświeżanie w tle.

Anulowanie odświeżania i sprawdzanie stanu odświeżania

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby sprawdzić stan kwerendy.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Jeśli skoroszyt programu Excel zawiera połączenie z tabelą lub kwerendą w źródle danych OLE DB, możesz upewnić się, że zawiera on najbardziej aktualne informacje. Aby to zrobić, użyj polecenia Odśwież (na karcie dane ).

 1. W arkuszu kliknij dowolną komórkę zawierającą dane bazy danych OLE.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

Odświeżanie połączenia danych

Aby kontrolować sposób lub częstotliwość odświeżania połączenia:

 1. Kliknij dowolną komórkę zawierającą dane bazy danych OLE.

 2. W grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

Właściwości połączenia

 1. Na karcie użycie Ustaw dowolne opcje, które chcesz zmienić.

Sprawdzanie lub anulowanie odświeżania

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby zaewidencjonować lub anulować odświeżanie, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie ten komunikat, aby sprawdzić stan zapytania.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Gdy dane, których używasz w celu zmiany mapy, można odświeżyć je ręcznie w dodatku mapy 3-w. Wprowadzone zmiany zostaną następnie uwzględnione na mapie. Oto jak to robić:

 • W dodatku mapy 3-w kliknij pozycję Narzędzia główne , > odświeżyć dane.

Odświeżanie danych na karcie Narzędzia główne

Dodawanie danych do dodatku Power Map

Aby dodać nowe dane do mapy 3DPower Map:

 1. W dodatku mapy 3-w przejdź do mapy, do której chcesz dodać dane.

 2. Pozostawiając otwarte okno dodatku mapy 3-w, kliknij w programie Excel i wybierz dane arkusza, które chcesz dodać.

 3. Na wstążce programu Excel kliknij pozycję Wstawianie, kliknij strzałkę pozycji Mapa, a następnie kliknij pozycję Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map.

Polecenie Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map

Mapa 3D zostanie automatycznie zaktualizowana, aby pokazać dodatkowe dane.

Dane w skoroszycie programu Microsoft Office Excel wyświetlane w usługach programu Excel mogą pochodzić z dwóch różnych lokalizacji. Dane mogą być przechowywane bezpośrednio w skoroszycie lub mogą być przechowywane w zewnętrznym źródle danych, takim jak baza danych lub w module OLAP (Online Analytical Processing).

Jeśli dane pochodzą z zewnętrznego źródła danych, autor lub administrator skoroszytu określił informacje o połączeniu, często w pliku połączenia danych pakietu Office (odc), w którym opisano, jak lokalizować, logować się, wykonywać kwerendy i uzyskiwać dostęp do zewnętrznego źródła danych.

Po nawiązaniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych możesz wykonać operację odświeżania w celu pobrania zaktualizowanych danych. Za każdym razem, gdy odświeżasz dane, zobaczysz najnowszą wersję danych, w tym wszelkie zmiany wprowadzone w danych od momentu ostatniego odświeżenia.

Informacje na temat odświeżania danych

Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawowy proces odświeżania danych połączonych z zewnętrznym źródłem danych.

Podstawowy proces odświeżania danych zewnętrznych

 1. Operacja odświeżania pobiera aktualne dane.

 2. Połączenie, które jest często zapisywane w pliku połączenia, definiuje wszystkie informacje potrzebne do uzyskiwania dostępu do danych i pobierania ich z zewnętrznego źródła danych.

 3. Istnieją różne źródła danych, do których można uzyskać dostęp, takie jak OLAP, SQL Server, dostawcy OLEDB i sterowniki ODBC.

 4. Aktualne dane są dodawane do bieżącego skoroszytu.

Informacje o problemach dotyczących zabezpieczeń

Po nawiązaniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych i próbą odświeżenia danych należy wiedzieć o potencjalnych problemach z zabezpieczeniami i dowiedzieć się, jakie są problemy z zabezpieczeniami.

Plik połączenia danych często zawiera co najmniej jedno zapytanie, które służy do odświeżania danych zewnętrznych. Zastąpienie tego pliku powoduje, że użytkownik mający złośliwy cel może zaprojektować zapytanie, aby uzyskać dostęp do informacji poufnych i przekazać je innym użytkownikom lub wykonać inne szkodliwe czynności. Dlatego ważne jest, aby zapewnić, że:

 • Plik połączenia został utworzony przez niezawodnego pracownika.

 • Plik połączenia jest bezpieczny i pochodzi z biblioteki zaufanych połączeń danych (DCL).

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak administrator może tworzyć pliki połączeń, tworzyć Zaufane lokalizacje i zabezpieczać pliki połączeń, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel 2007 i pomocy dotyczącej administracji centralnej programu Office SharePoint Server.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Uzyskanie dostępu do zewnętrznego źródła danych wymaga zwykle poświadczeń (takich jak nazwa użytkownika i hasło), które są używane do uwierzytelniania użytkownika. Upewnij się, że te poświadczenia są udostępniane w bezpieczny i bezpieczny sposób i że nie możesz przypadkowo ujawnić tych poświadczeń innym osobom.

Sterowanie sposobem odświeżania danych

Można kontrolować sposób odświeżania danych z zewnętrznego źródła danych, wykonując co najmniej jeden z następujących elementów:

 • Odświeżanie przy otwarciu   W programie Microsoft Office Excel 2007 Autor skoroszytu może utworzyć skoroszyt, który automatycznie odświeża dane zewnętrzne podczas otwierania skoroszytu, zaznaczając pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku w oknie dialogowym Właściwości połączenia . (Na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję połączenia, zaznacz połączenie, kliknij pozycję Właściwości, kliknij kartę użycie , a następnie kliknij pozycję Odśwież dane podczas otwierania pliku). W takim przypadku usługi programu Excel zawsze odświeża dane przed wyświetleniem skoroszytu i utworzeniem nowej sesji. Jeśli autor skoroszytu wyczyść pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku , są wyświetlane dane buforowane ze skoroszytem, co oznacza, że po ręcznym odświeżeniu danych użytkownik będzie widział odświeżanie aktualnych danych podczas bieżącej sesji, ale dane nie są zapisywane w skoroszycie. Jeśli chcesz mieć pewność, że aktualne dane będą zawsze wyświetlane po wyświetleniu skoroszytu w usługach programu Excel, zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku przy użyciu programu Office Excel.

  Jeśli korzystasz z pliku połączenia danych pakietu Office (odc), upewnij się, że pole wyboru zawsze używaj pliku połączenia jest również ustawione w oknie dialogowym Właściwości połączenia (na karcie dane w grupie połączenia kliknij pozycję połączenia, zaznacz połączenie, kliknij pozycję Właściwości, kliknij kartę Definicja , a następnie kliknij pozycję zawsze używaj pliku połączenia).

  Ustawienia witryny zaufanej lokalizacji plików, Krótki limit czasu sesji i okres istnienia pamięci podręcznej danych zewnętrznychmogą także mieć wpływ na operacje odświeżania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz administrator lub system pomocy dla administracji centralnej programu Microsoft Office SharePoint Server.

 • Odświeżanie ręczne   

  Uwaga: Możesz ręcznie odświeżać tylko raport w formie tabeli przestawnej.

  1. Zaznaczanie komórki w raporcie w formie tabeli przestawnej.

  2. Na pasku narzędzi programu Excel Web Access w menu aktualizacji kliknij polecenie Odśwież wybrane połączenie.

   Uwagi: 

   • Każda interakcyjna operacja powodująca ponowne wykonanie kwerendy źródła danych OLAP inicjuje ręczną operację odświeżania.

   • Jeśli to polecenie Odśwież jest niewidoczne, autor składnika Web Part odczyścił wybrane połączenie Odśwież wszystko, właściwość Odśwież wszystkie połączenia . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access.

 • Odświeżanie wszystkich połączeń   Na pasku narzędzi programu Excel Web Access w menu Uaktualnij kliknij polecenie Odśwież wszystkie połączenia.

 • Odświeżanie okresowe   Przy użyciu Office Excel 2007 Autor skoroszytu może określić, że dane mają być automatycznie odświeżane po upływie określonego czasu po otwarciu skoroszytu dla każdego połączenia w skoroszycie. Na przykład baza danych spisu może być aktualizowana co godzinę, więc Autor skoroszytu zdefiniował skoroszyt do automatycznego odświeżania co 60 minut.

  Autor składnika Web Part może zaznaczyć lub wyczyścić właściwość Zezwalaj na okresowe odświeżanie danych programu Excel Web Access w celu włączenia lub wyłączenia tej operacji odświeżania, jeśli właściwość została zdefiniowana przez autora skoroszytu. Po upłynięciu interwału czasu na dole składnika Web Part programu Excel Web Access domyślnie jest wyświetlany następujący monit dotyczący alertu o odświeżeniu:

  Odświeżanie danych dla <listy połączeń>? Razu Każdorazow (Nie pytaj mnie ponownie)

  Autor składnika Web Part programu Excel Web Access może również ustawić właściwość monitu o cykliczne odświeżanie danych , aby kontrolować zachowanie komunikatu wyświetlanego w przypadku, gdy usługi programu Excel wykonują okresowe odświeżanie danych podczas sesji:

  • Każdorazow     oznacza, że w każdym interwale zostanie wyświetlony komunikat z monitem.

  • Fakultatywn     oznacza, że użytkownik może wybrać opcję kontynuowania okresowego odświeżania bez wyświetlania wiadomości.

  • Zapobiec     oznacza, że program Excel Web Access wykonuje okresowe odświeżanie bez wyświetlania wiadomości lub monitu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access.

 • Anulowanie odświeżania   Operacja odświeżania może trwać dłużej, niż oczekiwano, możesz ją anulować. Gdy nastąpi operacja odświeżania, Usługi programu Excel wyświetli komunikat z monitem. Kliknij przycisk Anuluj , aby przerwać operację, aby można było ukończyć operację odświeżania w bardziej wygodnym czasie. Dane zwrócone przez zapytania przed anulowaniem operacji odświeżania zostaną wyświetlone.

Zakres danych zewnętrznych może być odświeżany automatycznie podczas otwierania skoroszytu. Opcjonalnie można zapisywać skoroszyt bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu rozmiar pliku będzie mniejszy.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 1. Kliknij kartę Sposób użycia.

 2. W obszarze Sterowanie odświeżaniem zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku.

 3. Jeśli skoroszyt ma zostać zapisany z definicją zapytania, lecz bez danych zewnętrznych, zaznacz pole wyboru Usuń dane z zakresu danych zewnętrznych przed zapisaniem skoroszytu.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Odśwież co, a następnie wprowadź liczbę minut, które mają dzielić kolejne operacje odświeżania.

Przechowywane hasła nie są szyfrowane, więc ich używanie nie jest zalecane. Jeśli połączenie ze źródłem danych wymaga podania hasło, możesz zażądać, aby użytkownicy wprowadzali hasła, zanim będą mogli odświeżyć zakres danych zewnętrznych. Ta procedura nie dotyczy danych pobranych z pliku tekstowego (txt) czy z zapytania sieci Web (iqy).

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Na przykład — silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Kliknij kartę Definicja, a następnie wyczyść pole wyboru Zapisz hasło.

Uwaga: Program Excel monituje o podanie hasła tylko wtedy, gdy zakres danych zewnętrznych jest odświeżany po raz pierwszy w danej sesji programu Excel. Monit o podanie hasła zostanie wyświetlony ponownie po następnym uruchomieniu programu Excel, gdy otworzysz skoroszyt zawierający zapytanie i spróbujesz odświeżyć dane.

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

  Uwaga: Nie można uruchomić w tle zapytania OLAP.

  Uwaga: Nie można uruchomić zapytania dla jakiegokolwiek typu połączenia pobierającego dane z modelu danych.

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz odświeżanie w tle, aby uruchomić zapytanie w tle. Wyczyść to pole wyboru, aby uruchomić zapytanie podczas oczekiwania.

  Podczas nagrywania makro zawierającego zapytanie program Excel nie uruchamia kwerendy w tle. Aby zmienić zarejestrowane makro tak, aby kwerenda była uruchamiana w tle, Edytuj makro w Edytor Visual Basic. Zmienianie metody odświeżania obiektu w poszukiwaniu zapytania z BackgroundQuery: = false to BackgroundQuery: = true.

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie ten komunikat, aby sprawdzić stan zapytania.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Zawartość pokrewna

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×