Korzystanie z list zewnętrznych w obszarze roboczym programu SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Większość list programu SharePoint jest „wewnętrznych” względem witryny programu SharePoint. Użytkownicy tworzą i zapisują elementy bezpośrednio na liście w witrynie. Niektóre listy programu SharePoint są „zewnętrzne”. Te listy pobierają dane za pomocą funkcji usług Business Connectivity Services (BCS) dostępnych w programie SharePoint i pakiecie Office 2010, uzyskując dane bezpośrednio z systemów zewnętrznych, takich jak systemy biznesowe lub usługi Web 2.0.

W obszarze roboczym programu SharePoint listy zewnętrzne można pobierać i synchronizować tak jak inne typy list programu SharePoint. W okienku zawartości obszaru roboczego programu SharePoint te listy są posortowane w obszarze nagłówka „Listy zewnętrzne”, gdy zawartość jest posortowana według wartości „Typ”.

W tym artykule Pomocy opisano różnice dotyczące funkcji i sposobu działania list zewnętrznych w porównaniu z innymi typami list w obszarze roboczym programu SharePoint.

Wymagania systemowe

Pobieranie listy zewnętrzne

Synchronizowanie list zewnętrznych

Wyszukiwanie zawartości w ramach list zewnętrznych w programie SharePoint workspace

Sortowania, grupowania i filtrowania elementów na listach zewnętrznych

Odświeżanie lokalnej pamięci podręcznej

Rozwiązywanie konfliktów i poprawianie błędów w ramach list zewnętrznych

Wymagania systemowe

Należy zwrócić uwagę na następujące wymagania:

  • Listy zewnętrzne muszą być obsługiwane na serwerze programu SharePoint Server z licencją dostępu klienta dla przedsiębiorstw.

  • System musi zawierać program Microsoft .Net Framework w wersji 3.5 lub nowszej.

  • W instalacji pakietu Microsoft Office 2010 musi być włączona opcja „Usługi Business Connectivity Services”. Ta opcja znajduje się w obszarze „Funkcje wspólne pakietu Office” i jest domyślnie włączona. Jeśli ta opcja została celowo wyłączona podczas instalacji, można zaktualizować instalację za pomocą apletu Dodawanie/Usuwanie programów w Panelu sterowania systemu Windows. Jeśli nie ma pewności, czy można włączyć tę opcję, należy skontaktować się z administratorem.

Początek strony

Pobieranie list zewnętrznych

Podczas pobierania listy zewnętrznej do obszaru roboczego programu SharePoint zostanie wyświetlone dodatkowe okno dialogowe instalacji wymagane w celu zainstalowania listy. Ten monit będzie również wyświetlany w przypadku wybrania polecenia „Synchronizuj narzędzie” podczas korzystania z listy zewnętrznej w obszarze roboczym programu SharePoint.

Jeśli użytkownik wybierze opcję Konfiguruj w oknie dialogowym Synchronizacja z komputerem, aby przejrzeć dostępne listy i biblioteki, listy zewnętrzne będą wyświetlane w oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień, z następującymi różnicami:

  • Pola Element i Ostatnia modyfikacja będą puste. Program SharePoint Workspace nie może udostępnić liczby elementów ani daty ostatniej modyfikacji listy zewnętrznej, ponieważ te dane nie są przechowywane w programie SharePoint.

  • Menu rozwijane Pobierz jest ustawione na widok domyślny. Jeśli wybrana lista zewnętrzna zawiera wiele widoków, można wybrać inny widok, wybierając pozycję Wybrane widoki z menu rozwijanego, a następnie klikając przycisk Edytuj.

    Wybranie innego widoku może być przydatne wtedy, gdy lista zawiera wiele elementów i zachodzi potrzeba ograniczenia zakresu pobierania.

Początek strony

Synchronizowanie list zewnętrznych

Jeśli użytkownik jest w trybie online, aktualizacje zapisane na liście zewnętrznej w obszarze roboczym programu SharePoint są natychmiast synchronizowane z systemem zewnętrznym.

Jednak automatyczna synchronizacja między witryną programu SharePoint a listą zewnętrzną w obszarze roboczym programu SharePoint jest wykonywana znacznie rzadziej niż w przypadku innych list programu SharePoint, zazwyczaj co 180 minut. Jeśli użytkownik chce upewnić się, że ma bieżące dane, uwzględniające ewentualne zmiany struktury listy, może w razie potrzeby inicjować synchronizacje ręczne.

Początek strony

Wyszukiwanie zawartości na listach zewnętrznych w obszarze roboczym programu SharePoint

Funkcja wyszukiwania programu SharePoint Workspace (korzystająca z programu Windows Search 4.0) nie zwraca wyników dla zawartości na listach zewnętrznych. Jednak może zawierać funkcję Wyszukiwania Ta lista dostępnych w poszczególnych poszczególne listy zewnętrznej.

Początek strony

Sortowanie, grupowanie lub filtrowanie elementów na listach zewnętrznych

Klikając strzałki list rozwijanych obok nagłówków kolumn na liście zewnętrznej, można wyświetlić te same opcje sortowania, grupowania i filtrowania, które są dostępne w przypadku list zewnętrznych w witrynie programu SharePoint.

Opcje sortowania, grupowania i filtrowania na listach zewnętrznych

Początek strony

Odświeżanie lokalnej pamięci podręcznej

W sporadycznych przypadkach inne aplikacje pakietu Microsoft Office mogą korzystać z tych samych danych, z których użytkownik korzysta na liście zewnętrznej w obszarze roboczym programu SharePoint. Ponieważ program SharePoint Workspace nie wykonuje synchronizacji z innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, jest możliwe, że dane zawarte na liście zewnętrznej zostaną zaktualizowane w innej aplikacji i będą nieaktualne w programie SharePoint Workspace.

Aby upewnić się, że używana zawartość jest aktualna w porównaniu z innymi aplikacjami pakietu Office, można odświeżyć lokalną pamięć podręczną. W tym celu należy kliknąć pozycję Synchronizuj, a następnie kliknąć pozycję Odśwież z lokalnej pamięci podręcznej.

Uwaga: Zawartość listy zewnętrznej jest również aktualizowana po każdym wybraniu listy w obszarze roboczym.

Początek strony

Rozwiązywanie konfliktów i naprawianie błędów na listach zewnętrznych

Informacje na temat rozwiązywania konfliktów i poprawianie błędów w listy zewnętrznej zobacz Rozwiązywanie konfliktów i poprawianie błędów w zewnętrznym narzędzia listy.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×