Korzystanie z usługi OneDrive w systemie Windows 10 (komputer, telefon, tablet, HoloLens lub Surface Hub)

Korzystanie z usługi OneDrive w systemie Windows 10 (komputer, telefon, tablet, HoloLens lub Surface Hub)

Poniżej przedstawiono typowe zadania i funkcje w aplikacji OneDrive na wszystkich urządzeniach z systemem Windows 10, w tym na komputerach PC, telefonach, tabletach oraz urządzeniach HoloLens, Xbox One i Surface Hub.

Wiele zadań można wykonać szybciej, używając skrótów klawiaturowych. Aby zapoznać się ze wszystkimi skrótami klawiaturowymi dla usługi OneDrive, przejdź na stronę Skróty klawiaturowe w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10.

Ten artykuł dotyczy aplikacji OneDrive w systemie Windows 10.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą innych wersji systemu Windows, zobacz System Windows Phone 8.1 lub Windows Phone 7 albo Dodatkowa pomoc dotycząca usługi OneDrive.

Uwaga: Na konsoli Xbox aplikacja działa w trybie tylko do odczytu. Możesz wyświetlać zdjęcia i klipy wideo, ale nie możesz ich dodawać z konsoli Xbox.

Zapisywanie plików w usłudze OneDrive

Ten sam proces służy do przekazywania i zapisywania pliku dowolnego typu w aplikacji OneDrive, łącznie z dokumentami, zdjęciami, klipami wideo i plikami muzycznymi.

Przekazywanie plików

 1. W aplikacji OneDrive w folderze, do którego chcesz dodać plik, naciśnij przycisk Dodaj Dodawanie zdjęcia .

 2. W obszarze Wybierz aplikację wybierz źródło pliku, który chcesz przekazać, takie jak To urządzenie lub aplikacja Zdjęcia Twojego telefonu.

  Uwagi: 

  • Na komputerze z systemem Windows 10 w oknie dialogowym Otwieranie wyświetlane są pliki zapisane na komputerze. Przejdź do plików, które chcesz przekazać, i wybierz pozycję Otwórz.

  • Jeśli Twój telefon jest ustawiony na zapisywanie zdjęć automatycznie w usłudze OneDrive, aplikacja Zdjęcia telefonu wyświetla zdjęcia z usługi OneDrive i zdjęcia z telefonu, które nie zostały przekazane. Przekazanie zdjęcia znajdującego się już w usłudze OneDrive spowoduje utworzenie jego duplikatu.

 3. Znajdź plik, który chcesz przekazać, wybierz go, a następnie naciśnij przycisk OK OK .

Porada: Możesz również przekazać zdjęcia i klipy wideo z telefonu do folderu aplikacji OneDrive na komputerze przy użyciu Eksploratora plików lub funkcji importu aplikacji Zdjęcia. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych, dołączonego do telefonu, albo przy użyciu połączenia Wi-Fi lub Bluetooth.

Tylko telefon: konfigurowanie telefonu do automatycznego przekazywania zdjęć do usługi OneDrive

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive > Przekazywanie z aparatu.

 2. W obszarze Przekazywanie z aparatu ustaw przełącznik w położeniu Włączone.

  Aby automatycznie przekazywać również klipy wideo nagrywane przy użyciu telefonu, ustaw przełącznik Uwzględniaj filmy w położeniu Włączone.

  Porada: Klipy wideo można przekazywać automatycznie pod warunkiem, że opcja Przekazywanie z aparatu jest również włączona.

 3. W obszarze Konto kopii zapasowej z aparatu naciśnij, aby otworzyć listę, i wybierz konto usługi OneDrive, do którego chcesz przekazywać zdjęcia.

Porada: Jeśli chcesz przekazać zdjęcia i wideo, korzystając z taryfowego połączenia internetowego, takiego jak komórkowe połączenie transmisji danych, ustaw w położeniu Włączone przełącznik Przekazuj podczas korzystania z połączeń taryfowych. Aby uniknąć przekazywania w połączeniach taryfowych, ustaw przełącznik w położeniu Wyłączone. Większość połączeń w sieci Wi-Fi nie jest taryfowa, więc zazwyczaj można wyłączyć ten przełącznik.

Dodawanie folderu

Foldery można dodawać w widoku Pliki lub w innych folderach w usłudze OneDrive.

 1. W aplikacji OneDrive w widoku Pliki naciśnij pozycję Nowy folder Polecenie Nowy folder w aplikacji OneDrive dla systemu Windows Phone 10 .

 2. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij pozycję OK OK .

Przenoszenie plików do innego folderu usługi OneDrive

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru jednego lub większej liczby plików, które chcesz przenieść, naciśnij pozycję Zobacz więcej Zobacz więcej , a następnie naciśnij pozycję Przenieś Przenoszenie plików .

 2. W oknie Wybierz folder docelowy naciśnij folder, do którego chcesz przenieść pliki, a następnie naciśnij przycisk Przenieś OK .

  Porada: Aby utworzyć nowy folder dla przenoszonych plików, naciśnij pozycję Nowy folder Polecenie Nowy folder w aplikacji OneDrive dla systemu Windows Phone 10 .

Znajdowanie odpowiednich plików

Można wyszukiwać nazwy plików lub folderów, tekst w plikach, a nawet tekst i tagi na zdjęciach. Naciśnij pozycję Wyszukaj Wyszukiwanie w usłudze OneDrive , a następnie wpisz szukane wyrażenie w polu Wyszukaj.

Porada: Użyj widoków w aplikacji OneDrive, aby łatwiej znaleźć pliki. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive , a następnie naciśnij widok, taki jak Zdjęcia, Ostatnio używane dokumenty, Witryny lub Offline, aby znaleźć pliki, których szukasz.

Znajdowanie pliku w witrynie programu SharePoint

Możesz użyć widoku Witryny w aplikacji OneDrive, aby znaleźć pliki zapisane w witrynie programu SharePoint. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Witryny, aby wyświetlić listę witryn programu SharePoint Online i grup usługi Office 365, które często odwiedzasz lub obserwujesz. Naciśnij witrynę, aby wyświetlić biblioteki dokumentów, w których są przechowywane pliki. Możesz wyświetlić pozostałą część witryny, naciskając link Wyświetl witrynę w programie SharePoint w celu otwarcia aplikacji SharePoint. Jeśli aplikacja SharePoint nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlony monit o jej zainstalowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aplikacja mobilna SharePoint dla systemu Windows.

Zmienianie sposobu sortowania plików

W aplikacji OneDrive otwórz folder, który chcesz posortować, a następnie naciśnij pozycję Sortuj według Sortowanie . Możesz sortować według nazwy, daty lub rozmiaru.

Uwaga: Sortowanie jest obsługiwane w widoku Wszystkie pliki lub w folderze w widoku Wszystkie pliki. W widokach Zdjęcia, Dokumenty i Udostępnione dostępne jest tylko sortowanie według dat.

Pobieranie plików z usługi OneDrive na urządzenie

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pola wyboru odpowiednich plików, a następnie naciśnij pozycję Pobierz Pobieranie pliku .

  Uwaga:  Aplikacja OneDrive w systemie Windows Phone obecnie nie umożliwia pobierania folderów ani notesów programu OneNote.

 2. Znajdź i otwórz folder na urządzeniu, w którym chcesz zapisać pobrane pliki, a następnie naciśnij przycisk Zapisz Ukończono dodawanie .

  Uwaga: Na komputerze z systemem Windows 10 znajdź i otwórz folder, w którym chcesz zapisać pobrane pliki, a następnie wybierz pozycję Wybierz folder.

Udostępnianie pliku w trybie offline

Pliki możesz udostępnić, gdy nie masz połączenia z Internetem. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji OneDrive w widoku Wszystkie pliki naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru plików, które chcesz zachować w trybie offline (lub naciśnij i przytrzymaj na pliku), a następnie naciśnij pozycję Pozostaw w trybie offline Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Pozostaw w trybie offline w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 .

 2. W aplikacji OneDrive w widoku Zdjęcia naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru plików, które chcesz zachować w trybie offline (lub naciśnij i przytrzymaj na pliku), naciśnij pozycję Więcej Zobacz więcej , a następnie naciśnij pozycję Pozostaw w trybie offline Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Pozostaw w trybie offline w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 .

 3. Przejdź do widoku Offline, aby wyświetlić szybką listę wszystkich plików udostępnionych w trybie offline.

Uwaga: Aplikacja OneDrive obecnie nie umożliwia udostępniania folderów ani notesów programu OneNote w trybie offline.

Udostępnianie pliku tylko w trybie online

Aby zaoszczędzić miejsce na urządzeniu, możesz udostępnić pliki tylko wtedy, gdy masz połączenie z Internetem. W tym celu wykonaj następujące czynności: W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Offline Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Pozostaw w trybie offline w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 , naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru plików, które chcesz zachować w trybie online (lub naciśnij i przytrzymaj na pliku), a następnie naciśnij pozycję Tylko w trybie online Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Tylko w trybie online w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 .

Udostępnianie pliku lub folderu

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku .

Jeśli chcesz udostępnić dany element kilku konkretnym osobom, wybierz pozycję Zaproś osoby lub Wyślij pliki.

Jeśli chcesz udostępnić dany element dużej liczbie osób, na przykład w sieciach społecznościowych lub we wpisie na blogu, wybierz pozycję Udostępnij link.

Zapraszanie osób do udostępniania

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Zaproś osoby.

 2. W obszarze Zaproś osoby wprowadź odpowiednie nazwy lub adresy e-mail. Naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie zdjęcia , aby wprowadzić więcej nazw.

  Porada: Spróbuj odszukać osobę, której chcesz udostępnić dany element, w obszarze Niedawne kontakty. Wystarczy nacisnąć imię i nazwisko, aby wysłać do tej osoby wiadomość z linkiem do udostępnianego pliku.

 3. Jeśli chcesz, aby odbiorcy mogli dodawać zmiany, zaznacz pole Zezwalaj na edytowanie. Wyczyść to pole, aby udostępnić adresatom plik w trybie tylko do odczytu.

  Porada: Aby dodać notatkę do zaproszenia do udostępniania, naciśnij strzałkę na końcu pozycji Zezwalaj na edytowanie, a następnie naciśnij pozycję Dodaj szybką notatkę i wpisz wiadomość.

 4. Naciśnij pozycję OK OK . Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu.

Udostępnianie linku

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Udostępnianie linku.

 2. Określ, czy chcesz, aby adresaci mogli korzystać z pliku w trybie Wyświetlanie i edycja czy Tylko wyświetlanie, w którym możliwy jest tylko odczyt.

 3. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić link. W celu wyświetlenia wszystkich opcji może być konieczne przewinięcie listy w górę.

Uwaga: Pamiętaj, że każda osoba mająca link może otworzyć, pobrać i zapisać dany dokument, a także przesłać link dalej.

Udostępnianie pliku jako załącznika

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Wyślij pliki.

 2. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz wysłać załączony plik.

 3. Po wybraniu tej opcji zostanie otwarta wybrana aplikacja. Użyj jej do udostępnienia pliku.

Uwaga: Udostępnianie w postaci załącznika działa tylko w przypadku pojedynczych plików. Aby udostępnić folder, użyj pozycji Zaproś osoby lub Udostępnianie linku.

Przywracanie pliku z Kosza usługi OneDrive

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Kosz.

 2. Naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki i naciśnij pola wyboru plików, które chcesz odzyskać, a następnie naciśnij pozycję Przywróć Przywracanie .

Dodawanie konta usługi OneDrive dla Firm

Dostęp do swoich kont w usłudze OneDrive dla Firm możesz uzyskać przy użyciu tej samej aplikacji OneDrive na telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest usługa OneDrive dla Firm?

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia kont.

 2. Naciśnij pozycję Dodaj konto, a następnie naciśnij pozycję Konto służbowe.

 3. Wprowadź informacje używane do logowania za pomocą konta usługi OneDrive dla Firm, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się.

Uwaga: Jeśli chcesz zalogować się do usługi OneDrive dla Firm, Twoja organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm. Nie można zalogować się za pomocą konta z katalogu lokalnego.

Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta usługi OneDrive dla Firm, spróbuj zalogować się w witrynie https://portal.office.com/onedrive przy użyciu przeglądarki internetowej na telefonie lub skontaktuj się z działem informatycznym.

Przełączanie się między kontami

Twoja aplikacja OneDrive w systemie Windows 10 pozwala na uzyskiwanie dostępu do osobistego konta usługi OneDrive i jednego lub większej liczby kont usługi OneDrive dla Firm.

Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive u góry ekranu, a następnie naciśnij konto, którego chcesz użyć.

Uwaga: W aplikacji OneDrive można mieć kilka kont usługi OneDrive dla Firm, ale tylko jedno konto osobiste.

Aby przełączyć się do innego konta osobistego w usłudze OneDrive

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia konta.

 2. W obszarze Konta naciśnij konto osobiste, którego używasz, a następnie naciśnij pozycję Wyloguj się.

 3. Zaloguj się do innego konta osobistego, którego chcesz używać.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive > Konta. Na stronie Konta wyświetlane są wszystkie konta połączone z aplikacją OneDrive oraz całkowita i dostępna ilość przestrzeni dyskowej dla poszczególnych kont.

Wyrażanie opinii o aplikacji OneDrive

Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji OneDrive, potrząśnij telefonem. Na innych urządzeniach wybierz pozycję Przekaż opinię na większości stron w celu uzyskania pomocy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×