Konfigurowanie właściwości zachowania tabeli dla raportów programu Power View

Jeśli korzystasz z programu Power View, możesz ustawić właściwości zachowania tabeli, aby zmienić zachowanie grupowania wierszy szczegółów i zapewnić lepsze ustawienie domyślne umieszczania informacji identyfikujących (takich jak nazwy, identyfikatory zdjęć lub obrazy logo) w kontenerach kafelków, kartach i wykresach.

 1. Na Wstążce przejdź doPower Pivot > Zarządzaj.

Uwagi: 

 • Jeśli nie masz włączonego dodatku Power Pivot, przejdź do opcji> plików> dodatków. Wybierz opcję Dodatki com z pola rozwijanego Zarządzaj , a następnie naciśnij przycisk Przejdź. Wybierz pozycję Microsoft Power Pivot dla programu Exceli naciśnij przycisk OK.

 • Jeśli na liście nie ma dodatku Power Pivot, zobacz: gdzie jest dodatek Power Pivot?

 1. Wybierz tabelę, którą chcesz skonfigurować u dołu okna dodatku Power Pivot.

 2. Kliknij pozycję zachowanie tabeli> Zaawansowane .

 3. W polu Identyfikator wierszawybierz kolumnę w tabeli, która zawiera tylko wartości unikatowe i bez wartości pustych. Ustawienie identyfikatora wiersza jest pierwszym krokiem do określenia innych właściwości.

 4. W obszarze Zachowaj unikatowe wierszezaznacz kolumny, które powinny być traktowane jako unikatowe, nawet jeśli są duplikatami (na przykład imię i nazwisko pracownika, w przypadku dwóch lub więcej osób, które mają taką samą nazwę).

 5. Domyślna kolumna etykiety zawiera nazwę wyświetlaną reprezentującą dane wiersza (na przykład nazwę pracownika w rekordzie pracownika).

  W przypadku innych wizualizacji programu Power View, takich jak karty, etykieta domyślna jest wyświetlana w większej czcionce. Jeśli ustawiono również obraz domyślny, w obszarze obraz domyślny na karcie w kontenerze kafelków zostanie wyświetlona etykieta domyślna.

 6. W obszarze obraz domyślnywybierz kolumnę przedstawiającą dane wiersza (na przykład identyfikator zdjęcia w rekordzie pracownika).

W tym artykule

Dlaczego warto ustawić właściwości zachowania tabeli?

Pola domyślne

Właściwość Identyfikator wiersza

Właściwość Zachowaj unikatowe wiersze

Etykiety domyślne

Obrazy domyślne

Optymalizowanie dla określonych układów

Brakuje obrazów

Aby wskazać, że kolumna zawiera adresy URL obrazów

Aby wskazać, że kolumna zawiera obrazy binarne

W tabelach brakuje co najmniej jednego wiersza

Układ macierzy jest zbyt rozmieszczeniem

Wykres przedstawiający zbyt wiele elementów i poziomów na osi.

Dalsze czynności

Zobacz też

Dlaczego warto ustawić właściwości zachowania tabeli?

Program Power View Grupuje elementy automatycznie na podstawie używanego przez Ciebie pola i formatu prezentacji. W większości przypadków grupowanie domyślne daje optymalny wynik. Jednak w przypadku niektórych tabel, przede wszystkim tych, które zawierają dane szczegółowe, domyślne zachowanie grupowania może czasami grupować wiersze, które nie powinny być grupowane (na przykład rekordy pracowników lub klientów, które powinny być wyszczególnione indywidualnie, szczególnie wtedy, gdy dwie lub więcej osób Udostępnianie tej samej imiona i nazwiska). W przypadku takich tabel można ustawić właściwości, które powodują, że wiersze mają być wyświetlane oddzielnie, a nie zgrupowane.

Uwaga: Nie zmieniaj zachowania domyślnego tabel, które działają jako tabela odnośników (taka jak tabela dat, tabela kategorii produktów lub tabela dział, w której tabela składa się z stosunkowo małej liczby wierszy i kolumn) lub tabel podsumowań zawierających wiersze, które są tylko interesujące, gdy są podsumowywane (na przykład dane spisu, które są przedstawiane według płci, wieku lub geograficznej). W przypadku tabel odnośników i podsumowań zachowanie funkcji grupowania domyślnego daje najwyższy wynik.

Początek strony

Pola domyślne

Możesz ustawić pola, które zostaną dodane do programu Power View automatycznie, jeśli ktoś kliknie nazwę tabeli na liście pól programu Power View. Tabela może zawierać wiele pól, ale niektóre z nich są prawdopodobnie używane częściej niż inne.

 1. W oknie Power PivotPower Pivot karcie zaawansowane > domyślnego zestawu pól.

 2. Wybierz pole w polach tabeli i kliknij przycisk Dodaj.

 3. Jest przenoszona do pól domyślnych w kolejności.

 4. Po umieszczeniu wszystkich potrzebnych pól możesz zmienić kolejność ich wyświetlania. Zaznacz pole i kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Właściwość Identyfikator wiersza

W tabeli Identyfikator wiersza określa pojedynczą kolumnę zawierającą tylko wartości unikatowe i bez wartości pustych. Właściwość Identyfikator wiersza jest używana w celu zmiany grupowania, więc Grupa nie jest oparta na składzie pól wiersza, ale na podstawie ustalonej kolumny, która jest zawsze używana do unikatowego identyfikowania wiersza bez względu na pola używane w określonym układzie raportu.

Ustawienie tej właściwości powoduje zmianę domyślnego zachowania grupowania w grupowaniu dynamicznym na podstawie kolumn znajdujących się w widoku, do stałego zachowania grupowania, które podsumowuje się na podstawie identyfikatora wiersza. Zmiana domyślnego zachowania grupowania jest odpowiednia dla układów raportów, takich jak matryca, które w przeciwnym razie będą grupowane (lub pokazywać sumy częściowe) dla każdej kolumny w wierszu.

Ustawienie identyfikatora wiersza powoduje włączenie następujących dodatkowych właściwości: zachowywanie właściwości unikatowych wierszy , domyślnej właściwości etykiety i obrazu domyślnego — każdy z nich ma wpływ na zachowanie pola w programie Power View.

Możesz również użyć samego identyfikatora wiersza jako właściwości autonomicznej, aby włączyć następujące funkcje:

 • Używanie obrazów binarnych w raporcie. Usuwając niejednoznaczność wokół unikatowych wierszy, program Power View może określić sposób przypisywania obrazów domyślnych i etykiet domyślnych dla danego wiersza.

 • Usuwanie niepotrzebnych sum częściowych z raportu macierzy. Grupowanie domyślne na poziomie pola powoduje utworzenie sumy częściowej dla każdego pola. Jeśli chcesz tylko pojedyncza suma częściowa była obliczana na poziomie wiersza, ustawienie identyfikatora wiersza daje ten wynik.

Nie można ustawić identyfikatora wiersza dla tabel oznaczonych jako tabele dat. W przypadku tabel dat Identyfikator wiersza jest określany po oznaczeniu tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz okno dialogowe Oznacz jako tabelę dat.

Początek strony

Właściwość Zachowaj unikatowe wiersze

Ta właściwość umożliwia określenie, które kolumny będą przekazywać informacje o tożsamości (takie jak nazwa pracownika lub kod produktu) w sposób odróżniający jeden wiersz od drugiego. W przypadku, gdy wiersze są identyczne (na przykład dwóch klientów o tej samej nazwie), kolumny określone dla tej właściwości powtarzają się w tabeli raportu.

W zależności od tego, które kolumny zostaną dodane do raportu, można znaleźć wiersze traktowane jako identyczne wiersze, ponieważ wartości w poszczególnych wierszach są takie same (na przykład dwóch klientów o nazwie Jan Yang). Może się tak zdarzyć, ponieważ inne kolumny, które zapewniają zróżnicowanie (na przykład drugie imię, adres lub datę urodzenia), nie znajdują się w widoku raportu. W takim przypadku domyślnym zachowaniem jest zwinięcie identycznych wierszy w jednym wierszu i zsumowanie wszystkich obliczonych wartości w jednym większym wyniku połączonych wierszy.

Ustawienie właściwości Zachowaj unikatowe wiersze umożliwia określenie jednej lub większej liczby kolumn, które powinny być zawsze powtarzane, nawet jeśli występują zduplikowane wystąpienia, ilekroć ta kolumna zostanie dodana do widoku raportu. Obliczone wartości skojarzone z wierszem zostaną przydzielone na podstawie poszczególnych wierszy, a nie są rzutowane na jeden wiersz.

Uwaga: Ponieważ kolumny wybrane przez użytkownika końcowego mogą wpływać na grupowanie, co powoduje zmianę kontekstu filtru w celu obliczania wyrażeń, projektanci modeli muszą zwrócić uwagę na tworzenie miar, które zwracają właściwe wyniki.

Początek strony

Etykiety domyślne

Właściwość ta określa etykietę wyświetlaną w widocznym miejscu na karcie lub wykresie lub razem z obrazem domyślnym w pasku nawigacyjnym raportu kafelków. W przypadku użycia z obrazem domyślnym etykieta domyślna pojawi się pod obrazem. Wybierając etykietę domyślną, należy wybrać kolumnę, która przekazuje najwięcej informacji na temat wiersza (na przykład nazwę).

W układzie paskowym kart w kontenerze kafelków z paskiem nawigacyjnym u dołu jest wyświetlana etykieta domyślna w obszarze tytułu pod obrazem zdefiniowanym przez domyślną właściwość obrazu. Jeśli na przykład masz listę pracowników, możesz podzielić się informacjami o pracownikach, używając identyfikatora zdjęcia jako domyślnego obrazu i nazwy pracownika jako etykiety domyślnej. Domyślna kolumna etykiety jest zawsze wyświetlana pod obrazem w obszarze nawigacyjnym paska kart w kontenerze kafelków, nawet jeśli nie jest wyraźnie zaznaczona na liście pól raportu.

W układzie przepływu okładki kontenera kafelków z nawigacją u dołu kafelków obraz domyślny jest wyświetlany bez etykiety domyślnej.

W układzie wizytówki etykieta domyślna jest wyświetlana w większej czcionce w obszarze tytułu u góry każdej karty. Jeśli na przykład masz listę pracowników, możesz nadać kartom informacje o pracownikach, używając identyfikatora zdjęcia jako domyślnego obrazu i nazwy pracownika jako etykiety domyślnej.

Początek strony

Obrazy domyślne

Właściwość ta umożliwia określenie obrazu wyświetlanego domyślnie na pasku kart w okienku nawigacyjnym raportu kafelków lub w widocznym miejscu na etykiecie domyślnej po lewej stronie karty. Obraz domyślny powinien być zawartością wizualną. Przykłady zawierają identyfikator zdjęcia w tabeli Pracownicy, logo klienta w tabeli Customer (klient) lub kształt kraj w tabeli Geografia.

Uwaga: Obrazy mogą być źródłem z adresów URL do pliku obrazu na serwerze sieci Web lub jako dane binarne osadzone w skoroszycie. Jeśli obraz jest oparty na adresie URL, upewnij się, że jest ona również ustawiana jako typ obrazu, aby program Power View pobierał obraz, a nie był wyświetlany jako dane tekstowe w raporcie.

Początek strony

Optymalizowanie dla określonych układów

W tej sekcji opisano wpływ ustawienia właściwości zachowania tabeli z punktu widzenia konkretnego formatu prezentacji i charakterystyki danych. Jeśli chcesz precyzyjnie dostosować układ raportu macierzy, możesz na przykład skorzystać z tych informacji, aby zrozumieć, jak poprawić prezentację matrycy przy użyciu właściwości zachowań tabeli w modelu.

Brakuje obrazów

Właściwości ustawiane w modelu określają, czy obrazy są wyświetlane w raporcie, czy też jako wartości tekstowe w raporcie. W poniższym przykładzie w raporcie brakuje obrazów. Gdy zostanie wyświetlony obraz, zamiast niego zostanie wyświetlony adres URL pliku obrazu. To zachowanie występuje, ponieważ tekst w modelu jest interpretowany jako tekst w raporcie. Możesz zmienić to zachowanie, ustawiając właściwości w kolumnie zawierającej adres URL obrazu. Właściwość nakazuje programowi Power View użycie wartości kolumny jako adresu URL zamiast wyświetlania go jako tekstu.

Właściwość raportu

Aby wskazać, że kolumna zawiera adresy URL obrazów

 • W oknie programu PowerPivot > sekcji właściwości raportów > karta Zaawansowane , sprawdź, czy Kategoria dane jest ustawiona na wartość adres URL obrazu (Sugerowana).

 • Jeśli nie, kliknij strzałkę listy rozwijanej dla kategorii dane > więcej kategorii> adres URL obrazu.

Aby wskazać, że kolumna zawiera obrazy binarne

 • W oknie programu PowerPivot > sekcji właściwości raportów > karta Zaawansowane> zachowanie tabeli.

 • W obszarze Identyfikator wierszawybierz kolumnę zawierającą unikatowe wartości.

W tabelach brakuje co najmniej jednego wiersza

Czasami domyślnym zachowaniem grupowania jest wynik, który jest niezgodny z oczekiwaniami; w szczególności wiersze szczegółów, które znajdują się w modelu, nie są wyświetlane w raporcie. Domyślnie grupy programu Power View w kolumnach dodawanych do widoku. Po dodaniu nazwy kraju do raportu każdy kraj jest wyświetlany w widoku, mimo że tabela źródłowa może zawierać tysiące wierszy zawierających wiele wystąpień nazwy kraju. W tym przypadku domyślnym zachowaniem grupowania jest odpowiedni wynik.

Rozważmy jednak inny przykład, w którym można umieścić wiele wystąpień wiersza, ponieważ w rzeczywistości wiersze źródłowe zawierają dane dotyczące różnych jednostek. W tym przykładzie Załóżmy, że masz dwóch klientów o imieniu Jan Yang. Po zastosowaniu domyślnego zachowania grupowania w raporcie pojawi się tylko jedno wystąpienie Yang Jan . Ponadto, ponieważ na liście znajduje się tylko jedno wystąpienie, przychód roczny jest sumą tej wartości dla obu klientów. W takiej sytuacji, gdy klienci, którzy mają taką samą nazwę, są w rzeczywistości różnymi osobami, domyślnym zachowaniem grupowania jest nieprawidłowy wynik.

Przykład raportu pokazujący unikatowe wartości

Aby zmienić domyślne zachowanie grupowania, ustaw właściwości Identyfikator wiersza i Zachowaj unikatowe wiersze . W obszarze Zachowaj unikatowe wierszewybierz kolumnę nazwisko, aby ta wartość była powtarzana dla wiersza, nawet jeśli jest już wyświetlana w innym wierszu. Po zmianie właściwości i ponownym opublikowaniu skoroszytu możesz utworzyć ten sam raport, tylko tym razem, gdy będzie widoczny zarówno klienci o nazwie Jan Yang, a roczny dochód przyznany każdemu z nich.

Przykład raportu pokazujący połączone wartości

Układ macierzy jest zbyt rozmieszczeniem

Po przedstawieniu tabeli szczegółowej w matrycy grupowanie domyślne zawiera sumaryczną wartość dla każdej kolumny. W zależności od założonych celów może to być większe podsumowanie, niż należy. Aby zmienić to zachowanie, możesz ustawić Identyfikator wiersza. Nie trzeba ustawiać żadnych dodatkowych właściwości; Wystarczy ustawić identyfikator wiersza wystarczający, aby zmienić grupowanie, tak aby podsumowania były obliczane dla każdego wiersza na podstawie jego unikatowego identyfikatora wiersza.

Porównanie poniższych obrazów przed i po obrazach pokazujących efekt ustawienia tej właściwości dla układu macierzy.

Przed: grupowanie domyślne oparte na polach w macierzy

Właściwość raportu

Właściwość raportu

Wykres przedstawiający zbyt wiele elementów i poziomów na osi.

Raporty wykresu, w których są wyświetlane dane szczegółowe, powinny używać identyfikatora wiersza jako osi. Bez identyfikatora wiersza oś jest nieokreślona, co powoduje powstanie najlepszego układu, który może nie być sensowny. Aby zmienić to zachowanie, możesz ustawić Identyfikator wiersza. Nie trzeba ustawiać żadnych dodatkowych właściwości; Wystarczy ustawić identyfikator wiersza wystarczający, aby zmienić grupowanie, tak aby podsumowania były obliczane dla każdego wiersza na podstawie jego unikatowego identyfikatora wiersza.

Porównanie poniższych obrazów przed i po obrazach pokazujących efekt ustawienia tej właściwości dla układu wykresu. Ten sam raport jest taki sam, jak identyczne pola i prezentacja. Jedyna różnica to obraz przedstawiający raport po ustawieniu identyfikatora wiersza w tabeli Items (towary).

Właściwość raportu

Właściwość raportu

Początek strony

Następne kroki

Po przeprowadzeniu oceny tabel w modelu i ustawieniu właściwości zachowania tabeli dla tych, które zawierają wiersze szczegółów, które powinny być zawsze wyświetlane jako pojedyncze elementy, możesz dalej optymalizować model, korzystając z dodatkowych właściwości lub ustawień. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Power View, zobacz Samouczek: Optymalizowanie modelu danych w celu raportowania programu Power View.

Uwagi:  Prawa autorskie do klipu wideo:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag dzięki uprzejmości CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane populacji dzięki uprzejmości undata (data.un.org) w usłudze Microsoft Azure Marketplace

 • Piktogramy sportów olimpijskich autorstwa Thadius856 i Parutakupiu zostały rozpowszechnione zgodnie z licencją w serwisie Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Początek strony

Zobacz też

PowerPivot: zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Samouczek: Analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Program Power View i klipy wideo programu PowerPivot

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×