Migracja jednorazowa do usługi Office 365

W ramach wdrożenia usługi Office 365 możesz przeprowadzić migrację zawartości skrzynek pocztowych użytkowników ze źródłowego systemu poczty e-mail do usługi Office 365. Jeśli cały proces jest wykonywany za jednym razem, nosi on nazwę migracji jednorazowej. Wybór migracji jednorazowej jest sugerowany, gdy:

 • Bieżąca lokalna organizacja programu Exchange to program Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 lub Microsoft Exchange Server 2013.

 • Lokalna organizacja programu Exchange ma mniej niż 2000 skrzynek pocztowych.

  Uwaga: Mimo że migracja jednorazowa obsługuje przenoszenie nawet 2000 skrzynek pocztowych, ze względu na czas potrzebny do tworzenia i migrowania 2000 użytkowników bardziej rozsądne jest migrowanie nie więcej niż 150 użytkowników.

Planowanie migracji   

Konfigurowanie migracji jednorazowej poczty e-mail do usługi Office 365 wymaga starannego planowania. Przed rozpoczęciem należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 • Całą organizację poczty e-mail można przenieść do usługi Office 365 w ciągu kilku dni i zarządzać kontami użytkowników w usłudze Office 365.

 • Używając migracji jednorazowej programu Exchange, można przeprowadzić migrację maksymalnie 2000 skrzynek pocztowych do usługi Office 365. Zaleca się jednak migrowanie tylko 150 skrzynek.

 • Nazwa domeny podstawowej używana dla lokalnej organizacji programu Exchange musi być zaakceptowaną domeną należącą do Ciebie w Twojej organizacji usługi Office 365.

 • Po ukończeniu migracji każdy użytkownik, który ma lokalną skrzynkę pocztową programu Exchange, również będzie nowym użytkownikiem w usłudze Office 365. Nadal jednak będzie trzeba przypisać licencje użytkownikom, których skrzynki pocztowe zostaną zmigrowane.

Gdy lokalna organizacja i organizacja usługi Office 365 zostaną skonfigurowane na potrzeby migracji jednorazowej, czynności wykonywane po konfiguracji mogą mieć wpływ na użytkowników.

 • Administratorzy i użytkownicy muszą skonfigurować swoje komputery         Upewnij się, że komputery są zaktualizowane i skonfigurowane do używania z usługą Office 365. Te czynności umożliwiają użytkownikom stosowanie poświadczeń użytkowników lokalnych do logowania się do usługi Office 365 z aplikacji klasycznych. Użytkownicy z uprawnieniami do instalowania aplikacji mogą aktualizować i konfigurować własne komputery. Możliwe jest również instalowanie aktualizacji za tych użytkowników. Po aktualizacjach użytkownicy mogą wysyłać wiadomości e-mail z programu Outlook 2013, Outlook 2010 lub Outlook 2007.

 • Potencjalne opóźnienie routingu poczty e-mail        Wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników lokalnych, których skrzynki pocztowe zostały zmigrowane do usługi Office 365, są kierowane do ich lokalnych skrzynek pocztowych programu Exchange, dopóki nie zostanie zmieniony rekord MX.

Jak działa migracja jednorazowa?

Na poniższej ilustracji przedstawiono najważniejsze kroki wykonywane podczas migracji jednorazowej.

Proces jednorazowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365
 1. Administrator komunikuje nadchodzące zmiany użytkownikom i potwierdza prawa własności do domeny u rejestratora domen.

 2. Administrator przygotowuje serwery do migracji jednorazowej i tworzy puste grupy zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty w usłudze Office 365.

 3. Administrator łączy usługę Office 365 z lokalnym systemem poczty e-mail (ten proces to tworzenie punktu końcowego migracji).

 4. Administrator migruje skrzynki pocztowe, a następnie sprawdza wyniki migracji.

 5. Przydzielenie licencji usługi Office 365 dla użytkowników.

 6. Administrator konfiguruje domenę w celu rozpoczęcia kierowania poczty e-mail bezpośrednio do usługi Office 365.

 7. Administrator sprawdza, czy routing uległ zmianie, a następnie usuwa partię migracji jednorazowej.

 8. Administrator wykonuje zadania po migracji w usłudze Office 365 (przypisuje licencje użytkownikom i tworzy rekord wykrywania automatycznego systemu nazw domen DNS) i opcjonalnie likwiduje lokalne serwery Exchange.

 9. Administrator wysyła list powitalny do użytkowników z informacją o usłudze Office 365 i opisem procedury logowania się do ich nowych skrzynek pocztowych.

Wszystko gotowe do przeprowadzenia migracji jednorazowej?

Rozwiń poniższe sekcje i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Przed rozpoczęciem jednorazowej migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365 należy wprowadzić kilka zmian w środowisku programu Exchange Server.

Uwaga: Jeśli została włączona synchronizacja katalogów, należy wyłączyć tę funkcję, aby można było wykonać migrację jednorazową. Można to zrobić za pomocą programu PowerShell. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wyłączanie synchronizacji katalogów dla usługi Office 365.

 1. Skonfiguruj funkcję Outlook Anywhere w lokalnym programie Exchange Server   . Usługa migracji poczty e-mail używa funkcji Outlook Anywhere (znanej także jako RPC przez HTTP) do nawiązania połączenia z lokalnym programem Exchange Server. Funkcja Outlook Anywhere jest automatycznie konfigurowana w programie Exchange 2013. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji funkcji Outlook Anywhere w programach Exchange 2010, Exchange 2007 i Exchange 2003, zobacz następujące artykuły:

 2. Z konfiguracją programu Outlook Anywhere należy użyć certyfikatu wystawionego przez zaufany urząd certyfikacji, aby usługa Office 365 mogła przeprowadzić migrację jednorazową. W celu migracji jednorazowej dodasz do certyfikatu usługi programu Outlook Anywhere i usługi wykrywania automatycznego. Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania certyfikatów, zobacz:

 3. Opcjonalnie: sprawdź, czy możesz połączyć się ze swoją organizacją programu Exchange za pomocą funkcji Outlook Anywhere   . Możesz sprawdzić ustawienia połączenia, korzystając z jednej z następujących metod.

  • Użyj programu Outlook poza siecią firmową, aby połączyć się ze swoją lokalną skrzynką pocztową programu Exchange.

  • Użyj programu Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer, aby sprawdzić ustawienia połączenia. Użyj funkcji Outlook Anywhere (RPC przez HTTP) lub testów wykrywania automatycznego w programie Outlook.

  • Poczekaj, aż połączenie zostanie sprawdzone automatycznie po połączeniu usługi Office 365 z systemem poczty e-mail w dalszej części tej procedury.

 4. Ustaw uprawnienia   . Lokalne konto użytkownika, którego używasz do łączenia się ze swoją lokalną organizacją programu Exchange (nazywane również administratorem migracji), musi mieć odpowiednie uprawnienia dostępu do lokalnych skrzynek pocztowych, które mają być migrowane do usługi Office 365. To konto jest używane do połączenia usługi Office 365 z systemem poczty e-mail w dalszej części tej procedury.

 5. Aby przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych, administrator musi mieć jedno z następujących uprawnień:

  • Administrator migracji musi mieć przypisane uprawnienie FullAccess dla każdej lokalnej skrzynki pocztowej.

   lub

  • Administrator migracji musi mieć przypisane uprawnienie Receive As do bazy danych lokalnych skrzynek pocztowych, w której są przechowywane skrzynki pocztowe użytkowników.

  Aby uzyskać instrukcje dotyczące ustawiania tych uprawnień, zobacz Przypisywanie uprawnień programu Exchange do migrowania skrzynek pocztowych do usługi Office 365.

 6. Wyłącz funkcję Unified Messaging (UM)   . Jeśli funkcja UM jest włączona dla lokalnych skrzynek pocztowych, które będą objęte migracją, wyłącz ją przed rozpoczęciem migracji. Włącz funkcję UM dla tych skrzynek pocztowych po zakończeniu migracji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wyłączanie funkcji Unified Messaging dla użytkowników programu Exchange 2007.

 7. Tworzenie grup zabezpieczeń i oczyszczanie pełnomocników.    Ponieważ usługa migracji poczty e-mail nie może wykryć, czy lokalne grupy usługi Active Directory są grupami zabezpieczeń, nie może ona zainicjować obsługi administracyjnej żadnych poddawanych migracji grup jako grup zabezpieczeń w usłudze Office 365. Aby mieć grupy zabezpieczeń w usłudze Office 365, przed rozpoczęciem migracji jednorazowej musisz zainicjować obsługę administracyjną pustej grupy zabezpieczeń z obsługą poczty w usłudze Office 365.

  Ponadto ta metoda migracji tylko przenosi skrzynki pocztowe, użytkowników poczty, kontakty poczty i grupy z obsługą poczty. Jeśli jakikolwiek inny obiekt usługi Active Directory, na przykład skrzynka pocztowa użytkownika, która nie jest migrowana do usługi Office 365, zostanie przypisany jako menedżer lub pełnomocnik do migrowanego obiektu, przed rozpoczęciem migracji musisz usunąć ten obiekt z migrowanego obiektu.

Podczas migracji adres nowej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 jest tworzony na podstawie adresu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) lokalnej skrzynki pocztowej. Aby można było uruchomić migrację jednorazową, należy zweryfikować prawo własności do domeny lokalnej w danej organizacji usługi Office 365.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 3. Na stronie Domeny kliknij pozycję Dodaj domenę, aby uruchomić kreatora domen.

  Wybieranie pozycji Dodaj domenę
 4. Na stronie Dodawanie domeny wpisz nazwę domeny (na przykład Contoso.com) używaną dla lokalnej organizacji programu Exchange, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 5. Na stronie Weryfikowanie domeny wybierz pozycję Zaloguj się w witrynie GoDaddy (jeśli rekordami DNS zarządza rejestrator GoDaddy) lub Zamiast tego dodaj rekord TXT w przypadku innych rejestratorów > Dalej.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybranego dostawcy hostingu DNS. Zwykle w celu potwierdzenia prawa własności jest wybierany rekord TXT.

  Instrukcje można też znaleźć tutaj: Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

  Po dodaniu rekordu TXT lub MX poczekaj około 15 minut przed przejściem do następnego kroku.

 7. W kreatorze domen usługi Office 365 wybierz pozycję gotowe, zweryfikuj teraz. Zostanie wyświetlona strona weryfikacji. Wybierz pozycję Zakończ.

  Jeśli weryfikacja nie powiedzie się za pierwszym razem, poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

  Nie przechodź do następnego kroku w kreatorze domen. Po potwierdzeniu prawa własności do domeny lokalnej organizacji programu Exchange możesz przejść do kolejnego etapu migracji poczty e-mail.

Punkt końcowy migracji zawiera ustawienia i poświadczenia wymagane do utworzenia połączenia między serwerem lokalnym hostującym skrzynki pocztowe objęte migracją a usługą Office 365. Punkt końcowy migracji definiuje również liczbę skrzynek pocztowych, które mają zostać poddane jednoczesnej migracji. W przypadku migracji jednorazowej należy utworzyć punkt końcowy migracji typu Outlook Anywhere.

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego programu Exchange.

 2. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 3. Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Punkty końcowe migracji.

  Wybieranie punktu końcowego migracji.
 4. Na stronie Punkty końcowe migracji wybierz pozycję Nowy Ikona Nowy .

 5. Na stronie Wybierz typ punktu końcowego migracji wybierz pozycję Outlook Anywhere > Dalej.

 6. Na stronie Wprowadź poświadczenia konta lokalnego wprowadź informacje w następujących polach:

  • Adres e-mail     Wpisz adres e-mail dowolnego użytkownika w lokalnej organizacji programu Exchange, który będzie objęty migracją. Usługa Office 365 sprawdzi łączność ze skrzynką pocztową tego użytkownika.

  • Konto z uprawnieniami     Wpisz nazwę użytkownika (format: domena\nazwa użytkownika lub adres e-mail) dla konta, które ma odpowiednie uprawnienia administracyjne w lokalnej organizacji. Usługa Office 365 użyje tego konta do wykrycia punktu końcowego migracji i sprawdzenia uprawnień przypisanych do tego konta, próbując uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej ze wskazanym adresem e-mail.

  • Hasło do konta z uprawnieniami     Wpisz hasło do konta z uprawnieniami, czyli do konta administratora.

 7. Wybierz przycisk Dalej i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli usługa Office 365 połączy się z serwerem źródłowym, zostaną wyświetlone ustawienia połączenia. Wybierz przycisk Dalej.

   Potwierdzone połączenie dla punktu końcowego usługi Outlook Anywhere.
  • Jeśli połączenie testowe z serwerem źródłowym się nie powiedzie, wprowadź następujące informacje:

   • Serwer Exchange     Wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) lokalnego serwera programu Exchange Server. Jest to nazwa hosta serwera skrzynki pocztowej. Na przykład EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Serwer proxy RPC     Wpisz nazwę FQDN serwera proxy RPC dla funkcji Outlook Anywhere. Zazwyczaj nazwa serwera proxy odpowiada adresowi URL aplikacji Outlook Web App. Na przykład mail.contoso.com — jest to jednocześnie adres URL serwera proxy używanego przez program Outlook do łączenia się z programem Exchange Server.

 8. Na stronie Wprowadź informacje ogólne wpisz wartość w polu Nazwa punktu końcowego migracji, na przykład Test5-punkt_końcowy. Oba pozostałe pola pozostaw puste, aby użyć wartości domyślnych.

  Nazwa punktu końcowego migracji.
 9. Wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć punkt końcowy migracji.

  Aby zweryfikować, czy usługa Exchange Online jest połączona z serwerem lokalnym, można uruchomić polecenie podane w Przykładzie 4: Test-MigrationServerAvailability.

W przypadku migracji jednorazowej lokalne skrzynki pocztowe są migrowane do usługi Office 365 w ramach jednej partii migracji.

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Wybierz pozycję Nowy Ikona Nowy > Migracja do środowiska Exchange Online.

  Wybieranie migracji do usługi Exchange Online
 3. Na stronie Wybierz typ migracji wybierz pozycję Migracja jednorazowa > dalej.

 4. Na stronie Potwierdź punkt końcowy migracji zostaną podane informacje na temat punktu końcowego migracji. Sprawdź te informacje, a następnie wybierz przycisk dalej.

  Nowa partia migracji z potwierdzonym punktem końcowym.
 5. Na stronie Konfiguracja przenoszenia wpisz nazwę (nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych) partii migracji, a następnie wybierz przycisk dalej. Po utworzeniu partii migracji jej nazwa jest wyświetlana na liście partii migracji na stronie Migracja.

 6. Na stronie Uruchom migrację partii wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Uruchom partię automatycznie     Partia migracji zostanie uruchomiona w momencie zapisania nowej partii migracji ze stanem Synchronizowanie.

  • Uruchom partię później ręcznie     Partia migracji zostanie utworzona, ale nie zostanie uruchomiona. Stan partii zostanie ustawiony na Utworzono. Aby uruchomić partię migracji, wybierz ją na pulpicie nawigacyjnym migracji, a następnie wybierz pozycję Uruchom.

 7. Wybierz pozycję nowa, aby utworzyć partię migracji.

  Nowa partia migracji zostanie wyświetlona na pulpicie nawigacyjnym migracji.

Jeśli partia migracji została utworzona i skonfigurowana do ręcznego uruchomienia, możesz uruchomić ją, korzystając ze strony Centrum administracyjne programu Exchange.

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym migracji wybierz partię, a następnie wybierz pozycję Uruchom.

 3. Jeśli partia migracji zostanie pomyślnie uruchomiona, jej stan na pulpicie nawigacyjnym migracji zmieni się na Synchronizowanie.

  Trwa synchronizowanie partii migracji

Sprawdzanie, czy synchronizacja została przeprowadzona pomyślnie

 • Możesz obserwować stan synchronizacji na pulpicie nawigacyjnym migracji. Jeśli wystąpią błędy, możesz wyświetlić plik dziennika, aby uzyskać więcej informacji na ich temat.

 • Możesz także otworzyć centrum administracyjne usługi Office 365 i kontrolować tworzenie użytkowników w miarę postępu migracji.

  Po ukończeniu migracji stan synchronizacji to Zsynchronizowano.

Mimo że to zadanie jest opcjonalne, jego wykonanie może pomóc w uniknięciu opóźnień odbierania wiadomości e-mail w nowych skrzynkach pocztowych usługi Office 365.

Gdy osoby spoza Twojej organizacji wysyłają do Ciebie wiadomości e-mail, ich systemy poczty e-mail nie sprawdzają za każdym razem lokalizacji docelowej. Zamiast tego ich systemy zapisują lokalizację Twojego systemu poczty e-mail na podstawie ustawienia na Twoim serwerze DNS, nazywanym czasem wygaśnięcia (TTL). Jeśli przed upływem czasu wygaśnięcia zmienisz lokalizację swojego systemu poczty e-mail, system poczty e-mail nadawcy podejmie próbę wysłania wiadomości do starej lokalizacji, zanim wykryje, że ta lokalizacja uległa zmianie. Ta zmiana lokalizacji może spowodować opóźnienie w dostarczaniu poczty. Sposobem na uniknięcie tego problemu jest skrócenie czasu wygaśnięcia podawanego przez Twój serwer DNS serwerom spoza Twojej organizacji. W takim przypadku lokalizacja Twojego systemu poczty e-mail zapisana w innych organizacjach będzie odświeżana częściej.

Jeśli zostanie ustawiony krótki interwał, na przykład 3600 sekund (jedna godzina), w przypadku większości systemów poczty e-mail żądanie aktualizacji będzie zgłaszane co godzinę. Przed rozpoczęciem migracji poczty e-mail zalecamy ustawienie dla tego interwału wartości na takim lub jeszcze niższym poziomie. Dzięki temu ustawieniu wszystkie systemy, które wysyłają do Ciebie wiadomości e-mail, będą miały wystarczającą ilość czasu na przetworzenie zmiany. Następnie, po ostatecznym zakończeniu migracji do usługi Office 365, możesz ponownie zmienić czas wygaśnięcia na dłuższy.

Ustawienie czasu wygaśnięcia zmienia się w rekordzie MX systemu poczty e-mail. Znajduje się on na publicznym serwerze DNS. Jeśli masz więcej niż jeden rekord MX, musisz skonfigurować dla tego ustawienia wartość 3600 sekund lub mniejszą we wszystkich rekordach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu ustawień DNS, zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

Systemy poczty e-mail ustalają lokalizację, do której należy dostarczać wiadomości e-mail, na podstawie rekordu DNS nazywanego rekordem MX. W trakcie procesu migracji poczty e-mail rekord MX wskazywał źródłowy system poczty e-mail. Po zakończeniu migracji poczty e-mail do usługi Office 365 należy zmienić rekord MX tak, aby wskazywał usługę Office 365. Dzięki temu wiadomości e-mail będą na pewno dostarczane do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Zmiana rekordu MX umożliwi również wyłączenie poprzedniego systemu poczty e-mail, gdy wszystko będzie już gotowe.

W przypadku wielu dostawców hostingu DNS dostępne są szczegółowe instrukcje dotyczące zmieniania rekordu MX. Jeśli Twojego dostawcy hostingu DNS nie ma na liście lub jeśli chcesz zapoznać się z ogólnymi wskazówkami, dostępne są również ogólne instrukcje dotyczące rekordów MX.

Rozpoznanie zmienionego rekordu MX przez systemy poczty e-mail Twoich klientów i partnerów może potrwać do 72 godzin. Poczekaj co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem kolejnego zadania: Usuwanie partii migracji jednorazowej.

Po zmianie rekordu MX i upewnieniu się, że cała poczta e-mail jest kierowana do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365, powiadom użytkowników, że ich poczta trafia do usługi Office 365. Następnie możesz usunąć partię migracji jednorazowej. Przed usunięciem partii migracji sprawdź, czy są spełnione poniższe wymagania.

 • Wszyscy użytkownicy korzystają ze skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Po usunięciu partii poczta wysyłana do skrzynek pocztowych na lokalnym serwerze programu Exchange Server nie będzie kopiowana do odpowiadających im skrzynek pocztowych w usłudze Office 365.

 • Skrzynki pocztowe w usłudze Office 365 zostały zsynchronizowane co najmniej raz po rozpoczęciu przesyłania poczty bezpośrednio do tych skrzynek. W tym celu sprawdź, czy wartość w polu Godzina ostatniej synchronizacji w danych partii migracji wskazuje czas późniejszy niż moment rozpoczęcia kierowania poczty bezpośrednio do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365.

Podczas usuwania partii migracji jednorazowej usługa migracji wyczyści wszystkie związane z nią rekordy, a następnie usunie partię migracji. Partia zostanie usunięta z listy partii migracji na pulpicie nawigacyjnym migracji.

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym migracji zaznacz partię, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Uwaga: Usuwanie partii może potrwać kilka minut.

 3. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 4. Upewnij się, że partia migracji nie jest już wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym migracji.

Aktywuj konta użytkowników usługi Office 365, których migrację zakończono, przypisując do nich licencje.    W przypadku nieprzypisania licencji skrzynka pocztowa zostanie wyłączona po upływie okresu prolongaty (30 dni). Aby przypisać licencje w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm.

Po zakończeniu migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365 należy wykonać kilka zadań.

 1. Utwórz rekord DNS wykrywania automatycznego, aby użytkownicy mogli łatwo uzyskać dostęp do swoich skrzynek pocztowych.    Po zakończeniu migracji wszystkich lokalnych skrzynek pocztowych do usługi Office 365 możesz skonfigurować rekord DNS wykrywania automatycznego w swojej organizacji usługi Office 365, aby umożliwić użytkownikom łatwe łączenie się z nowymi skrzynkami pocztowymi w usłudze Office 365 za pomocą programu Outlook i klientów przenośnych. Ten nowy rekord DNS wykrywania automatycznego musi korzystać z tej samej przestrzeni nazw, której używasz w swojej organizacji usługi Office 365. Jeśli na przykład przestrzeń nazw w chmurze to cloud.contoso.com, należy utworzyć rekord DNS wykrywania automatycznego autodiscover.cloud.contoso.com.

  Jeśli zachowasz serwer Exchange, musisz również zagwarantować, że po migracji rekord CNAME DNS wykrywania automatycznego będzie wskazywać usługę Office 365 zarówno w wewnętrznym, jak i w zewnętrznym systemie DNS, tak aby klient programu Outlook łączył się z właściwą skrzynką pocztową.

  Uwaga:  W programach Exchange 2007, Exchange 2010 i Exchange 2013 należy również skonfigurować dla ustawienia Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI wartość Null.

  Usługa Office 365 używa rekordu CNAME do wdrożenia usługi wykrywania automatycznego dla programu Outlook i klientów przenośnych. Rekord CNAME wykrywania automatycznego musi zawierać następujące informacje:

  • Alias:    autodiscover

  • Wartość docelowa:    autodiscover.outlook.com

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

 2. Likwidowanie lokalnych serwerów programu Exchange Server.    Po upewnieniu się, że wszystkie wiadomości e-mail są kierowane bezpośrednio do skrzynek pocztowych usługi Office 365, i gdy nie musisz zachowywać lokalnej organizacji poczty e-mail ani nie planujesz zaimplementowania rozwiązania logowania jednokrotnego, możesz odinstalować program Exchange z serwerów i usunąć lokalną organizację programu Exchange.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

  Uwaga: Zlikwidowanie serwera programu Exchange może mieć niezamierzone konsekwencje. Przed zlikwidowaniem lokalnej organizacji programu Exchange zalecany jest kontakt z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Zobacz też

Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Wybieranie ścieżki migracji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×