Kreator importu tekstu

Do programu Excel nie można eksportować danych bezpośrednio z pliku tekstowego lub dokumentu programu Word, ale można używać Kreatora importu tekstu w programie Excel, aby importować dane z pliku tekstowego do arkusza. Kreator importu tekstu sprawdza importowany plik tekstowy, co gwarantuje, że dane są importowane w odpowiedni sposób.

Uwaga: Jeśli dane znajdują się w dokumencie programu Word, należy najpierw zapisać go jako plik tekstowy. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz typ pliku Zwykły tekst (txt).

Aby uruchomić Kreatora importu tekstu, na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne należy kliknąć przycisk Z tekstu. Następnie w oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego należy kliknąć dwukrotnie plik tekstowy, który ma zostać zaimportowany.

Obraz Wstążki programu Excel

Krok 1 z 3

Typ danych źródłowych    Jeśli elementy w pliku tekstowym są oddzielone znakami tabulacji, dwukropkami, średnikami, odstępami lub innym znakami, należy wybrać opcję Rozdzielany. Jeśli wszystkie elementy w każdej kolumnie mają taką samą długość, należy wybrać opcję Stała szerokość.

Rozpocznij import od wiersza    Należy wpisać lub wybrać numer wiersza, aby określić pierwszy wiersz danych, które mają zostać zaimportowane.

Pochodzenie pliku    Należy wybrać zestaw znaków, który jest używany w pliku tekstowym. W większości przypadków można pozostawić domyślną wartość tego ustawienia. Jeśli plik tekstowy został utworzony przy użyciu innego zestawu znaków niż zestaw znaków używany na komputerze użytkownika, należy zmienić to ustawienie, aby było zgodne z tym zestawem znaków. Jeśli na przykład komputer jest ustawiony do używania zestawu znaków 1251 (Cyrylica, Windows), ale plik został utworzony przy użyciu zestawu znaków 1252 (Europa Zachodnia, Windows), należy określić dla ustawienia Pochodzenie pliku wartość 1252.

Podgląd pliku    W tym polu jest wyświetlany tekst w taki sposób, jak będzie on wyglądać po podzieleniu na kolumny arkusza.

Krok 2 z 3 (Dane rozdzielane)

Ograniczniki    Należy wybrać znak, który oddziela wartości w pliku tekstowym. Jeśli znaku nie ma na liście, należy zaznaczyć pole wyboru Inny, a następnie wpisać znak w polu, w którym jest umieszczony kursor. Te opcje nie są dostępne w przypadku danych o typie Stała szerokość.

Kolejne ograniczniki traktuj jako jeden    Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli między polami danych występują ograniczniki składające się z więcej niż jednego znaku lub jeśli dane zawierają ograniczniki niestandardowe.

Kwalifikator tekstu    Należy wybrać znak, który otacza wartości w pliku tekstowym. Gdy program Excel napotyka znak kwalifikatora tekstu, cały tekst następujący po tym znaku i poprzedzający jego następne wystąpienie jest importowany jako jedna wartość, nawet jeśli tekst zawiera znak ogranicznika. Jeśli na przykład ogranicznikiem jest przecinek (,), a kwalifikatorem tekstu cudzysłów ("), dane "Gdańsk, Warszawa" są importowane do jednej komórki jako Gdańsk, Warszawa. W przypadku nieokreślenia znaku lub apostrofu (') jako kwalifikatora tekstu dane "Gdańsk, Warszawa" są importowane do dwóch sąsiadujących komórek jako "Gdańsk i Warszawa".

Jeśli między kwalifikatorami tekstu występuje znak ogranicznika, program Excel pomija kwalifikatory w importowanej wartości. Jeśli między kwalifikatorami tekstu nie występuje znak ogranicznika, program Excel uwzględnia znak kwalifikatora w importowanej wartości. Z tego powodu dane "Gdańsk Warszawa" (z użyciem cudzysłowu jako kwalifikatora tekstu) są importowane do jednej komórki jak "Gdańsk Warszawa".

Podgląd danych    Należy przejrzeć tekst w tym polu, aby sprawdzić, czy tekst będzie rozdzielony na kolumny arkusza zgodnie z oczekiwaniami.

Krok 2 z 3 (Dane o stałej szerokości)

Podgląd danych    Należy ustawić szerokości pól w tej sekcji. Należy kliknąć okno podglądu, aby ustawić podział kolumny reprezentowany przez linię pionową. Należy kliknąć dwukrotnie podział kolumny, aby go usunąć. Należy przeciągnąć podział kolumny, aby go przenieść.

Krok 3 z 3

Należy kliknąć przycisk Zaawansowane, aby wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Należy określić typ separatora dziesiętnego i separatora tysięcy używany w pliku tekstowym. Po zaimportowaniu danych do programu Excel będą używane separatory zgodne z separatorami określonymi w przypadku danej lokalizacji w aplecie Opcje regionalne i językowe lub Ustawienia regionalne (w Panelu sterowania systemu Windows).

  • Należy określić, że jedna lub więcej wartości liczbowych może zawierać końcowy znak minusa.

Format danych w kolumnie    Należy kliknąć format danych kolumny, który jest wybrany w sekcji Podgląd danych. Jeśli wybrana kolumna nie ma zostać zaimportowana, należy kliknąć opcję Nie importuj kolumny (pomiń).

Gdy zostanie wybrana opcja formatu danych dla wybranej kolumny, format będzie wyświetlany w nagłówku kolumny w obszarze Podgląd danych. W przypadku wybrania opcji Data należy wybrać format daty w polu Data.

Należy wybrać format danych dokładnie odpowiadający danym podglądu, aby program Excel mógł prawidłowo przekonwertować zaimportowane dane. Na przykład:

  • Aby przekonwertować kolumnę, w której wszystkie znaki są znakami liczbowymi waluty, na format waluty programu Excel, należy wybrać opcję Ogólne.

  • Aby przekonwertować kolumnę, w której wszystkie znaki są znakami liczbowymi, na format tekstu programu Excel, należy wybrać opcję Tekstowe.

  • Aby przekonwertować kolumnę, w której wszystkie znaki są znakami dat, każda data w kolejności rok, miesiąc i dzień, na format daty programu Excel, należy wybrać opcję Data, a następnie wybrać typ danych RMD w polu Data.

Program Excel zaimportuje kolumnę w formacie Ogólne, jeśli konwersja mogłaby przynieść niepożądane wyniki. Na przykład:

  • Jeśli kolumna zawiera różne formaty, takie jak znaki alfabetyczne i liczbowe, program Excel przekonwertuje kolumnę na format Ogólne.

  • Jeśli w kolumnie dat każda data jest w kolejności rok, miesiąc i dzień, i zostanie wybrana opcja Data wraz z typem danych MDR, program Excel przekonwertuje kolumnę na format ogólny. Kolumna zawierająca znaki daty musi dokładnie odpowiadać wbudowanemu formatowi daty programu Excel lub niestandardowemu formatowi daty.

Jeśli program Excel nie przekonwertuje kolumny na odpowiedni format, można przekonwertować dane po ich zaimportowaniu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×