Narzędzie Notatnik

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Narzędzie Notatnik jest edytorem tekstów sformatowanych umożliwiającym uczestnikom tworzenie dokumentów zapisywanych jako strony.

Co chcesz zrobić?

Przejdź do konkretnej strony

Dodawanie nowej strony notatek

Edytowanie strony notatek

Dowiedz się więcej o konflikty edycji

Korzystanie z funkcji tekstu sformatowanego

Zmienianie nazwy strony notatek

Usuwanie strony notatek

Eksportowanie strona notatek

Wyszukiwanie tekstu na stronie notatek

Tworzenie łączy do stron notatek

Drukowanie stron notatek

Wyświetlanie Zmienianie uprawnień narzędzia Notatnik

Przechodzenie do określonej strony

Kliknij przycisk Pokazywanie lub ukrywanie listy stron notatek , aby wyświetlić listę stron notatki, które uczestnik obszaru roboczego dodane do narzędzie Notatnik. Lista stron omówiono stanu notatki, takich jak ich rozmiar, Data modyfikacji i ostatni edytora.

Aby przejść do określonej strony notatek, można klikać przyciski Poprzednia lub Następna w celu sekwencyjnego przechodzenia między stronami notatek lub kliknąć notatkę na liście Strona.

Początek strony

Dodawanie nowej strony notatek

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowa notatka.

  W Notatniku zostanie otwarta nowa, pusta strona bez tytułu.

 2. W polu Tytuł wprowadź nazwę notatki.

 3. Wprowadź treść notatki w obszarze edycji. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić Opcje formatowania lub korzystać z ikon formatowania na karcie Narzędzia główne.

 4. Zapisz notatkę.

Początek strony

Edytowanie strony notatek

Aby edytować stronę notatek w narzędziu Notatnik:

 1. Przejdź na stronę notatkę , którą chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Uwaga: Jeśli innego uczestnika obszaru roboczego jest jeszcze otwarta do edycji strony zaznaczonej notatki, program SharePoint Workspace wyświetli monit o zdecyduj, czy chcesz Edytuj mimo to notatkę lub poczekaj, aż odbywa się innego członka edycji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat konflikty edycji poniżej.

 2. Wprowadź zmiany w tekście zgodnie z potrzebami.

 3. Zapisz notatkę.

Początek strony

Konflikty w trakcie edytowania — informacje

Jeśli w danej chwili wybraną stronę notatek edytują inni uczestnicy, na przycisku Edytuj w Notatniku jest wyświetlana ich liczba. Wskazując przycisk Edytuj, można wyświetlić okno z tekstem informującym, kto obecnie edytuje stronę notatek.

Stan dotyczący osoby edytującej notatkę

Jeśli użytkownik kliknie przycisk Edytuj w czasie, gdy stronę będzie edytować inny uczestnik, w programie SharePoint Workspace zostanie wyświetlony monit o określenie, czy użytkownik chce mimo to edytować tę notatkę, czy poczekać, aż ten uczestnik zakończy edytowanie. Jeśli użytkownik postanowi edytować stronę, w programie SharePoint Workspace zmiany zostaną zapisane w nowej kopii tej strony notatek, oznaczonej jako kopia związana z konfliktem. Utworzona strona konfliktu będzie też zawierać łącze do oryginalnej strony Notatnika. Na poniższej ilustracji przedstawiono obszar tytułu strony konfliktu:

Strona konfliktu w Notatniku

Podobnie, jeśli użytkownik edytuje stronę, a inny uczestnik zacznie edytować tę samą stronę, po chwili w programie SharePoint Workspace zostanie wyświetlony komunikat informujący, że inny uczestnik rozpoczął edytowanie tej strony. Na przykład:

Komunikat o stanie dotyczący osoby edytującej notatkę

W takiej sytuacji zamiany wprowadzone przez użytkownika zostaną zapisane w oryginalnym dokumencie, a zamiany wprowadzone przez drugiego uczestnika — w nowej kopii związanej z konfliktem.

Początek strony

Korzystanie z funkcji tekstu sformatowanego

Aby podczas edytowania strony notatek korzystać z funkcji tekstu sformatowanego, należy kliknąć kartę Narzędzia główne, a następnie kliknąć odpowiednie opcje w obszarze Formatowanie tekstu.

Początek strony

Zmienianie nazwy strony notatek

Aby zmienić nazwę strony notatek w narzędziu Notatnik:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy notatkę na liście Strona, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.

Można również kliknąć pozycję Edytuj, aby zmodyfikować wybraną notatkę i wpisać nową nazwę w polu tytułu.

Początek strony

Usuwanie strony notatek

Aby usunąć stronę notatek w narzędziu Notatnik:

 1. Przejdź do strony notatek , które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Można również zaznaczyć stronę notatek na liście Strona, a następnie nacisnąć klawisz DELETE.

 2. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia strony.

Początek strony

Eksportowanie strony notatek

Wybraną stronę notatek można wyeksportować z narzędzia Notatnik jako plik w formacie RTF. Wyeksportowany plik w formacie RTF można następnie otwierać w innych programach obsługujących ten format, na przykład w programie Microsoft Word.

 1. Przejdź do strony notatek , które chcesz wyeksportować.

 2. Na karcie Obszar roboczy kliknij pozycję Eksportuj.

 3. W oknie dialogowym Eksportowanie do pliku określ lokalizację na dysku i nazwę eksportowanego pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Domyślnie w Notatniku tytuł notatki jest używany jako nazwa pliku.

Początek strony

Wyszukiwanie tekstu na stronie notatek

Na wybranej stronie notatek można wyszukiwać tekst. Wyszukiwanie jest możliwe, gdy notatka jest otwarta do odczytu lub edycji. Jeśli notatka jest otwarta w celu edycji, przed rozpoczęciem wyszukiwania należy kliknąć obszar edytowania tekstu.

 1. Przejdź na stronę notatek w którym chcesz przeszukać tekst.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Znajdź.

 3. W oknie dialogowym Znajdowanie wykonaj następujące czynności, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny:

  • Wprowadź tekst, który chcesz wyszukać na stronie notatek.

  • W celu uściślenia wyszukiwania możesz zaznaczyć opcje rozróżniania wielkości liter i/lub znajdowania tylko całych wyrazów.

  • Określ kierunek wyszukiwania.

   Uwaga: Informacje będą przeszukiwane w wybranym kierunku (w górę lub w dół strony notatek), a następnie wyszukiwanie zostanie zatrzymane.

Początek strony

Tworzenie łączy do stron notatek

Jako z innych narzędzi obszaru roboczego, można utworzyć łącze, które wybiera narzędzie. Ponadto można tworzyć łącza, które przejdź do stron notatek.

 1. Przejdź do strony notatek chcesz się połączyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kopiuj jako łącze.

 3. Przejdź do lokalizacji tekstu sformatowanego, w której chcesz wkleić łącze.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Wklej.

Aby na przykład wkleić łącze w dyskusji, należy przejść do narzędzia, utworzyć temat, kliknąć obszar treści, a następnie kliknąć pozycję Wklej.

Początek strony

Drukowanie stron notatek

 1. Na liście Notatka kliknij notatkę do wydrukowania.

 2. Kliknij przycisk Office, kliknij kartę Drukuj, a następnie kliknij pozycję Drukuj.

Początek strony

Wyświetlanie lub zmienianie uprawnień dotyczących narzędzia Notatnik

Uwaga: Uprawnień przypisanych do ról uczestników obszarów roboczych w programie SharePoint Workspace 2010 nie można zmieniać. W zależności od roli użytkownik może mieć możliwość zmiany uprawnień w obszarach roboczych w wersji 2007 (lub wcześniejszej).

Aby wyświetlić uprawnienia obecnie przypisane do ról uczestników, należy kliknąć kartę Obszar roboczy, kliknąć pozycję Właściwości, a następnie kliknąć pozycję Uprawnienia.

Domyślnie wszyscy uczestnicy z wyjątkiem gości mają uprawnienie do tworzenia, edytowania i usuwania stron notatek.

Aby uzyskać informacje na temat modyfikowania domyślne uprawnienia narzędzia, zobacz Wyświetlanie lub zmienianie uprawnień do narzędzi obszaru roboczego .

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×