Obsługa formatu Unicode dla danych w wielu językach w programie Outlook 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Outlook obsługuje Unicode i zapewnia pełną obsługę wielojęzycznych danych. Jeśli pracujesz w organizacji wielojęzycznej lub udostępnia wiadomości i elementy osobom korzystającym z programu Outlook na komputerach w innych językach, użytkownik może korzystać z Obsługa formatu Unicode w programie Outlook.

Program Outlook można uruchomić w jednym z dwóch trybów skrzynki pocztowej dla kont serwera Exchange — w trybie obsługującym kod Unicode lub w trybie bez obsługi kodu Unicode. Zalecany jest tryb z obsługą kodu Unicode. Jest to tryb domyślny, jeśli zezwala na to konfiguracja profilu, konto serwera Exchange i ustawienia administratora. Ten tryb jest automatycznie określany przez program Outlook na podstawie ustawień i nie może być zmieniony ręcznie.

Uruchomienie programu Outlook w trybie Unicode umożliwia pracę z wiadomościami i elementami redagowanymi w innych językach. Jeśli program Outlook dla konta serwera Exchange działa w trybie bez obsługi kodu Unicode, to aby go przełączyć w tryb Unicode, należy się skontaktować z administratorem.

Uwaga: Starsze wersje programu Outlook zapewniały obsługę wielojęzycznych danych Unicode w treści elementów programu Outlook. Pewne dane programu Outlook, takie jak pola Do i Temat w wiadomościach, oraz takie właściwości elementów kontaktu jak Nazwa kontaktu i Służbowy numer telefonu były jednak ograniczone do znaków zdefiniowanych przez stronę kodową systemu użytkownika. To ograniczenie nie dotyczy programu Microsoft Office Outlook 2003 ani Microsoft Office Outlook 2007, jeśli działa on w trybie Unicode dla konta serwera Exchange.

Konta POP3 również mogą obsługiwać wielojęzyczne dane Unicode w programach Microsoft Office Outlook 2003 i Office Outlook 2007, jeśli elementy są dostarczane do plik folderów osobistych (pst), który może obsługiwać wielojęzyczne dane Unicode. Nowe profile POP3, które dostarczają pocztę do nowego pliku pst utworzonego w programie Microsoft Office Outlook 2003 i Office Outlook 2007, domyślnie obsługują wielojęzyczne dane Unicode.

Uwaga: Innych kont, takich jak IMAP lub HTTP nie obsługują Unicode.

Skryptów

Wiadomości i elementy wielojęzyczne mogą zawierać tekst w językach wymagających różnych skryptów. Pojedynczy skrypt może być używany do reprezentowania wielu języków.

Na przykład skrypt łaciński lub rzymski zawiera kształty znaków — glify — 26 liter (zarówno dużych, jak i małych) alfabetu angielskiego oraz znaki akcentowane (rozszerzone) używane do reprezentowania dźwięków w innych językach zachodnioeuropejskich.

Skrypt łaciński obejmuje glify reprezentujące wszystkie znaki większości języków europejskich i kilku innych. W skrypcie łacińskim nie ma glifów dla znaków takich języków europejskich, jak grecki lub rosyjski; te języki mają własne skrypty.

Niektóre języki azjatyckie używają skryptów ideograficznych, które mają glify oparte na znakach chińskich. Inne języki, takie jak tajski i arabski, używają skryptów z glifami składającymi się z kilku mniejszych glifów lub glifów, których kształt zależy od sąsiednich znaków.

Powszechnym sposobem przechowywania zwykłego tekstu jest reprezentowanie każdego znaku przez pojedynczy bajt. Wartość każdego bajtu jest indeksem liczbowym — lub punktem kodu — w tabeli znaków; punkt kodu odpowiada znakowi w domyślnej stronie kodowej komputera, na którym tworzony jest dokument tekstowy. Na przykład bajt o wartości dziesiętnej 189 (punkt kodu dla wartości dziesiętnej 189) w różnych stronach kodowych będzie reprezentować różne znaki.

Strony kodowe

Tabela razem zgrupowanych znaków nazywana jest stroną kodową. W przypadku jednobajtowych stron kodowych każda strona kodowa może zawierać maksymalnie 256 wartości bajtów. Ponieważ każdy znak w stronie kodowej jest reprezentowany przez jeden bajt, strona kodowa może zawierać tylko 256 znaków.

Jedna strona kodowa ograniczona do 256 znaków nie może obsługiwać wszystkich języków, ponieważ wszystkie języki używają łącznie znacznie więcej niż 256 znaków. Dlatego różne skrypty używają oddzielnych stron kodowych. Istnieje jedna strona kodowa dla języka greckiego, inna dla japońskiego itd.

Strony kodowe jednobajtowe nie mogą również obsługiwać większości języków azjatyckich, które zwykle mają ponad 5000 znaków opartych na języku chińskim. Aby obsługiwać te języki, wprowadzono strony kodowe dwubajtowe.

Standard kodowania znaków Unicode pozwala udostępniać wiadomości i inne elementy w środowisku wielojęzycznym po języki powodują konieczność używania wielu stron kodu.

Systemy niestosujące standardu Unicode zwykle korzystają ze środowiska opartego na stronie kodowej, w którym każdy skrypt ma własną tabelę znaków. Elementy oparte na stronie kodowej jednego systemu operacyjnego rzadko dobrze mapują stronę kodową innego systemu operacyjnego. W niektórych przypadkach elementy nie mogą zawierać tekstu, w którym użyto znaków z więcej niż jednego skryptu.

Przykładem może być przypadek dwóch osób, z których jedna używa angielskiej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP z łacińską stroną kodową, a druga japońskiej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP z japońską stroną kodową. Druga osoba utworzyła wezwanie na spotkanie w japońskiej wersji programu Microsoft Outlook 2002, wpisując japońskie znaki w polu Lokalizacja, i wysyłała je do pierwszej osoby. Jeśli osoba używająca angielskiej wersji programu Outlook 2002 otworzy to wezwanie na spotkanie, kody japońskiej strony kodowej użytej w wezwaniu spowodują zamapowanie nieoczekiwanych lub nieistniejących znaków w skrypcie łacińskim i wyświetlenie niezrozumiałego tekstu.

Uwaga: Ponieważ program Microsoft Outlook 2000 treść elementów programu Outlook jest Unicode i treści elementu można odczytywać niezależnie od języka, w którym została utworzona. Jednak będą wszystkie inne właściwości elementów takich jak linie do, lokalizację i temat wiadomości i elementach spotkań i Nazwa kontaktu i numer telefonu służbowego właściwości elementów kontaktu niezrozumiały w wersji wcześniejszej niż Outlook 2003.

Uniwersalny zestaw znaków dostępny w standardzie Unicode eliminuje ten problem. Unicode opracowano Tworzenie zestawu uniwersalny znak, który najbardziej znane skrypty. Unicode używa unikatowe, wielu bajt kodowania każdego znaku; Aby w odróżnieniu od strony kodowe każdy znak ma punktu unikatowy kod. Na przykład Unicode kod punktu z grecki że małe zeta ( zeta ) znajduje się wartość szesnastkową 03B6, a zhe małe litery cyrylicy ( że ) ma wartość 0436.

Programy Microsoft Office Outlook 2003 i Outlook 2007 w pełni obsługują standard Unicode. Program Outlook obsługuje także tekst w systemie opartym na stronie kodowej. Zalecanym trybem jest jednak Unicode. Jest to tryb domyślny, jeśli zezwala na to konfiguracja profilu, konto serwera Exchange i ustawienia administratora. Ten tryb jest automatycznie określany przez program Outlook na podstawie ustawień i nie może być zmieniony ręcznie.

Uruchomienie programu Outlook w trybie Unicode z programu Exchange konta zapewnia, że domyślnie folderów trybu Offline (ost) i pliki folderów osobistych (pst) używany w tym profilu umożliwia przechowywanie wielojęzycznych danych Unicode i oferuje większą pojemność magazynowania dla elementów i foldery. Jeśli program Outlook jest uruchomiony w trybie innym niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange i chcesz przełączyć do trybu Unicode, skontaktuj się z administratorem.

Jeśli wiadomości i elementy nie udostępniać innym osobom korzystającym z programu Outlook na komputerach w innych językach, można uruchamiać program Outlook w trybie Unicode lub innym niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange.

Użytkownicy pracujący w firmie międzynarodowej lub udostępniający wiadomości i inne elementy osobom korzystającym z programu Microsoft Outlook na komputerach z uruchomioną obsługą innych języków powinni dla konta serwera Exchange uruchamiać program Outlook w trybie Unicode. Aby przełączyć na tryb Unicode, należy skontaktować się z administratorem.

Po uruchomieniu programu Outlook w trybie innym niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange do mapowania znaków używany jest system oparty na stronie kodowej. W układzie oparty na stronie kod znaku wprowadzony w jednym języku może być błędnie mapowany do tego samego znaku w innym języku. Jesteś w związku z tym, może powodować wyświetlanie nieprawidłowych znaków, w tym znaków zapytania.

Przykładem może być przypadek dwóch osób, z których jedna używa angielskiej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP z łacińską stroną kodową, a druga japońskiej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP z japońską stroną kodową. Ta druga osoba utworzyła wezwanie na spotkanie w japońskiej wersji programu Outlook 2002 i wysłała je do pierwszej osoby. Jeśli osoba używająca angielskiej wersji programu Outlook 2002 otworzy to wezwanie na spotkanie, japońska strona kodowa użyta w wezwaniu spowoduje mapowanie nieoczekiwanych lub nieistniejących znaków w skrypcie łacińskim i wyświetlenie niezrozumiałego tekstu.

Uwaga: Począwszy od programu Outlook 2000, treść elementów programu Outlook jest kodowana w standardzie Unicode i może być czytana niezależnie od języka, w którym została utworzona. Wszystkie pozostałe właściwości elementu, takie jak wiersze Do, Lokalizacja i Temat w wiadomościach e-mail i elementach spotkań, oraz takie właściwości kontaktów, jak Nazwa kontaktu i Służbowy numer telefonu, będą jednak nieczytelne w wersjach programu Outlook starszych niż program Outlook 2003.

Czcionka Arial Unicode MS jest czcionką w pełni obsługującą standard Unicode. Zawiera ona wszystkie znaki, ideogramy i symbole zdefiniowane w standardzie Unicode 2.1. Ta uniwersalna czcionka jest automatycznie instalowana w przypadku korzystania z systemu Windows Vista lub Microsoft Windows XP.

Z powodu jej znacznego rozmiaru i typograficznych kompromisów związanych z używaniem takiej czcionki, czcionki Arial Unicode MS należy używać tylko wtedy, gdy nie można użyć wielu czcionek dostosowanych do różnych systemów pisania. Jeśli na przykład w programie Microsoft Office Access istnieją wielojęzyczne dane z różnych systemów pisania, czcionki Arial Unicode MS można użyć do wyświetlania danych w tabelach, ponieważ program Access nie akceptuje wielu różnych czcionek.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Plik danych programu Outlook.

 2. Aby utworzyć plik folderów osobistych programu Microsoft Outlook (pst), który oferuje większą pojemność magazynowania elementów i folderów oraz obsługę wielojęzycznych danych Unicode, kliknij Plik folderów osobistych dla używanej wersji programu Outlook, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę wyświetlaną folderu pst.

 5. Zaznacz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nazwa folderu skojarzonego z plikiem danych pojawia się na Liście folderów. Aby wyświetlić Listę folderów, w menu Przejdź kliknij pozycję Lista folderów. Domyślnie folder będzie nazwę Foldery osobiste.

Poniższa lista zawiera rozwiązania niektórych problemów występujących podczas korzystania ze standardu Unicode.

Uaktualnienia do programu Outlook 2003 lub Outlook 2007, ale program Outlook nie jest uruchomiony w trybie Unicode przy użyciu konta programu Exchange

Program Outlook może nie uruchamiać się w trybie Unicode z wielu powodów.

 • Jeśli Twój profil został skonfigurowany do uruchamiania w trybie offline przed uaktualnieniem do programu Microsoft Office Outlook 2003 lub Outlook 2007, nadal używasz jest stary plik folderów trybu Offline (ost), który nie obsługuje Unicode. Spowoduje to program Outlook działa w trybie innym niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange. Aby przełączyć się do trybu Unicode, wyłączyć używanie folderów trybu offline, a następnie utworzenie nowego pliku folderów trybu Offline (ost) i synchronizowanie danych.

 • Jeśli profil użytkownika skonfigurowano do pracy z plik folderów osobistych (pst) przed uaktualnieniem do programu Microsoft Office Outlook 2003 lub Outlook 2007, oznacza to, że nadal jest używany stary plik folderów osobistych (pst), który nie obsługuje standardu Unicode. Dlatego program Outlook jest uruchamiany dla konta serwera Exchange w trybie nieobsługującym kodu Unicode. Aby przełączyć program w tryb Unicode, należy zmienić lokalizację dostarczania na plik folderów osobistych obsługujący wielojęzyczne dane Unicode lub zmienić domyślną lokalizację dostarczania na konto serwera Exchange.

 • Jeśli profil użytkownika skonfigurowano pod kątem używania pliku autoarchiwizacji folderów osobistych (pst) przed uaktualnieniem do programu Microsoft Office Outlook 2003 lub Outlook 2007, oznacza to, że nadal jest używany stary plik autoarchiwizacji folderów osobistych (pst), który nie obsługuje standardu Unicode. Najlepiej utworzyć nowy plik autoarchiwizacji folderów osobistych obsługujący wielojęzyczne dane Unicode.

 • Uruchomieniu programu Outlook w trybie Unicode może zapobiegać wersja serwera Exchange lub zasady ustawione przez administratora.

Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomogła przełączyć programu w tryb Unicode, należy się skontaktować z administratorem serwera Exchange.

Uaktualnienia do programu Outlook 2003 lub Outlook 2007, ale Moje konto POP3 nadal nie obsługuje wielojęzycznych danych Unicode

Jeśli profil użytkownika skonfigurowano do używania pliku folderów osobistych (pst) przed uaktualnieniem do programu Microsoft Office Outlook 2003 lub Outlook 2007, oznacza to, że nadal jest używany stary plik folderów osobistych (pst), który nie obsługuje standardu Unicode podczas magazynowania elementów dostarczonych z konta POP3. Aby rozwiązać ten problem, najlepiej zmienić lokalizację dostarczania na plik folderów osobistych (pst) obsługujący wielojęzyczne dane Unicode.

Program Outlook przełączyć się do trybu Unicode uszkodzenie pliku folderów trybu Offline, wybrane, a teraz niektórych elementów wyświetlić znaki "?" i są nie do odczytania

Po uruchomieniu programu Outlook w trybie innym niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange do mapowania znaków używany jest system oparty na stronie kodowej. W układzie oparty na stronie kod znaku wprowadzony w jednym języku może być błędnie mapowany do tego samego znaku w innym języku. Jesteś w związku z tym, może powodować wyświetlanie nieprawidłowych znaków, w tym znaków zapytania.

Przykładem może być przypadek dwóch osób, z których jedna używa angielskiej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP z łacińską stroną kodowa, a druga japońskiej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP z japońską stroną kodową. Druga osoba utworzyła wezwanie na spotkanie w japońskiej wersji programu Outlook 2002 i wysłała je do pierwszej. Jeśli osoba używająca angielskiej wersji programu Outlook 2002 otworzy to wezwanie na spotkanie, japońska strona kodowa użyta w wezwaniu spowoduje mapowanie nieoczekiwanych lub nieistniejących znaków w skrypcie łacińskim i wyświetlenie niezrozumiałego tekstu. W środowiskach wielojęzycznych zaleca się więc uruchamianie programu Outlook w trybie Unicode dla konta serwera Exchange.

Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć foldery trybu offline, zamknąć i uruchomić ponownie program Outlook, a następnie utworzyć nowy plik folderów trybu offline i zsynchronizować dane.

Wpływ za pomocą pliku danych innym niż Unicode lub uruchamiania programu Outlook w trybie innym niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange na mnie?

Jeśli wiadomości i elementy nie są udostępniane osobom korzystającym z programu Outlook na komputerach z uruchomioną obsługą innych języków, można uruchamiać program Outlook w trybie Unicode lub w trybie nieobsługującym kodu Unicode dla konta serwera Exchange. Niedogodność związana z uruchamianiem w trybie nieobsługującym kodu Unicode polega na tym, że format pliku folderów trybu offline używany w takim profilu nie oferuje większej pojemności magazynowania elementów i folderów. Jeśli limit rozmiaru pliku folderów trybu offline jest istotny, należy uruchomić program Outlook w trybie Unicode dla konta serwera Exchange.

Użytkownik, który pracuje w firmie międzynarodowej lub udostępnia wiadomości i elementy osobom korzystającym z programu Outlook na komputerach z uruchomioną obsługą innych języków, powinien uruchamiać program Outlook w trybie Unicode dla konta serwera Exchange. Pozwala to także uzyskać pewność, że pliki danych obsługujące standard Unicode są używane w profilu umożliwiającym przechowywanie wielojęzycznych danych Unicode. Aby włączyć tryb Unicode, zobacz sekcję „Mimo uaktualnienia do programu Outlook 2003 lub Outlook 2007 nie mogę uruchomić trybu Unicode dla konta serwera Exchange”.

Po uruchomieniu programu Outlook w trybie innym niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange do mapowania znaków używany jest system oparty na stronie kodowej. W układzie oparty na stronie kod znak wprowadzony w jednym języku może być błędnie mapowany do tego samego znaku w innym języku, i w związku z tym, jeśli program Outlook działa w trybie innym niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange, to może powodować wyświetlanie nieprawidłowych znaków, w tym znaków zapytania.

Przykładem może być przypadek dwóch osób, z których jedna używa angielskiej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP z łacińską stroną kodowa, a druga japońskiej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows XP z japońską stroną kodową. Druga osoba utworzyła wezwanie na spotkanie w japońskiej wersji programu Outlook 2002 i wysłała je do pierwszej. Jeśli osoba używająca angielskiej wersji programu Outlook 2002 otworzy to wezwanie na spotkanie, japońska strona kodowa użyta w wezwaniu spowoduje mapowanie nieoczekiwanych lub nieistniejących znaków w skrypcie łacińskim i wyświetlenie niezrozumiałego tekstu. W środowiskach wielojęzycznych zaleca się więc uruchamianie programu Outlook w trybie Unicode dla konta serwera Exchange.

Uwaga: Począwszy od programu Outlook 2000 treść elementów programu Outlook zostało Unicode, i treści można odczytywać niezależnie od języka, w którym została utworzona. Jednak dane programu Outlook, takich jak wiersze do i temat wiadomości i Nazwa kontaktu i numer telefonu służbowego właściwości elementów kontaktu, będą ograniczone do znaków zdefiniowanych przez stronę kodową, jeśli program Outlook działa inne niż Unicode przy użyciu konta programu Exchange.

Zobacz też

Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×