Korzystanie z hiperłączy skoroszytu w przeglądarce

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Hiperłącze to łącze w dokumencie prowadzące do innego dokumentu, które można kliknąć, aby otworzyć inną stronę lub inny plik. W skoroszycie wyświetlanym w przeglądarce można używać hiperłączy dokładnie tak jak w przypadku innych aplikacji.

W poniższych sekcjach opisano korzystanie z hiperłączy w celu przechodzenia do różnych lokalizacji docelowych oraz tworzenie hiperłącza przeznaczonego do użycia w skoroszycie wyświetlanym w przeglądarce.

Co chcesz zrobić?

Korzystanie z hiperłącza w skoroszycie wyświetlanym w przeglądarce

Tworzenie hiperłącza przeznaczonego do użycia w skoroszycie obsługiwanym w przeglądarce

Różnice między hiperłączami w skoroszycie wyświetlanym w przeglądarce a hiperłączami w skoroszycie wyświetlanym w programie Excel

Ustawienia właściwości składnika Web Part mające wpływ na hiperłącza

Korzystanie z hiperłącza w skoroszycie wyświetlanym w przeglądarce

Gdy hiperłącze zostanie dodane do skoroszytu programu Excel, który następnie zostanie zapisany w witrynie, będzie można korzystać z tego hiperłącza w celu przechodzenia do innej lokalizacji i otwierania określonej strony. Dostępne są na przykład poniższe możliwości:

Otwieranie dokumentu, pliku lub strony sieci Web w nowym oknie   . Podczas tworzenia łącza do dokumentu lub strony sieci Web poza bieżącym skoroszycie, przeglądarka sieci Web otwiera nowe okno w przeglądarce, aby go wyświetlić.

Uruchom program poczty e-mail i Utwórz wiadomość.    Po kliknięciu hiperłącza do adresu e-mail, program poczty e-mail automatycznie zaczyna się i tworzona jest wiadomość e-mail, który zawiera prawidłowy adres w polu do.

Przejdź do innej lokalizacji w bieżącym skoroszycie   . Hiperłącze łączy do innej lokalizacji w bieżącym skoroszycie, zaznaczenie aktywnej komórki zmian do nowej lokalizacji w skoroszycie, ale nie można otworzyć w osobnym oknie.

Przechodzenie do innej lokalizacji w bieżącym skoroszycie może być bardzo przydatne, zwłaszcza w dużym skoroszycie zawierającym wiele arkuszy. Można na przykład utworzyć specjalny arkusz, który będzie się zachowywał jak menu główne i zawierał łącza do poszczególnych arkuszy. Można również utworzyć łącza, które będą łączyć komórki w jednym arkuszu z powiązanymi informacjami w innym arkuszu.

Początek strony

Tworzenie hiperłącza przeznaczonego do użycia w skoroszycie obsługiwanym w przeglądarce

Nie można tworzyć hiperłącza bezpośrednio w skoroszycie w Usługi programu Excel. Zamiast tego należy utworzyć lub edytować hiperłącze w skoroszycie przy użyciu programu Excel, a następnie publikowanie lub przekazanie skoroszytu do biblioteki dokumentów. Istnieje kilka sposobów tworzenia hiperłącza. Można wpisać adres URL bezpośrednio w komórce, użyj przycisku hiperłącza w grupie łącza w programie Excel lub za pomocą funkcji hiperłącze.

Gdy hiperłącze jest tworzone w skoroszycie programu Excel, jego miejsce docelowe jest kodowane jako adres URL (Uniform Resource Locator). Ten adres może mieć kilka postaci w zależności od miejsca docelowego (w sieci Web, w tym samym dokumencie itp.). Sekcja Zobacz też zawiera łącze do szczegółowych informacji o różnych rodzajach hiperłączy w skoroszycie programu Excel oraz wielu przykładów takich hiperłączy.

W poniższych przykładach składni hiperłączy przedstawiono szczegółowe objaśnienia poszczególnych elementów hiperłączy. Te przykłady ułatwiają tworzenie hiperłączy.

 • Tworzenie łącza ze stroną sieci Web

  Ten przykład przedstawia hiperłącze, które jest połączone z osobną stroną sieci Web znajdującą się na serwerze sieci Web www.example.com:

  http://www.example.com/jan07/news.htm.

  Składnik adresu URL

  Opis

  http://

  Wskaźnik protokołu określający miejsce docelowe w lokalizacji sieci Web

  www.example.com

  Adres serwera sieci Web lub lokalizacji sieciowej

  Sty07

  Ścieżka lub folder na serwerze

  wiadomosci.htm

  Nazwa pliku strony docelowej

 • Pobieranie danych z innej strony sieci Web

  Użytkownik może utworzyć lub uruchomić kwerendę sieci Web w celu pobierania danych ze strony sieci Web. Można również utworzyć kwerendę sieci Web w celu pobierania danych przechowywanych w Internecie albo firmowym intranecie. Kwerenda sieci Web wysyła lokalizację docelową jako ciąg kwerendy na końcu podstawowego adresu strony docelowej. Strony sieci Web często zawierają informacje doskonale nadające się do analizy w programie Excel. Można na przykład użyć kwerendy sieci Web w celu pobrania danych z innego skoroszytu dostępnego w firmowym intranecie.

  Na przykład to hiperłącze prowadzi do sekcji zamówienia klienta w firmowej witrynie sieci Web, znajduje skoroszyt o nazwie ZamowienieZakupu23456, a następnie znajduje zakres komórek od F1 do F8 w arkuszu z maja:

  http://MojSerwerSharePoint/MojaWitryna/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://SerwerFirmowy/WitrynaZamowieniaKlienta/Dokumenty%20udostepnione/ZamowienieZakupu23456.xlsx&range=Maj!F2:F8

  Składnik adresu URL

  Opis

  http://

  Protokół (w przypadku lokalizacji w sieci Web jest wymagany protokół HTTP)

  MojSerwerSharePointServer/MojaWitryna/_layouts

  Witryna intranetowa

  xlviewer.aspx

  Przeglądarka programu Excel Web Access

   ?id

  Znak zapytania rozpoczyna ciąg kwerendy adresu URL

  http://SerwerFirmowy/WitrynaZamowieniaKlienta/Dokumenty%20udostepnione/

  Adres witryny miejsca docelowego

  ZamowienieZakupu23456.xlsx

  Nazwa skoroszytu

  &range=

  Znak handlowe „i” (&) łączy nazwę skoroszytu z wartością zakresu komórek docelowych

  Maj

  Nazwa arkusza w skoroszycie

  !

  Znak wykrzyknika łączy nazwę arkusza z zakresem komórek określającym miejsce docelowe

  F2:F8

  Rzeczywisty zakres komórek określający miejsce docelowe kwerendy

  Jeśli lokalizacja skoroszytu jest przekazywana w hiperłączu jako parametr ciągu kwerendy, przeglądarka otwiera nowe okno lub nową kartę, a następnie przechodzi do tej lokalizacji. Jeśli jest to lokalizacja komórki, komórka jest umieszczana na środku strony sieci Web. Jeśli natomiast jest to lokalny lub globalny nazwany zakres, na środku strony sieci Web jest umieszczana lewa górna komórka tego zakresu. W żadnym z tych dwóch przypadków komórka nie jest zaznaczana.

Różnice między hiperłączami w skoroszycie wyświetlanym w przeglądarce a hiperłączami w skoroszycie wyświetlanym w programie Excel

Hiperłącze w skoroszycie wyświetlanym w przeglądarce działa prawie tak samo jak hiperłącze w skoroszycie programu Excel. Istnieją jednak pewne różnice.

 • Skoroszyty w przeglądarce obsługują tylko hiperłącza bezwzględne, czyli hiperłącza zawierające pełny adres (z protokołem, serwerem sieci Web, ścieżką i nazwą pliku). Nie obsługują one hiperłączy względnych, które zawierają tylko część pełnego adresu. Natomiast program Excel obsługuje zarówno hiperłącza bezwzględne, jak i względne.

 • Skoroszyty w przeglądarce określają kolor hiperłącza na podstawie domyślnego koloru hiperłączy zdefiniowanego dla przeglądarki, chyba że użytkownik jawnie określi domyślny kolor hiperłączy w skoroszycie programu Excel.

 • Przeglądarka sieci Web konwertuje hiperłącza odwołujące się w programie Excel do całej kolumny lub całego wiersza na odwołania do pierwszej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

 • Przeglądarka sieci Web nie obsługuje hiperłączy na wykresach, hiperłączy graficznych ani hiperłączy prowadzących do nieciągłych zakresów. Łącza tego typu są konwertowane na ciągi tekstowe.

Początek strony

Ustawienia właściwości składnika Web Part mające wpływ na hiperłącza

Składnik Web Part programu Excel Web Access oferuje właściwości niestandardowe, które ułatwiają kontrolowanie zachowania hiperłączy. W poniższej tabeli opisano te właściwości.

Stan pola wyboru właściwości

Zaznaczone

Wyczyszczone

Zezwalaj na hiperłącza

Wszystkie obsługiwane hiperłącza do plików i dokumentów spoza bieżącego skoroszytu są aktywne. Jest to ustawienie domyślne.

Wszystkie obsługiwane hiperłącza do lokalizacji spoza skoroszytu są konwertowane na nieaktywne ciągi tekstowe.

Zezwalaj na nawigację

Wszystkie obsługiwane hiperłącza do lokalizacji w bieżącym skoroszycie są aktywne. Jest to ustawienie domyślne.

Wszystkie obsługiwane hiperłącza do lokalizacji w skoroszycie są konwertowane na nieaktywne ciągi tekstowe.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×