Kontrolowanie witryny sieci Web przy użyciu programu Visio

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W przypadku zarządzania codziennymi operacjami wykonywanymi w witrynie sieci Web trzeba dysponować dokładnymi informacjami dotyczącymi przepływu danych w witrynie i jej ogólnej struktury, śledzić zmiany projektu witryny oraz monitorować i naprawiać przerwane hiperłącza. Wykonywanie wszystkich tych i wielu innych zadań umożliwiają narzędzia programu Microsoft Office Visio Professional do zarządzania mapami witryn sieci Web.

Co chcesz zrobić?

Mapowanie zawartości witryny

Automatyczne sprawdzanie błędów w witrynie

Śledzenie pracy do witryny

Mapowanie zawartości witryny

Zarządzanie witryną rozpoczyna się od analizy jej bieżącego stanu. Zamapowanie witryny powoduje utworzenie aktualnego graficznego obrazu jej zawartości i struktury.

Mapa witryny sieci Web przedstawiająca rzeczywistą strukturę hierarchiczną łączy

Każdy kształt na mapie witryny reprezentuje łącze witryny sieci Web i zawiera informacje o lokalizacji oraz typie połączenia. Klikając kształt prawym przyciskiem myszy, można przejść bezpośrednio z kształtu do jego lokalizacji w sieci Web.

 1. W menu Plik programu Visio Professional wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij polecenie Mapa witryny sieci Web.

 2. W oknie dialogowym Generowanie mapy witryny wprowadź adres witryny dla jednego z następujących obiektów:

  • W przypadku serwera HTTP w polu Adres wprowadź adres witryny sieci Web, którą chcesz zamapować.

  • W przypadku serwera sieciowego lub lokalnego dysku twardego kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do pliku, który ma być plikiem głównym mapy witryny, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Generowanie mapy witryny kliknij przycisk Ustawienia, aby przejrzeć ustawienia maksymalnej liczby poziomów oraz liczby łączy, które mogą zostać odnalezione.

 4. Aby zmienić ustawienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Układ zmień styl układu mapy witryny sieci Web, na przykład liczbę poziomów do odnalezienia lub ustawienie sposobu wyświetlania mapy na rysunku (np. Drzewo zwarte lub Schemat blokowy).

  • Na karcie Rozszerzenia wybierz typy plików (na przykład doc, jpg lub exe), które chcesz zamapować.

  • Na karcie Protokoły wybierz protokoły (np. mailto, ftp lub NNTP), które chcesz zamapować.

  • Na karcie Atrybuty wybierz atrybuty HTML (np. HREF, SRC lub CODE), które mają być używane podczas wyszukiwania łączy.

  • Na karcie Zaawansowane zaznacz opcje umożliwiające zwiększenie szczegółowości kryteriów wyszukiwania.

  • Kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Generowanie mapy witryny kliknij przycisk OK.

 6. Aby zapisać mapę witryny, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Początek strony

Automatyczne wyszukiwanie błędów w witrynie

Najważniejsze zadanie wchodzące w skład zarządzania witryną sieci Web to ciągłe monitorowanie i utrzymywanie aktywności oraz poprawności łączy.

Podczas mapowania witryny program Visio sprawdza każde łącze przy zachowaniu wybranych parametrów oraz śledzi wszystkie błędy wywołane przez użycie tego łącza. Łącza z błędami są wyświetlane na mapie witryny (w oknach Filtr i Lista) jako kształty z czerwonym znakiem X. Jeśli te okna nie są widoczne, w menu Mapa witryny sieci Web należy wskazać polecenie Okna, a następnie kliknąć polecenie Okno listy lub polecenie Okno filtru. Lista przerwanych łączy oraz skojarzonych z nimi błędów, którą można szybko wygenerować, jest pomocna przy śledzeniu wykonanej pracy i przeprowadzaniu niezbędnych napraw.

Mapa witryny sieci Web prezentująca strukturę witryny. Kształty wyróżnione czerwonym znakiem X oznaczają przerwane łącza.

Tworzenie raportu o błędnych łączach w witrynie

 1. Otwórz mapę witryny, dla której chcesz utworzyć raport o błędach.

 2. W menu Mapa witryny sieci Web wskaż polecenie Raporty, kliknij polecenie Łącza mapy witryny sieci Web zawierające błędy, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 3. Wybierz rodzaj pliku (na przykład plik programu Excel lub plik XML), w którym chcesz zapisać informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Visio utworzy raport zawierający listę wszystkich hiperłączy z błędami.

 4. Jeśli raport ma być otwierany poza programem Visio (na przykład w programie Microsoft Office Excel), nadaj raportowi nazwę i zapisz go.

Naprawianie przerwanych łączy

Przyczyną przerwania niektórych łączy są błędy przekroczenia limitu czasu. Aby naprawić te błędy, kliknij łącze prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odśwież lub Odśwież obiekt nadrzędny.

Inne przyczyny przerwania łączy to błędy Site Not Found (Nie można odnaleźć witryny), Access Denied (Odmowa dostępu) lub Password Required (Wymagane hasło) bądź nieprawidłowe nazwy, nieprawidłowe lokalizacje plików lub brakujące pliki wyzwalające komunikat o błędzie 404, czyli File Not Found (Nie można odnaleźć pliku). Wszystkie wymienione błędy muszą być naprawiane z poziomu witryny sieci Web.

Witryna sieci Web i mapa witryny sieci Web nie są połączone dynamicznie — zmiany wprowadzone w jednej z nich nie są automatycznie uwzględniane w drugiej. Po naprawieniu przerwanego łącza w witrynie sieci Web można zaktualizować mapę witryny, klikając prawym przyciskiem myszy kształt reprezentujący przerwane łącze, a następnie klikając polecenie Odśwież hiperłącze. Czerwony znak X zostanie usunięty.

Początek strony

Śledzenie pracy nad witryną

Jeśli witryna jest obsługiwana przez kilku deweloperów, śledzenie ich pracy może szybko stać się bardzo czasochłonnym zadaniem. Raport Porównanie mapy witryny sieci Web umożliwia porównanie dwóch wersji witryny w celu ilościowego określenia zmian wprowadzonych w danym okresie. Po porównaniu dwóch wersji witryny generowana jest lista różnic. Pozwala ona na zidentyfikowanie łączy, które znajdują się tylko w jednej z witryn, a także obejmuje następujące zmiany łączy wprowadzone w obu mapach:

 • błędne łącza,

 • tytuły plików,

 • rozmiary plików,

 • daty modyfikacji plików.

Przykładowe zadanie to ilościowe określenie pracy wykonanej w obrębie witryny w każdym tygodniu. W tym celu wystarczy zamapować witrynę na początku tygodnia i ponownie na końcu tygodnia. Następnie należy porównać obie mapy i wygenerować raport o zmianach. Można również zastosować w raporcie określone miary, które pozwolą ustalić, czy praca tygodniowa została wykonana zgodnie z harmonogramem i czy witryna sieci Web jest zgodna z projektem.

Porównywanie map witryny sieci Web

 1. Otwórz najbardziej aktualną mapę witryny sieci Web.

 2. W menu Mapa witryny sieci Web kliknij polecenie Porównaj z poprzednim dokumentem.

 3. Zlokalizuj mapę witryny sieci Web, z którą chcesz porównać tę mapę, zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Program Visio porówna dwie mapy i wygeneruje raport HTML zawierający listę różnic.

 4. Nadaj raportowi nazwę i zapisz go.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×