Model danych analizy użycia platformy Microsoft 365

Dane tabel analizy użycia platformy Microsoft 365

Analiza użycia platformy Microsoft 365 łączy się z interfejsem API, który udostępnia wielowymiarowy model danych. Interfejsy API są w wersji zapoznawczej i można do nich uzyskać dostęp pod adresem https://reports.office.com/pbi/v1.0/<identyfikator_dzierżawy> (ciąg <identyfikator_dzierżawy> należy zastąpić identyfikatorem GUID dzierżawy).

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z raportami użycia usługi Office 365 w programie Microsoft Graph.

Ten interfejs API zawiera informacje na temat miesięcznego trendu użycia różnych usług Office 365. Aby dowiedzieć się, jakie dokładnie dane są zwracane przez interfejs API, zapoznaj się z tabelą w następnej sekcji.

Tabele danych zwracanych przez interfejs API raportowania usługi Office 365

Nazwa tabeli

Informacje zawarte w tabeli

Zakres dat

Użycie produktu w dzierżawie

Miesięczne sumy dla włączonych, aktywnych użytkowników, użytkowników zachowanych w poszczególnych miesiącach, nowych użytkowników oraz skumulowana liczba aktywnych użytkowników.

Zagregowane dane miesięczne dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Działania na produkcie w dzierżawie

Miesięczne sumy działań i liczba aktywnych użytkowników dla różnych działań w obrębie produktów.

Zobacz definicję aktywnego użytkownika, aby uzyskać informacje o działaniach w obrębie produktów, które są zwracane w tej tabeli.

Zagregowane dane miesięczne dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Licencje pakietu Office w dzierżawie

Dane dotyczące liczby subskrypcji pakietu Microsoft Office przypisanych do użytkowników.

Dane o stanie na koniec miesiąca dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Użycie skrzynek pocztowych w dzierżawie

Dane dotyczące skrzynek pocztowych użytkowników, czyli całkowita liczba skrzynek pocztowych i dane na temat użycia miejsca do magazynowania.

Dane o stanie na koniec miesiąca dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Użycie klientów w dzierżawie

Dane dotyczące liczby użytkowników aktywnie korzystających z określonych klientów/urządzeń w celu nawiązywania połączenia z usługami Exchange Online, Skype dla firm i Yammer.

Zagregowane dane miesięczne dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Użycie usługi SharePoint Online w dzierżawie

Dane dotyczące witryn programu SharePoint dla witryn zespołów i grup — na przykład łączna liczba witryn, liczba dokumentów w witrynie, liczba plików według typu działania i użyte miejsce do magazynowania.

Dane o stanie na koniec miesiąca dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Użycie usługi OneDrive dla Firm w dzierżawie

Dane dotyczące kont usługi OneDrive, takie jak liczba kont, liczba dokumentów w usługach OneDrive, użyte miejsce do magazynowania, liczba plików według typu działania.

Dane o stanie na koniec miesiąca dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Użycie Grup usługi Office 365 w dzierżawie

Zawiera dane dotyczące użycia Grup usługi Office 365, w tym skrzynki pocztowej, programu SharePoint i usługi Yammer.

Dane o stanie na koniec miesiąca dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Aktywacje pakietu Office w dzierżawie

Dane dotyczące liczby aktywacji subskrypcji pakietu Office, liczby aktywacji na urządzenie (Android/iOS/Mac/PC) i aktywacji według planu usługi (np. Office Pro Plus, Visio, Project).

Dane o stanie na koniec miesiąca dotyczące trwającego 12-miesięcznego okresu z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Stan użytkowników

Metadane dotyczące użytkowników, takie jak nazwa wyświetlana użytkownika, przypisane produkty, lokalizacja, dział, tytuł, firma. Te dane dotyczą użytkowników, którym przypisano licencje podczas ostatniego pełnego miesiąca. Każdy użytkownik jest jednoznacznie określony za pomocą identyfikatora użytkownika.

Te dane dotyczą użytkowników, którym przypisano licencję podczas ostatniego pełnego miesiąca.

Działania użytkowników

Informacje dla poszczególnych poziomów użytkowników dotyczące działań wykonywanych przez licencjonowanych użytkowników.

Zobacz definicję aktywnego użytkownika, aby uzyskać informacje o działaniach w obrębie produktów, które są zwracane w tej tabeli.

Te dane dotyczą użytkowników, którzy wykonali jakieś działanie w dowolnej z usług podczas ostatniego pełnego miesiąca.

Rozwiń poniższe sekcje, aby wyświetlić szczegółowe informacje dla każdej tabeli danych.

Ta tabela zawiera szczegółowe informacje na poziomie użytkownika dla wszystkich użytkowników, którym przypisano licencję podczas ostatniego pełnego miesiąca. Dane są pobierane z usługi Azure Active Directory.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

UserId

Unikatowy identyfikator użytkownika, który reprezentuje użytkownika i umożliwia łączenie z innymi tabelami danych w obrębie zestawu danych.

Timeframe

Wartość miesiąca, którego dotyczą dane zawarte w tabeli.

UPN

Główna nazwa użytkownika, która określa użytkownika w sposób jednoznaczny w celu umożliwienia połączenia z innymi zewnętrznymi źródłami danych.

DisplayName

Nazwa wyświetlana użytkownika.

IDType

Typ identyfikatora ma wartość 1, jeśli użytkownik jest użytkownikiem usługi Yammer i nawiązuje połączenie przy użyciu swojego identyfikatora usługi Yammer, lub wartość 0, jeśli nawiązuje połączenie z usługą Yammer przy użyciu identyfikatora usługi Office 365.

Wartość równa 1 pokazuje, że ten użytkownik łączy się z usługą Yammer za pomocą identyfikatora usługi Yammer, a nie identyfikatora usługi Office 365.

HasLicenseEXO

Ma wartość true, jeśli użytkownikowi przypisano licencję programu Exchange i może on z niego korzystać.

HasLicenseODB

Ma wartość true, jeśli użytkownikowi przypisano licencję usługi OneDrive dla Firm i może on z niej korzystać.

HasLicenseSPO

Ma wartość true, jeśli użytkownikowi przypisano licencję usługi SharePoint Online i może on z niej korzystać.

HasLicenseYAM

Ma wartość true, jeśli użytkownikowi przypisano licencję usługi Yammer i może on z niej korzystać.

HasLicenseSFB

Ma wartość true, jeśli użytkownikowi przypisano licencję programu Skype dla firm i może on z niego korzystać.

HasLicenseTeams

Ma wartość true, jeśli użytkownikowi przypisano licencję usługi Microsoft Teams i może on z niej korzystać.

Company

Dane firmy przypisane do tego użytkownika w usłudze Azure Active Directory.

Department

Dane działu przypisane do tego użytkownika w usłudze Azure Active Directory.

LocationCity

Dane miasta przypisane do tego użytkownika w usłudze Azure Active Directory.

LocationCountry

Dane kraju przypisane do tego użytkownika w usłudze Azure Active Directory.

LocationState

Dane województwa przypisane do tego użytkownika w usłudze Azure Active Directory.

LocationOffice

Biuro użytkownika.

Title

Dane tytułu przypisane do tego użytkownika w usłudze Azure Active Directory.

Deleted

Ma wartość true, jeśli w ostatnim pełnym miesiącu usunięto użytkownika z usługi Office 365.

DeletedDate

Data usunięcia użytkownika z usługi Office 365.

YAM_State

Stan użytkownika w systemie usługi Yammer — może mieć wartość aktywny, usunięto lub zawieszono.

YAM_ActivationDate

Data wprowadzenia użytkownika w stan „aktywny” w usłudze Yammer.

YAM_DeletionDate

Data wprowadzenia użytkownika w stan „usunięto” w usłudze Yammer.

YAM_SuspensionDate

Data wprowadzenia użytkownika w stan „zawieszono” w usłudze Yammer.

Ta tabela zawiera dane dotyczące każdego użytkownika, który wykonał jakiekolwiek działania w którejkolwiek usłudze w poprzednim miesiącu.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

UserID

Unikatowy identyfikator użytkownika, który reprezentuje użytkownika i umożliwia łączenie z innymi tabelami danych w obrębie zestawu danych.

IDType

Typ identyfikatora ma wartość 1, jeśli użytkownik jest użytkownikiem usługi Yammer i nawiązuje połączenie przy użyciu swojego identyfikatora usługi Yammer, lub wartość 0, jeśli nawiązuje połączenie z usługą Yammer przy użyciu identyfikatora usługi Office 365.

Wartość równa 1 pokazuje, że ten użytkownik łączy się z usługą Yammer za pomocą identyfikatora usługi Yammer, a nie identyfikatora usługi Office 365.

Timeframe

Wartość miesiąca, którego dotyczą dane przedstawione w tej tabeli.

EXO_EmailSent

Liczba wysłanych wiadomości e-mail.

EXO_EmailReceived

Liczba otrzymanych wiadomości e-mail.

EXO_EmailRead

Liczba działań odczytania wiadomości e-mail wykonanych przez danego użytkownika. Może ona zawierać wielokrotne odczytanie już przeczytanej wiadomości lub wiadomości otrzymanej wcześniej.

EXO_AppointmentCreated

Liczba utworzonych spotkań.

EXO_MeetingAccepted

Liczba zaakceptowanych spotkań.

EXO_MeetingCancelled

Liczba odwołanych spotkań.

EXO_MeetingDeclined

Liczba odrzuconych spotkań.

EXO_MeetingSent

Liczba wysłanych spotkań.

ODB_FileViewedModified

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania w dowolnej usłudze OneDrive dla Firm (może to być np. tworzenie, aktualizowanie, usuwanie, wyświetlanie lub pobieranie).

ODB_FileSynched

Liczba plików zsynchronizowanych przez danego użytkownika w dowolnej usłudze OneDrive dla Firm.

ODB_FileSharedInternally

Liczba plików udostępnionych wewnętrznie przez danego użytkownika w dowolnej usłudze OneDrive dla Firm.

ODB_FileSharedExternally

Liczba plików udostępnionych zewnętrznie przez danego użytkownika w dowolnej usłudze OneDrive dla Firm.

ODB_AccessByOwner

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania, znajdujących się w jego własnej usłudze OneDrive dla Firm.

ODB_AccessOthers

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania, znajdujących się w usłudze OneDrive dla Firm innych użytkowników.

SPO_GroupFileViewedModified

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania w dowolnej witrynie grupy.

SPO_GroupFileSynched

Liczba plików zsynchronizowanych przez danego użytkownika w dowolnej witrynie grupy.

SPO_GroupFileSharedInternally

Liczba plików udostępnionych wewnętrznie przez danego użytkownika w dowolnej witrynie grupy.

SPO_GroupFileSharedExternally

Liczba plików udostępnionych zewnętrznie przez danego użytkownika w dowolnej witrynie grupy.

SPO_GroupAccessByOwner

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania, znajdujących się w witrynie grupy, której jest właścicielem.

SPO_GroupAccessByOthers

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania, znajdujących się w witrynie grupy, której właścicielem jest inny użytkownik.

SPO_OtherFileViewedModified

Liczba plików, na których dany użytkownik wykonywał działania w innej witrynie.

SPO_OtherFileSynched

Liczba plików zsynchronizowanych przez danego użytkownika z dowolnej witryny.

SPO_OtherFileSharedInternally

Liczba plików udostępnionych wewnętrznie z dowolnej witryny.

SPO_OtherFileSharedExternally

Liczba plików udostępnionych zewnętrznie z dowolnej witryny.

SPO_OtherAccessedByOwner

Liczba witryn, na których użytkownik wykonywał działania, znajdujących się w witrynie, której jest właścicielem.

SPO_OtherAccessedByOthers

Liczba witryn, na których użytkownik wykonywał działania, znajdujących się w witrynie, której właścicielem jest inny użytkownik.

SPO_TeamFileViewedModified

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania w dowolnej witrynie zespołu.

SPO_TeamFileSynched

Liczba plików zsynchronizowanych przez danego użytkownika w dowolnej witrynie zespołu.

SPO_TeamFileSharedInternally

Liczba plików udostępnionych wewnętrznie przez danego użytkownika w dowolnej witrynie zespołu.

SPO_TeamFileSharedExternally

Liczba plików udostępnionych zewnętrznie przez danego użytkownika w dowolnej witrynie zespołu.

SPO_TeamAccessByOwner

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania, znajdujących się w witrynie zespołu, której jest właścicielem.

SPO_TeamAccessByOthers

Liczba plików, na których użytkownik wykonywał działania, znajdujących się w witrynach zespołu, których właścicielami są inni użytkownicy.

Teams_ChatMessages

Liczba wysłanych wiadomości czatu.

Teams_ChannelMessage

Liczba wiadomości opublikowanych w kanałach.

Teams_CallParticipate

Liczba połączeń, w których użytkownik uczestniczył.

Teams_MeetingParticipate

Liczba spotkań, do których użytkownik dołączył.

Teams_HasOtherAction

Wartość logiczna, jeśli użytkownik wykonał jakieś inne działania w usłudze Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Liczba wiadomości usługi Yammer opublikowanych przez tego użytkownika.

YAM_MessageLiked

Liczba wiadomości usługi Yammer polubionych przez tego użytkownika.

YAM_MessageRead

Liczba wiadomości usługi Yammer przeczytanych przez tego użytkownika.

SFB_P2PSummary

Liczba sesji równorzędnych, w których uczestniczył dany użytkownik.

SFB_ConfOrgSummary

Liczba sesji konferencji zorganizowanych przez tego użytkownika.

SFB_ConfPartSummary

Liczba sesji konferencji, w których uczestniczył dany użytkownik.

Poniższa tabela udostępnia dane wdrażania dla poszczególnych miesięcy dotyczące uruchomionych, aktywnych, powracających i nowych użytkowników dla każdego produktu w obrębie usługi Office 365. Wartość usługi Office 365 reprezentuje aktywne użycie w każdym produkcie.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

Product

Nazwy produktów, dla których podsumowano informacje o użyciu. Wartość usługi Office 365 w kolumnie produktu reprezentuje działanie w dowolnym z produktów.

Timeframe

Wartość miesiąca. Jeden wiersz na produkt na miesiąc dla ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

EnabledUsers

Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z produktu w czasie określonym wartością Timeframe. Jeśli użytkownik mógł korzystać przez część miesiąca, nadal jest uwzględniany w tej liczbie.

ActiveUsers

Liczba użytkowników, którzy wykonali celowe działania w produkcie w czasie określonym wartością Timeframe.

Użytkownik jest liczony jako aktywny dla produktu w danym miesiącu, jeśli wykonał jedno z kluczowych działań w danym produkcie. Kluczowe działania są dostępne w tabeli Działania na produkcie w dzierżawie.

CumulativeActiveUsers

Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z produktu i zrobili to co najmniej raz w okresie od rozpoczęcia zbierania danych w nowym systemie użycia do miesiąca określonego wartością Timeframe.

MoMReturningUsers

Liczba użytkowników, którzy są aktywni w miesiącu określonym wartością Timeframe, a także w poprzednim miesiącu.

FirstTimeUsers

Liczba użytkowników, którzy stali się aktywni po raz pierwszy w miesiącu określonym wartością Timeframe od czasu rozpoczęcia zbierania danych w nowym systemie użycia.

Użytkownik jest liczony jako nowy w danym miesiącu, jeśli jego aktywność została wykryta po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia zbierania danych w nowym systemie raportowania. Użytkownik policzony raz jako nowy już nigdy nie będzie zaliczany do nowych, nawet jeśli w jego aktywności nastąpi długa przerwa.

Content Date

Jeśli wartość Timeframe pokazuje bieżący miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę w tym miesiącu, dla której są dostępne dane.

Jeśli wartość Timeframe pokazuje poprzedni miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę dla tego miesiąca.

Ta tabela zawiera miesięczne sumy działań i liczbę aktywnych użytkowników dla różnych działań w obrębie produktów.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

Timeframe

Wartość miesiąca. Jeden wiersz na produkt na miesiąc dla ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

Product

Nazwa produktu w ramach usługi Office 365, dla którego są dostępne dane użycia.

Activity

Nazwa działania w produkcie, które jest używane do pokazania aktywnego użycia produktu.

ActivityCount

Jest to całkowita liczba działań obliczana dla każdej czynności wykonywanej w ramach produktu przez wszystkich aktywnych użytkowników.

Uwaga: w przypadku działań w usługach SharePoint Online i OneDrive dla Firm ta wartość oznacza liczbę odrębnych dokumentów, na których użytkownicy przeprowadzali interakcje.

ActiveUserCount

Liczba użytkowników, którzy wykonywali działania w obrębie produktu.

TotalDurationInMinute

Czas trwania w minutach liczony dla wszystkich aktywnych użytkowników, którzy korzystali z sesji audio lub wideo w ramach odpowiedniego działania w programie Skype dla firm.

Content Date

Jeśli wartość Timeframe pokazuje bieżący miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę w tym miesiącu, dla której są dostępne dane.

Jeśli wartość Timeframe pokazuje poprzedni miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę dla tego miesiąca.

Ta tabela składa się z danych podsumowania dla wszystkich licencjonowanych użytkowników usługi Exchange Online, którzy mają skrzynki pocztowe użytkowników. Zawiera ona stan na koniec miesiąca dla wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników. Dane w tej tabeli nie są addytywne na przestrzeni wielu miesięcy. Dane z ostatniego miesiąca w tej tabeli reprezentują najnowszy stan.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

TotalMailboxes

Liczba skrzynek pocztowych użytkowników dla subskrypcji usługi Office 365.

IssueWarningQuota

Łączny limit przydziału dla wyświetlenia ostrzeżenia dla wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników.

ProhibitSendQuota

Łączny limit przydziału dla zablokowania wysyłania dla wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników.

ProhibitSendReceiveQuota

Łączny limit przydziału dla zablokowania wysyłania i odbierania dla wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników.

TotalItemBytes

Ilość używanego miejsca do magazynowania (w bajtach) dla wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników.

MailboxesNoWarning

Liczba skrzynek pocztowych użytkowników, dla których nie przekroczono limitu miejsca do magazynowania wywołującego ostrzeżenie.

MailboxesIssueWarning

Liczba skrzynek pocztowych użytkowników, dla których wyświetlono ostrzeżenie dotyczące przydziału miejsca do magazynowania.

MailboxesExceedSendQuota

Liczba skrzynek pocztowych użytkowników, dla których przekroczono przydział wysyłania.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Liczba skrzynek pocztowych użytkowników, dla których przekroczono przydział wysyłania/odbierania.

DeletedMailboxes

Liczba skrzynek pocztowych użytkowników, które zostały usunięte w określonym przedziale czasu.

Timeframe

Wartość miesiąca.

Content Date

Jeśli wartość Timeframe pokazuje bieżący miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę w tym miesiącu, dla której są dostępne dane.

Jeśli wartość Timeframe pokazuje poprzedni miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę dla tego miesiąca.

Ta tabela zawiera dane podsumowania dla poszczególnych miesięcy dotyczące klientów, z których korzystają użytkownicy, aby nawiązać połączenie z usługami Exchange Online, Skype dla firm i Yammer. Nie obejmuje ona jeszcze danych użycia klientów dla usług SharePoint Online i OneDrive dla Firm.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

Product

Nazwa produktu w ramach usługi Office 365, dla którego są dostępne dane użycia klienta.

ClientId

Nazwa każdego urządzenia używanego do łączenia się z produktem.

UserCount

Liczba użytkowników, którzy skorzystali z każdego z klientów, dla każdego produktu.

Timeframe

Wartość miesiąca.

Content Date

Jeśli wartość Timeframe pokazuje bieżący miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę w tym miesiącu, dla której są dostępne dane.

Jeśli wartość Timeframe pokazuje poprzedni miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę dla tego miesiąca.

Ta tabela składa się z danych podsumowania dla poszczególnych miesięcy dotyczących użycia lub aktywności witryn usługi SharePoint Online. Te dane obejmują tylko witryny zespołów i witryny grup. W tej tabeli jest przedstawiany stan na koniec miesiąca dla witryn usługi SharePoint Online: jeśli na przykład użytkownik utworzył 5 dokumentów i zużył 10 MB całkowitego miejsca do magazynowania, a następnie usunął kilka plików i dodał kolejne pliki — tak, że stan na koniec miesiąca dla plików wynosi w sumie 7, i zużywają one 5 MB miejsca do magazynowania — to w tabeli jest przedstawiany właśnie ten stan na koniec miesiąca. Ta tabela jest ukryta, co pozwala uniknąć podwójnego zliczania agregacji, i jest używana jako źródło w celu utworzenia dwóch tabel referencyjnych.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

SiteType

Wartość typu witryny (dowolna/zespołu/grupy) („dowolna” oznacza którykolwiek z tych 2 typów).

TotalSites

Liczba witryn, które istniały na koniec określonego przedziału czasu.

DocumentCount

Całkowita liczba dokumentów, które istniały w witrynie na koniec określonego przedziału czasu.

DiskQuota

Całkowity przydział miejsca do magazynowania przydzielonego we wszystkich witrynach na koniec określonego przedziału czasu.

DiskUsed

Całkowite użyte miejsce do magazynowania zsumowane dla wszystkich witryn na koniec określonego przedziału czasu.

ActivityType

Liczba witryn, w których zarejestrowano różnego typu działania na plikach (dowolne/aktywne pliki/pliki udostępnione ZEW/WEW /pliki zsynchronizowane).

Typ dowolny oznacza, że wykonano dowolne działanie na pliku.

SitesWithOwnerActivities

Liczba aktywnych witryn, w których właściciele witryn wykonali określone działanie na plikach w swoich witrynach.

SitesWithNonOwnerActivities

Liczba aktywnych witryn zsumowanych w danym miesiącu, w których użytkownicy inni niż właściciele witryn wykonali określone działanie na plikach w witrynach.

ActivityTotalSites

Liczba witryn, w których zarejestrowano dowolne działanie w określonym przedziale czasowym. Jeśli w witrynie zarejestrowano działanie wcześniej w przedziale czasu, a następnie usunięto tę witrynę przed końcem przedziału czasu, to nadal zostanie ona uwzględniona w sumie aktywnych witryn dla danego przedziału czasu.

Timeframe

Ta kolumna zawiera wartości daty. Używana jako relacja jeden do wielu dla tabeli Kalendarz.

Content Date

Jeśli wartość Timeframe pokazuje bieżący miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę w tym miesiącu, dla której są dostępne dane.

Jeśli wartość Timeframe pokazuje poprzedni miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę dla tego miesiąca.

Ta tabela zawiera dane dotyczące kont usługi OneDrive, takie jak liczba kont, liczba dokumentów na kontach usługi OneDrive, użyte miejsce do magazynowania i liczba plików według typu działania. W tej tabeli przedstawiono stan kont usługi OneDrive dla Firm na koniec miesiąca. Jeśli na przykład użytkownik utworzył 5 dokumentów, które zajęły 10 MB miejsca do magazynowania, a następnie usunął kilka dokumentów i dodał kolejne pliki, tak że na koniec miesiąca miał 7 plików, które zajmowały 5 MB miejsca do magazynowania, to ta wartość jest przedstawiana w tabeli jako stan na koniec miesiąca.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

SiteType

Wartość wynosi „OneDrive”.

TotalSites

Liczba kont usługi OneDrive dla Firm, które istniały na końcu określonego przedziału czasu.

DocumentCount

Całkowita liczba dokumentów, które istniały na wszystkich kontach usługi OneDrive dla Firm na koniec określonego przedziału czasu.

DiskQuota

Całkowity przydział miejsca do magazynowania zsumowany dla wszystkich kont usługi OneDrive dla Firm na koniec określonego przedziału czasu.

DiskUsed

Całkowite użyte miejsce do magazynowania zsumowane dla wszystkich kont usługi OneDrive na koniec określonego przedziału czasu.

ActivityType

Liczba kont, dla których zarejestrowano różnego typu działania na plikach (dowolne/aktywne pliki/pliki udostępnione ZEW/WEW /pliki zsynchronizowane).

Typ dowolny oznacza, że wykonano dowolne działanie na pliku.

SitesWithOwnerActivities

Liczba aktywnych kont usługi OneDrive dla Firm, na których właściciele kont wykonali określone działanie na plikach na własnych kontach.

SitesWithNonOwnerActivities

Liczba kont usługi OneDrive dla Firm, na których działanie na plikach zostało wykonane przez użytkowników innych niż właściciel konta.

ActivityTotalSites

Liczba kont usługi OneDrive dla Firm, na których zarejestrowano dowolne działanie na pliku podczas określonego przedziału czasu. Jeśli na koncie usługi OneDrive dla Firm zarejestrowano działanie wcześniej w przedziale czasu, a następnie usunięto to konto przed końcem przedziału czasu, to nadal zostanie ono uwzględniona w sumie aktywnych kont usługi OneDrive dla Firm dla danego przedziału czasu.

Timeframe

Ta kolumna zawiera wartości daty. Używana jako relacja jeden do wielu dla tabeli Kalendarz.

Content Date

Jeśli wartość Timeframe pokazuje bieżący miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę w tym miesiącu, dla której są dostępne dane.

Jeśli wartość Timeframe pokazuje poprzedni miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę dla tego miesiąca.

Tabela zawiera dane dotyczące użycia Grup usługi Office 365 w organizacji.

Nazwa kolumny

Opis kolumny

TimeFrame

Wartość miesiąca. Jeden wiersz na produkt na miesiąc dla ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem bieżącego, niepełnego miesiąca.

GroupType

Typ grupy (prywatna/publiczna/dowolna).

TotalGroups

Liczba grup dla każdego typu grupy.

ActiveGroups

Liczba aktywnych grup.

MBX_TotalGroups

Liczba grup ze skrzynką pocztową.

MBX_ActiveGroups

Liczba aktywnych grup ze skrzynką pocztową.

MBX_TotalActivities

Liczba działań dotyczących skrzynki pocztowej.

MBX_TotalItems

Liczba elementów skrzynki pocztowej.

MBX_StorageUsed

Ilość miejsca użytego w skrzynce pocztowej.

SPO_TotalGroups

Liczba grup programu SharePoint.

SPO_ActiveGroups

Liczba aktywnych grup programu SharePoint.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Liczba grup programu SharePoint z działaniami dostępu do plików.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Liczba grup programu SharePoint z działaniami synchronizacji plików.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Liczba grup programu SharePoint z działaniami wewnętrznego udostępniania.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Liczba grup programu SharePoint z działaniami zewnętrznego udostępniania.

SPO_TotalActivities

Liczba działań programu SharePoint.

SPO_FileAccessedActivities

Liczba działań dostępu do plików programu SharePoint.

SPO_FileSyncedActivities

Liczba działań synchronizacji plików programu SharePoint.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Liczba działań wewnętrznego udostępniania plików programu SharePoint.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Liczba działań zewnętrznego udostępniania plików programu SharePoint.

SPO_TotalFiles

Liczba plików programu SharePoint.

SPO_ActiveFiles

Liczba aktywnych plików programu SharePoint.

SPO_StorageUsed

Ilość miejsca do magazynowania użytego w programie SharePoint.

YAM_TotalGroups

Liczba grup usługi Yammer.

YAM_ActiveGroups

Liczba aktywnych grup usługi Yammer.

YAM_LikedActiveGroups

Liczba grup usługi Yammer z działaniami polubienia.

YAM_PostedActiveGroups

Liczba grup usługi Yammer z działaniami opublikowania.

YAM_ReadActiveGroups

Liczba grup usługi Yammer z działaniami przeczytania.

YAM_TotalActivities

Liczba działań usługi Yammer.

YAM_LikedActivities

Liczba działań polubienia w usłudze Yammer.

YAM_PostedActivties

Liczba działań opublikowania w usłudze Yammer.

YAM_ReadActivites

Liczba działań przeczytania w usłudze Yammer.

Ta tabela zawiera dane dotyczące liczby aktywacji subskrypcji pakietu Office we wszystkich planach usługi (np. Office Pro Plus, Visio, Project). Zawiera ona także dane o liczbie aktywacji na urządzenie (Android/iOS/Mac/PC).

Nazwa kolumny

Opis kolumny

ServicePlanName

Lista wartości nazwy planu usługi i liczb aktywacji według urządzeń, jak przedstawiono w poniższych kolumnach.

TotalEnabled

Liczba włączonych użytkowników według nazwy planu usługi do końca określonego przedziału czasu.

TotalActivatedUsers

Liczba użytkowników, którzy aktywowali poszczególne plany usługi do końca określonego przedziału czasu.

AndroidCount

Liczba aktywacji według planu usługi dla urządzeń z systemem Android do końca określonego przedziału czasu.

iOSCount

Liczba aktywacji według planu usługi dla urządzeń z systemem iOS do końca określonego przedziału czasu.

MacCount

Liczba aktywacji według planu usługi dla komputerów Mac do końca określonego przedziału czasu.

PcCount

Liczba aktywacji według planu usługi dla komputerów PC do końca określonego przedziału czasu.

WinRtCount

Liczba aktywacji według planu usługi dla urządzeń z systemem Windows Mobile do końca określonego przedziału czasu.

Timeframe

Ta kolumna zawiera wartości daty. Używana jako relacja jeden do wielu dla tabeli Kalendarz.

Content Date

Jeśli wartość Timeframe pokazuje bieżący miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę w tym miesiącu, dla której są dostępne dane.

Jeśli wartość Timeframe pokazuje poprzedni miesiąc, ta wartość będzie reprezentować ostatnią datę dla tego miesiąca.

Tematy pokrewne

Analiza użycia platformy Microsoft 365

Włączanie analizy użycia platformy Microsoft 365

Nawigowanie po raportach i korzystanie z nich w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365

Dostosowywanie raportów w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×