Konwertowanie skrzynek pocztowych programu Exchange 2003 na użytkowników z włączoną obsługą poczty

Po ukończeniu migracji etapowej należy przekonwertować skrzynki pocztowe na użytkowników z włączoną obsługą poczty, aby mogły one automatycznie łączyć się ze skrzynką pocztową w chmurze.

Po co konwertować skrzynki pocztowe na użytkowników z włączoną obsługą poczty?

Jeśli po zakończeniu migracji etapowej programu Exchange w celu przeniesienia lokalnych skrzynek pocztowych programu Exchange 2003 organizacji do usługi Office 365 chcesz zarządzać użytkownikami w chmurze ze swojej organizacji lokalnej (używając usługi Active Directory), musisz przekonwertować lokalne skrzynki pocztowe na użytkowników z włączoną obsługą poczty.

W tym artykule znajduje się skrypt programu Windows PowerShell, który zbiera informacje z chmurowych skrzynek pocztowych, oraz skrypt języka Visual Basic (VB), który można uruchomić w celu przekonwertowania skrzynek pocztowych programu Exchange 2003 na użytkowników z włączoną obsługą poczty. Po uruchomieniu tego skryptu adresy serwerów proxy z chmurowej skrzynki pocztowej są kopiowane do użytkownika z włączoną obsługą poczty, który znajduje się w usłudze Active Directory. Ponadto właściwości użytkownika z włączoną obsługą poczty umożliwiają narzędziu do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services (DirSync) dopasowanie tego użytkownika do odpowiadającej mu chmurowej skrzynki pocztowej.

Zaleca się przekonwertowanie lokalnych skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty w celu utworzenia partii migracji. Po zakończeniu partii migracji etapowej programu Exchange i sprawdzeniu, czy migracja wszystkich skrzynek pocztowych w partii powiodła się, a początkowa synchronizacja elementów w skrzynce pocztowej z chmurą została ukończona, przekonwertuj skrzynki pocztowe w partii migracji na użytkowników z włączoną obsługą poczty.

Skrypt programu PowerShell umożliwiający zbieranie danych ze skrzynek pocztowych w chmurze

Za pomocą poniższych skryptów możesz zebrać informacje o chmurowych skrzynkach pocztowych i przekonwertować skrzynki pocztowe programu Exchange 2007 na użytkowników z włączoną obsługą poczty.

Poniższy skrypt zbiera informacje z chmurowych skrzynek pocztowych i zapisuje je w pliku CSV. Najpierw uruchom ten skrypt.

Skopiuj poniższy skrypt do pliku txt, a następnie zapisz ten plik jako ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Poniższy skrypt języka Visual Basic konwertuje lokalne skrzynki pocztowe programu Exchange 2003 na użytkowników z włączoną obsługą poczty. Uruchom ten skrypt po uruchomieniu skryptu służącego do zbierania informacji ze skrzynek pocztowych w chmurze.

Skopiuj poniższy skrypt do pliku txt, a następnie zapisz ten plik jako Exchange2003MBtoMEU.vbs.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Co robią te skrypty?

ExportO365UserInfo.ps1

Jest to skrypt programu Windows PowerShell uruchomiany w organizacji opartej na chmurze w celu zebrania informacji o chmurowych skrzynkach pocztowych, które zostały zmigrowane podczas migracji etapowej programu Exchange. Partię użytkowników określa się przy użyciu pliku CSV. Zalecane jest użycie tego samego pliku CSV migracji, który został użyty do migracji partii użytkowników

Po uruchomieniu skryptu ExportO365UserInfo:

 • Z chmurowych skrzynek pocztowych użytkowników wymienionych w pliku wejściowym CSV są zbierane następujące właściwości:

  • Podstawowy adres SMTP

  • Podstawowy adres SMTP odpowiedniej lokalnej skrzynki pocztowej

  • Inne adresy serwerów proxy skrzynki pocztowej w chmurze

  • LegacyExchangeDN

 • Zebrane właściwości są zapisywane w pliku CSV o nazwie Cloud.csv.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Jest to skrypt języka Visual Basic, który uruchamia się w lokalnej organizacji programu Exchange 2003 w celu przekonwertowania skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty. Korzysta on z pliku Cloud.csv utworzonego przez skrypt ExportO365UserInfo.

Po uruchomieniu skrypt Exchange2003MBtoMEU.vbs wykonuje dla każdej skrzynki pocztowej wymienionej w pliku wejściowym CSV następujące czynności:

 • Zbiera informacje z pliku wejściowego CSV i z lokalnej skrzynki pocztowej.

 • Tworzy listę adresów serwera proxy z lokalnej i chmurowej skrzynki pocztowej, aby dodać je do użytkownika z włączoną obsługą poczty.

 • Usuwa lokalną skrzynkę pocztową.

 • Tworzy użytkownika z włączoną obsługą poczty i wypełnia następujące właściwości:

  • legacyExchangeDN — wartość z lokalnej skrzynki pocztowej.

  • mail — podstawowy adres SMTP skrzynki pocztowej w chmurze.

  • msExchMailboxGuid — wartość z lokalnej skrzynki pocztowej.

  • proxyAddresses — wartości z lokalnej i chmurowej skrzynki pocztowej.

  • targetAddress — odczyt z lokalnej skrzynki pocztowej; wartość jest podstawowym adresem SMTP skrzynki pocztowej w chmurze.

   Ważne: Aby włączyć przenoszenie z usługi Office 365 do programu Exchange 2003, musisz zastąpić wartość msExchMailboxGuid dotyczącą użytkownika z włączoną obsługą poczty wartością Guid z chmurowej skrzynki pocztowej. Aby uzyskać wartości Guid dla skrzynek pocztowych w organizacji w chmurze i zapisać je w pliku CSV, uruchom następujące polecenie programu PowerShell:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   To polecenie wyodrębnia do pliku guid.csv podstawowy adres SMTP i wartość Guid dla wszystkich skrzynek pocztowych w chmurze, a następnie zapisuje ten plik w bieżącym katalogu.

Zamiast konwertowania partii skrzynek pocztowych za pomocą pliku wejściowego CSV, możesz uruchomić skrypt Exchange2003MBtoMEU.vbs w trybie ręcznym, aby konwertować skrzynki pocztowe pojedynczo. W tym celu musisz podać następujące parametry wejściowe:

 • Nazwa wyróżniająca (DN) lokalnej skrzynki pocztowej.

 • Podstawowy adres SMTP skrzynki pocztowej w chmurze.

 • Wartość Exchange Legacy DN skrzynki pocztowej w chmurze.

 • Nazwa kontrolera domeny w Twojej organizacji programu Exchange 2003.

Procedura konwertowania lokalnych skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty

 1. Uruchom skrypt ExportO365UserInfo w Twojej organizacji w chmurze. Użyj pliku CSV jako pliku wejściowego dla partii migracji. Skrypt utworzy plik CSV o nazwie Cloud.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Na przykład:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  W tym przykładzie przyjęto założenie, że skrypt i plik wejściowy CSV znajdują się w tym samym katalogu.

 2. Skopiuj pliki Exchange2003MBtoMEU.vbs i Cloud.csv do tego samego katalogu w Twojej organizacji lokalnej.

 3. W organizacji lokalnej uruchom następujące polecenie:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Na przykład:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Aby uruchomić skrypt w trybie ręcznym, wprowadź poniższe polecenie. Użyj spacji między poszczególnymi wartościami.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Na przykład:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Sprawdź, czy zostali utworzeni nowi użytkownicy z włączoną obsługą poczty. W drzewie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Akcja > Znajdź.

  2. Kliknij pozycję Karta programu Exchange.

  3. Zaznacz pozycję Pokazuj tylko adresatów programu Exchange, a następnie zaznacz pozycję Użytkownicy z zewnętrznymi adresami e-mail.

  4. Kliknij pozycję Znajdź teraz.

  Skrzynki pocztowe przekonwertowane na użytkowników z włączoną obsługą poczty są wymienione w obszarze Wyniki wyszukiwania.

 5. Za pomocą drzewa Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Edytora ADSI lub pliku Ldp.exe sprawdź, czy poniższe właściwości użytkownika z włączoną obsługą poczty zostały wypełnione prawidłowymi informacjami.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Jak wyjaśniono wcześniej, skrypt Exchange2003MBtoMEU.vbs zachowuje wartość msExchMailboxGuid z lokalnej skrzynki pocztowej. Aby włączyć przenoszenie z usługi Office 365 do programu Exchange 2003, musisz zastąpić właściwość msExchMailboxGuid dotyczącą użytkownika z włączoną obsługą poczty wartością Guid z chmurowej skrzynki pocztowej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×