Microsoft Power Query — warunki użytkowania usługi

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 20 kwietnia 2018 r.

1. CZEGO DOTYCZY NINIEJSZA UMOWA

To jest umowa między użytkownikiem („użytkownik” lub „użytkownika”) a firmą Microsoft Corporation (lub jej podmiotem stowarzyszonym działającym w regionie użytkownika) („firma Microsoft”, „Microsoft”). Warunki niniejszej umowy („umowa”) dotyczą dostępu i korzystania z usług Microsoft Power Query („Usługi”) przez użytkownika. Usługi umożliwiają użytkownikom wyszukiwanie niektórych zestawów danych przy użyciu dodatku Microsoft Power Query dla programu Microsoft Excel („wtyczka”). Jeśli użytkownik korzysta z Usług w połączeniu z subskrypcją usługi Microsoft Power BI dla Office 365 („Power BI”), wówczas Usługi pozwolą także na udostępnianie niektórych informacji z innymi osobami w organizacji użytkownika. (Więcej informacji o usłudze Power BI zawiera witryna www.powerbi.com). Uzyskanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich oznacza zgodę na warunki niniejszej umowy. W przypadku braku akceptacji tych warunków nie należy uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług na terenie Niemiec, wówczas obowiązują warunki Umowy w wersji niemieckiej (go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=309183&clcid=0x407).

2. DANE

Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wszelkie dane używane w związku z uzyskiwaniem dostępu do Usług lub korzystaniem z nich („Dane”) oraz za wszelkie programy lub usługi używane w związku z uzyskiwaniem dostępu do usług lub korzystaniem z nich, w tym również, ale nie wyłącznie, z podejmowaniem kroków niezbędnych do tworzenia kopii zapasowych takich Danych, programów lub usług.

3. USŁUGI

3.1. Jak można korzystać z Usług

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz zgodnie z zasadami i procedurami, które firma Microsoft wyznacza jako obowiązujące w przypadku korzystania z Usług. Pod warunkiem, że użytkownik będzie przestrzegał warunków niniejszej Umowy, użytkownik może korzystać z Usług do (a) wyszukiwania i wykrywania niektórych publicznie dostępnych danych i źródeł danych oraz (b) — jeśli użytkownik ma subskrypcję usługi Power BI — do udostępniania zapytań i danych innym osobom w organizacji użytkownika oraz do uzyskiwania dostępu do zapytań i danych udostępnionych przez inne osoby w organizacji.

3.2. Jak nie można korzystać z Usług

W przypadku korzystania z Usług nie można:

(a) filtrować, pobierać, opisywać, generować ani publikować żadnych Danych ani innej zawartości za pośrednictwem Usług, (i) których użytkownik nie jest właścicielem, chyba że uzyskał zgodę prawowitego właściciela na takie użytkowanie, lub (ii) jeśli stanowi to naruszenie praw do ochrony prywatności lub wizerunku osób trzecich albo innych praw własności intelektualnej, warunków użytkowania, w tym również, ale nie wyłącznie, zasad korzystania z interfejsu programowania aplikacji (API) lub innych warunków odnoszących się do tych Danych albo innej zawartości;

(b) wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać lub przekazywać Usług osobom trzecim albo korzystać z nich do świadczenia komercyjnych usług hostingu;

(c) używać żadnych nieautoryzowanych środków umożliwiających modyfikowanie lub przekierowywanie Usług bądź podejmowanie prób takich działań;

(d) powodować uszkodzeń, wyłączać lub osłabiać Usług (ani podłączonych do nich sieci) ani w inny sposób utrudniać komukolwiek uzyskiwanie dostępu i korzystanie z Usług;

(e) uzyskiwać dostępu do Usług lub korzystać z nich w sposób, który jest nielegalny lub promuje działania niezgodne z prawem, w tym, ale nie wyłącznie, w jakikolwiek sposób dyskryminujący na dowolnej podstawie objętej ochroną prawną, między innymi ze względu na rasę, przodków, miejsce pochodzenia, stan cywilny, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

(f) naruszać przepisów lokalnych, krajowych, federalnych, regionalnych ani innych obowiązujących przepisów chroniących prywatność klientów;

(g) uzyskiwać dostępu do Usług lub korzystać z nich w sposób naruszający politykę firmy Microsoft dotyczącą niezamówionych informacji handlowych (https://privacy.microsoft.com/en-US/); ani

(h) uzyskiwać dostępu do Usług lub korzystać z nich w sposób napastliwy, obraźliwy, złośliwy lub szkodliwy względem jakichkolwiek osób lub podmiotów.

4. PRAWA WŁASNOŚCI

4.1. Zastrzeżenie praw i niestosowanie innej licencji

Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone jawnie w niniejszej umowie z wyjątkiem prawa użytkownika do ograniczonego korzystania z Usług i dostępu do nich, które zostało określone w niniejszej umowie. Żadne dodatkowe prawa (w tym dorozumiane licencje, prawa lub gwarancje) nie są udzielane na zasadzie implikacji, estopla lub w jakikolwiek inny sposób. Ułatwiając odnajdowanie i dostęp do danych firma Microsoft nie udziela użytkownikowi żadnych praw dostępu ani korzystania z tych danych.

4.2. Licencja dla firmy Microsoft

Korzystając z Usług, użytkownik niniejszym udziela firmie Microsoft — z zachowaniem praw własności intelektualnej — wszelkich praw (wraz z prawem do udzielania sublicencji wielu podrzędnym licencjobiorcom i za pośrednictwem wielu poziomów podrzędnych licencjobiorców) potrzebnych firmie Microsoft do używania lub przetwarzania Danych za pośrednictwem Usług oraz wszelkich innych informacji podawanych w związku z korzystaniem z Usług wyłącznie w celu umożliwienia firmie Microsoft świadczenia Usług lub udzielania pomocy technicznej (jeśli jest dostępna). Użytkownik udziela również firmie Microsoft prawa do śledzenia i rejestrowania wzorców użycia, trendów i innych danych statystycznych związanych z korzystaniem z Usług na potrzeby wewnętrzne firmy Microsoft.

4.3. Brak roszczeń prawa własności ze strony firmy Microsoft

Firma Microsoft nie rości sobie praw własności do Danych ani innych informacji podawanych przez użytkownika w związku z korzystaniem z Usług ani też praw do kontroli nad tymi danymi i informacjami. Ochrona wszelkich praw związanych z tymi Danymi i informacjami spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

4.4. Brak roszczeń prawa własności ze strony użytkownika

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w ramach niniejszej umowy użytkownik nie będzie rościć sobie praw własności do Usług i kontroli nad tymi Usługami.

4.5. Korzystanie z Usług

Użytkownik zadba o posiadanie niezbędnych praw do wszelkich Danych, programów lub usług, których używa w związku z korzystaniem z Usług, i zadba o to, aby, korzystając z takich Danych, programów bądź usług, użytkownik nie naruszał praw własności intelektualnej ani innych praw własności osób trzecich. Użytkownik uzyska wszystkie niezbędne prawa i będzie przestrzegać wszystkich warunków licencji lub innych warunków pochodzących od prawowitego właściciela takich Danych, programów lub usług, których użytkownik nie jest właścicielem. Użytkownik będzie uzyskiwać dostęp lub korzystać z Usług (a) bez naruszania praw osób trzecich lub rozmyślnego nakładania na firmę Microsoft innych zobowiązań wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej i (b) jedynie w sposób, który jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami.

5. POZIOMY ŚWIADCZENIA USŁUG; ZABEZPIECZENIA

5.1. Poziomy świadczenia Usług

Firma Microsoft nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług pomocy technicznej dotyczących Usług. Usługi mogą być niedostępne z powodów planowanych i nieplanowanych, obejmujących aktualizacje konserwacyjne, zaniki zasilania, awarie systemu, dłuższe przerwy w działaniu lub inne zakłócenia. W takich okresach może się zdarzyć, że użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do całości lub części Usług ani korzystać z nich. Niektóre lub wszystkie Dane mogą zostać utracone. W razie awarii lub zakłóceń uznanych przez firmę Microsoft jako źródło ryzyka dla Usług firma Microsoft może wedle własnego uznania zadecydować o zawieszeniu Usług.

5.2. Zabezpieczenia

Firma Microsoft używa różnych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do Usług i korzystaniem z nich, jednak nie może zagwarantować skuteczności tych działań. W związku z tym bez ograniczenia do innych postanowień niniejszej umowy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenia, ochronę i tworzenie kopii zapasowych Danych i wszelkich innych informacji, programów lub usług, których używa w związku z korzystaniem z Usług. Firma Microsoft zdecydowanie zachęca użytkowników, aby tam, gdzie to możliwe i stosowne, wdrażać odpowiednie środki zabezpieczające, w tym bez ograniczeń za pomocą technologii szyfrowania, aby chronić Dane przed nieautoryzowanym dostępem i rutynowo je archiwizować.

5.3. Naruszenie bezpieczeństwa — informacja dla firmy Microsoft

Użytkownik będzie niezwłocznie powiadamiać firmę Microsoft o napotkanych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa związanych z Usługami.

6. PRYWATNOŚĆ

Oprogramowanie może zbierać informacje na temat użytkownika i korzystania przez niego z oprogramowania, a następnie wysyłać je do firmy Microsoft. Firma Microsoft może używać tych informacji do świadczenia usług oraz do ulepszania swoich produktów i usług. Twoje prawa do rezygnacji, jeśli istnieją, są opisane w dokumentacji produktu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji, którzy uzyskują dostęp do oprogramowania lub korzystają z niego. Jeśli korzystasz z tych funkcji w celu umożliwienia zbierania danych w aplikacjach, musisz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym uzyskiwania jakiejkolwiek wymaganej zgody użytkownika i utrzymywać widoczne zasady ochrony prywatności, które dokładnie informują użytkowników o tym, jak zbierasz i udostępniasz ich dane oraz ich używasz. Więcej informacji na temat zbierania i używania danych przez firmę Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu i w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft pod adresem: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich właściwych postanowień oświadczenia o ochronie prywatności firmy Microsoft.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. W zakresie, w jakim firma Microsoft zajmuje się przetwarzaniem lub przetwarzaniem jako podmiot podrzędny danych osobowych w związku z oprogramowaniem, firma Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania warunków ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej dotyczących warunków świadczenia usług online u wszystkich klientów, począwszy od 25 maja 2018 r. pod adresem http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Jeśli podczas korzystania z Usługi użytkownik zbiera, przechowuje lub w inny sposób przetwarza informacje osobiste, musi: (a) przestrzegać wszystkich stosownych praw ochrony prywatności i danych; oraz (b) uzyskać odpowiednie upoważnienia od osób dostarczających te informacje, zezwalające na przetwarzanie tych informacji przez firmę Microsoft, jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa i usługodawców (łącznie „strony Microsoft”), jak przewidziano w niniejszej umowie, w tym na (i) przekazywanie informacji stronom Microsoft w celu ich przetwarzania; oraz (ii) przetwarzanie informacji poza jurysdykcją, w której informacje te są dostarczane użytkownikowi, na przykład na przechowywanie i inne formy przetwarzania w Stanach Zjednoczonych..

8. OPROGRAMOWANIE

W celu korzystania z usług Użytkownik musi pobrać i zainstalować wtyczkę. Firma Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję wtyczki. Może również automatycznie pobierać uaktualnienia wtyczki na komputerze użytkownika w celu zaktualizowania Usług, rozszerzenia ich funkcjonalności lub dalszego ich rozwijania.

9. POWIADOMIENIA

9.1 Powiadomienia wysyłane przez firmę Microsoft do użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Microsoft powiadomień w sposób określony przez firmę Microsoft i według jej uznania, w tym między innymi przez ogłaszanie takich powiadomień w portalu albo w witrynie internetowej centrum rozwoju społeczności dotyczącej Usług. Przez okres uzyskiwania dostępu do Usług i korzystania z nich użytkownik jest zobowiązany mieć oprogramowanie i sprzęt niezbędne do odbierania takich powiadomień. W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną należy zaprzestać korzystania z Usług.

9.2. Powiadomienia dla firmy Microsoft

Użytkownik może przekazywać powiadomienia firmie Microsoft za pośrednictwem funkcji przesyłania opinii lub funkcji pomocy we wtyczce.

10. OPINIE

Niniejszym użytkownik udziela firmie Microsoft bezpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji wielu podrzędnym licencjobiorcom i za pośrednictwem wielu poziomów podrzędnych licencjobiorców), wszelkich niezbędnych praw do (a) używania, udostępniania i komercyjnego zastosowania wszelkich opinii o Usługach przekazanych firmie Microsoft oraz (b) wszelkich praw wymaganych do tego, aby produkty, technologie i usługi firm trzecich mogły korzystać z określonych części produktu firmy Microsoft lub usług zawierających takie opinie albo obsługiwać interakcję z tym produktem. Użytkownik nie będzie przekazywał opinii podlegających licencji, która wymaga od firmy Microsoft udzielania licencji na oprogramowanie lub dokumentację albo świadczenia usług osobom trzecim z powodu zamieszczenia opinii użytkownika. Zapisy w tej sekcji są nieodwołalne, obowiązują bezterminowo i obowiązują mimo zakończenia lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

11. REKOMPENSATA

Użytkownik zapłaci rekompensatę i poniesie koszty obrony firmy Microsoft i odstąpienia od roszczeń względem firmy Microsoft i jej następców prawnych, urzędników, dyrektorów i pracowników oraz ochrony ich przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, kosztami, odpowiedzialnością, orzeczeniami, stratami, wydatkami i szkodami (łącznie z honorariami adwokackimi/opłatami za usługi prawnicze), które mogą powstać w związku z (a) korzystaniem przez użytkownika z Usług w sposób stanowiący naruszenie niniejszej umowy lub obowiązującego prawa lub przepisów lub (b) wszelkimi danymi, programami lub usługami używanymi w związku z korzystaniem z Usług, wliczając w to bez ograniczeń wszelkie twierdzenia, że takie dane, programy lub usługi lub ich części naruszają w jakikolwiek sposób przepisy w zakresie praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innych praw jakiejkolwiek strony trzeciej.

12. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI

UDOSTĘPNIAMY, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, USŁUGI I USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ (JEŚLI ISTNIEJĄ) „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „Z WSZYSTKIMI BŁĘDAMI” ORAZ „W STANIE, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE”, A WSZELKIE RYZYKO DOTYCZĄCE WYSTARCZAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DANYCH Z USŁUGI PONOSI UŻYTKOWNIK. FIRMA MICROSOFT, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI, NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG LUB POMOCY TECHNICZNEJ (JEŚLI JEST DOSTĘPNA). W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO FIRMA MICROSOFT WYKLUCZA I WYŁĄCZA WSZELKIE DEKLARACJE, GWARANCJE I WARUNKI JAWNE, USTAWOWE I DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI (A) DEKLARACJE, GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, FACHOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYWANIA I NIENARUSZALNOŚCI PRAW; (B) DEKLARACJE, GWARANCJE I WARUNKI WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA TRANSAKCJI I PRAKTYK HANDLOWYCH; (C) DEKLARACJE, GWARANCJE I WARUNKI W ZAKRESIE UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH W NIEZAKŁÓCONY SPOSÓB, BEZ BŁĘDÓW I Z ODPOWIEDNIMI ZABEZPIECZENIAMI, A TAKŻE NIEZAWODNOŚCI I DOKŁADNOŚCI USŁUG, CO OBEJMUJE RÓWNIEŻ PRZECHOWYWANIE, ODCZYTYWANIE, AKTUALIZOWANIE LUB USUWANIE DANYCH. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE UŻYTKOWNIKOWI W KONTEKŚCIE ŚWIADCZENIA USŁUG LUB UDZIELANIA POMOCY TECHNICZNEJ (JEŚLI JEST DOSTĘPNA) NIE SPOWODUJĄ UDZIELENIA ŻADNEJ GWARANCJI JAWNIE WYŁĄCZONEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA LOKALNEGO, BEZ WZGLĘDU NA WSZELKIE PRZECIWSTAWNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY. ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WPŁYWA NA TE PRAWA, JEŚLI ONE OBOWIĄZUJĄ.

Jeśli użytkownik korzysta z usług w Australii, firma Microsoft jest zobowiązana do poinformowania o tym, co następuje: Nasze produkty oferujemy z gwarancjami, których nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Użytkownik jest upoważniony do otrzymania wymiany lub zwrotu w przypadku poważnej usterki, a także rekompensaty w przypadku wystąpienia wszelkich strat i szkód, które w racjonalnym zakresie można było przewidzieć. Użytkownik jest również upoważniony do naprawy lub wymiany produktów, jeśli produkty nie są oczekiwanej jakości, a zakres usterki nie jest wystarczający do tego, aby usterka była traktowana jako poważna.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z FAKTU ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY ANI W OPARCIU O NIĄ, ANI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB POMOCY TECHNICZNEJ (JEŚLI JEST DOSTĘPNA) PRZEZ UŻYTKOWNIKA, CO DOTYCZY: (A) JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, WYNIKOWYCH, SPECJALNYCH, UBOCZNYCH, PRZYKŁADOWYCH LUB KARNYCH, (B) UTRATY ZYSKÓW, (C) UTRATY INFORMACJI, (D) UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, (E) POGORSZENIA LUB UTRATY REPUTACJI, (F) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB POMOCY TECHNICZNEJ (JEŚLI JEST DOSTĘPNA); (G) KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW, DANYCH, PROGRAMÓW LUB USŁUG; (H) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO USŁUG LUB ICH UŻYTKOWANIA LUB WSZELKICH PRZYPADKÓW ZMIANY, USZKODZENIA, USUNIĘCIA, USZKODZENIA ALBO UTRATY DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI, PROGRAMÓW BĄDŹ USŁUG UŻYWANYCH W ZWIĄZKU Z TYMI USŁUGAMI; (I) BRAKU DOKŁADNYCH INFORMACJI; (J) DZIAŁANIA WIRUSÓW LUB INNYCH CZYNNIKÓW, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUG LUB KORZYSTANIA Z NICH ALBO KTÓRE SĄ PRZEKAZYWANE DO UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG; (K) NIEZGODNOŚCI USŁUG Z INNYMI USŁUGAMI, PROGRAMAMI LUB SPRZĘTEM; ORAZ (L) POSTĘPOWANIA, TRANSMISJI LUB DANYCH OSÓB TRZECICH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MICROSOFT ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE JEST OGRANICZONA DO KWOTY 5,00 USD. TE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ CZY DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBAŃ), POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO, NIEWYPEŁNIENIA WARUNKÓW GWARANCJI, CZY TEŻ JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYWIEDZIONA NA GRUNCIE INNEJ TEORII PRAWNEJ, A NAWET W PRZYPADKU, GDY (Y) TO ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE STANOWI PEŁNEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA PONIESIONE SZKODY BĄDŹ NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU, A TAKŻE (Z) W SYTUACJI, GDY FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA W DOSTĘPIE DO USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI WYWOŁANE PRZERWAMI W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIAMI SYSTEMÓW BĄDŹ INNE ZAKŁÓCENIA.

NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE TE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, JEŚLI DANY REGION, OKRĘG LUB KRAJ NIE DOPUSZCZA WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB INNYCH.

14. LINKI DO WITRYN INNYCH FIRM

Usługi mogą zawierać linki do witryn innych firm. Firma Microsoft nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek połączonych witryn, linki w nich zawarte ani za żadne ich zmiany i aktualizacje. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za emisje internetowe ani żadne inne formy transmisji odebrane z jakiejkolwiek połączonej witryny. Te linki są udostępniane użytkownikowi przez firmę Microsoft tylko dla jego wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek linki nie oznacza poparcia danej witryny przez firmę Microsoft.

15. TREŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Usługi mogą obejmować, zapewniać i ułatwiać użytkownikowi dostęp do treści innych podmiotów, co może dotyczyć także danych, wyłącznie dla wygody. Treści innych podmiotów nie podlegają kontroli firmy Microsoft i firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakość, dokładność ani wydajność takich treści. Fakt, że takie treści mogą stanowić część Usług, mogą być zapewniane przez Usługi albo Usługi mogą ułatwiać do nich dostęp, nie oznacza, że firma Microsoft (ani inny podmiot) rekomenduje witryny bądź usługi trzeciej strony. W zależności od jurysdykcji, której podlega użytkownik, niektóre treści innych podmiotów mogą być dla użytkownika niedostępne.

16. MODYFIKOWANIE WARUNKÓW; WARUNKI DODATKOWE

16.1. Modyfikowanie warunków

Firma Microsoft może według własnego uznania modyfikować niniejszą umowę w dowolnym czasie. Jeśli firma Microsoft zmodyfikuje niniejszą umowę, zaktualizuje datę podaną w górnej części tej umowy. Dostęp do najbardziej aktualnej wersji umowy można uzyskać za pomocą linku znajdującego się w oknie informacji o wtyczce. Jeśli użytkownik nie zgadza się na te zmiany, musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usług. Jeśli użytkownik nie zaprzestanie korzystania z Usług, dalsze użytkowanie Usług będzie się odbywało na zmienionych warunkach.

16.2. Warunki dodatkowe.

Niniejsza umowa zawiera również — na zasadzie odniesienia — wszelkie dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do określonych aspektów Usług, w tym także, ale nie wyłącznie, zasady antyspamowe. Jeśli użytkownik korzysta z Usług w połączeniu z subskrypcją usługi Power BI, wówczas (a) korzystanie z Usług podlega również warunkom określającym zasady korzystania z usługi Power BI („warunki obowiązujące użytkownika usługi Power BI”) oraz (b) w przypadku konfliktu między warunkami obowiązującymi użytkownika usługi Power BI a warunkami niniejszej umowy, warunki obowiązujące użytkownika usługi Power BI będą miały wyższy priorytet, dopóki użytkownik posiada aktywną subskrypcję usługi Power BI.

17. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY; ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia, w którym użytkownik po raz pierwszy wyrazi na nią zgodę.

Niniejszą umowę można rozwiązać w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z Usług. Bez względu na warunki niniejszej umowy określone powyżej firma Microsoft może według własnego uznania zawiesić korzystanie z Usług przez użytkownika lub rozwiązać niniejszą umowę z dowolnego powodu lub bez powodu w dowolnym momencie. W chwili zawieszenia bądź rozwiązania umowy prawo użytkownika do korzystania z Usług wygasa natychmiastowo. Odpowiedzialność za odpowiednie wykonywanie kopii zapasowej Danych spoczywa na użytkowniku. W chwili rozwiązania niniejszej umowy wszelkie inne prawa przyznane użytkownikowi w niniejszej umowie również automatycznie wygasają.

18. BRAK BENEFICJENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsza umowa jest wyłącznie dla korzyści użytkownika i firmy Microsoft. Nie obejmuje korzyści innych stron, z wyjątkiem dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy upoważnionych na mocy niniejszej umowy.

19. BRAK ZRZECZENIA SIĘ

Opóźnienie w wyegzekwowaniu lub niewykonanie przez firmę Microsoft prawa lub zadośćuczynienia nie stanowi zrzeczenia się tego, ani żadnego innego prawa lub zadośćuczynienia.

20. STRONA ZAWIERAJĄCA UMOWĘ, WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I MIEJSCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli użytkownik rezyduje w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy i zgłaszanie roszczeń związanych z naruszeniem jej postanowień podlega prawu stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych bez względu na konflikt norm prawnych. Wszelkie inne roszczenia, łącznie ze sporami związanymi z ochroną praw konsumenta, nieuczciwą konkurencją i innymi czynami niezgodnymi z prawem, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w stanie właściwym dla użytkownika. Jeśli użytkownik rezyduje poza obszarem Stanów Zjednoczonych, interpretacja warunków niniejszej umowy będzie zgodna z przepisami kraju, do którego jest kierowana usługa. Użytkownik i firma Microsoft nieodwołalnie wyrażają zgodę, aby wszelkie spory związane z niniejszą umową były rozstrzygane wyłącznie przez sądy stanowe lub federalne w King County, Washington, USA.

21. INTERPRETOWANIE UMOWY

Wszystkie postanowienia obowiązują w zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe. Sąd może uznać, że część niniejszej umowy nie może zostać wyegzekwowana zgodnie z jej zapisami. W takiej sytuacji ta część zostanie zastąpiona warunkami, które w sposób najbliższy odpowiadają intencji części niepodlegającej egzekucji. Reszta niniejszej umowy nie ulegnie zmianie. Niniejsza umowa, wraz ze wszystkimi zasadami i warunkami włączonymi przez odwołanie, stanowi całość porozumienia między użytkownikiem i firmą Microsoft w odniesieniu do korzystania z Usług. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze umowy lub oświadczenia (ustne lub pisemne) dotyczące korzystania z Usług.

22. CESJA

Firma Microsoft może dokonać cesji niniejszej umowy, w całości lub w części, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej umowy ani żadnej jej części na rzecz strony trzeciej. Wszelkie próby dokonania cesji przez użytkownika będą nieważne. Użytkownik nie może przekazać stronie trzeciej, czasowo ani trwale, żadnych praw do korzystania z Usług lub ich części.

23. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKU TOWAROWYM

Cała zawartość Usług jest chroniona następującymi prawami autorskimi: Copyright © 2014 Microsoft, jej dostawcy lub inne podmioty, których treści (w tym dane) są zapewniane lub udostępniane w inny sposób za pośrednictwem Usług. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie i zawartość dostarczone w ramach Usług pozostają pod ochroną praw autorskich oraz umów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Firma Microsoft lub jej dostawcy są właścicielami tytułu, praw autorskich i innych praw związanych z własnością intelektualną dotyczącą oprogramowania. Microsoft, Windows, i (lub) inne nazwy produktów i usług wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi firmy Microsoft zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. W® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wikimedia Foundation. Wszelkie prawa nieudzielone w sposób jawny są zastrzeżone. Pewne oprogramowanie używane na niektórych serwerach witryn internetowych firmy Microsoft jest częściowo oparte na pracach organizacji Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie „gnuplot” używane na niektórych serwerach internetowych firmy Microsoft jest chronione prawami autorskimi Copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Wszelkie prawa zastrzeżone.

24. DOTYCZY WYŁĄCZNIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH: UWAGI I PROCEDURY DOTYCZĄCE WYSUWANIA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH

Na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych, klauzula 17, sekcja 512 (c) (2) powiadomienia o roszczeniach związanych z naruszeniem praw autorskich należy wysyłać do wyznaczonego przedstawiciela usługodawcy. ZAPYTANIA NIEZGODNE Z WYMAGANĄ PROCEDURĄ ZOSTANĄ POZOSTAWIONE BEZ ODPOWIEDZI.

Zobacz Uwagi i procedury dotyczące wysuwania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich pod adresem www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×