Korzystanie z aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows Phone

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chcesz przejrzeć arkusz kalkulacyjny otrzymany pocztą e-mail i wprowadzić w nim zmiany? Chcesz utworzyć nowy skoroszyt programu Microsoft Excel, gdy jesteś daleko od komputera? Dzięki aplikacji Microsoft Excel Mobile możesz zrobić to (i nie tylko) bezpośrednio z telefonu. Aby rozpocząć pracę, przejdź do centrum Office.

Skoroszyt otwarty w aplikacji Excel Mobile

Aby otworzyć skoroszyt programu Excel

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na ekranie Miejsca naciśnij miejsce, w którym znajduje się odpowiedni skoroszyt, a następnie naciśnij ten skoroszyt. Może on znajdować się na telefonie, w wiadomości e-mail, w usłudze OneDrive, w witrynie programu Microsoft SharePoint 2010 lub nowszej wersji albo w witrynie usługi SharePoint Online dostępnej w ramach usługi Microsoft Office 365.

  • Przesuń do ekranu Ostatnie i naciśnij ostatnio otwarty skoroszyt.

  • Naciśnij pozycję Wyszukaj Ikona wyszukiwania . W polu Wyszukaj rozpocznij wpisywanie nazwy skoroszytu, a następnie naciśnij go po jego wyświetleniu.

   Uwagi: 

   • Aplikacja Excel Mobile nie obsługuje wszystkich funkcji dostępnych w programie Microsoft Excel 2010 lub nowszym. Jeśli skoroszyt ma nieobsługiwaną zawartość, mimo to można go otworzyć. Jednak nieobsługiwana zawartość nie będzie wyświetlana i może nie być możliwe edytowanie skoroszytu na telefonie. Jeśli dana funkcja nie jest obsługiwana, wartość obliczona nadal będzie wyświetlana w komórce, ale nie będzie można edytować skoroszytu na telefonie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz ten artykuł pomocy technicznej firmy Microsoft dotyczący zawartości obsługiwanej w aplikacji Excel Mobile.

   • Jeśli chcesz znaleźć skoroszyt, który już został otwarty z poziomu wiadomości e-mail, po prostu przesuń do ekranu Miejsca, naciśnij pozycję E-mail, a następnie naciśnij odpowiedni skoroszyt.

   • Aby można było korzystać ze skoroszytów przechowywanych w usłudze OneDrive, na telefonie musi zostać skonfigurowane konto Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania dokumentów w usłudze OneDrive i synchronizowania ich z tą usługą, zobacz Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

   • Aby uzyskać informacje na temat korzystania ze skoroszytów znajdujących się w witrynie programu SharePoint lub usługi SharePoint Online, zobacz Praca z dokumentami w programie SharePoint.

   Porady: 

   • Skoroszyt, z którego często korzystasz, możesz przypiąć do ekranu startowego. W centrum Office przesuń do ekranu Ostatnie, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni skoroszyt, a następnie naciśnij pozycję Przypnij do ekranu startowego.

   • Aby wyświetlić inne fragmenty arkusza, możesz powiększyć i pomniejszyć go za pomocą gestów ściskania i rozsuwania palcami.

Aby utworzyć i zapisać nowy skoroszyt programu Excel

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Przesuń do ekranu Ostatnie, naciśnij pozycję Nowy Ikona nowego dokumentu > Excel lub naciśnij jeden z szablonów programu Excel.

 3. Po wprowadzeniu zmian naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej > Zapisz.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, a następnie naciśnij pozycję Zapisz w lista > OneDrive lub Telefon > Zapisz.

Aby wprowadzić liczby i tekst

 1. W skoroszycie naciśnij komórkę w arkuszu, w której chcesz dodać liczbę lub tekst, a następnie naciśnij pasek formuły obok pozycji Funkcja Ikona Funkcja .

 2. Wpisz liczbę lub tekst, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź Ikona Wprowadź .

 3. Aby wprowadzić liczbę lub tekst w innej komórce, naciśnij komórkę i zacznij pisać.

 4. Po zakończeniu wprowadzania danych naciśnij przycisk powrotu Przycisk Wstecz na telefonie, aby schować klawiaturę.

 5. Aby usunąć zawartość w co najmniej jednej komórce, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć zawartość w jednej komórce, naciśnij komórkę zawierającą tekst lub liczby, które chcesz usunąć, naciśnij tekst lub liczby na pasku formuły w celu zaznaczenia zawartości, a następnie naciśnij pozycję Usuń Ikona Usuń > Wprowadź Ikona Wprowadź .

  • Aby usunąć zawartość więcej niż jednej komórki, naciśnij komórkę, przeciągnij okręgi w celu zaznaczenia zakresu komórek, a następnie naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej > Wyczyść zawartość. Naciśnij komórkę.

 6. Aby cofnąć ostatnio wprowadzoną zmianę, naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej > Cofnij. Naciśnij komórkę.

 7. Aby ponownie wykonać ostatnio cofniętą zmianę, naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej > Wykonaj ponownie. Naciśnij komórkę.

Aby szybko obliczyć wartości liczbowe (Autosumowanie)

Funkcja Autosumowanie umożliwia obliczenie sumy, średniej, wartości maksymalnej i minimalnej oraz liczby wartości w zakresie komórek.

 1. W arkuszu naciśnij pierwszą pustą komórkę po zakresie komórek zawierającym liczby lub naciśnij i przeciągnij, aby zaznaczyć zakres komórek, dla którego chcesz wykonać obliczenie.

 2. Naciśnij pozycję Autosumowanie Ikona Autosumowanie .

Uwaga: Aby użyć funkcji w formule do obliczenia wartości, naciśnij komórkę, do której chcesz dodać funkcję, a następnie wybierz funkcję Ikona Funkcja obok paska formuły. Wybieranie funkcji, których chcesz użyć na liście, naciśnij i przeciągnij lub wpisz wartości, tekstu lub odwołania do komórek, aby użyć, a następnie naciśnij Enter Ikona Wprowadź . Aby uzyskać więcej informacji o używaniu formuł i funkcji w programie Excel zobacz Omówienie formuł w witrynie sieci Web pakietu Microsoft Office.

Aby posortować liczby

 1. W skoroszycie naciśnij pierwszą komórkę w zakresie komórek, który chcesz posortować, a następnie przeciągnij dolny okrąg do ostatniej komórki w zakresie komórek, który chcesz posortować.

 2. Naciśnij pozycję Sortuj Ikona Sortuj > Sortuj według > kolumna sortowania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby posortować liczby od największej do najmniejszej, naciśnij pozycję Kolejność sortowania > Malejąco.

  • Aby posortować liczby od najmniejszej do największej, naciśnij pozycję Kolejność sortowania > Rosnąco.

 3. Naciśnij pozycję Gotowe.

Uwaga: Aby dodać kolejną kolumnę sortowania, naciśnij pozycję Więcej opcji > Następnie według > następna kolumna sortowania > Kolejność sortowania > Rosnąco lub Malejąco > Gotowe.

Aby przełączyć między arkuszami lub wykresami w skoroszycie

 1. W skoroszycie naciśnij pozycję Arkusze Ikona Arkusze .

 2. Naciśnij arkusz lub wykres, który chcesz wyświetlić.

Aby dodać komentarz

 1. Naciśnij komórkę w arkuszu, w której chcesz dodać komentarz.

 2. Naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej > Komentarz. Wpisz swój komentarz. Jeśli dodajesz komentarz po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika, aby inne osoby wiedziały, kto edytował skoroszyt. Możesz później zmienić nazwę użytkownika, naciskając pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia na liście aplikacji, przesuwając do ekranu Aplikacje, a następnie naciskając pozycję Office > Nazwa użytkownika.

 3. Aby przerwać dodawanie komentarzy, naciśnij poza polem komentarza.

 4. Aby wyświetlić komentarz, naciśnij komórkę z komentarzem w arkuszu.

 5. Aby usunąć komentarz, naciśnij komórkę z komentarzem, naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej > Usuń komentarz.

Aby znaleźć określony wyraz lub określoną liczbę

 1. W skoroszycie naciśnij pozycję Znajdź Ikona wyszukiwania .

 2. Wpisz wyraz lub liczbę, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź Ikona Wprowadź .

 3. Naciśnij pozycję Następne Ikona Następne , aby znaleźć następne wystąpienie.

 4. Naciśnij w dowolnym miejscu w arkuszu, aby zatrzymać wyszukiwanie.

Aby wysłać skoroszyt pocztą e-mail

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Aby znaleźć skoroszyt, który chcesz wysłać, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku skoroszytu, który już został otwarty, przesuń do ekranu Ostatnie.

  • Przesuń do ekranu Miejsca i naciśnij miejsce, w którym znajduje się skoroszyt.

  • Naciśnij pozycję Wyszukaj Ikona wyszukiwania i wyszukaj skoroszyt.

 3. Naciśnij i przytrzymaj skoroszyt, naciśnij pozycję Udostępnij, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę konta e-mail.

 4. W wiadomości e-mail dodaj adresata i dowolne inne informacje, a następnie naciśnij pozycję Wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×