Korzystanie z aplikacji OneDrive na telefonie Windows Phone

Korzystanie z aplikacji OneDrive na telefonie Windows Phone

W tym artykule zamieszczono procedury i wskazówki dotyczące wykonywania typowych zadań przy użyciu aplikacji OneDrive dla telefonu Windows Phone.

Która wersja systemu Windows jest zainstalowana na Twoim telefonie?

OneDrive dla systemu Windows 10 (komputer, telefon, tablet, HoloLens lub Surface Hub) | OneDrive dla systemu Windows Phone 8 lub Windows Phone 8.1 | OneDrive dla systemu Windows Phone 7

OneDrive dla systemu Windows 10 (komputer, telefon, tablet, HoloLens lub Surface Hub)

Zapisywanie plików w usłudze OneDrive

Ten sam proces służy do przekazywania i zapisywania pliku dowolnego typu w aplikacji OneDrive, łącznie z dokumentami, zdjęciami, klipami wideo i plikami muzycznymi.

Przekazywanie plików

 1. W aplikacji OneDrive w folderze, do którego chcesz dodać zdjęcia, naciśnij przycisk Dodaj Dodawanie zdjęcia .

 2. W obszarze Wybierz aplikację wybierz źródło pliku, który chcesz przekazać, takie jak To urządzenie lub aplikacja Zdjęcia Twojego telefonu.

  Uwagi: 

  • Na komputerze z systemem Windows 10 w oknie dialogowym Otwieranie wyświetlane są pliki zapisane na komputerze. Przejdź do plików, które chcesz przekazać, i wybierz pozycję Otwórz.

  • Jeśli Twój telefon jest ustawiony na zapisywanie zdjęć automatycznie w usłudze OneDrive, aplikacja Zdjęcia telefonu wyświetla zdjęcia z usługi OneDrive i zdjęcia z telefonu, które nie zostały przekazane. Przekazanie zdjęcia znajdującego się już w usłudze OneDrive spowoduje utworzenie jego duplikatu.

 3. Znajdź plik, który chcesz przekazać, wybierz go, a następnie naciśnij przycisk OK OK .

Porada: Możesz również przekazać zdjęcia i klipy wideo z telefonu do folderu aplikacji OneDrive na komputerze przy użyciu Eksploratora plików lub funkcji importu aplikacji Zdjęcia. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych, dołączonego do telefonu, albo przy użyciu połączenia Wi-Fi lub Bluetooth.

Tylko telefon: konfigurowanie telefonu do automatycznego przekazywania zdjęć do usługi OneDrive

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive > Przekazywanie z aparatu.

 2. W obszarze Przekazywanie z aparatu ustaw przełącznik w położeniu Włączone.

  Aby automatycznie przekazywać również klipy wideo nagrywane przy użyciu telefonu, ustaw przełącznik Uwzględniaj filmy w położeniu Włączone.

  Porada: Klipy wideo można przekazywać automatycznie pod warunkiem, że opcja Przekazywanie z aparatu jest również włączona.

 3. W obszarze Konto kopii zapasowej z aparatu naciśnij, aby otworzyć listę, i wybierz konto usługi OneDrive, do którego chcesz przekazywać zdjęcia.

Porada: Jeśli korzystasz z taryfowego połączenia internetowego, takiego jak komórkowe połączenie transmisji danych, ustaw w położeniu Wyłączone przełącznik Przekazuj podczas korzystania z połączeń taryfowych. Jeśli nie korzystasz z połączenia taryfowego (większość połączeń Wi-Fi jest zazwyczaj tego typu), możesz włączyć ten przełącznik.

Dodawanie folderu

Foldery można dodawać w widoku Pliki lub w innych folderach w usłudze OneDrive.

 1. W aplikacji OneDrive w widoku Pliki naciśnij pozycję Nowy folder Polecenie Nowy folder w aplikacji OneDrive dla systemu Windows Phone 10 .

 2. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij pozycję OK OK .

Przenoszenie plików do innego folderu usługi OneDrive

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru jednego lub większej liczby plików, które chcesz przenieść, naciśnij pozycję Zobacz więcej Zobacz więcej , a następnie naciśnij pozycję Przenieś Przenoszenie plików .

 2. W oknie Wybierz folder docelowy naciśnij folder, do którego chcesz przenieść pliki, a następnie naciśnij przycisk Przenieś OK .

  Porada: Aby utworzyć nowy folder dla przenoszonych plików, naciśnij pozycję Nowy folder Polecenie Nowy folder w aplikacji OneDrive dla systemu Windows Phone 10 .

Znajdowanie odpowiednich plików

Można wyszukiwać nazwy plików lub folderów, tekst w plikach, a nawet tekst i tagi na zdjęciach. Naciśnij pozycję Wyszukaj Wyszukiwanie w usłudze OneDrive , a następnie wpisz szukane wyrażenie w polu Wyszukaj.

Zmienianie sposobu sortowania plików

W aplikacji OneDrive otwórz folder, który chcesz posortować, a następnie naciśnij pozycję Sortuj według Sortowanie . Możesz sortować według nazwy, daty lub rozmiaru.

Uwaga: Sortowanie jest obsługiwane w widoku Wszystkie pliki lub w folderze w widoku Wszystkie pliki. W widokach Zdjęcia, Dokumenty i Udostępnione dostępne jest tylko sortowanie według daty.

Pobieranie plików z usługi OneDrive na urządzenie

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pola wyboru odpowiednich plików, a następnie naciśnij pozycję Pobierz Pobieranie pliku .

  Uwaga:  Aplikacja OneDrive w systemie Windows Phone obecnie nie umożliwia pobierania folderów ani notesów programu OneNote.

 2. Znajdź i otwórz folder na urządzeniu, w którym chcesz zapisać pobrane pliki, a następnie naciśnij przycisk Zapisz Ukończono dodawanie .

  Uwaga: Na komputerze z systemem Windows 10 znajdź i otwórz folder, w którym chcesz zapisać pobrane pliki, a następnie wybierz pozycję Wybierz folder.

Udostępnianie pliku lub folderu

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku .

Jeśli chcesz udostępnić dany element kilku konkretnym osobom, wybierz pozycję Zaproś osoby lub Wyślij pliki.

Jeśli chcesz udostępnić dany element dużej liczbie osób, na przykład w mediach społecznościowych lub we wpisie na blogu, wybierz pozycję Udostępnianie linku.

Zapraszanie osób do udostępniania

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Zaproś osoby.

 2. W obszarze Zaproś osoby wprowadź odpowiednie nazwy lub adresy e-mail. Naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie zdjęcia , aby wprowadzić więcej nazw.

  Porada: Spróbuj odszukać osobę, której chcesz udostępnić dany element, w obszarze Niedawne kontakty. Wystarczy nacisnąć imię i nazwisko, aby wysłać do tej osoby wiadomość z linkiem do udostępnianego pliku.

 3. Jeśli chcesz, aby odbiorcy mogli dodawać zmiany, zaznacz pole Zezwalaj na edytowanie. Wyczyść to pole, aby udostępnić adresatom plik w trybie tylko do odczytu.

  Porada: Aby dodać notatkę do zaproszenia do udostępniania, naciśnij strzałkę na końcu pozycji Zezwalaj na edytowanie, a następnie naciśnij pozycję Dodaj szybką notatkę i wpisz wiadomość.

 4. Naciśnij pozycję OK OK . Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu.

Udostępnianie linku

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Udostępnianie linku.

 2. Określ, czy chcesz, aby adresaci mogli korzystać z pliku w trybie Wyświetlanie i edycja czy Tylko wyświetlanie, w którym możliwy jest tylko odczyt.

 3. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić link. W celu wyświetlenia wszystkich opcji może być konieczne przewinięcie listy w górę.

Uwaga: Pamiętaj, że każda osoba mająca link może otworzyć, pobrać i zapisać dany dokument, a także przesłać link dalej.

Udostępnianie pliku jako załącznika

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Wyślij pliki.

 2. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz wysłać załączony plik.

 3. Po wybraniu tej opcji zostanie otwarta wybrana aplikacja. Użyj jej do udostępnienia pliku.

Uwaga: Udostępnianie w postaci załącznika działa tylko w przypadku pojedynczych plików. Aby udostępnić folder, użyj pozycji Zaproś osoby lub Udostępnianie linku.

Przywracanie pliku z Kosza usługi OneDrive

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Kosz.

 2. Naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki i naciśnij pola wyboru plików, które chcesz odzyskać, a następnie naciśnij pozycję Przywróć Przywracanie .

Dodawanie konta usługi OneDrive dla Firm

Dostęp do swoich kont w usłudze OneDrive dla Firm możesz uzyskać przy użyciu tej samej aplikacji OneDrive na telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest usługa OneDrive dla Firm?

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia kont.

 2. Naciśnij pozycję Dodaj konto, a następnie naciśnij pozycję Konto służbowe.

 3. Wprowadź informacje używane do logowania za pomocą konta usługi OneDrive dla Firm, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się.

Uwaga: Aby możliwe było zalogowanie się do usługi OneDrive dla Firm, Twoja organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm albo własne wdrożenie usługi SharePoint Server. Nie ma możliwości zalogowania się za pomocą konta z katalogu lokalnego.

Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta usługi OneDrive dla Firm, spróbuj zalogować się w witrynie https://portal.office.com/onedrive przy użyciu przeglądarki internetowej na telefonie lub skontaktuj się z działem informatycznym.

Przełączanie się między kontami

Aplikacja OneDrive w systemie Windows 10 umożliwia logowanie się do Twoich osobistych kont usług OneDrive i OneDrive dla Firm, a następnie przełączanie się między dodanymi kontami.

Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive u góry ekranu, a następnie naciśnij konto, którego chcesz użyć.

Uwaga: Aby dodać kolejne konto, naciśnij pozycję Ustawienia kont, a następnie pozycję Dodaj konto.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive > Konta. Na stronie Konta wyświetlane są wszystkie konta połączone z aplikacją OneDrive oraz całkowita i dostępna ilość przestrzeni dyskowej dla poszczególnych kont.

Wyrażanie opinii o aplikacji OneDrive

Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji OneDrive, potrząśnij telefonem. Na innych urządzeniach wybierz pozycję Przekaż opinię na większości stron w celu uzyskania pomocy.

OneDrive dla systemu Windows Phone 8 lub Windows Phone 8.1

Zapisywanie zdjęć i klipów wideo w usłudze OneDrive

Przekazywanie zdjęć i klipów wideo

 1. W aplikacji OneDrive w widoku Wszystkie pliki naciśnij pozycję Dodaj u dołu ekranu.

 2. W obszarze Wybierz aplikację wybierz źródło zdjęcia lub klipu wideo, który chcesz przekazać, takie jak aplikacja Zdjęcia twojego Telefonu.

 3. Znajdź zdjęcie lub klip wideo, który chcesz przekazać, wybierz go, a następnie naciśnij pozycję gotowe.

Konfigurowanie telefonu do automatycznego przekazywania zdjęć do usługi OneDrive

 1. Wyświetl na telefonie okno Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję kopia zapasowa > zdjęcia + wideo.

 2. W obszarze Zdjęcia lub Wideo wybierz opcję Dobra jakość lub Najlepsza jakość.

  Jeśli nie chcesz automatycznie przekazywać zdjęć ani klipów wideo, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Nie przekazuj.

Porada: Aby dowiedzieć się, jak przenosić zdjęcia i klipy wideo z telefonu do folderu OneDrive na komputerze, zobacz Synchronizacja zdjęć i filmów przy użyciu komputera w witrynie internetowej systemu Windows Phone.

Znajdowanie odpowiednich plików

Można wyszukiwać tekst w plikach, a nawet na zdjęciach. Aby wyszukać tekst w pliku lub na zdjęciu, wprowadź szukane wyrażenie w polu Wyszukaj.

Zmienianie sposobu sortowania plików

 1. Otwórz aplikację OneDrive.

 2. Otwórz folder, który chcesz posortować, naciśnij pozycję więcej Więcej , a następnie naciśnij pozycję sortuj według. Możesz sortować według nazwy, daty lub rozmiaru.

Uwaga: Sortowanie jest obsługiwane w folderze lub widoku Wszystkie pliki.

Dodawanie konta usługi OneDrive dla Firm

Teraz konta usługi OneDrive dla Firm można dodawać do aplikacji OneDrive dla systemu Windows Phone 8.1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z systemu Windows Phone 8.1, otwórz w telefonie stronę Ustawienia i naciśnij pozycję informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest usługa OneDrive dla Firm?

Aby dodać konto usługi OneDrive dla Firm, otwórz aplikację OneDrive, naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive u góry ekranu, naciśnij pozycję Dodaj konto OneDrive dla Firm, a następnie wprowadź adres e-mail oraz hasło swojej firmy, szkoły lub innej organizacji. Aby użytkownicy mogli logować się do usługi OneDrive dla Firm, organizacja musi mieć odpowiedni plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm albo posiadać własne wdrożenie usługi SharePoint Server. Nie można zalogować się za pomocą konta z katalogu lokalnego.

Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta usługi OneDrive dla Firm, spróbuj zalogować się w witrynie https://portal.office.com/onedrive lub skontaktuj się z działem informatycznym.

Udostępnianie pliku (konta osobiste usługi OneDrive)

W aplikacji OneDrive naciśnij pole wyboru obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję udostępnij Udostępnianie pliku .

Jeśli chcesz udostępnić dany element kilku konkretnym osobom, wybierz pozycję Zaproś osoby lub Wyślij pliki.

Jeśli chcesz udostępnić dany element dużej liczbie osób, na przykład w mediach społecznościowych lub we wpisie na blogu, wybierz pozycję Udostępnianie linku.

Zapraszanie osób do udostępniania

 1. Naciśnij pozycję udostępnij > zaproś osoby.

 2. W obszarze Dodaj osoby, którym chcesz to udostępnić wprowadź odpowiednie nazwy lub adresy e-mail. Naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie adresata , aby wprowadzić więcej nazw.

  Uwaga: Spróbuj odszukać osobę, której chcesz udostępnić dany element, w obszarze udostępnij niedawnemu kontaktowi. Wystarczy nacisnąć imię i nazwisko, aby wysłać do tej osoby wiadomość z linkiem do udostępnianego pliku.

 3. Jeśli chcesz, aby odbiorcy mogli dodawać zmiany, zaznacz pole Zezwalaj na edytowanie. Wyczyść to pole, aby udostępnić adresatom plik w trybie tylko do odczytu.

  Porada: Aby dodać notatkę do zaproszenia do udostępniania, naciśnij strzałkę na końcu pozycji Zezwalaj na edytowanie, a następnie naciśnij pozycję Dodaj szybką notatkę i wpisz wiadomość.

 4. Naciśnij pozycję wyślij Ukończono dodawanie . Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu.

Udostępnianie linku

 1. Naciśnij pozycję udostępnij > udostępnianie linku.

 2. Określ, czy chcesz, aby adresaci mogli korzystać z pliku w trybie Edytowanie czy Wyświetlanie (tylko do odczytu).

 3. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić link. W celu wyświetlenia wszystkich opcji może być konieczne przewinięcie listy w górę.

Uwaga: Pamiętaj, że każda osoba mająca link może otworzyć, pobrać i zapisać dany dokument, a także przesłać link dalej.

Udostępnianie pliku jako załącznika

 1. Naciśnij pozycję udostępnij > wyślij pliki.

 2. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz wysłać załączony plik.

 3. Po wybraniu tej opcji zostanie otwarta wybrana aplikacja. Użyj jej do udostępnienia pliku.

Porada: Udostępnianie w postaci załącznika działa tylko w przypadku pojedynczych plików. Aby udostępnić folder, użyj pozycji Zaproś osoby lub Udostępnianie linku.

Udostępnianie plików i folderów (konta usługi OneDrive dla Firm)

 1. W aplikacji OneDrive dla Firm otwórz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję udostępnij Udostępnianie pliku . Aby udostępnić większą liczbę plików lub folderów, naciśnij pozycję wybierz Wybierz pliki , naciśnij odpowiednie elementy, a następnie naciśnij pozycję udostępnij.

 2. W obszarze Zapraszanie osób naciśnij tekst „Wpisz nazwę lub adres e-mail”, a następnie wprowadź imię i nazwisko osoby, której chcesz udostępnić dany element. Naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie adresata , aby wprowadzić więcej imion i nazwisk.

  Uwaga: Spróbuj odszukać osobę, której chcesz udostępnić dany element, w obszarze udostępnij niedawnemu kontaktowi. Wystarczy nacisnąć imię i nazwisko, aby wysłać do tej osoby wiadomość z linkiem do udostępnianego pliku.

 3. Jeśli chcesz, aby odbiorcy mogli dodawać zmiany, zaznacz pole Zezwalaj na edytowanie. Wyczyść to pole, aby udostępnić adresatom plik w trybie tylko do odczytu.

  Porada: Aby dodać notatkę do zaproszenia do udostępniania, naciśnij strzałkę na końcu pozycji Zezwalaj na edytowanie, a następnie naciśnij pozycję Dodaj szybką notatkę i wpisz wiadomość.

 4. Naciśnij pozycję wyślij Ukończono dodawanie . Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu.

Przełączanie się między kontami

Jeśli korzystasz z systemu Windows Phone 8.1, możesz przełączać się między kontem osobistym usługi OneDrive a kontem usługi OneDrive dla Firm lub między wieloma kontami usługi OneDrive dla Firm. W tym celu otwórz aplikację, naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive u góry ekranu, a następnie naciśnij konto, którego chcesz używać. Zwróć uwagę, że w aplikacji OneDrive nie można korzystać z wielu kont osobistych.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej (tylko konta osobiste usługi OneDrive)

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive u góry ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij swoje konto osobiste, aby wyświetlić całkowitą ilość przestrzeni dyskowej oraz dostępne miejsce.

Rozwiązywanie problemów z aplikacją

Upewnij się, że zainstalowano wszystkie dostępne aktualizacje aplikacji. Podczas korzystania z połączenia Wi-Fi będą one pobierane i instalowane automatycznie. Aby wyświetlić dostępne aktualizacje, które nie zostały pobrane:

 1. W systemie Windows Phone 8.1 otwórz Sklep, naciśnij pozycję więcej Więcej , a następnie naciśnij pozycję pobrane.

 2. Jeśli zostanie wyświetlona aplikacja OneDrive, naciśnij ją, aby uzyskać więcej informacji, lub naciśnij pozycję Aktualizuj, aby od razu pobrać aplikację za pośrednictwem sieci komórkowej.

Jeśli nie widzisz w aplikacji pliku, którego szukasz, zobacz Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive.

Wyrażanie opinii o aplikacji OneDrive

Możesz ocenić aplikację OneDrive lub uzyskać pomoc, potrząsając urządzeniem.

Aplikacja OneDrive dla systemu Windows Phone 7

Dodawanie zdjęcia lub klipu wideo

 1. Na telefonie znajdź zdjęcie lub klip wideo do przekazania. Aby udostępnić zdjęcie z albumu online, należy najpierw zapisać je na telefonie. W tym celu naciśnij zdjęcie, naciśnij pozycję więcej Więcej , naciśnij pozycję zapisz w telefonie, a następnie ponownie otwórz to zdjęcie z albumu Zapisane zdjęcia.

 2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub klip wideo, naciśnij pozycję „udostępnij”, a następnie naciśnij pozycję SkyDrive (obecnie: OneDrive).

 3. Jeśli chcesz, dodaj podpis, a następnie naciśnij pozycję przekaż.

  Zdjęcia zostaną przekazane w pełnej rozdzielczości. Aby zobaczyć przekazane zdjęcia, w aplikacji mobilnej OneDrive naciśnij pozycję Dokumenty, a następnie naciśnij pozycję elementy przekazane z telefonu komórkowego.

Udostępnianie pliku lub folderu

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij i przytrzymaj plik lub folder, który chcesz udostępnić.

 2. Wybierz, czy chcesz wysłać link w wiadomości e-mail, czy skopiować link do schowka. Następnie wybierz, czy inne osoby będą mogły tylko wyświetlać plik, czy również go edytować.

 3. Jeśli wysyłasz link za pomocą poczty e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby udostępnić plik. Jeśli link został skopiowany do schowka, możesz teraz wkleić go do wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznej lub w sieci społecznościowej, aby go udostępnić.

Automatyczne zapisywanie zrobionych zdjęć w usłudze OneDrive

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Przesuń w lewo, aby przejść do obszaru aplikacje, a następnie naciśnij pozycję zdjęcia+aparat.

 3. Włącz opcję Automatycznie przekaż do usługi SkyDrive (obecnie: OneDrive).

  Uwagi: 

  • Jeśli Twój telefon ma tylko 256 MB pamięci RAM, automatyczne przekazywanie zdjęć do usługi OneDrive nie będzie możliwe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem telefonu.

  • Obrazy są przekazywane w niskiej rozdzielczości. Aby utworzyć kopię zapasową zdjęć w pełnej rozdzielczości, użyj aplikacji Zune na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Synchronizowanie muzyki, zdjęć i filmów. Jeśli chcesz przekazać obrazy w pełnej rozdzielczości, wykonaj czynności opisane w punkcie „Dodawanie zdjęcia lub klipu wideo”.

Zmiana konta Microsoft używanego z aplikacją OneDrive

W aplikacji OneDrive otwórz menu ustawienia, naciśnij pozycję wyloguj, a następnie zaloguj się ponownie, używając innego konta.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej

W aplikacji OneDrive przejdź do obszaru ustawienia, aby wyświetlić całkowitą ilość przestrzeni dyskowej oraz dostępne miejsce.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive

Zobacz powiązane artykuły pomocy Usługa OneDrive dla systemu Android lub Usługa OneDrive dla systemu iOS.

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, otwórz Centrum aktywności, wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

Administratorzy usługi OneDrive dla Firm mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Więcej tematów pomocy dla klientów usługi OneDrive dla Firm

Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm w aplikacji mobilnej OneDrive, potrząśnij urządzeniem w celu uzyskania pomocy. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, otwórz Centrum aktywności, wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

Administratorzy usługi OneDrive dla Firm mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×