Nawiązywanie połączenia telefonicznego

Do nawiązania lub odebrania połączenia telefonicznego przy użyciu oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync 2010 są potrzebne głośniki i mikrofon, zestaw słuchawkowy lub urządzenie audio USB. Korzystając z listy kontaktów, możesz nawiązywać połączenie z jednym lub kilkoma wewnętrznymi współpracownikami bądź kontaktami federacyjnymi (partnerami zewnętrznymi, których firma jest połączona z Twoją firmą lub utworzyła z nią federację) albo zadzwonić pod numer zewnętrzny, wpisując go w polu wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji na temat metod wyszukiwania kontaktów, zobacz Używanie funkcji wyszukiwania w programie Lync 2010.

W przypadku połączeń międzystrefowych wymagane jest używanie standardu E.164, czyli najpierw musi zostać wpisany kod kraju, na przykład 1 dla Stanów Zjednoczonych, a po numer kierunkowy i lokalny numer abonenta.

Program Lync 2010 automatycznie wykrywa urządzenia audio, ale możesz wyświetlić opcje Urządzenie audio, aby wybrać alternatywne urządzenia, dostosować poziomy głośności lub sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia urządzenia audio.

Co chcesz zrobić?

Nawiązywanie połączenia audio jednym kliknięciem

Nawiązywanie połączenia z alternatywnym numerem kontaktu

Nawiązywanie połączenia z wieloma osobami

Wpisywanie nowego numeru, z którym ma zostać nawiązane połączenie

Korzystanie z konsoli wybierania numerów

Nawiązywanie bezpośredniego połączenia z pocztą głosową kontaktu

Dodawanie głosu do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Kończenie połączenia

Nawiązywanie połączenia jako pełnomocnik

Sprawdzanie jakości połączenia

Nawiązywanie połączenia audio jednym kliknięciem

Każda osoba na Twojej liście kontaktów ma numer domyślny, z którym możesz nawiązać połączenie, klikając przycisk Połącz z prawej strony kontaktu. Numer domyślny jest określany na jeden z dwóch poniższych sposobów:

 • Jeśli z wybranym kontaktem połączenie zostało wcześniej nawiązane, numerem domyślnym jest ostatni użyty numer.

 • Jeśli z wybranym kontaktem połączenie nigdy nie zostało nawiązane, numer domyślny jest określony przez konfigurację telefonii organizacji. Zwykle numerem domyślnym jest numer służbowy kontaktu lub połączenie programu Lync, czyli połączenie VoIP (Voice over Internet Protocol).

Aby nawiązać połączenie audio jednym kliknięciem, otwórz program Lync, znajdź odpowiedni kontakt, a następnie na liście kontaktów lub w wynikach wyszukiwania wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Wskaż odpowiedni kontakt, a następnie kliknij przycisk Połącz. Aby przed wybraniem numeru wyświetlić go, wskaż przycisk Połącz, a następnie zaczekaj chwilę, aż pojawi się imię i nazwisko oraz numer kontaktu.

 • Wskaż kontakt, a następnie kliknij przycisk Połącz w wyświetlonej wizytówce.

Aby obejrzeć pokaz wideo nawiązywania połączenia, zobacz Klip wideo: nawiązywanie połączenia.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia z alternatywnym numerem kontaktu

Użytkownicy programu Lync mogą publikować opcjonalne numery telefonów i przydzielać innym osobom określające poziom prywatności uprawnienia relacji Grupa roboczalub Znajomi i rodzina, które umożliwiają wyświetlanie tych numerów.

 1. Na liście kontaktów lub w wynikach wyszukiwania wskaż odpowiedni kontakt i kliknij menu Połącz.

 2. Kliknij wybrany numer lub kliknij pozycję Nowy numer, aby wprowadzić nowy numer.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia z wieloma osobami

Program Lync umożliwia nawiązywanie połączenia z wieloma osobami jednocześnie przez wybranie odpowiednich osób z grupy.

 1. Na liście kontaktów lub w wynikach wyszukiwania znajdź grupę zawierającą osoby, z którymi chcesz nawiązać połączenie. W razie potrzeby rozwiń tę grupę.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególne osoby, z którymi chcesz się skontaktować.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych kontaktów, a następnie kliknij polecenie Połącz.

Uwaga:  Możesz nawiązać połączenie ze wszystkimi osobami w grupie, znajdując odpowiednią grupę na liście kontaktów lub w wynikach wyszukiwania, a następnie klikając przycisk Połącz.

Początek strony

Wpisywanie nowego numeru, z którym ma zostać nawiązane połączenie

Numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, możesz wpisać w polu wyszukiwania.

 1. W polu wyszukiwania wpisz lub wklej numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Możesz wpisać litery lub cyfry.

 2. W wynikach wyszukiwania kliknij dwukrotnie odpowiedni numer lub wskaż go, a następnie kliknij przycisk Połącz po prawej stronie tego numeru.

Początek strony

Korzystanie z konsoli wybierania numerów

Aby nawiązać połączenie z osobą, której nie ma na Twojej liście kontaktów, możesz wybrać jej numer telefonu za pomocą konsoli wybierania numerów.

 1. W głównym oknie programu Lync kliknij ikonę Telefon.

 2. W konsoli wybierania numerów wprowadź numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie kliknij przycisk Połącz.

  Uwaga:  W przypadku nawiązywania połączenia z systemami poczty głosowej, konferencjami telefonicznymi i w różnych innych sytuacjach może pojawić się monit o wprowadzenie numeru PIN lub monit o wprowadzenie innego numeru w celu dokonania jakiegoś wyboru. Numery te możesz wprowadzić w konsoli wybierania numerów w widoku Telefon lub przez kliknięcie przycisku konsoli wybierania numerów w oknie konwersacji. Jeśli program Lync jest skonfigurowany do używania telefonu stacjonarnego, możesz również użyć konsoli wybierania numerów tego telefonu.

Początek strony

Nawiązywanie bezpośredniego połączenia z pocztą głosową kontaktu

Połączenie z pocztą głosową kontaktu możesz nawiązać bezpośrednio, bez uprzedniego dzwonienia pod numer kontaktu. Aby to było możliwe, zarówno Ty, jak i wybrany kontakt, musicie mieć zainstalowany program Lync.

 • Na liście kontaktów lub w wynikach wyszukiwania wskaż odpowiedni kontakt, kliknij menu Połącz, a następnie kliknij polecenie Poczta głosowa.

Początek strony

Dodawanie głosu do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Podczas konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych możesz nawiązywać połączenia z kontaktami, wykonując w oknie konwersacji jedną z poniższych czynności:

 • Aby nawiązać połączenie z kontaktem, z którym obecnie prowadzisz konwersację, kliknij przycisk Połącz. Spowoduje to nawiązanie połączenia z kontaktem pod jego numerem domyślnym.

 • Aby nawiązać połączenie z osobą spoza konwersacji lub z osobą, z którą prowadzisz konwersację, ale pod jej innym numerem, kliknij menu Połącz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie.

  • Kliknij polecenie Nowy numer, aby określić inny numer, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Okno konwersacji pozostanie otwarte i zostanie dodany kanał audio. Zostaną wyświetlone opcje umożliwiające regulowanie dźwięku, takie jak Głośność i Wycisz.

Początek strony

Kończenie połączenia

Po zakończeniu połączenia rozłącz się w prawidłowy sposób.

 • Kliknij przycisk Zakończ połączenie.

  Uwaga:  Jeśli do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych dodano kanał audio, zakończenie połączenia telefonicznego w ten sposób nie spowoduje zamknięcia okna konwersacji. Aby jednocześnie zakończyć połączenie telefoniczne i konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych, kliknij przycisk Zamknij w oknie konwersacji.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia jako pełnomocnik

Jeśli jesteś pełnomocnikiem innej osoby, na przykład swojego menedżera, możesz nawiązywać i odbierać połączenia w imieniu tej osoby.

 1. Na liście kontaktów lub w wynikach wyszukiwania wskaż kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie kliknij menu Połącz. (Możesz też to zrobić w wizytówce).

 2. Na liście rozwijanej u góry wyświetlonego menu kliknij osobę, w imieniu której nawiązujesz połączenie.

 3. Kliknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub kliknij pozycję Nowy numer, aby wprowadzić nowy numer.

W programie Microsoft Outlook 2010 lista rozwijana pełnomocników nie jest wyświetlana w wizytówkach. Program Lync tworzy na liście kontaktów grupę o nazwie Osoby, których połączeniami zarządzam, zawierającą kontakty, które wyznaczyły Cię jako swojego pełnomocnika.

Początek strony

Sprawdzanie jakości połączenia

Jakość połączenia urządzeń audio możesz sprawdzić zaledwie dwoma kliknięciami:

 1. W lewym dolnym rogu głównego okna programu Lync kliknij menu z urządzeniami audio Wybieranie urządzenia audio .

 2. Kliknij przycisk Sprawdź jakość połączenia.

Na swoim telefonie usłyszysz instrukcje krok po kroku, aby zarejestrować wiadomość testową, która następnie zostanie Tobie odtworzona. Aby wprowadzić dostosowania, sprawdź i ponownie skonfiguruj swoje ustawienia w opcjach Urządzenie audio, a następnie powtórz powyższy test.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×