Narzędzie Pliki programu SharePoint — informacje

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Narzędzie Pliki programu SharePoint oferuje organizacjom, które przechowują pliki w bibliotekach dokumentów programu SharePoint, następujące korzyści:

 • Dostęp do zawartości plików dla wybranych osób spoza przedsiębiorstwa. Narzędzie Pliki programu SharePoint oferuje wygodne metody współpracy z osobami znajdującymi się poza zaporą organizacji. Ponadto narzędzie Pliki programu SharePoint udostępnia centralne środowisko robocze dla zespołów, których członkowie znajdują się daleko od siebie.

 • Dostęp do zawartości plików w trybie offline. Narzędzie Pliki programu SharePoint udostępnia pracownikom mobilnym oraz pracownikom o ograniczonym dostępie do Internetu środowisko, w którym mogą oni uzyskiwać dostęp do zawartości plików w trybie offline, wyświetlać ją i aktualizować.

 • Użytkownicy narzędzia Pliki programu SharePoint mogą korzystać z bogatego zestawu funkcji aplikacji, oprócz funkcji dostępnych w innych narzędziach obszarów roboczych.

Poniżej przedstawiono dodatkowe szczegóły i zalecenia dotyczące używania narzędzia Pliki programu SharePoint do pracy z plikami przechowywanymi w bibliotece dokumentów programu SharePoint:

 • Narzędzie Pliki programu SharePoint można mapować tylko na biblioteki dokumentów w programie Windows SharePoint Services 3.0 lub nowszym. Próba zamapowania na bibliotekę dokumentów we wcześniejszej wersji programu Windows SharePoint Services spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

 • Zaleca się włączenie przechowywania wersji w witrynach programu SharePoint, z których pobiera się pliki do narzędzia Pliki programu SharePoint. Przechowywanie wersji minimalizuje ryzyko utraty danych, która sporadycznie może się zdarzyć w wyniku błędów lub konfliktów synchronizacji.

 • Biblioteki dokumentów programu SharePoint zawierają metadane, które nie są obsługiwane przez narzędzie Pliki programu SharePoint.

 • Narzędzie Pliki programu SharePoint nie rozpoznaje widoków zdefiniowanych w bibliotekach dokumentów programu SharePoint. W rezultacie narzędzie Pliki programu SharePoint może zawierać więcej dokumentów, niż widać w bibliotece dokumentów, gdzie niektóre pliki są odfiltrowane przez widoki.

Synchronizowanie danych w narzędziu Pliki programu SharePoint

Dane w narzędziu Pliki programu SharePoint są synchronizowane w następujący sposób:

 • Wśród uczestników obszaru roboczego dane są synchronizowane tak samo jak w narzędziu Pliki programu Groove — uczestnicy obszaru roboczego pracujący w trybie online wysyłają i odbierają aktualizacje, gdy są one zapisywane w obszarze roboczym.

 • Wysyłanie aktualizacji do witryny programu SharePoint i odbieranie ich z tej witryny może się odbywać automatycznie według harmonogramu lub ręcznie. W drugim przypadku synchronizację inicjuje uczestnik obszaru roboczego odpowiedzialny za synchronizację.

Zadania osoby synchronizującej w narzędziu Pliki programu SharePoint

Obszar roboczy zawierający narzędzie Pliki programu SharePoint musi zawierać co najmniej jednego uczestnika, który ma wszystkie następujące poświadczenia:

 • Dostęp do odpowiedniej biblioteki dokumentów w wybranej witrynie programu SharePoint.

 • Uprawnienia wymagane do wysyłania aktualizacji do witryny programu SharePoint i odbierania aktualizacji z tej witryny.

  Minimalne uprawnienia osoby synchronizującej, która już ma standardowe uprawnienia w programie SharePoint, to „Właściciel” z włączoną opcją „Współtworzenie”. W przypadku witryn programu SharePoint o uprawnieniach niestandardowych osoba synchronizująca musi mieć aktywne uprawnienia do dodawania, edytowania i usuwania elementów.

 • Uprawnienia wymagane do synchronizowania z witryną programu SharePoint. Domyślnie wszyscy uczestnicy oprócz gości mają uprawnienia do synchronizowania z biblioteką dokumentów programu SharePoint lub do zgłaszania żądania kontroli synchronizacji dla narzędzia od bieżącej osoby synchronizującej.

  Uwaga: Mimo że uczestnik obszaru roboczego o roli Uczestnik z reguły może zachowywać się jak osoba synchronizująca, ta rola zazwyczaj nie ma uprawnień do usuwania żadnego pliku. W wyniku tego osobie synchronizującej mającej rolę Uczestnik podczas inicjowania synchronizacji mogą być wyświetlane ostrzeżenia synchronizacji o niepowodzeniu usuwania pliku.

Uczestnik mający wymagane uprawnienia dotyczące witryny programu SharePoint i narzędzia Pliki programu SharePoint może podjąć obowiązki „osoby synchronizującej”, to jest osoby okresowo inicjującej synchronizację między narzędziem Pliki programu SharePoint a witryną programu SharePoint lub włączającej automatyczną synchronizację według harmonogramu. Aby przeprowadzić synchronizację, osoba synchronizująca musi pracować w trybie online i mieć dostęp do witryny programu SharePoint.

Tylko jeden uczestnik obszaru roboczego może być osobą synchronizującą narzędzie Pliki programu SharePoint. Inni uczestnicy mający wymagane uprawnienia mogą żądać przejęcia zadań osoby synchronizującej. Osoba synchronizująca może zrezygnować z tej roli na rzecz innego uczestnika lub odrzucić żądanie i zachować odpowiedzialność. Osoba synchronizująca nie może zainicjować procesu przekazania zadań synchronizacji innemu uczestnikowi; przejęcia odpowiedzialności musi zażądać inny uczestnik.

Jeśli bieżąca osoba synchronizująca utraci uprawnienie właściciela tego zadania (na przykład w sytuacji, gdy rola osoby synchronizującej w obszarze roboczym zostanie zmieniona na niższą lub ta osoba przestanie być uczestnikiem obszaru roboczego), kontrola synchronizacji zostanie automatycznie przekazana innemu uczestnikowi obszaru roboczego, który spełnia wymogi. Jeśli w danym momencie nie będzie uczestników obszaru roboczego o wymaganych uprawnieniach, narzędzie Pliki programu SharePoint nie będzie mogło być synchronizowane z witryną programu SharePoint i zostaną przywrócone standardowe funkcje tego narzędzia.

Nazwa osoby synchronizującej jest wyświetlana na pasku stanu powyżej karty narzędzi:

Nazwa bieżącej osoby synchronizującej

Osoba synchronizująca jest informowana przez komunikaty na pasku stanu, gdy w narzędziu są niezsynchronizowane zmiany. Gdy ta osoba kliknie przycisk Synchronizuj teraz, zostanie wyświetlone okno Podgląd synchronizacji z wykazem wszystkich oczekujących aktualizacji oraz konfliktów plików. Przed kontynuowaniem synchronizacji osoba synchronizująca może podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania konfliktów.

Osoba synchronizująca powinna uwzględniać żądania przekazania zadań dotyczących synchronizacji tylko od uczestników, którzy mają dostęp do witryny programu SharePoint oraz wymagane uprawnienia w tej witrynie.

W niektórych okolicznościach zadania osoby synchronizującej powinny zostać przekazane innemu uczestnikowi. Jeśli na przykład osoba synchronizująca nie będzie mogła uruchamiać synchronizacji przez dłuższy czas (na przykład z powodu urlopu), powinna poprosić innego uczestnika obszaru roboczego z wymaganymi poświadczeniami o wysłanie żądania przejęcia zadań osoby synchronizującej. Osoba synchronizująca może także włączyć synchronizację automatyczną zgodnie z określonym harmonogramem. Jednak ta metoda jest ryzykowna, ponieważ wymaga, aby komputer osoby synchronizującej był uruchomiony i pozostawał w trybie online przez cały okres nieobecności.

Wszyscy uczestnicy obszaru roboczego widzą na pasku stanu nazwę bieżącej osoby synchronizującej i mogą kliknąć towarzyszącą tej nazwie ikonę łącza do folderu, aby wyświetlić okno komunikatu z adresem URL witryny programu SharePoint. Uczestnicy obszaru roboczego mający wymagane poświadczenia mogą kliknąć ikonę łącza do folderu, aby otworzyć przeglądarkę sieci Web i przejść do witryny programu SharePoint, albo kliknąć polecenie Przejdź do programu SharePoint w menu Edycja.

Na pasku stanu znajdują się także informacje o dacie i godzinie ostatniej synchronizacji widoczne dla wszystkich uczestników. Każdy uczestnik może kliknąć ikonę Kalendarza, aby wyświetlić informacje o harmonogramie synchronizacji.

Osoba synchronizująca może inicjować różne operacje, wybierając opcje na pasku stanu, w tym synchronizowanie, zmienianie opcji harmonogramu i usuwanie błędów synchronizacji.

Opcje inicjowania synchronizacji

Osoba synchronizująca ma do wyboru dwie opcje inicjowania synchronizacji:

 • Synchronizacja ręczna. W przypadku tej opcji narzędzie Pliki programu SharePoint jest synchronizowane z witryną programu SharePoint tylko wtedy, gdy osoba synchronizująca zdecyduje się na uruchomienie synchronizacji.

 • Synchronizacja zaplanowana. W przypadku tej opcji osoba synchronizująca określa interwał synchronizacji automatycznej.

  Uwaga: Synchronizacje zaplanowane mogą być niekiedy przekładane przez serwer do czasu następnej zaplanowanej synchronizacji ze względu na takie czynniki, jak bieżące obciążenie sieci.

Zadania kontroli źródła programu SharePoint

Tylko osoba synchronizująca może wykonywać poniższe zadania kontroli źródła programu SharePoint w odniesieniu do plików w narzędziu Pliki programu SharePoint:

 • Wyewidencjonowywanie plików. Wyewidencjonowanie pliku powoduje nałożenie blokady na ten plik w witrynie programu SharePoint i tym samym uniemożliwia użytkownikom mającym bezpośredni dostęp do pliku w witrynie programu SharePoint aktualizowanie go w czasie, gdy plik jest jednocześnie aktualizowany w programie SharePoint Workspace.

  Uwaga: Wyewidencjonowanie pliku powoduje pobranie najbardziej aktualnej wersji tego pliku z biblioteki dokumentów programu SharePoint, chyba że w bieżącej wersji pliku w narzędziu Pliki programu SharePoint istnieją niezsynchronizowane zmiany. Innymi słowy, jeśli plik zostanie zmodyfikowany w programie SharePoint Workspace, a następnie wyewidencjonowany, zmodyfikowana wersja pliku nie zostanie zastąpiona przez oryginalną kopię z biblioteki programu SharePoint.

 • Ewidencjonowanie plików. Zaewidencjonowanie pliku z narzędzia Pliki programu SharePoint powoduje zaktualizowanie pliku w witrynie programu SharePoint i usunięcie blokady związanej z wyewidencjonowaniem.

 • Anulowanie wyewidencjonowania. Anulowanie wyewidencjonowania powoduje po prostu usunięcie blokady pliku w witrynie programu SharePoint i udostępnienie pliku do edycji.

Duplikowanie lub archiwizowanie obszarów roboczych z narzędziem Pliki programu SharePoint

Obszary robocze zawierające narzędzie Pliki programu SharePoint można duplikować albo zapisywać jako pliki archiwów lub szablonów. Należy jednak zauważyć, że narzędzie Pliki programu SharePoint w zduplikowanym obszarze roboczym lub nowym obszarze roboczym utworzonym z plików archiwów lub szablonów nie zachowa połączenia z biblioteką dokumentów programu SharePoint i będzie miało funkcje ograniczone do standardowego narzędzia Pliki.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×