Microsoft Lync dla komputerów Mac — zasady zachowania poufności informacji

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2014

Firma Microsoft dba o ochronę prywatności użytkowników, dostarczając im oprogramowanie zapewniające wydajność, funkcjonalność oraz wygodę wymagane w zastosowaniach prywatnych. W niniejszych zasadach zachowania poufności informacji objaśniono reguły zbierania danych i korzystania z nich dotyczące programu Microsoft Lync dla komputerów Mac. Te zasady dotyczą przede wszystkim funkcji komunikujących się z Internetem. Nie dotyczą one innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft (online ani offline).

Program Lync dla komputerów Mac jest zintegrowanym klientem służącym do komunikacji z kontaktami z jednej organizacji i spoza tej organizacji. Program Lync dla komputerów Mac umożliwia uzyskiwanie dostępu do opublikowanych informacji o innych użytkownikach oraz umożliwia innym użytkownikom uzyskiwanie dostępu do opublikowanych informacji o użytkowniku, takich jak status, stanowisko, numer telefonu i uwagi. Gdy program Lync dla komputerów Mac jest uruchomiony, można też wyświetlać status kontaktów oraz wysyłać wiadomości błyskawiczne i pliki bezpośrednio z programów Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Outlook.

Zbieranie i używanie informacji użytkownika

Zebrane informacje będą używane przez firmę Microsoft oraz kontrolowane przez nią przedstawicielstwa i podmioty stowarzyszone do świadczenia usług i realizowania transakcji zamówionych lub autoryzowanych przez użytkownika oraz do włączania używanych przez niego funkcji. Mogą one być także używane w celu analizowania i ulepszania produktów i usług firmy Microsoft.

Firma Microsoft może przesyłać niezbędne wiadomości dotyczące usług, takie jak listy powitalne, przypomnienia o płatnościach, informacje dotyczące problemów technicznych z usługami oraz ogłoszenia o zabezpieczeniach. Niektóre usługi firmy Microsoft mogą okresowo wysyłać uznawane za część usługi listy do członków. Firma Microsoft może od czasu do czasu poprosić użytkownika o opinię, wypełnienie ankiety, a także przesłać materiały promocyjne dotyczące innych produktów lub usług firmy Microsoft i jej podmiotów stowarzyszonych.

Dane osobowe podane przez użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych zasadach. Od czasu do czasu firma Microsoft zatrudnia inne firmy do świadczenia ograniczonych usług w jej imieniu, takich jak pakowanie, wysyłanie oraz dostarczanie zakupionych produktów i innych przesyłek, odpowiadanie na pytania klientów dotyczące produktów lub usług, przetwarzanie rejestracji wydarzeń czy wykonywanie analiz statystycznych dotyczących usług firmy Microsoft. Firma Microsoft udostępnia takim firmom wyłącznie te dane osobowe, które są potrzebne do świadczenia określonych usług, i firmom tym nie wolno używać tych danych do żadnych innych celów.

Firma Microsoft może użyć informacji dotyczących użytkownika łącznie z treścią przekazywanych wiadomości lub ujawnić je w celu: (a) przestrzegania przepisów prawa lub wypełnienia zobowiązań wynikających z tytułu żądań uprawnionych organów albo toczącego się postępowania prawnego; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft bądź jej klientów, włącznie z egzekwowaniem umów oraz zasad regulujących sposób korzystania z usług; (c) działania w dobrej wierze w przypadku, gdy jest konieczne użycie lub ujawnienie informacji w obronie bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników albo innych osób. Firma Microsoft może również ujawnić informacje osobiste w ramach transakcji firmowej, takiej jak fuzja lub wyprzedaż aktywów.

Informacje zebrane przez firmę Microsoft lub wysłane do niej przez program Lync dla komputerów Mac mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnych innych krajach, w których firma Microsoft bądź jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub usługodawcy mają swoje siedziby. Firma Microsoft przestrzega wytycznych „safe harbor” amerykańskiego departamentu handlu dotyczących zbierania, używania i przechowywania danych pochodzących z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Zbieranie i korzystanie z informacji o komputerze użytkownika

W przypadku korzystania z oprogramowania zawierającego funkcje komunikujące się z Internetem informacje dotyczące komputera użytkownika (tak zwane standardowe informacje o komputerze) są wysyłane do odwiedzanych witryn sieci Web oraz używanych usług online. Firma Microsoft używa standardowych informacji o komputerze, aby udostępnić użytkownikowi usługi z obsługą Internetu w celu ulepszania oferowanych produktów i usług oraz na potrzeby analizy statystycznej. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują adres IP komputera użytkownika, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki oraz ustawienia regionalne i językowe. W niektórych przypadkach te informacje mogą również obejmować identyfikator sprzętu, który identyfikuje producenta oraz nazwę i wersję urządzenia. Jeśli określona funkcja lub usługa przesyła informacje do firmy Microsoft, przesyła także standardowe informacje o komputerze.

W ramach szczegółowych informacji dotyczących prywatności dla poszczególnych funkcji, oprogramowania i usług programu Lync dla komputerów Mac wymienionych w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji przedstawiono, jakie dodatkowe informacje są zbierane i jak są one używane.

Bezpieczeństwo Twoich informacji

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji użytkowników. Firma Microsoft korzysta z różnych technologii i procedur zabezpieczających w celu ochrony informacji użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Informacje przekazane firmie Microsoft są na przykład przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, znajdujących się w obiektach pod ścisłą kontrolą.

Zmiany zasad zachowania poufności informacji

Od czasu do czasu firma Microsoft aktualizuje niniejsze zasady zachowania poufności informacji, aby odzwierciedlić zmiany w produktach i usługach oraz uwzględnić opinie klientów. Po opublikowaniu zmian poprawiana jest data ostatniej aktualizacji na początku niniejszych zasad. Firma Microsoft zachęca do okresowego sprawdzania niniejszych zasad, aby być na bieżąco z metodami, jakie firma Microsoft stosuje w celu ochrony informacji użytkowników.

Informacje dodatkowe

Firma Microsoft chętnie zapozna się z komentarzami użytkowników dotyczącymi niniejszych zasad zachowania poufności informacji. W razie pytań dotyczących tych zasad lub przekonania, że firma Microsoft ich nie przestrzega, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza sieci Web dostępnego na stronie Kontakt z nami: opinie dotyczące prywatności.

Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty standardowej, wysyłając wiadomość na adres:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Konkretne funkcje

Pozostała część tego dokumentu dotyczy określonych funkcji w programie Lync dla komputerów Mac:

Identyfikator rozmówcy na liście uczestników

Działanie funkcji:    Wykaz uczestników zawiera listę wszystkich osób biorących udział w spotkaniu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane   : Kiedy nawiązujesz połączenie konferencyjne, wszyscy uczestnicy widzą Twój numer telefonu lub Twoją nazwę użytkownika (identyfikator rozmówcy). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Uczestnicy spotkania mogą za pomocą tych informacji odróżniać innych uczestników, którzy dołączyli do spotkania przez telefon.

Wybór i kontrola:    Identyfikator rozmówcy jest domyślnie wyświetlany oraz jest uzyskiwany od operatora telefonicznego. Jeśli nie chcesz udostępniać swojego numeru telefonu, możesz zablokować identyfikator rozmówcy podczas wykonywania połączenia.

 • Aby trwale zablokować identyfikator rozmówcy, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.

 • Jeśli funkcja jest dostępna w Twojej lokalizacji, możesz wpisać specjalny kod przed wybraniem numeru telefonu w celu zablokowania identyfikatora rozmówcy na jedno połączenie. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.

Historia konwersacji

Działanie funkcji:     Historia rozmowy pozwala na przechowywanie treści konwersacji tekstowych prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Dokumenty/Microsoft User Data/Microsoft Lync History.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Ta funkcja pozwala na przechowywanie treści konwersacji tekstowych prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych. Te informacje są przechowywane na komputerze użytkownika i nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Przechowywane konwersacje tekstowe prowadzone za pomocą wiadomości błyskawicznych mogą być używane do przeglądania treści zakończonych konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Wybór i kontrola:     Preferencja Zapisz konwersacje jest ustawiona tak, aby podczas zamykania okna konwersacji było wyświetlane pytanie o to, czy konwersacja ma zostać zapisana. W programie Lync dla komputerów Mac podczas kończenia każdej konwersacji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o to, czy konwersacja ma zostać zapisana. Aby wyłączyć to powiadomienie w dowolnym momencie, w menu Lync kliknij polecenie Preferencje, a następnie kliknij kartę Historia.

Ważne informacje:     Po włączeniu opcji Zapisz konwersacje należy powiadomić kontakty o tym, że konwersacje prowadzone z nimi za pomocą wiadomości błyskawicznych będą zapisywane.

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji:    Funkcja rejestrowania po stronie klienta pozwala rejestrować informacje dotyczące korzystania z programu Lync na komputerze w profilu użytkownika. Te informacje mogą być używane do rozwiązywania problemów z programem Lync.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Jeśli użytkownik lub administrator włączył funkcję rejestrowania po stronie klienta, na komputerze będą przechowywane następujące informacje: komunikaty protokołu inicjowania sesji (SIP), odpowiedzi na zaproszenia programu Lync, informacje o nadawcy i odbiorcy każdej wiadomości programu Lync, trasa wiadomości, lista kontaktów, informacje o obecności, nazwy udostępnianych załączników i plików programu Microsoft PowerPoint. Nie jest przechowywana treść konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale można to zrobić ręcznie.

Wykorzystanie informacji:    Dzienniki po stronie klienta mogą być używane do rozwiązywania problemów z programem Lync.

Wybór i kontrola:     Funkcja rejestrowania po stronie klienta jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli administrator nie wyłączył możliwości sterowania funkcją rejestrowania, można zmienić ustawienia w następujący sposób: Aby zmienić ustawienia rejestrowania w dowolnym momencie, w menu Lync kliknij polecenie Preferencje, a następnie kliknij kartę Ogólne.

Udostępnianie pulpitu

Działanie funkcji:     Funkcja udostępniania pulpitu pozwala na udostępnianie widoku ekranu komputera innym uczestnikom konwersacji programu Lync dla komputerów Mac.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     W przypadku włączenia funkcji udostępniania pulpitu wszyscy uczestnicy konwersacji będą widzieć całą zawartość ekranu komputera użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Funkcja udostępniania pulpitu umożliwia współpracę z uczestnikami konwersacji.

Wybór i kontrola:     Użytkownicy mogą zaakceptować lub odrzucić zaproszenie do udostępniania pulpitu.

Aby udostępnić pulpit osobie, z którą jest prowadzona konwersacja:

 • W oknie konwersacji kliknij pozycję  Udostępnianie zawartości , a następnie kliknij pozycję Pulpit.

W oknie konwersacji uczestnika zostanie wyświetlony komunikat Zaproszenie do udostępniania pulpitu. Uczestnik może kliknąć przycisk Akceptuj, aby dołączyć do sesji udostępniania, lub przycisk Odrzuć, aby odrzucić zaproszenie do udostępniania pulpitu.

Aby zatrzymać udostępnianie pulpitu:

 • W oknie udostępniania pulpitu kliknij menu podręczne Udostępnianie pulpitu , wskaż pulpit, którego udostępnianie chcesz zatrzymać, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Ważne informacje:     Otwarte dokumenty lub obrazy na pulpicie chronione przez oprogramowanie zarządzania prawami cyfrowymi mogą być widoczne dla innych osób, którym udostępniono pulpit w konwersacji programu Lync.

Załączniki do spotkania

Działanie funkcji:    Można udostępniać pliki uczestnikom spotkania, przekazując je jako załączniki.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Załączniki są przechowywane na serwerze programu Lync. Możesz włączyć przesyłanie załączników. Załączniki są pobierane przez Ciebie lub innych uczestników spotkania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Informacje zawarte w przekazywanych załącznikach do spotkania są udostępniane innym uczestnikom spotkania programu Lync.

Wybór i kontrola:     Osoby prowadzące mogą ograniczać dostępność załączników zgodnie z ustawieniami ról uczestników spotkania (organizator, osoby prowadzące, wszyscy).

Dodawanie użytkowników telefonów do spotkania

Działanie funkcji:     Funkcja dodawania użytkowników telefonów do spotkania umożliwia użytkownikom programu Lync uczestniczącym w spotkaniu dodawanie numeru z publicznej sieci telefonicznej do istniejącego spotkania audio/wideo.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Kiedy użytkownik publicznej sieci telefonicznej, który jest zapraszany na spotkanie audio/wideo, odbierze połączenie, uzyska identyfikator rozmówcy organizatora spotkania audio/wideo (nie musi to być identyfikator rozmówcy osoby, która dodała go do spotkania). Kiedy użytkownik publicznej sieci telefonicznej odbierze telefon, natychmiast dołączy do spotkania.

Wykorzystanie informacji:    Identyfikator rozmówcy organizatora jest wysyłany do użytkownika publicznej sieci telefonicznej, który jest zapraszany na spotkanie.

Wybór i kontrola:     Użytkownik i administrator przedsiębiorstwa nie mogą sterować tą funkcją. Jeśli to możliwe, przed dodaniem użytkownika publicznej sieci telefonicznej można wysłać wiadomość błyskawiczną lub wiadomość e-mail do tego użytkownika z pytaniem, czy chce dołączyć do spotkania audio/wideo, tak aby wiedział o dołączeniu do spotkania. Użytkownik publicznej sieci telefonicznej nie musi akceptować połączenia.

Microsoft AutoUpdate dla komputerów Mac

Działanie funkcji:    Program Microsoft AutoUpdate dla komputerów Mac (dalej nazywany programem „AutoUpdate”) zbiera podstawowe informacje z komputera dotyczące zainstalowanych aplikacji firmy Microsoft w celu określenia, które aktualizacje są dostępne, oraz na potrzeby ulepszania usługi aktualizacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Aby uzyskać szczegółowe informacje o gromadzonych danych i sposobie ich używania, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu Microsoft AutoUpdate dla komputerów Mac.

Raportowanie błędów firmie Microsoft

Działanie funkcji:    Narzędzie Raportowanie błędów firmie Microsoft udostępnia usługę umożliwiającą użytkownikom zgłaszanie problemów z pakietem Office 2011 firmie Microsoft i otrzymywanie informacji mogących pomóc uniknąć tych problemów lub je rozwiązać.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:    Narzędzie Raportowanie błędów firmie Microsoft zbiera adresy IP, które nie są używane do identyfikowania użytkowników. Narzędzie nie zbiera celowo takich informacji jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa komputera lub innych informacji, które mogą być używane do identyfikowania użytkownika lub kontaktowania się z nim. Takie informacje mogą być przechwytywane w pamięci lub w danych zebranych z otwartych plików, ale firma Microsoft nie używa ich do identyfikowania użytkownika ani kontaktowania się z nim.

W rzadkich przypadkach, takich jak szczególnie trudne do rozwiązania problemy, firma Microsoft może żądać dodatkowych danych, w tym plików z komputera. Mogą to być także bieżące dokumenty użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie informacje są zbierane i jak są one używane, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące usługi raportowania błędów firmie Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Firma Microsoft używa danych raportowania błędów, aby pomagać w rozwiązywaniu problemów klientów oraz ulepszać swoje oprogramowanie i usługi.

Wybór i kontrola:     W przypadku wystąpienia problemu z oprogramowaniem i utworzeniu raportu o błędach w narzędziu Raportowanie błędów firmie Microsoft zostanie wyświetlone pytanie o to, czy raport ma zostać wysłany do firmy Microsoft. Gdy firma Microsoft będzie potrzebować dodatkowych danych do przeanalizowania problemu, zostanie wyświetlony monit o sprawdzenie danych i określenie, czy te dane mają zostać wysłane. Jeśli użytkownik nie chce wysyłać raportów o błędach do firmy Microsoft, nie będą one wysyłane. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Raportowanie błędów firmie Microsoft, w tym o dotyczących jej pełnych zasadach zachowania poufności informacji, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące usługi raportowania błędów firmie Microsoft.

Dodatek Online Meeting dla programu Outlook

Działanie funkcji:    Ta funkcja programu Outlook jest włączana podczas instalowania programu Lync. Umożliwia ona użytkownikom planowanie i dostosowywanie spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Na komputerze są przechowywane poniższe informacje. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

 • Nazwa organizatora

 • Nazwy uczestników

 • Nazwy prezenterów

 • Lista adresów e-mail

 • Temat spotkania i inne informacje o spotkaniu (takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia, identyfikator konferencji, kod uczestnika, a także informacje dotyczące automatycznej recepcjonistki konferencji i dostawcy konferencji głosowych)

 • Wszystkie adresy serwerów proxy użytkownika w programie Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy funkcji Unified Messaging programu Exchange, adresy SIP oraz identyfikatory URI telefonicznej poczty głosowej lub poczty głosowej funkcji Unified Messaging programu Exchange)

 • Informacje o lokalizacji spotkania

Wykorzystanie informacji:    Powyższe informacje są używane wyłącznie na potrzeby planowania spotkania i pokrewnych funkcji rejestrowania zgodnie z opisem w sekcji poświęconej funkcji rejestrowania po stronie klienta. W przypadku planowania informacje są przetwarzane w pamięci i przechowywane w rejestrze komputera lokalnego w celu uzyskania szybkiego dostępu.

Uwaga: Informacje są szyfrowane i udostępniane na serwerze programu Lync.

Wybór i kontrola:     Funkcja rejestrowania jest domyślnie wyłączona. Jeśli rejestrowanie jest włączone w przedsiębiorstwie, można je włączyć lub wyłączyć w sekcji Lync -> Preferencje -> Ogólne.

Przesyłanie plików w sesjach równorzędnych

Działanie funkcji:    Użytkownicy programu Lync mogą przesyłać między sobą pliki w ramach dwustronnych konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych (nie spotkań).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Plik jest przesyłany bezpośrednio między klientami programu Lync. Użytkownicy decydują się na rozpoczęcie transferu pliku i wybierają plik do przesłania. Odbiorca pliku musi jawnie zgodzić się na odebranie pliku. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:     Funkcja przesyłania plików w sesjach równorzędnych umożliwia użytkownikom przesyłanie między sobą plików w czasie rzeczywistym podczas konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Wybór i kontrola:    Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić żądanie transferu pliku od innego użytkownika.

Obraz osobisty

Działanie funkcji:    Funkcja obrazu osobistego służy do wyświetlania Twojego obrazu i obrazów innych osób w przedsiębiorstwie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Zbierane są preferencje udostępniania i wyświetlania obrazu osobistego, łącznie z adresem internetowym obrazu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Informacje służą do dostosowywania środowiska pracy użytkownika i udostępniania obrazu użytkownika innym.

Wybór i kontrola:    Administrator przedsiębiorstwa decyduje o tym:

 • Czy użytkownicy domyślnie początkowo udostępniają obrazy. Można zastąpić to ustawienie.

 • Maksymalny rozmiar obrazu do pobrania dla użytkowników.

 • Dozwolone rodzaje obrazów.

Możesz kontrolować następujące preferencje zdjęć osobistych:

 • Nie wyświetlaj mojego obrazu:    Publikuje wartość w danych o obecności, która określa, czy osoby przeglądające informacje o obecności widzą Twoje zdjęcie.

 • Wyświetl obraz domyślny     Jeśli w przedsiębiorstwie jest udostępniany mechanizm edytowania obrazu usługi Active Directory, możesz zmienić obraz w usłudze Active Directory. Zmiany zostaną zastosowane w programie Lync w ciągu 48 godzin. Program Lync udostępnia też link do profilu witryny Moja witryna programu Microsoft SharePoint. Zmiany tego obrazu mogą mieć wpływ na ustawienia usługi Active Directory, w zależności od konfiguracji administratora.

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji:     Po zalogowaniu się przez użytkownika do programu Lync dla komputerów Mac ta funkcja udostępnia takie informacje jak adres e-mail, numer telefonu i stanowisko kontaktom, do których można wysyłać wiadomości błyskawicznych i od których można odbierać wiadomości błyskawiczne. Funkcja umożliwia użytkownikowi wyświetlanie podobnych informacji na temat tych kontaktów.

Ponadto program Lync jest ściśle zintegrowany z programem Outlook i bezproblemowo współdziała z innymi aplikacjami pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, takimi jak programy Word i PowerPoint.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:    W celu zalogowania się na konto programu Lync dla komputerów Mac jest wymagane podanie odpowiedniego adresu e-mail i hasła.

Wykorzystanie informacji:     Podczas komunikacji z innymi użytkownikami programu Lync dla komputerów Mac lub dodawania ich do listy kontaktów niektóre informacje są udostępniane tym użytkownikom. Te informacje mogą obejmować adres e-mail, nazwę wyświetlaną, status obecności (informacja o tym, czy użytkownik jest obecnie dostępny), notatkę osobistą, numer telefonu, stanowisko i adres IP (w przypadku komunikacji w sesjach równorzędnych). Administratorzy przedsiębiorstwa określają, które informacje są dostępne.

Wybór i kontrola:     Użytkownik może nie logować się do programu Lync dla komputerów Mac, jeśli nie chce udostępniać informacji o obecności, otrzymywać wiadomości błyskawicznych ani odbierać połączeń audio lub wideo. Można też zrezygnować z udostępniania statusu kalendarza za pomocą programu Lync dla komputerów Mac w następujący sposób:

 1. W menu Lync kliknij pozycję Preferencje, a następnie kliknij pozycję Konto.

 2. W obszarze Ustawienia programów Microsoft Exchange i Outlook wyczyść opcję Wyświetl informację o nieobecności użytkownikom z mojej listy kontaktów lub Aktualizuj moją obecność na podstawie informacji kalendarza.

Jeśli w organizacji wdrożono program Lync Server, informacje o obecności są udostępniane za pośrednictwem programu Lync dla komputerów Mac i aplikacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac.

Ważne informacje:    Aby można było uzyskiwać informacje o obecności innych użytkowników w czasie rzeczywistym, należy się zalogować do programu Lync dla komputerów Mac.

Ważne informacje:    Program Lync dla komputerów Mac obsługuje szyfrowanie, jeśli serwer jest skonfigurowany w celu szyfrowania informacji.

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji:    Użytkownicy programu Lync mogą dołączyć do prezentacji programu PowerPoint zainicjowanej na komputerze z systemem Windows. Można przejąć prezentację jako osoba prowadząca i udostępnić ją innym osobom prowadzącym lub każdemu użytkownikowi, który dołączy do konwersacji grupowej.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:    Sposób działania tej funkcji jest uzależniony od wykonywanych czynności, na przykład przeglądania prezentacji programu PowerPoint. Wszystkie pliki prezentowane podczas spotkania są przesyłane do wszystkich uczestników spotkania, którzy mogą pobrać je bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub osoba prowadząca może ograniczyć możliwość zapisywania pliku przez inne osoby, ale nie zapobiega to pobieraniu ani wyświetlaniu pliku. Pliki programu PowerPoint są przechowywane na serwerze programu Lync zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkania określonymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint umożliwia uczestnikom konwersacji przedstawianie efektywnych prezentacji i zbieranie opinii na ich temat.

Wybór i kontrola:    Osoby prowadzące mogą ograniczyć uprawnienia według roli uczestnika (tylko osoby prowadzące, wszyscy, nikt), wykonując następujące czynności:

 • Aby zmienić domyślne opcje wyświetlania i adnotacji, kliknij pozycję Więcej opcji , a następnie kliknij pozycję Opcje spotkania.

  Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis poszczególnych opcji.

Opcja

Opis

Osoby mogące korzystać z widoku prywatnego

Dla ustawienia Osoby mogące korzystać z widoku prywatnego można wybrać wartość Tylko prezenterzy, Wszyscy lub Nikt.

Domyślnie tylko osoby prowadzące mogą przeglądać zawartość spotkania we własnym tempie bez wpływu na to, co widzą uczestnicy spotkania. Wybierz opcję Nikt (tylko organizator), jeśli chcesz kontrolować, którzy uczestnicy mogą przeglądać zawartość podczas spotkania.

Kto może używać adnotacji prezentacji

Dla ustawienia Kto może używać adnotacji prezentacji można wybrać wartość Tylko prezenterzy, Wszyscy lub Nikt.

Domyślnie każdy uczestnik spotkania może dodawać adnotacje do prezentacji programu PowerPoint.

Osoby prowadzące mogą ograniczyć dostępność prezentacji programu PowerPoint w zależności od roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące, wszyscy), kiedy prezentacja programu PowerPoint nie jest udostępniana. Jeśli prezentacja programu PowerPoint jest niedostępna, nie jest wyświetlana na liście zawartości, kiedy nie jest udostępniana, i nie można jej zapisać na komputerze.

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji:    Ujednolicony magazyn kontaktów ma trzy główne funkcje:

 • Scalanie wyszukiwania     Ta funkcja służy do scalania globalnej listy adresowej z kontaktami osobistymi programu Exchange użytkownika, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania wyświetlana jest tylko jedna pozycja.

 • Scalanie kontaktów     Ta funkcja łączy informacje kontaktowe programu Exchange i globalnej listy adresowej, używając zgodnych adresów poczty e-mail lub identyfikatorów logowania. Po znalezieniu dopasowania program Lync łączy dane z trzech źródeł (program Exchange, globalna lista adresowa i funkcja obecności). Połączone dane są wyświetlane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, w tym w wynikach wyszukiwania, na liście kontaktów i na wizytówce.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:     Program Lync agreguje informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook. Te informacje są używane wewnętrznie przez program Lync. Podczas tworzenia kontaktów programu Outlook program Lync zapisuje informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook w programie Exchange. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook są wyświetlane w interfejsie użytkownika programu Lync (lista kontaktów, wizytówka, wyniki wyszukiwania itp.). Te informacje można również zapisać w programie Exchange przy użyciu funkcji synchronizacji kontaktów (trzeci element na powyższej liście).

Połączenia alarmowe (112, 999)

Działanie funkcji:    Udostępnienie funkcji połączeń alarmowych przez administratora przedsiębiorstwa umożliwia programowi Lync przesyłanie lokalizacji do służb ratunkowym w przypadku wybrania numeru połączenia alarmowego (np. 112 lub 999). Administrator przedsiębiorstwa może ograniczyć możliwości nawiązywania połączeń alarmowych do Twojego miejsca pracy, dlatego zapytaj administratora o zakres dostępności funkcji połączeń alarmowych. Kiedy włączysz tę funkcję, do służb ratunkowych będą przekazywane następujące informacje o lokalizacji: lokalizacja przypisana przez administratora przedsiębiorstwa do Twojej lokalizacji (np. numer biura) i wprowadzona do bazy danych lokalizacji, a jeśli taka lokalizacja nie jest dostępna, lokalizacja wprowadzona ręcznie przez Ciebie w polu Lokalizacja. Jeśli wybierzesz numer połączenia alarmowego za pomocą programu Lync przy użyciu bezprzewodowego połączenia z Internetem i przebywasz w swoim miejscu pracy, do służb ratunkowych będą przesyłane następujące informacje o lokalizacji: przybliżona lokalizacja określona na podstawie lokalizacji punktu dostępu do sieci bezprzewodowej używanego przez Twój komputer. Informacje o lokalizacji punktu dostępu są wprowadzane ręcznie przez administratora przedsiębiorstwa, w związku z czym informacje o lokalizacji przesłane służbom ratunkowym mogą nie odnosić się do Twojej rzeczywistej lokalizacji. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności ta funkcja wymaga używania przez przedsiębiorstwo usługi przekierowywania zapewnianej przez certyfikowanych usługodawców (usługa jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:    Informacje o lokalizacji zbierane przez program Lync są określane na podstawie automatycznych informacji o lokalizacji uzupełnianych przez serwer informacji o lokalizacji lub na podstawie informacji o lokalizacji wprowadzonych przez Ciebie ręcznie w polu Lokalizacja. Informacje te są przechowywane w pamięci komputera, więc po wprowadzeniu numeru alarmowego są przekazywane razem z połączeniem w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych o Twojej przybliżonej lokalizacji. Informacje o lokalizacji mogą zostać przesłane także przy użyciu wiadomości błyskawicznej do lokalnego działu bezpieczeństwa. Rekord szczegółów połączenia alarmowego zawiera informacje o lokalizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji:    Lokalizacja jest używana do przekierowania połączenia do odpowiednich służb ratunkowych i kierowania ich w odpowiednie miejsce. Informacje te mogą być także przesłane do działu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jako powiadomienie o lokalizacji dzwoniącego i numerze połączenia zwrotnego.

Wybór i kontrola:    Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, czy ta funkcja jest dostępna, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa. Nie możesz kontrolować tego, czy informacje o lokalizacji są pobierane automatycznie, czy przesyłane do służb ratunkowych po wybraniu numeru alarmowego.

Lokalizacja

Działanie funkcji:    Informacje o lokalizacji i strefie czasowej są określane oraz udostępniane innym osobom przy użyciu funkcji obecności. Ponadto informacje o lokalizacji mogą być używane przez służby ratunkowe zgodnie z opisem w powyższej sekcji dotyczącej połączeń alarmowych. W przypadku włączenia trybu prywatności (zgodnie z opisem w sekcji Tryb prywatności) informacje o lokalizacji będą udostępniane zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji Tryb prywatności.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:    Dane o położeniu geograficznym są zbierane za pomocą jednego z dwóch mechanizmów: przez ręczne wprowadzenie danych lub udostępnienie danych o lokalizacji do programu Lync przez serwer informacji o lokalizacji przedsiębiorstwa. Ponadto informacje o strefie czasowej są pobierane z systemu operacyjnego Windows na Twoim komputerze. Zbierane dane o lokalizacji zawierają opis oraz sformatowane informacje adresowe. Opis to ciąg ułatwiający poinformowanie innych osób o Twojej lokalizacji (np. „Dom” lub „Praca”), natomiast sformatowane informacje adresowe to dane adresowe umożliwiające znalezienie Ciebie (np. ul. Klonowa 12, 70-010 Kraków). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji:    Opis lokalizacji i dane na temat strefy czasowej są udostępniane przy użyciu funkcji obecności programu Lync, w zależności od konfiguracji ustawień prywatności. Te informacje są wyświetlane na wizytówce użytkownika. Sformatowane dane adresowe nie są udostępniane za pomocą funkcji obecności.

Wybór i kontrola:    Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył udostępnianie informacji o lokalizacji i umożliwił Tobie przeglądanie pełnego interfejsu użytkownika lokalizacji, możesz określać następujące ustawienia przy użyciu pola Lokalizacja i menu w górnej części okna głównego programu Lync:

 • Ustaw lokalizację.    Można ręcznie edytować tekst udostępniany w danych o obecności (opis lokalizacji).

 • Pokazuj kontaktom moją lokalizację:    przełącznik umożliwiający określenie, czy dane dotyczące lokalizacji mają być udostępniane za pomocą funkcji obecności. Nie ma to wpływu na udostępnianie informacji o lokalizacji na potrzeby połączeń alarmowych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×