Naprawianie błędu #ARG!

Naprawianie błędu #ARG!

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przez błąd #ARG! program Excel komunikuje, że wystąpił problem z zapisem formuły. Może to też oznaczać, że wystąpił problem z komórkami, do których się odwołujesz. Jest to bardzo ogólny błąd i znalezienie dokładnej przyczyny może być trudne. Na tej stronie przedstawiono typowe problemy i ich rozwiązania. Usunięcie błędu może wymagać użycia jednego lub większej liczby rozwiązań.

Naprawianie błędu w przypadku konkretnej funkcji

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcjach ŚREDNIA lub SUMA

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji LICZ.JEŻELI/LICZ.WARUNKI

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji DATA.WARTOŚĆ

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji DNI

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji JEŻELI

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcjach INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcjach ŚREDNIA lub SUMA

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji SUMA.JEŻELI/SUMA.WARUNKÓW

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji SUMA.ILOCZYNÓW

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji CZAS.WARTOŚĆ

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji TRANSPONUJ

Więcej informacji znajdziesz w artykule Naprawianie błędu #ARG! w funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Nie widzisz danej funkcji na tej liście? Wypróbuj inne rozwiązania wymienione poniżej.

Problemy z odejmowaniem

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Excel, możesz błędnie wpisywać formułę odejmowania. Istnieją dwa sposoby wykonywania tej czynności:

Odjęcie odwołań do komórek

Komórka D2 z wartością 2000,00 zł, komórka E2 z wartością 1500,00 zł, komórka F2 z formułą: =D2-E2 i wynikiem 500,00 zł

Wpisz dwie wartości w dwóch różnych komórkach. W trzeciej komórce odejmij od siebie odwołania do komórek. W tym przykładzie komórka D2 zawiera kwotę zaplanowaną w budżecie, a komórka E2 zawiera rzeczywistą wartość. Komórka F2 zawiera formułę =D2-E2.

Użycie funkcji SUMA z liczbami dodatnimi i ujemnymi

Komórka D6 z wartością 2000,00 zł, komórka E6 zwartością 1500,00 zł, komórka F6 z formułą: =SUMA(D6;E6) i wynikiem 500,00 zł

Wpisz wartość dodatnią w jednej komórce i wartość ujemną w drugiej komórce. W trzeciej komórce dodaj do siebie dwie komórki za pomocą funkcji SUMA. W tym przykładzie komórka D6 zawiera kwotę zaplanowaną w budżecie, a komórka E6 zawiera rzeczywistą wartość w postaci liczby ujemnej. Komórka F6 zawiera formułę =SUMA(D6;E6).

Jeśli korzystasz z systemu Windows, błąd #ARG! może wystąpić podczas wykonywania nawet najbardziej podstawowej formuły odejmowania. Oto możliwe rozwiązanie problemu:

 1. Najpierw wykonaj szybki test. W nowym skoroszycie wpisz wartość 2 w komórce A1. Wpisz wartość 4 w komórce B1. Następnie w komórce C1 wpisz formułę =B1-A1. Jeśli wystąpi błąd #ARG!, przejdź do następnego kroku. Jeśli błąd nie wystąpi, wypróbuj inne rozwiązania na tej stronie.

 2. W systemie Windows otwórz panel sterowania regionu.

  • Windows 10: Kliknij przycisk Start, wpisz Region, a następnie kliknij panel sterowania Region.

  • Windows 8: Na ekranie startowym wpisz Region, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Region.

  • Windows 7: Kliknij pozycję Start, wpisz Region, a następnie kliknij pozycję Region i język.

 3. Na karcie Formaty kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 4. Znajdź pozycję Separator listy. Jeśli jako separator listy jest ustawiony znak minus, zmień go na inny znak. Jako separator listy często jest używany przecinek. Powszechnym rozwiązaniem jest też średnik. Jednak w danym regionie lepszy może być inny separator listy.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Otwórz skoroszyt. Jeśli komórka zawiera błąd #ARG!, kliknij dwukrotnie, aby ją edytować.

 7. Jeśli w miejscu znaków minus dla odejmowania występują przecinki, zmień je na znaki minus.

 8. Naciśnij klawisz ENTER.

 9. Powtórz tę procedurę dla innych komórek, w których wystąpił błąd.

Odjęcie odwołań do komórek

Komórka D10 z datą 2016-01-01, komórka E10 z datą 2016-04-24, komórka F10 z formułą =E10-D10 i wynikiem 114

Wpisz dwie daty w dwóch różnych komórkach. W trzeciej komórce odejmij od siebie odwołania do komórek. W tym przykładzie komórka D10 zawiera datę rozpoczęcia, a komórka E10 zawiera datę zakończenia. Komórka F10 zawiera formułę =E10-D10.

Możesz także użyć funkcji Data

Komórka D15 z datą 2016-01-01, komórka E15 z datą 2016-04-24, komórka F15 z formułą =DATA.RÓŻNICA(D15;E15;"d") i wynikiem 114

Wpisz dwie daty w dwóch różnych komórkach. W trzeciej komórce znajdź różnicę między datami za pomocą funkcji DATA.RÓŻNICA. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji DATA.RÓŻNICA, zobacz Obliczanie różnicy między dwiema datami.

Zwiększ szerokość kolumny z datą. Jeśli data jest wyrównana do prawej, oznacza to, że rzeczywiście jest to data. Jeśli jednak jest ona wyrównana do lewej, oznacza to, że nie jest to w rzeczywistości data. Jest ona zapisana jako tekst. Program Excel nie rozpoznaje tekstu jako daty. Poniżej przedstawiono kilka rozwiązań tego problemu.

Sprawdzanie, czy są obecne spacje wiodące

 1. Kliknij dwukrotnie datę używaną w formule odejmowania.

 2. Umieść kursor na początku i sprawdź, czy możesz zaznaczyć odstępy. Zaznaczony odstęp na początku komórki wygląda następująco: Komórka z zaznaczonym znakiem spacji przed datą 2016-01-01

  Jeśli ten problem występuje w komórce, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie widzisz odstępów, przejdź do następnej sekcji, aby sprawdzić ustawienia daty na komputerze.

 3. Kliknij nagłówek kolumny zawierającą datę, aby zaznaczyć kolumnę.

 4. Kliknij pozycję Dane > Tekst jako kolumny.

 5. Kliknij dwa razy przycisk Dalej.

 6. W kroku 3 z 3 kreatora w obszarze Format danych w kolumnie kliknij pozycję Data.

 7. Wybierz format daty, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

 8. Powtórz tę procedurę dla innych kolumn, aby upewnić się, że nie zawierają one spacji wiodących przed datami.

Sprawdzanie ustawień daty na komputerze

Program Excel używa systemu daty komputera. Jeśli data w komórce zostanie wprowadzona przy użyciu innego systemu daty, program Excel nie rozpozna jej jako rzeczywistej daty.

Na przykład na komputerze są wyświetlane daty w formacie mm/dd/rrrr. Jeśli wpiszesz datę w tym formacie w komórce, program Excel rozpozna ją jako datę i będzie można jej użyć w formule odejmowania. Jednak wpisanie daty w formacie dd/mm/rr spowoduje, że program Excel nie rozpozna jej jako daty. Data zostanie potraktowana jak tekst.

Istnieją dwa rozwiązania tego problemu: Możesz zmienić system daty używany na komputerze tak, aby był zgodny z systemem daty, którego chcesz używać w programie Excel. Możesz też utworzyć w programie Excel nową kolumnę, a następnie utworzyć za pomocą funkcji DATA rzeczywistą datę na podstawie daty przechowywanej jako tekst. Poniżej opisano, jak to zrobić, przy założeniu, że na komputerze jest używany system daty mm/dd/rrrr, a data w postaci tekstu to 31/12/2017 w komórce A1:

 1. Utwórz następującą formułę: =DATA(PRAWY(A1;4);FRAGMENT.TEKSTU(A1;4;2);LEWY(A1;2))

 2. Wynik będzie następujący: 12/31/2017.

 3. Aby uzyskać format dd/mm/rr, naciśnij klawisze CTRL+1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC +1 na komputerze Mac).

 4. Wybierz inne ustawienia regionalne korzystające z formatu dd/mm/rr, na przykład Angielski (Zjednoczone Królestwo). Po zastosowaniu formatu zostanie wyświetlony wynik 31/12/2017, który będzie traktowany jak data, a nie jak tekst.

Uwaga: Powyższa formuła jest zapisywany z daty, Prawy, funkcja MIDi funkcje lewej . Należy zauważyć, jest napisany przy założeniu daty tekst ma dwa znaki dla dni, dwa znaki miesięcy i cztery znaki, na rok. Może być konieczne Dostosowywanie formułę, aby dostosować datą.

Problemy z odstępami i tekstem

Błąd #ARG! występuje często dlatego, że formuła odwołuje się do innych komórek zawierających odstępy, a nawet ukryte odstępy. Te odstępy mogą powodować, że komórka wygląda jakby była pusta, a w rzeczywistości nie jest pusta.

1. Zaznaczanie komórek z odwołań

Wybrana kolumna

Znajdź komórki, do których odwołuje się formuła, i zaznacz je. Często dobrym rozwiązaniem jest usunięcie odstępów w całej kolumnie, ponieważ pozwala to zamienić wiele odstępów jednocześnie. W tym przykładzie kliknięcie litery E powoduje zaznaczenie całej kolumny.

2. Znajdowanie i zamienianie

Karta Narzędzia główne > Znajdź i zaznacz > Zamień

Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycje Znajdź i zaznacz > Zamień.

3. Zamienianie odstępów na puste miejsce

Pole Znajdź zawierające znak spacji, pole Zamień nie zawierające nic

W polu Znajdź wpisz pojedynczy odstęp. Następnie usuń całą zawartość pola Zamień na.

4. Zamienianie lub zamienianie wszystkiego

Przycisk Zamień wszystko

Jeśli masz pewność, że wszystkie odstępy w kolumnie powinny zostać usunięte, kliknij pozycję Zamień wszystko. Aby zamienić każdy odstęp osobno, możesz kliknąć pozycję Znajdź następny, a następnie kliknąć pozycję Zamień, jeśli dany odstęp nie jest potrzebny. Po zakończeniu błąd #ARG! być może zostanie usunięty. W przeciwnym razie przejdź do kolejnego kroku.

5. Włączanie filtru

Narzędzia główne > Sortowanie i filtrowanie > Filtruj

Czasami komórka zawiera ukryte znaki niebędące odstępami, które mogą powodować, że komórka wygląda jakby była pusta, a w rzeczywistości nie jest pusta. Do tych znaków należą apostrofy. Aby usunąć te znaki z kolumny, włącz filtr. W tym celu przejdź do pozycji Narzędzia główne > Sortowanie i filtrowanie > Filtruj.

6. Ustawianie filtru

Menu Filtruj z wyczyszczonym polem wyboru Zaznacz wszystko i zaznaczonym polem wyboru (Puste)

Kliknij strzałkę filtru Strzałka filtru , a następnie usuń zaznaczenie pola Zaznacz wszystko. Następnie zaznacz pole wyboru Puste.

7. Zaznaczanie pól wyboru bez nazw

Zaznaczone pole wyboru bez nazwy

Zaznacz wszystkie pola wyboru, które nie mają żadnej nazwy, takie jak to.

8. Zaznaczenie i usuwanie pustych komórek

Zaznaczone odfiltrowane puste komórki

Gdy w programie Excel zostaną przywrócone puste komórki, zaznacz je. Następnie naciśnij klawisz Delete. Spowoduje to usunięcie wszystkich ukrytych znaków z komórek.

9. Czyszczenie filtru

Menu Filtruj, Wyczyść filtr z...

Kliknij strzałkę filtru Strzałka filtru , a następnie kliknij pozycję Wyczyść filtr z..., aby były widoczne wszystkie komórki.

10. Wynik

Błąd #ARG! zniknął i został zastąpiony wynikiem formuły. Zielony trójkąt w komórce E4

Jeśli odstępy były przyczyną błędu #ARG!, błąd powinien zostać zamieniony na wynik formuły, jak pokazano w naszym przykładzie. W przeciwnym razie powtórz te czynności dla innych komórek, do których odwołuje się formuła. Możesz też wypróbować inne rozwiązania przedstawione na tej stronie.

Uwaga: W tym przykładzie komórka E4 ma zielony trójkąt, a liczba jest wyrównana do lewej. Oznacza to, że liczba jest przechowywana jako tekst. Może to powodować dodatkowe problemy w przyszłości. Jeśli masz ten problem, zalecamy przekonwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby.

Tekst lub znaki specjalne w komórce mogą powodować błąd #ARG!. Jednak czasami trudno zauważyć, których komórek dotyczą te problemy. Rozwiązanie: przeprowadzenie inspekcji komórek przy użyciu funkcji CZY.TEKST. Funkcja CZY.TEKST nie usuwa błędu — jedynie znajduje komórki, które mogą być przyczyną błędu.

Przykład z błędem #ARG!

Komórka H4 z formułą =E2+E3+E4+E5 i wynikiem #ARG!

Poniżej przedstawiono przykładową formułę, która generuje błąd #ARG!. Prawdopodobną przyczyną jest komórka E2. Zawiera ona znak specjalny w postaci małego prostokąta po ciągu „00”. Możesz też użyć funkcji CZY.TEKST w osobnej kolumnie, jak pokazano na następnej ilustracji, aby wyszukać tekst.

Ten sam przykład z funkcją CZY.TEKST

Komórka F2 z formułą =CZY.TEKST(E2) i wynikiem PRAWDA

W tym miejscu czy.tekst został dodany w kolumnie F. Wszystkie komórki jest poprawna z wyjątkiem o wartości true. Oznacza to, że komórka E2 zawiera tekst. Aby rozwiązać ten problem, możesz usunąć zawartość komórki i wpisz wartość 1865.00. Można także wyczyścić znaków za pomocą funkcji Oczyść lub użyć Funkcja REPLACE Aby zamienić znaki specjalne innych wartości.

Po użyciu funkcji OCZYŚĆ lub ZASTĄP warto skopiować wynik i użyj polecenia Narzędzia główne > Wklej > Wklej specjalnie > Wartości. Może też być konieczne przekonwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby.

Formuły zawierające operacje matematyczne, takie jak + czy *, mogą nie być w stanie obliczyć wartości komórki zawierającej tekst lub odstępy. W takim przypadku spróbuj użyć funkcji. Funkcje często ignorują wartości tekstowe i traktują wszystko jak liczby, dzięki czemu nie występuje błąd #ARG!. Na przykład zamiast formuły =A2+B2+C2 wpisz =SUMA(A2:C2) lub zamiast formuły =A2*B2 wpisz =ILOCZYN(A2;B2).

Inne rozwiązania do wypróbowania

Zaznaczanie błędu

Komórka H4 z formułą =E2+E3+E4+E5 i wynikiem #ARG!

Najpierw zaznacz komórkę z błędem #ARG!.

Klikanie pozycji Formuły > Szacuj formułę

Okno dialogowe Szacowanie formuły z wartością " "+E3+E4+E5

Kliknij pozycję formuły > Szacuj formułę > Szacowanie. Program Excel będzie kroków części formuły pojedynczo. W tym przypadku formuły = E2 + E3 + E4 + E5 podziały ze względu na ukrytych miejsce w komórce E2. Nie można wyświetlić ilość miejsca, wyświetlając w komórce E2. Jednak można to sprawdzić w tym miejscu. Jest wyświetlany jako "".

Czasami po prostu chcesz zamienić #VALUE! Błąd czegoś innego, na przykład własny tekst, wartość zero lub pustą komórkę. W tym przypadku Jeżeli.Błąd można dodać do formuły. Jeżeli.Błąd Sprawdź, czy jest komunikat o błędzie, a jeśli tak, zamień ją na inną wartość wyboru. Jeśli nie jest komunikat o błędzie, oblicza się oryginalny formuły. Jeżeli.Błąd działa tylko w programie Excel 2007 lub nowszym. We wcześniejszych wersjach możesz użyć IF(ISERROR()).

Ostrzeżenie: Jeżeli.Błąd spowoduje ukrycie wszystkich błędów, nie tylko #VALUE! błąd. Ukrywanie błędów nie jest zalecane, ponieważ komunikat o błędzie jest często znak coś należy naprawić, nie ukryte. Nie zaleca się korzystania z tej funkcji, chyba że masz pewność, że formuła działa w sposób, który ma.

Komórka z błędem #ARG!

Komórka H4 z formułą =E2+E3+E4+E5 i wynikiem #ARG!

Poniżej przedstawiono przykładową formułę, która generuje błąd #ARG! spowodowany ukrytym odstępem w komórce E2.

Błąd ukryty przez funkcję JEŻELI.BŁĄD

Komórka H4 z formułą =JEŻELI.BŁĄD(E2+E3+E4+E5;"--")

Tutaj pokazano tę samą formułę z dodaną funkcją JEŻELI.BŁĄD. Tę formułę można przeczytać w następujący sposób: „Oblicz formułę, ale w przypadku jakiegokolwiek błędu zamień ją na dwie kreski”. Możesz też użyć ciągu „”, aby wyświetlić puste miejsce zamiast dwóch kresek. Ponadto możesz użyć własnego tekstu, takiego jak: „Błąd krytyczny”.

Niestety można zobaczyć, że jeżeli.Błąd faktycznie nie rozwiąże ten błąd, po prostu powoduje ukrycie go. Aby mieć pewność, ukrywanie błędów jest większa niż naprawienie go.

Połączenia danych mogą mieć stać się niedostępne w pewnym momencie. Aby rozwiązać ten problem, Przywróć połączenie danych lub rozważ zaimportowanie danych, jeśli to możliwe. Jeśli nie masz dostępu do połączenia, poproś twórcą skoroszytu, aby dodać nowy plik. Nowy plik najlepiej będzie mieć tylko wartości i brak połączeń. Są to zrobić, kopiując wszystkie komórki i wklejanie tylko jako wartości. Aby wkleić tylko wartości, po kliknięciu Narzędzia główne > Wklej > Wklej specjalnie > wartości. Eliminuje wszystkich połączeń i formuł i w związku z tym może także usunąć wszelkie #VALUE! błędy.

Jeśli nie masz pewności, co należy zrobić w tym momencie, możesz wyszukać podobne pytania na forum społeczności programu Excel lub zadać własne.

Link do forum społeczności programu Excel

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×