Konfigurowanie właściwości zachowania tabeli dla raportów programu Power View

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli używasz programu Power View, możesz ustawić właściwości zachowania tabeli, aby zmienić zachowanie grupowania wierszy szczegółów i umożliwić korzystanie z lepszego domyślnego położenia informacji identyfikacyjnych (takich jak nazwy, identyfikatory z fotografiami lub obrazy logo) w kontenerach kafelków, na kartach i na wykresach.

Uwaga: Przed ustawieniem innych właściwości musisz określić wartość identyfikatora wiersza.

 1. Otwórz dodatek Power Pivot. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Uruchamianie dodatku Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

 2. Kliknij kartę tabeli u dołu okna, aby wybrać tabelę, dla której chcesz skonfigurować właściwości.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane > Zachowanie tabeli.

 4. W obszarze Identyfikator wiersza wybierz kolumnę w tabeli zawierającą tylko unikatowe wartości i bez wartości pustych. Ustawienie identyfikatora wiersza stanowi pierwszy krok procesu określania innych właściwości.

 5. W obszarze Zachowaj unikatowe wiersze wybierz kolumny, które mają być traktowane jako unikatowe, nawet jeśli są one duplikatami (na przykład imię i nazwisko pracownika w sytuacji, gdy co najmniej dwóch pracowników nazywa się tak samo).

 6. Kolumna Etykieta domyślna zawiera nazwę wyświetlaną służącą do przedstawiania danych w wierszu (na przykład nazwisko pracownika w rekordzie pracownika).

  W niektórych wizualizacjach programu Power View, takich jak karty, etykieta domyślna jest wyświetlana przy użyciu większej czcionki. Jeśli ustawiono również obraz domyślny, etykieta domyślna jest wyświetlana pod obrazem domyślnym na kartach kontenera kafelków.

 7. W obszarze Obraz domyślny wybierz kolumnę zawierającą obraz przedstawiający dane w wierszu (na przykład identyfikator fotografii w rekordzie pracownika).

W tym artykule

Dlaczego warto ustawić właściwości zachowania tabeli?

Pola domyślne

Właściwość Identyfikator wiersza

Właściwość Zachowaj unikatowe wiersze

Etykiety domyślne

Obrazy domyślne

Optymalizowanie pod kątem określonych układów

Brak obrazów

Określanie, że kolumna zawiera adresy URL obrazów

Określanie, że kolumna zawiera obrazy binarne

W tabelach brakuje co najmniej jednego wiersza

Układ macierzy zawiera za dużo danych

Na osiach wykresu jest widocznych zbyt wiele elementów i poziomów

Następne kroki

Zobacz też

Dlaczego warto ustawić właściwości zachowania tabeli?

Program Power View automatycznie grupuje elementy na podstawie używanego formatu pól i prezentacji. W większości przypadków grupowanie domyślne umożliwia uzyskanie optymalnego wyniku. Jednak w przypadku pewnych tabel, a zwłaszcza tych zawierających szczegółowe dane, domyślne zachowanie grupowania czasami będzie powodować grupowanie wierszy, które nie powinny być grupowane (na przykład rekordy pracowników lub klientów, które powinny być wyświetlane indywidualnie, zwłaszcza gdy co najmniej dwie osoby mają takie samo imię i nazwisko). W przypadku takich tabel można ustawić właściwości, dzięki którym wiersze będą wyświetlane indywidualnie, a nie grupowane.

Uwaga: Zachowania domyślnego nie należy zmieniać w tabelach pełniących rolę tabel odnośnika (na przykład tabela dat, tabela kategorii produktów lub tabela działów; takie tabele zawierają relatywnie mało wierszy i kolumn) i tabelach podsumowań zawierających wiersze, których zawartość jest interesująca dla użytkownika tylko po podsumowaniu (na przykład dane spisowe podzielone wg płci, wieku lub regionu geograficznego). W przypadku tabel odnośnika i podsumowania użycie domyślnego zachowania grupowania umożliwia uzyskanie najlepszych wyników.

Początek strony

Pola domyślne

Możesz określić, które pola mają być dodawane do programu Power View automatycznie, gdy na liście pól programu Power View zostanie kliknięta nazwa tabeli. Tabela może zawierać wiele pól, ale prawdopodobnie niektóre z nich będą używane częściej niż pozostałe.

 1. W oknie dodatku Power Pivot wybierz pozycję Zaawansowane > Domyślny zestaw pól.

 2. Wybierz pole w obszarze Pola w tabeli i kliknij przycisk Dodaj.

 3. Pole zostanie przeniesione do obszaru Pola domyślne (w kolejności).

 4. Po dodaniu odpowiednich pól możesz zmienić kolejność ich wyświetlania. Zaznacz pole i kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Właściwość Identyfikator wiersza

W obrębie tabeli identyfikator wiersza określa pojedynczą kolumnę zawierającą tylko unikatowe wartości i niezawierającą wartości pustych. Właściwość Identyfikator wiersza służy do zmieniania grupowania w taki sposób, że grupa nie jest oparta na układzie pól wiersza, ale na określonej kolumnie, która zawsze jest używana do jednoznacznego identyfikowania wiersza, niezależnie od pól używanych w danym układzie raportu.

Ustawienie tej właściwości powoduje zmianę domyślnego zachowania grupowania z grupowania dynamicznego, które jest oparte na kolumnach używanych w widoku, na grupowanie stałe oparte na identyfikatorze wiersza. Zmiana domyślnego zachowania grupowania jest powiązana z układami raportów, takimi jak macierz, które mogą powodować inne grupowanie (lub pokazywanie sum częściowych) każdej kolumny w wierszu.

Ustawienie identyfikatora wiersza umożliwia użycie następujących dodatkowych właściwości: Zachowaj unikatowe wiersze, Etykieta domyślna i Obraz domyślny. Każda z tych właściwości ma wpływ na zachowanie pól w programie Power View.

Właściwości Identyfikator wiersza można też użyć jako właściwości autonomicznej, która umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Używanie obrazów binarnych w raporcie. Dzięki usunięciu niejednoznaczności związanych z unikatowością wierszy program Power View może ustalić sposób przypisywania domyślnych obrazów i etykiet dla danego wiersza.

 • Usuwanie niechcianych sum częściowych z raportu w formie macierzy. Domyślne grupowanie na poziomie pól powoduje tworzenie sumy częściowej dla każdego pola. Jeśli jest potrzebna tylko jedna suma częściowa obliczana na poziomie wiersza, ustawienie właściwości Identyfikator wiersza umożliwi uzyskanie takiego wyniku.

Właściwości Identyfikator wiersza nie można ustawić dla tabel oznaczonych jako tabele dat. W przypadku tabel dat identyfikator wiersza jest określany podczas oznaczania tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Okno dialogowe Oznaczanie jako tabeli dat.

Początek strony

Właściwość Zachowaj unikatowe wiersze

Ta właściwość umożliwia określenie kolumn zawierających informacje dotyczące tożsamości, takie jak nazwisko pracownika lub kod produktu, w sposób umożliwiający rozróżnianie wierszy. W przypadku wystąpienia identycznych wierszy (np. dwóch klientów o takim samym imieniu i nazwisku) kolumny określone dla tej właściwości będą powtarzane w tabeli raportu.

W zależności od tego, które kolumny zostaną dodane do raportu, mogą w nim występować wiersze traktowane jako identyczne, ponieważ znajdujące się w nich wartości wydają się być takie same (na przykład dwóch klientów nazywa się Jan Nowak). Może się tak zdarzyć, ponieważ inne kolumny, które zawierają dane umożliwiające ich rozróżnienie, takie jak drugie imię, adres lub data urodzenia, nie są używane w widoku raportu. W takiej sytuacji domyślnym zachowaniem jest zwinięcie identycznych wierszy w jednym wierszu i podsumowanie wszystkich obliczanych wartości z łączonych wierszy w jednym większym wyniku.

Ustawiając właściwość Zachowaj unikatowe wiersze, można wyznaczyć jedną lub większą liczbę kolumn, które zawsze będą powtarzane, nawet jeśli będą zawierać zduplikowane wystąpienia, gdy taka kolumna będzie dodawana do widoku raportu. Obliczane wartości skojarzone z wierszem będą teraz przydzielane do poszczególnych wierszy, a nie łączone w jednym wierszu.

Uwaga: Wybór kolumn dokonany przez użytkownika końcowego może mieć wpływ na grupowanie, co powoduje zmiany kontekstu filtru dla obliczeń wykonywanych w ramach wyrażeń, więc projektanci modeli muszą tworzyć miary zwracające poprawne wyniki.

Początek strony

Etykiety domyślne

Ta właściwość określa etykietę widoczną najczęściej na karcie, na wykresie lub wraz z obrazem domyślnym na pasku nawigacyjnym raportu w formie kafelka. Etykieta domyślna używana wraz z obrazem domyślnym jest wyświetlana pod tym obrazem. Wybierając etykietę domyślną, warto wybrać kolumnę zawierającą najwięcej informacji dotyczących wiersza (na przykład nazwę).

W układzie paska kart kontenera kafelków, gdzie pasek nawigacyjny znajduje się u góry, etykieta domyślna jest wyświetlana w obszarze tytułu pod obrazem zdefiniowanym we właściwości Obraz domyślny. Na przykład w przypadku listy pracowników można umieścić na kafelkach informacje o pracownikach, używając identyfikatora fotografii jako obrazu domyślnego oraz imienia i nazwiska pracownika jako etykiety domyślnej. Gdy do nawigowania po kontenerze kafelków jest używany pasek kart, kolumna etykiety domyślnej zawsze jest umieszczana pod obrazem, nawet jeśli nie zostanie jawnie wybrana na liście pól raportu.

W układzie przepływu okładek kontenera kafelków, gdzie nawigacja jest możliwa u dołu kafelków, obraz domyślny jest wyświetlany bez etykiety domyślnej.

W układzie karty etykieta domyślna jest wyświetlana z użyciem większej czcionki w obszarze tytułu u góry każdej karty. Na przykład w przypadku listy pracowników można umieścić na kartach informacje o pracownikach, używając identyfikatora fotografii jako obrazu domyślnego oraz imienia i nazwiska pracownika jako etykiety domyślnej.

Początek strony

Obrazy domyślne

Ta właściwość określa obraz wyświetlany domyślnie w obszarze nawigacji paska kart raportu w formie kafelka albo głównie pod etykietą domyślną z lewej strony karty. Obraz domyślny powinien być zawartością wizualną. Przykładem może być identyfikator fotografii w tabeli pracowników, logo klienta w tabeli klientów lub kształt kraju w tabeli danych geograficznych.

Uwaga: Obrazy mogą pochodzić z adresów URL wskazujących pliki obrazów na serwerze sieci web lub z danych binarnych osadzonych w skoroszycie. Jeśli obraz jest wskazywany przez adres URL, należy także pamiętać o ustawieniu dla danych w kolumnie typu obraz, dzięki czemu program Power View pobierze obraz, zamiast wyświetlić adres URL jako tekst w raporcie.

Początek strony

Optymalizowanie pod kątem określonych układów

W tej sekcji opisano efekty ustawienia właściwości zachowania tabeli w przypadku określonych formatów prezentacji oraz charakterystyki danych. Na przykład w trakcie udoskonalania układu raportu w formie macierzy można użyć tych informacji, aby dowiedzieć się, jak poprawić prezentację macierzy przy użyciu właściwości zachowania tabeli w modelu.

Brak obrazów

Właściwości ustawiane w modelu określają, czy obrazy są wizualizowane w raporcie, czy przedstawiane jako wartości tekstowe. W poniższym przykładzie w raporcie brakuje obrazów. Tam, gdzie powinien znajdować się obraz, znajduje się adres URL pliku obrazu. Przyczyną tego zachowania jest to, że tekst w modelu jest interpretowany jako tekst w raporcie. To zachowanie można zmienić, ustawiając właściwości w kolumnie zawierającej adres URL obrazu. Odpowiednia właściwość informuje program Power View, że ma używać wartości z kolumny jako adresu URL, zamiast wyświetlać ją jako tekst.

Właściwość raportu

Określanie, że kolumna zawiera adresy URL obrazów

 • W oknie dodatku PowerPivot wybierz pozycję Zaawansowane > Właściwości raportów i sprawdź, czy dla ustawienia Kategoria danych wybrano pozycję Adres URL obrazu (sugerowane).

 • Jeśli nie ustawiono tej wartości, kliknij strzałkę menu rozwijanego w lokalizacji Kategoria danych > Więcej kategorii > Adres URL obrazu.

Określanie, że kolumna zawiera obrazy binarne

 • W oknie dodatku PowerPivot wybierz pozycję Zaawansowane > Właściwości raportów > Zachowanie tabeli.

 • Dla właściwości Identyfikator wiersza wybierz kolumnę zawierającą unikatowe wartości.

W tabelach brakuje co najmniej jednego wiersza

Czasami domyślne zachowanie grupowania powoduje, że uzyskany wynik jest odwrotny od zamierzonego; najczęściej wiersze szczegółów występujące w modelu nie są widoczne w raporcie. Domyślnie program Power View wykonuje grupowanie na podstawie kolumn dodawanych do widoku. Po dodaniu do raportu kolumny Nazwa kraju każdy kraj będzie występował w widoku tylko raz, nawet jeśli w tabeli źródłowej będą znajdować się tysiące wierszy zawierających wiele wystąpień każdej nazwy kraju. W tym przypadku domyślne zachowanie grupowania powoduje utworzenie poprawnego wyniku.

Jednak lepiej inny przykład, w których może zajść wielu wystąpień rzędu się pojawić, ponieważ w rzeczywistości źródłowych wiersze zawierają dane o różnych obiektów. W tym przykładzie przyjęto założenie, że masz dwie klientów obu nazwanych Korzun Jan. Przy użyciu domyślnego zachowania grupowania, tylko jedno wystąpienie Korzun Jan pojawią się w raporcie. Ponadto ponieważ na liście pojawi się tylko jedno wystąpienie, miara Roczny dochód jest sumą wartości dla obu klientów. W tej sytuacji, gdy klienci, którzy o tej samej nazwie są faktyczną różne osoby, domyślne zachowanie grupowania daje niepoprawny wynik.

Przykład raportu pokazujący unikatowe wartości

Aby zmienić domyślne zachowanie grupowania, ustaw właściwości Identyfikator wiersza i Zachowaj unikatowe wiersze. W Zachowaj unikatowe wiersze wybierz kolumny Nazwisko, ta wartość jest powtarzany dla wiersza, nawet jeśli już istnieje w innym wierszu. Po zmianie właściwości, a następnie ponownie opublikować skoroszyt, możesz utworzyć ten sam raport, tylko tym razem, zostanie wyświetlona zarówno klientom o nazwie Jan Korzunz Roczny dochód poprawnie przydzielone do każdej z nich.

Przykład raportu pokazujący połączone wartości

Układ macierzy zawiera za dużo danych

W przypadku prezentacji tabeli szczegółów w macierzy grupowanie domyślne powoduje utworzenie wartości podsumowania dla każdej kolumny. W zależności od celów użytkownika, liczba utworzonych podsumowań może być zbyt duża. Aby zmienić to zachowanie, można ustawić właściwość Identyfikator wiersza. Nie trzeba ustawiać dodatkowych właściwości; ustawienie identyfikatora wiersza jest wystarczające do zmiany grupowania, dzięki czemu podsumowania będą obliczane dla każdego wiersza na podstawie unikatowego identyfikatora wiersza.

Na poniższych obrazach „przed” i „po” można zobaczyć efekt ustawienia tej właściwości dla układu macierzy.

Przed: grupowanie domyślne oparte na polach w macierzy

Właściwość raportu
Po: grupowanie na podstawie identyfikatorów wierszy

Właściwość raportu

Na osiach wykresu jest widocznych zbyt wiele elementów i poziomów

W raportach w formie wykresu służących do prezentacji danych szczegółowych należy używać identyfikatorów wierszy jako osi. Bez użycia identyfikatora wiersza oś staje się niedeterministyczna, przez co układ staje się przypadkowy i może być wręcz bezsensowny. Aby zmienić to zachowanie, można ustawić właściwość Identyfikator wiersza. Nie trzeba ustawiać dodatkowych właściwości; ustawienie identyfikatora wiersza jest wystarczające do zmiany grupowania, dzięki czemu podsumowania będą obliczane dla każdego wiersza na podstawie unikatowego identyfikatora wiersza.

Na poniższych obrazach „przed” i „po” można zobaczyć efekt ustawienia tej właściwości dla układu wykresu. Jest to ten sam raport z identycznymi polami i ustawieniami prezentacji. Jedyną różnicą jest to, że dla raportu widocznego na dolnym obrazie ustawiono właściwość Identyfikator wiersza w tabeli Items.

Właściwość raportu
Przed: grupowanie domyślne oparte na polach na wykresie

Właściwość raportu

Po: grupowanie na podstawie identyfikatorów wierszy (identyfikator wiersza staje się osią)

Początek strony

Dalsze kroki

Po dokonaniu oceny tabel znajdujących się w modelu i ustawieniu właściwości zachowania tabeli dla tabel zawierających wiersze szczegółów, które zawsze mają być wyświetlane jako osobne elementy, można jeszcze bardziej zoptymalizować model, używając dodatkowych właściwości lub ustawień. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Power View, zobacz temat Samouczek: Optymalizowanie modelu danych pod kątem raportów programu Power View.

Uwagi:  Prawa autorskie do klipu wideo:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag dzięki uprzejmości CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane populacji dzięki uprzejmości UNData (data.un.org) w Programie Microsoft Azure Marketplace

 • Piktogramy sportów olimpijskich autorstwa Thadius856 i Parutakupiu zostały rozpowszechnione zgodnie z licencją w serwisie Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Początek strony

Zobacz też

Właściwości raportowania dodatku PowerPivot dla programu Power View

Dodatek PowerPivot: zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku PowerPivot

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×