Kreator podstawiania zasobów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office Project automatycznie personelu do projektów w przedsiębiorstwie według umiejętności wymagane dla zadania w projektach, umiejętności zasobów w puli zasobów przedsiębiorstwa i dostępność za pomocą Kreatora podstawiania zasobów tych zasobów. Z Kreatora podstawiania zasobów działa w połączeniu z określonych wartości struktury podziału zasobów (SPZ). SPZ jest przez swojego serwera zamykanie administracyjne, a następnie zastosowana do wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Dodaj pole SPZ do widoku Obciążenie zadaniami, a następnie wprowadź odpowiedni kod SPZ dla każdego przydziału, dla której ma zostać Kreatora podstawiania zasobów, aby znaleźć zasobów. Można:

  • zastępować zasoby ogólne zasobami rzeczywistymi;

  • zastępować istniejące zasoby innymi zasobami;

  • znajdować zasoby spełniające wymagania i dostępne oraz przydzielać je do zadań;

  • Znajdowanie zasobów należących do wybranych projektów lub całej puli zasobów organizacji.

Lokalizacja okna dialogowego

W menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Podstaw zasoby. Na stronie wprowadzenia należy kliknąć przycisk Dalej.

Szczegóły

Krok 1. Wybieranie projektów

Należy zaznaczyć projekty organizacji, które zostaną obsadzone przy użyciu Kreatora podstawiania zasobów.

Pole wyboru     Określa, czy dany projekt organizacji zostanie obsadzony przy użyciu Kreatora podstawiania zasobów.

Nazwa projektu     W tym polu są wyświetlane nazwy wszystkich projektów organizacji otwartych a danym czasie na komputerze.

Wersja     W tym polu jest wyświetlana nazwa wersja projektu, na przykład Opublikowana lub Zarchiwizowana. W przypadku zaznaczenia wielu projektów do jednoczesnego obsadzenia wszystkie one muszą mieć tę samą wersję. Nowych niezapisanych projektów można użyć z dowolną wersją.

Krok 2. Wybieranie zasobów

Należy zaznaczyć grupę zasobów, którymi mają zostać obsadzone zaznaczone projekty.

W wybranych projektach     Określa, że zasoby w projektach wybranych na stronie kreatora Krok 1. Wybieranie projektów mają być użyte do obsadzenia tych projektów. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

Określone poniżej     Wskazuje, że do obsadzenia wybranych projektów mają zostać użyte zasoby wyświetlone w tabeli. Zasoby są wyświetlane w tabeli po kliknięciu przycisku Dodaj i zaznaczeniu ich w oknie dialogowym Budowanie puli podstawiania zasobów. W ten sposób można wyświetlić wszystkie dostępne zasoby organizacji.

Dodaj     Powoduje otwarcie okna dialogowego Budowanie puli podstawiania zasobów. W razie potrzeby należy zastosować filtry w celu wyszukania zasobów organizacji, które spełniają kryteria umiejętności lub dostępności. Należy zaznaczyć zasoby w tabeli Filtrowane zasoby organizacji po lewej stronie, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Zasoby zostaną dodane do tabeli Zasoby zespołu projektu po prawej stronie. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk OK. Zasoby w tabeli Zasoby zespołu projektu zostaną dodane do tabeli na stronie Kreatora wybierania zasobów.

Usuń     Powoduje usunięcie wybranego zasobu z tabeli. Tej opcji można użyć po zaznaczeniu opcji Określone poniżej do budowania i dostosowywania listy zasobów używanych w podstawianiu zasobów.

Zezwalaj zasoby z typu proponowany, który ma zostać przydzielony do zadań     Określa, że z Kreatora podstawiania zasobów należy przypisywać, zasoby proponowane, a także tych, które są przekazywane. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone.

Zasób blokowanie horyzont     Określa datę rozpoczęcia zadania, której program Kreatora podstawiania zasobów, aby rozpocząć przydzielanie zasobów. Jest to pomocne w przypadku, gdy chcesz zachować przydziały jako znajdują się w najbliższym terminie, ale chcesz dodatkowo przydziałów dla pracowników w przyszłości. Domyślnie horyzont blokowanie zasobów jest ustawiona na bieżącą datę.

Krok 3. Wybieranie zasobów powiązanych

Należy przejrzeć zasoby powiązane i określić, czy zasoby te należy uwzględnić w zestawie projektów obsadzanych przez kreatora. Zasoby powiązane to te, które zawierają łącza między projektami, współużytkują zasoby organizacji z wybranymi projektami lub używają zasobów wybranych w kroku 2. W tabeli na tej stronie są wymienione tylko zasoby zawierające relacje z innymi projektami.

Uwzględnij pole wyboru     Określa, że powiązany projekt ma zostać dodany do listy projektów do obsadzenia przy użyciu Kreatora podstawiania zasobów. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru dla nowego projektu na tej stronie ten projekt jest dodawany do projektów, które można ponownie obsadzić przy użyciu podstawiania zasobów. Niezależnie od tego, czy projekty powiązane zostaną zaznaczone, czy nie, do obliczania pozostałej dostępności zasobu w kreatorze zawsze są uwzględniane przydziały w projektach powiązanych.

Nazwa     W tym polu jest wyświetlana nazwa projektu powiązanego.

Relacja     Określa charakter relacji między wybranym projektem a projektem powiązanym, na przykład zasoby udostępnione lub zadania połączone.

Powiązany projekt     Określa nazwę projektu powiązanego i wskazuje, czy współużytkuje on pulę zasobów lub używa zasobów wybranych w kroku 2.

Krok 4. Wybieranie opcji harmonogramu

Należy określić priorytet każdego projektu do obsadzenia i wskazać grupę zasobów, której należy użyć do obsadzania.

Nazwa     W tym polu jest wyświetlana nazwa zasobu wybranego do obsadzenia przez kreatora.

Priorytet     Określa względny priorytet, według którego należy obsadzać zasoby. Domyślnie wszystkie zasoby mają priorytet 500, będący priorytetem średnim w skali od 0 do 1000. Projekty z wyższymi wartościami mają przy obsadzaniu wyższy priorytet decydujący o kolejności obsadzania projektów.

Opcje     Określa, których zasobów należy użyć do obsadzania wybranego projektu. Można wybrać zasoby w samym projekcie lub zasoby w puli zasobów wybranej w kroku 2.

Bilansuj zasoby o proponowany typ     Wskazuje, czy zasoby proponowane należy go zbilansować wraz z zatwierdzony zasobów. Jest dobrym pomysłem jest zbilansować projekt po ukończeniu procesu podstawiania zasobów. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone.

Krok 5. Podstawianie zasobów

Należy przejrzeć podsumowanie opcji wyboru, które zostały dotąd określone. W celu zmiany dowolnych ustawień należy kliknąć przycisk Wstecz, aby wyświetlić odpowiednią stronę.

Podsumowanie konfiguracji     W tym polu są wyświetlane nazwy projektów do obsadzenia, zaznaczone opcje zasobów, używana pula zasobów oraz data określająca horyzont zamrażania zasobów.

Uruchom     Powoduje uruchomienie Kreatora podstawiania zasobów w celu odnalezienia zasobów w wybranej puli i przydziałów w wybranych projektach. Po ukończeniu procesu należy kliknąć przycisk Dalej.

Krok 6. Przeglądanie wyników

Należy przejrzeć wyniki procesu podstawiania zasobów. Na tej stronie są wyświetlane przydziały i zasoby, które zostały odnalezione dla tych przydziałów na podstawie profilów umiejętności. Przydziały nie zostały jeszcze rzeczywiście zmienione; są to tylko propozycje. Można także sortować, filtrować i grupować zmiany w widoku.

Zadanie     W tym polu jest wyświetlane zadanie, dla którego nie znaleziono zasobów.

Profil umiejętności     Lista umiejętności, zgodnie z definicją w kod konspektu zasobu SPZ lub enterprise. Są to umiejętności ustawione dla przydziałów w widoku Obciążenie zadaniami lub przy użyciu przydzielonych zasobów rodzajowych i są używane przez Kreatora podstawiania zasobów do znajdowania zasobów spełniających kryteria.

Przydzielony zasób     W tym polu jest wyświetlana nazwa zasobu znalezionego przez kreatora do obsadzenia zadania.

Żądany zasób     W tym polu jest wyświetlana nazwa zasobu pierwotnie przydzielonego do zadania za pomocą okna dialogowego Przydzielanie zasobów.

Żądanie/Wymaganie     Określa, czy zasób został oznaczony jako żądany lub wymagany w oknie dialogowym Przydzielanie zasobów.

Krok 7. Wybieranie opcji aktualizacji

Należy określić, czy projekt ma zostać zaktualizowany na podstawie wyników działania kreatora. Można także zapisać konfigurację kreatora i wyniki podstawiania w pliku w celu ich późniejszego użycia. Projekty nie zostaną zaktualizowane do momentu zastosowania wyników z tej strony.

Aktualizuj projekty za pomocą wyników kreatora     Określa aktualizację projektu wynikami działania kreatora. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Zapisz wyniki kreatora     Umożliwia zapisanie wyników działania kreatora do pliku w formie raportu zamiast stosowania ich w wybranych projektach. Wyniki te są zapisywane w formie pliku HTML i zawierają projekty, wybrane zasoby, horyzont zamrażania zasobów, opcje harmonogramu oraz zasoby znalezione przez kreatora. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone.

Jeżeli zarówno pole wyboru Aktualizuj projekty za pomocą wyników kreatora, jak i pole wyboru Zapisz wyniki kreatora są wyczyszczone, wyniki działania kreatora zostaną zignorowane. Można także zaznaczyć oba te pola wyboru.

Folder     Określa folder, w którym należy zapisać plik zawierający zapisane wyniki działania kreatora. Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu pola wyboru Zapisz wyniki kreatora.

Przeglądaj     Powoduje otwarcie okna dialogowego Przeglądaj, służącego do lokalizowania folderu, w którym zostanie zapisany plik zawierający wyniki działania kreatora. Po znalezieniu odpowiedniego folderu należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a w polu Folder zostanie wyświetlony folder. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Zapisz wyniki kreatora.

Krok 8. Zakończenie

Należy przejrzeć zalecenia na tej stronie. Po kliknięciu przycisku Zakończ projekty zostaną zaktualizowane wynikami kreatora lub informacje zostaną zapisane do pliku.

Aktualizuj swoje projekty za pomocą wyników kreatora     Umożliwia zastosowanie wyników podstawiania zasobów przeprowadzonego przez kreatora do wybranych projektów lub zapisanie wyników do pliku HTML w wybranym folderze.

Pasek postępu     Ten element pokazuje bieżący stan aktualizacji. Po zakończeniu jest wyświetlany komunikat wskazujący, że kreator ukończył pracę.

Zatrzymywanie     Anuluje aktualizacje projektu.

Zakończ     Powoduje ukończenie procesu podstawiania zasobów i zamknięcie kreatora. Można teraz przeglądać wyniki zmian w przydziałach.

  • Po zakończeniu i zamknięciu kreatora należy przejrzeć przydziały za pomocą widoków Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Można także przejrzeć informacje o podstawionych zasobach w widoku Arkusz zasobów. Jeżeli zmiany są zadowalające, należy je utrwalić, zapisując projekty. Aby odrzucić zmiany, należy zamknąć projekty bez zapisywania. Można także zapisywać projekty jako osobne pliki projektów za pomocą polecenia Zapisz jako.

  • Po zakończeniu pracy i zamknięciu kreatora należy rozważyć bilansowanie projektów. Ułatwia to ustalenie, w jaki sposób przydziały zasobów utworzone przez kreatora wpłynęły na alokacja zasobów i daty zakończenia projektu.

  • Przed uruchomieniem Kreatora podstawiania zasobów administrator serwera powinien skonfigurować pulę zasobów organizacji i utworzyć strukturę SPZ lub podobny system kodów umiejętności zawodowych. Administrator serwera powinien także zastosować kod SPZ do zasobów organizacji.

  • Strukturę SPZ zastosowaną do zasobów projektu można przeglądać. W widoku Arkusz zasobów lub Obciążenie zasobów należy dodać pole SPZ. Należy kliknąć nagłówek kolumny, a następnie w menu Wstaw kliknąć polecenie Kolumna. Należy kliknąć nazwę pola struktury SPZ utworzonej przez administratora, a następnie kliknąć przycisk OK. Dla każdego przydziału, który ma zostać obsadzony za pomocą Kreatora podstawiania zasobów, należy zastosować odpowiedni kod SPZ.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×