Konfigurowanie urządzeń z systemem Windows dla użytkowników usługi Microsoft 365 Business

Wymagania wstępne

Zanim będzie można skonfigurować urządzenia z systemem Windows dla użytkowników usługi Microsoft 365 Business należy się upewnić, że na wszystkich tych urządzeniach jest zainstalowany system Windows 10 Pro w wersji 1703 (aktualizacja dla twórców). System Windows 10 Pro stanowi wymaganie wstępne w przypadku wdrażania systemu Windows 10 Business — zestawu usług w chmurze i funkcji zarządzania urządzeniami — który uzupełnia system Windows 10 Pro i udostępnia mechanizmy scentralizowanego zarządzania i zabezpieczeń usługi Microsoft 365 Business.

Jeśli na urządzeniach z systemem Windows działa system Windows 7 Pro, Windows 8 Pro lub Windows 8.1 Pro, to subskrypcja usługi Microsoft 365 Business uprawnia do uaktualnienia do systemu Windows 10.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualniania urządzeń z systemem Windows do systemu Windows 10 Pro (aktualizacja dla twórców), wykonaj czynności opisane w tym temacie: Uaktualnianie urządzeń z systemem Windows do systemu Windows Pro (aktualizacja dla twórców).

Aby sprawdzić, czy masz to uaktualnienie, lub upewnić się, że uaktualnienie się powiodło, zobacz Sprawdzanie, czy urządzenie zostało uaktualnione do systemu Windows 10 Business.

Dołączanie urządzeń z systemem Windows 10 do usługi Azure AD organizacji

Kiedy wszystkie urządzenia z systemem Windows w organizacji zostaną uaktualnione do systemu Windows 10 Pro (aktualizacja dla twórców) lub jeśli mają już zainstalowany system Windows 10 Pro (aktualizacja dla twórców), możesz dołączyć te urządzenia do usługi Azure Active Directory Twojej organizacji. Gdy urządzenia zostaną dołączone, zostaną automatycznie uaktualnione do systemu Windows 10 Business — jest to część subskrypcji usługi Microsoft 365 Business.

Całkowicie nowe lub nowo uaktualnione urządzenie z systemem Windows 10 Pro

W przypadku całkowicie nowego urządzenia z systemem Windows 10 Pro (aktualizacja dla twórców) lub w przypadku urządzenia, które zostało uaktualnione do systemu Windows 10 Pro (aktualizacja dla twórców), ale nie przeszło konfiguracji urządzenia z systemem Windows 10, wykonaj poniższe czynności.

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia z systemem Windows 10 do momentu przejścia do strony Jak chcesz skonfigurować?.

    Na stronie Jak chcesz skonfigurować wybierz pozycję Konfiguruj dla organizacji
  2. Na tej stronie wybierz opcję Konfiguruj dla organizacji, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla usługi Microsoft 365 Business.

  3. Dokończ konfigurację urządzenia z systemem Windows 10.

Gdy to zrobisz, użytkownik będzie połączony z usługą Azure AD organizacji. Zobacz Sprawdzanie, czy urządzenie zostało połączone z usługą Azure AD, aby się upewnić.

Urządzenie już skonfigurowane z uruchomionym systemem Windows 10 Pro

Połącz użytkowników z usługą Azure AD:

1. Na komputerze PC użytkownika z systemem Windows 10 Pro w wersji 1703 z aktualizacją dla twórców (zobacz wymagania wstępne) kliknij logo systemu Windows i wybierz ikonę Ustawienia.

W menu Start kliknij ikonę Ustawienia systemu Windows

2. W oknie Ustawienia wybierz opcję Konta.

W oknie Ustawienia systemu Windows wybierz opcję Konta

3. Na stronie Twoje informacje kliknij pozycję Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki > Połącz.

Wybierz opcję Połącz w obszarze Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki

4. W oknie dialogowym Konfigurowanie konta służbowego w sekcji Alternatywne działania wybierz pozycję Dołącz to urządzenie do usługi Azure Active Directory.

Kliknij pozycję Dołącz to urządzenie do usługi Azure Active Directory

5. Na stronie Czas się zalogować wprowadź adres służbowego konta e-mail i wybierz przycisk Dalej.

Na stronie Wprowadzanie hasła wprowadź hasło i wybierz pozycję Zaloguj się.

Na stronie Czas się zalogować wprowadź adres służbowego konta e-mail

6. Na stronie Upewnij się, że to Twoja organizacja sprawdź poprawność wyświetlonych informacji i kliknij pozycję Dołącz.

Na stronie Wszystko gotowe kliknij przycisk Gotowe.

Na ekranie Upewnij się, że to Twoja organizacja kliknij opcję Dołącz

Jeśli masz pliki przesłane do usługi OneDrive dla Firm, zsynchronizuj je z powrotem. Jeśli profil i pliki zostały przeniesione przy użyciu narzędzi innej firmy, zsynchronizuj też te dane z nowym profilem.

Sprawdzanie, czy urządzenie zostało połączone z usługą Azure AD

Aby sprawdzić stan synchronizacji, na stronie Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki w sekcji Ustawienia kliknij obszar Połączono z <organization name> w celu pokazania przycisków Informacje i Rozłącz. Kliknij przycisk Informacje, aby wyświetlić stan synchronizacji.

Na stronie Stan synchronizacji kliknij pozycję Synchronizuj, aby pobrać na komputer PC najnowsze zasady zarządzania urządzeniami przenośnymi.

Aby rozpocząć korzystanie z konta usługi Microsoft 365 Business, otwórz menu Start systemu Windows, kliknij bieżący obraz profilu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przełącz konto. Zaloguj się przy użyciu adresu e-mail i hasła organizacji.

Kliknij przycisk Informacje, aby wyświetlić stan synchronizacji

Sprawdzanie, czy urządzenie zostało uaktualnione do systemu Windows 10 Business

Sprawdź, czy urządzenia z systemem Windows 10 dołączone do usługi Azure AD zostały uaktualnione do systemu Windows 10 Business w ramach subskrypcji usługi Microsoft 365 Business.

  1. Wybierz pozycję Ustawienia > System > Informacje.

  2. Potwierdź, że w polu Wersja jest wskazywany system Windows 10 Business.

    Sprawdź, czy system Windows jest w wersji Windows 10 Business.

Następne kroki

Aby skonfigurować urządzenia przenośne, zobacz Konfigurowanie urządzeń przenośnych dla użytkowników usługi Microsoft 365 Business. Aby ustawić zasady ochrony aplikacji lub ochrony urządzeń, zobacz Zarządzanie usługą Microsoft 365 Business.

Tematy pokrewne

Dokumentacja i zasoby dotyczące usługi Microsoft 365 Business
Rozpoczynanie pracy z usługą Microsoft 365 Business
Zarządzanie usługą Microsoft 365 Business

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×