Notowania giełdowe i dane geograficzne

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Excel można uzyskać dane giełdowe i geograficzne. Jest to tak proste jak wpisanie tekstu w komórce i przekonwertowanie go na typ danych Akcje lub Geografia. Te dwa nowe typy danych są uważane za połączone typy danych, ponieważ mają połączenie ze źródłem danych online. To połączenie umożliwia pobieranie rozbudowanych, interesujących informacji, nad którymi można pracować i które można odświeżać.

Uwaga: 12 czerwca 2018: Ta funkcja jest udostępniane klientom stopniowo przez kilka dni lub tygodni. Najpierw będą dostępne dla uczestników Wykorzystywania pakietu Office lub nowszy dla subskrybentów usługi Office 365 . Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, Upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Akcje

Kolumna A zawiera nazwy firm i ikony, kolumna B zawiera wartości Price (Cena), a kolumna C zawiera wartości Change (Zmiana)

Na powyższej ilustracji komórki z nazwami firm w kolumnie A zawierają typ danych Akcje. Wiesz o tym, ponieważ są one oznaczone tą ikoną: Ikona połączonego rekordu dotyczącego akcji . Typ danych Akcje jest połączony ze źródłem online zawierającym więcej informacji. Te informacje są wyodrębnianie w kolumnach B i C. Konkretnie z typu danych Akcje w kolumnie A są wyodrębniane wartości ceny i zmiany ceny.

Geografia

Kolumna A zawiera ikony i nazwy krajów, kolumna B zawiera wartości Population (Populacja), a kolumna C zawiera wartości Gasonline Prices (Ceny benzyny).

W tym przykładzie kolumna A zawiera komórki zawierające typ danych Geografia. Informuje o tym ikona Ikona połączonego rekordu geograficznego . Ten typ danych jest połączony ze źródłem online zawierającym więcej informacji. Te informacje są wyodrębnianie w kolumnach B i C. Konkretnie z typu danych Geografia w kolumnie A są wyodrębniane wartości populacji i ceny benzyny.

1. Wpisywanie tekstu

Komórka A1 zawiera wartość „Country” (Kraj), a komórki od A2 do A4 zawierają nazwy krajów: France (Francja), Spain (Hiszpania), Sweden (Szwecja)

Wpisz w komórkach jakiś tekst. W tym przykładzie potrzebujemy danych geograficznych, dlatego wpisaliśmy nazwy krajów. Ale możesz także wpisać nazwy gmin, powiatów, województw, miast itp. Jeśli potrzebujesz informacji giełdowych, wpisz nazwy firm, nazwy funduszy, symbole giełdowe itd.

2. Tworzenie tabeli

Karta Wstawianie, przycisk Tabela

Mimo że nie jest to wymagane, zalecamy utworzenie tabeli programu Excel. Zaznacz dowolną komórkę w danych i przejdź do pozycji Wstawianie > Tabela. Ułatwi to później wyodrębnianie informacji online.

3. Zaznaczanie komórek

Cztery zaznaczone komórki, każda zawierająca nazwę kraju

Zaznacz komórki, które chcesz przekonwertować na typ danych.

4. Wybieranie typu danych

Karta Dane, przycisk dotyczące rekordów akcji i geograficznych

Na karcie Dane kliknij pozycję Stocks (Akcje) lub Geography (Geografia).

5. Zostanie wyświetlona ikona

Cztery komórki, każda z ikoną mapy i nazwą kraju

Jeśli program Excel znajdzie dopasowanie między tekstem w komórkach i źródłami online, przekonwertuje tekst na typ danych Akcje lub typ danych Geografia. Będziesz wiedzieć, że tekst został przekonwertowany, ponieważ w przypadku akcji będzie opatrzony ikoną Ikona połączonego rekordu dotyczącego akcji , a w przypadku geografii — ikoną Ikona połączonego rekordu geograficznego .

6. Dodawanie kolumny

Pole dotyczące populacji wybrane w menu

Kliknij przycisk Dodaj kolumnę Przycisk Dodaj kolumnę , a następnie kliknij nazwę pola, aby wyodrębnić więcej informacji, takich jak populacji. Jeśli nie widzisz tego przycisku, upewnij się, że wykonaj kroki 1 i najpierw utworzyć tabelę programu Excel .

Uwaga: Jeśli zamiast ikony będzie widoczny znak Ikona znaku zapytania , oznacza to, że program Excel ma trudności z dopasowaniem tekstu do danych w naszych źródłach online. Popraw wszelkie błędy pisowni, a po naciśnięciu klawisza Enter program Excel postara się znaleźć zgodne informacje. Ewentualnie kliknij pozycję Ikona znaku zapytania , aby wyświetlić okienko selektora. Wyszukaj dane za pomocą jednego lub dwóch słów kluczowych, wybierz potrzebne dane, a następnie kliknij pozycję Wybierz.

Więcej możliwości

Komórka z połączonym rekordem dotyczącym Francji; kursor klikający ikonę; wyświetlona karta

Po przekonwertowaniu tekstu na typy danych Akcje i Geografia w komórce pojawi się ikona. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić kartę. Na karcie znajduje się lista pól i odpowiadających im wartości. W zależności od danych może istnieć wiele par pól i wartości, które można wyświetlić i z którymi można pracować.

Na przykład na tej ilustracji jest widoczna karta kraju France (Francja). Jednym z pól dostępnych dla Francji jest pole Capital (Stolica). Paris (Paryż) jest wartością tego pola. Leader(s) (Liderzy) to kolejne pole. Jego wartościami są nazwiska odpowiednich osób.

Jeśli chcesz wyświetlić więcej par pól i wartości, przewiń w dół na karcie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, skąd pochodzą pola i wartości, przewiń do samego dołu karty i kliknij linki źródeł.

Jeśli dane znajdują się w tabeli programu Excel, można uzyskać więcej informacji, dodając kolumny wyodrębniające dane z typów danych Akcje lub Geografia.

1. Zaznaczanie komórki w tabeli

Komórka rekordu połączonego wybrana w tabeli

Upewnij się, że dane znajdują się wewnątrz tabeli programu Excel, a następnie zaznacz komórkę w tabeli.

2. Dodawanie kolumny

Kursor klikający przycisk Dodaj kolumnę

Kliknij przycisk Dodaj kolumnę znajdujący się w prawym górnym rogu tabeli.

3. Wybieranie pola

Pole dotyczące populacji wybrane w menu

Zostanie wyświetlone menu z listą dostępnych pól. Wybierz to, które Cię interesuje.

4. Zostanie utworzona nowa kolumna

Nowo dodana kolumna, wartości pochodzące z połączonego rekordu

Zostanie utworzona nowa kolumna tabeli z wartościami tego pola.

5. Wykonywanie ponownie

Dodana druga kolumna danych

Powtórz ten proces w celu uzyskania jeszcze większej ilości danych.

6. Kolejna nowa kolumna

Kolejna nowa kolumna dodana do tabeli

Zostanie dodana kolejna nowa kolumna z wartościami wybranego pola.

Porada: Jeśli dane znajdują się w tabeli programu Excel, nie musisz używać przycisku Dodaj kolumnę. Zamiast tego po prostu zacznij wpisywać nagłówek nowej kolumny. Na przykład jeśli jako nagłówek kolumny wpiszesz „Population” (Populacja), program Excel automatycznie pobierze odpowiednie pole dla najbliższych typów danych po lewej stronie. Tak samo działa to w przypadku wierszy. Wpisz nowy wiersz, a w przypadku znalezienia online odpowiednich informacji program Excel utworzy z nimi połączenie i zwróci dostępne pola.

Komórka A2 zawierająca pozycję „France”; komórka B2 zawierająca pozycję „= A2.” i menu Autouzupełniania formuł z polami z połączonego rekordu

Można również pisać formuły używające wartości z typów danych Akcje czy Geografia. Może to być przydatne, jeśli dane nie znajdują się w tabeli.

Wystarczy zastosować operator kropki (.), dzięki któremu program Excel wie, że ma użyć pola typu danych jako parametru. W tym przykładzie wpisano =A2. i pojawiło się menu Autouzupełnianie programu Excel z wyświetlonymi dostępnymi polami dla danych „France” (Francja). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak pisać formuły odwołujące się do typów danych.

Porady i wskazówki

Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+F2.

Naciśnij klawisze Alt + Shift + F10, aby otworzyć menu Dodaj kolumnę. Następnie użyj klawiszy strzałek, aby przejść do pola, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pola.

Typy danych Akcje i Geografia są traktowane jako połączone typy danych. Wynika to z faktu, że odwołują się one do źródła danych online. Po przekonwertowaniu tekstu na połączony typ danych w skoroszycie ustanawiane jest połączenie z danymi zewnętrznymi. Dzięki temu w razie zmiany danych online można je zaktualizować, odświeżając je w programie Excel. Aby odświeżyć dane, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą połączony typ danych, a następnie kliknij pozycję Typ danych > Odśwież. Spowoduje to odświeżenie zaznaczonej komórki, a także wszystkich sąsiadujących komórek, które mają połączony typ danych.

Jeśli chcesz odświeżyć wszystkie połączone typy danych i wszystkie połączenia danych zewnętrznych, które mogą znajdować się w skoroszycie (w tym zapytania, inne połączenia danych i tabele przestawne), kliknij pozycję Dane > Odśwież wszystko lub naciśnij klawisze Ctrl+Alt+F5.

Informacje dla typu danych Akcje lub Geografia można zamienić lub zmienić na inne. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Typ danych > Zmień. Po prawej stronie pojawi się okienko. Wyszukaj odpowiednie dane, a następnie kliknij pozycję Wybierz, aby umieścić te informacje w miejscu informacji pierwotnych.

Jeśli nie potrzebujesz już typu danych Akcje lub Geografia, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Typ danych > Konwertuj na tekst. Typ danych zostanie usunięty, nie będzie już połączenia online, a wartość w komórce zostanie przekonwertowana na tekst. Pamiętaj, że po przekonwertowaniu typu danych na tekst we wszystkich kolumnach lub formułach, które zawierały wartości wyodrębnione z tego typu danych, będzie wyświetlany błąd #POLE!.

Menu Filtr, menu Wartość wyświetlana, wyświetlana lista pól z połączonego typu danych

Dane w programie Excel zawsze możesz sortować i filtrować za pomocą przycisków filtrowania w nagłówkach kolumn. (Przyciski filtrowania można włączyć, klikając pozycję Dane > Filtr).

Ale w tym miejscu przedstawiamy poradę dotyczącą komórek zawierających typy danych. Kliknij przycisk filtrowania powyżej komórek z ikonami. Następnie określ sposób sortowania lub filtrowania. Jeśli chcesz to zrobić przy użyciu nazwy wyświetlanej, zachowaj wybraną opcję Wartość wyświetlana w obszarze Wybierz pole. Jeśli chcesz sortować lub filtrować według innego pola z połączonego typu danych, wybierz to pole w obszarze Wybierz pole.

W tym przykładzie wybraliśmy pole Area (Obszar). Program Excel używa następnie tego pola jako podstawy dla poniższych pól wyboru filtrów i wyświetla populacje krajów znajdujących się w tabeli. Warto również wiedzieć, że program Excel zmieni menu Filtr liczb w zależności od pola wybranego w obszarze Wybierz pole.

Często zadawane pytania

Program Excel zawsze miał typy danych. Ale były to tradycyjne typy danych, takie jak tekst, liczba itd. Typy danych Akcje i Geografia są unikatowe, ponieważ są traktowane jako połączone typy danych. Połączone typy danych zawierają połączenie ze źródłem danych online. Obecnie Akcje i Geografia są jedynymi połączonymi typami danych. W zależności od opinii klientów zamierzamy wprowadzić kolejne w przyszłości.

Tak, ale musi on używać programu Excel 2016 dla subskrybentów usługi Office 365.

Uwaga: Ta funkcja jest stopniowo udostępniana klientom w ciągu kilku dni lub tygodni. Najpierw zostanie udostępniona uczestnikom niejawnego programu testów pakietu Office, a następnie subskrybentom usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Obecnie tylko program Excel 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 obsługuje typy danych Akcje i Geografia. Być może w przyszłości inne wersje programu Excel będą obsługiwać te typy danych, ponieważ stale ulepszamy program Excel. Jeśli otworzysz te nowe typy danych w wersji programu Excel, która ich nie obsługuje, w tych komórkach zostanie wyświetlony błąd #ARG!. Natomiast w miejscu jakichkolwiek formuł odwołujących się do tych typów danych będzie wyświetlany tekst #NAZWA?.

Jeśli używasz w tabeli typów danych Akcje lub Geografia, możesz pisać poniżej ostatniego wiersza tabeli. Po naciśnięciu klawisza Enter program Excel automatycznie spróbuje dopasować tekst do danych online i przekonwertować go na typ danych. Jednak nie można zaznaczyć komórki zawierającej typ danych i przeciągnąć uchwytu wypełniania w celu połączenia tekstu, który nie jest jeszcze typem danych. To samo dotyczy Malarza formatów.

Typy danych Akcje i Geografia to bardzo świeża funkcja, dlatego pewne tradycyjne funkcje programu Excel nie będą współdziałać z nią dobrze. Na przykład w razie próby utworzenia tabeli przestawnej opartej na informacjach z tych typów danych zostanie wyświetlony błąd #ARG!. Ponadto używanie tych typów danych z dodatkami Power Pivot i Power Query lub nawet niektórymi wykresami może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. 

Obecnie te typy danych są dostępne tylko w przypadku, gdy do Twoich preferencji językowych pakietu Office został dodany język angielski. Mamy nadzieję na obsługę większej liczby języków w przyszłości.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×