Konfigurowanie składnika Web Part przeszukiwania zawartości w programie SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wyświetlanie zawartości na stronach klasycznego programu SharePoint przez skonfigurowanie prostych i zaawansowanych kwerend w składniku Web Part przeszukiwania zawartości.

Ten składnik web part jest przeznaczony dla stron klasyczny. Jeśli nie korzystasz z klasycznej stron, zapoznaj się z wyróżnione zawartości składnika web part.

Informacje o Web Part przeszukiwania zawartości (składnik Web Part Przeszukiwania)

Kiedy użytkownik przejdzie do strony zawierającej składnik Web Part przeszukiwania zawartości, składnik Web Part automatycznie uruchomi kwerendę. Wyniki wyszukiwania będą wyświetlane w składniku Web Part przeszukiwania zawartości. W większości przypadków użytkownicy nawet nie wiedzą, że do wyświetlania zawartości jest używana technologia wyszukiwania. Strona będzie dla nich wyglądać i działać jak każda inna strona sieci Web.

Podczas konfigurowania kwerendy w składniku Web Part przeszukiwania zawartości można określić, jaka zawartość będzie widoczna dla użytkowników, gdy przejdą do strony zawierającej składnik Web Part przeszukiwania zawartości. Domyślnie kwerenda w składniku Web Part przeszukiwania zawartości jest skonfigurowana w celu wyświetlania trzech ostatnio zmienionych elementów w witrynie. Podczas konfigurowania kwerendy można zmienić liczbę elementów wyświetlanych w składniku Web Part przeszukiwania zawartości oraz określić, jaka zawartość ma być wyświetlana. Na przykład można skonfigurować kwerendę tak, aby w składniku Web Part przeszukiwania zawartości było wyświetlanych dziewięć elementów określonej listy lub sześć ostatnich dokumentów utworzonych przez użytkownika w bibliotece dokumentów.

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part przeszukiwania zawartości

 1. Upewnij się, że należysz do grupy projektantów programu SharePoint w witrynie, do której chcesz dodać składnik Web Part przeszukiwania zawartości.

 2. Przejdź do strony, do której chcesz dodać składnik Web Part.

 3. Z Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. wybierz polecenie Edytuj stronę.

 4. W strefie, w której chcesz dodać składnik Web Part, wybierz pozycję Dodaj składnik Web Part.

 5. Z listy Kategorie wybierz pozycję Zestawienie zawartości.

 6. Z listy Składniki wybierz pozycję Przeszukiwanie zawartości > Dodaj.

Początek strony

Wyświetlanie zawartości przez skonfigurowanie prostej kwerendy w składniku Web Part przeszukiwania zawartości

Jeśli kwerendę, składnik Web Part Przeszukiwania do wykonania jest proste, na przykład, jeśli chcesz ograniczyć wyniki wyszukiwania do wynik źródła lub do konkretnego znacznika, a następnie nastąpi prawdopodobnie trzeba tylko za pomocą opcji konfiguracji na karcie podstawowe.

Karta PODSTAWOWE podczas konfigurowania kwerendy w składniku Web Part przeszukiwania zawartości

 1. Upewnij się, że należysz do grupy projektantów programu SharePoint w witrynie, która zawiera składnik Web Part przeszukiwania zawartości.

 2. Przejdź do strony zawierającej składnik Web Part przeszukiwania zawartości, który chcesz edytować.

 3. Z Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. wybierz opcję Edytuj stronę.

 4. W składniku Web Part wybierz strzałkę menu składnika Web Part przeszukiwania zawartości, a następnie wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part.

 5. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Właściwości w sekcji Kryteria wyszukiwania wybierz pozycję Zmień kwerendę.

  Zostanie otwarte okno dialogowe, jak pokazano na powyższym obrazie. Tutaj można skonfigurować kwerendę zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Wybierz kwerendę

Wybierz źródło wyników , aby określić zawartość, która ma być przeszukiwana.

Ogranicz wyniki na podstawie aplikacji

Wybierz opcję z listy, aby ograniczyć wyniki do określonej witryny, biblioteki lub listy albo określonego adresu URL.

Ogranicz na podstawie znacznika

Możesz ograniczyć wyniki do zawartości oznaczonej przy użyciu terminu.

Wybierz jedną z następujących pozycji:

Nie ograniczaj na podstawie żadnego znacznika

Wyniki wyszukiwania nie będą ograniczane na podstawie terminu.

Ogranicz na podstawie terminu nawigacji bieżącej strony

Wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone do zawartości oznaczonej terminem bieżącej strony. Termin nawigacji jest wyświetlany jako ostatnia część przyjaznego adresu URL. Ta opcja ma znaczenie tylko wtedy, gdy w witrynie jest używana nawigacja zarządzana.

Ogranicz na podstawie nawigacji bieżącego i elementów podrzędnych

Wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone do zawartości oznaczonej terminem nawigacji bieżącej strony (wyświetlanym jako ostatnia część przyjaznego adresu URL) i zawartości oznaczonej podterminami bieżącego terminu nawigacji. Ta opcja ma znaczenie tylko wtedy, gdy w witrynie jest używana nawigacja zarządzana.

Uwaga: W scenariuszu publikowania między witrynami, wybranie tej opcji będzie działać tylko wtedy, gdy źródło wyników, wybranego z menu Wybierz kwerendę jest źródła wyników wykazu, który został utworzony przy jest połączony z witryny publikowania z wykazem.

Ogranicz na podstawie tego znacznika

Wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone do zawartości oznaczonej znacznikiem wpisanym w tym polu.

Początek strony

Wyświetlanie zawartości przez skonfigurowanie zaawansowanej kwerendy w składniku Web Part przeszukiwania zawartości

Jeśli jest zaawansowane kwerendę, składnik Web Part Przeszukiwania do wykonania, na przykład ma być używany Dokumentacja składni języka (Keyword Query), musisz użyć opcji konfiguracji, które są dostępne w Trybie zaawansowanym na karcie podstawowe informacje o

Podczas konfigurowania kwerendy w Trybie zaawansowanym, można także użyć kwerendy zmiennych . Zmienne kwerendy są symbolami zastępczymi, które zostaną zastąpione wartościami, po uruchomieniu kwerendy. Zmienne kwerendy przykłady {User.Name}, która jest symbol zastępczy dla nazwy użytkownika, który jest wyświetlanie strony lub {URLToken.1}, która jest symbol zastępczy dla pierwszej wartości w adresie URL uwzględnione od prawej do lewej.

 1. Upewnij się, że należysz do grupy projektantów programu SharePoint w witrynie, która zawiera składnik Web Part przeszukiwania zawartości.

 2. Przejdź do strony zawierającej składnik Web Part przeszukiwania zawartości, który chcesz edytować.

 3. Z Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. wybierz opcję Edytuj stronę.

 4. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Właściwości w sekcji Kryteria wyszukiwania wybierz pozycję Zmień kwerendę.

 5. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pozycję Przełącz do trybu zaawansowanego.

 6. Skonfiguruj kwerendę zgodnie z opisem w poniższych tabelach:

Karta — informacje podstawowe

Wybierz kwerendę

Wybierz źródło wyników, aby określić, jaka zawartość ma być przeszukiwana.

Filtr słów kluczowych

Korzystanie z filtrów słów kluczowych, aby dodać zmienne kwerendy do kwerendy. Aby uzyskać listę zmienne kwerendy dostępna zobacz zmienne kwerendy w programie SharePoint Server 2013.

Wybierz wstępnie zdefiniowane zmienne kwerendy z listy rozwijanej, a następnie dodaj je do kwerendy, wybierając pozycję Dodaj filtr słów kluczowych.

Filtr właściwości

Użyj filtrów właściwości, aby wykonać kwerendę dotyczącą zawartości właściwości zarządzanych, dla których w schemacie wyszukiwania ustawiono opcję Uwzględniana w kwerendach.

Zaznacz właściwości zarządzane na liście rozwijanej Filtr właściwości. Wybierz pozycję Dodaj filtr właściwości, aby dodać filtr do kwerendy.

Uwaga: Właściwości zarządzane niestandardowe nie są wyświetlane na liście filtrów właściwości. Aby dodać niestandardowe właściwości zarządzanej do kwerendy, w polu tekstowym kwerendy wprowadź nazwę niestandardowe właściwości zarządzanej następuje warunek kwerendy, na przykład MyCustomColorProperty:Green

Tekst kwerendy

Wpisz tekst kwerendy przy użyciu Protokołu TCP (Keyword Query Language), lub użyj list filtr słów kluczowych i Filtr właściwości, aby utworzyć kwerendę.

Kwerenda ze słowami kluczowymi może składać się z dowolnych tekstowych słów kluczowych, filtrów właściwości lub operatorów. Zmienne kwerendy należy ujmować w nawiasy klamrowe. Zmienne kwerendy zostaną zastąpione rzeczywistymi wartościami podczas uruchamiania kwerendy.

Maksymalna długość kwerend ze słowami kluczowymi wynosi 2048 znaków.

Karta ELEMENTY UŚCIŚLAJĄCE

Użyj tej karty, aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do elementów, które mają co najmniej jedną wartość uściślającą. Właściwości zarządzane, które są ustawione jako elementy uściślające w schemacie wyszukiwania, są wymienione w sekcji Wybierz elementy uściślające. Wybierz wartość uściślającą z listy, a następnie wybierz pozycję Dodaj, aby dodać ją do kwerendy.

Jeśli wyniki wyszukiwania mają być wyświetlane jako grupa dla co najmniej jednej właściwości zarządzanej, wybierz pozycję Pokaż więcej. Jest to przydatne, gdy chcesz wyświetlić wiele wariantów danego elementu i zgrupować je w jednym wyniku.

Karta SORTOWANIE

Na tej karcie można określić sposób sortowania wyników wyszukiwania. Na liście rozwijanej Sortuj według są wyświetlane właściwości zarządzane, które określono jako uwzględniane w sortowaniu w schemacie wyszukiwania. Wybierz z tej listy właściwość zarządzaną, a następnie wybierz pozycję Malejąco lub Rosnąco. Aby dodać więcej poziomów sortowania, wybierz pozycję Dodaj poziom sortowania.

W przypadku wybrania pozycji Ocena na liście Sortuj według możesz wybrać model klasyfikowania, którego chcesz użyć na potrzeby sortowania, z listy Model klasyfikowania. Możesz też dodać więcej reguł i warunków, wybierając pozycję Dodaj regułę dynamicznego określania kolejności.

Karta USTAWIENIA

Reguły kwerend

Określ, czy chcesz używać reguł kwerend.

Ponowne zapisywanie adresów URL

Wybierz, jeśli chcesz adres URL edycji na stronie Szczegóły elementu, aby być względna dla każdego elementu wykazu zgodnie z definicją, kiedy jest połączony z witryny publikowania z wykazem. Jeśli wybierzesz opcję nie edycji adresy URL, adresy URL elementów wykazu wskaże bezpośrednio do elementu biblioteki połączonego wykazu.

Zachowanie przy ładowaniu

Określ, kiedy wyniki wyszukiwania zwracane przez składnik Web Part przeszukiwania zawartości mają być wyświetlane na stronie sieci Web. W przypadku użycia opcji domyślnej Opcja synchroniczna: uruchamiaj kwerendę z poziomu serwera kwerendy będą uruchamiane z serwera, a wyniki wyszukiwania będą dołączane do odpowiedzi strony zwracanej przez program SharePoint. W przypadku wybrania opcji Opcja asynchroniczna: uruchamiaj kwerendę z poziomu przeglądarki kwerendy będą uruchamiane z przeglądarki użytkownika po odebraniu pełnej strony. Tej opcji można użyć w przypadku takiej zawartości jak Polecane lub Popularne elementy.

Priorytet

Wybierz priorytet zawartości wyświetlanej przez ten składnik Web Part względem innych składników Web Part wyszukiwania. Jeśli program SharePoint działa pod dużym obciążeniem, kwerendy będą uruchamiane zgodnie z ich priorytetem.

Pamięci podręcznej

Wybierz pozycję jednej grupy zabezpieczeń usługi Active Directory, jeśli chcesz wyników wyszukiwania, aby być w pamięci podręcznej dla użytkowników z grupy. Przez buforowanie wyników wyszukiwania dla grupy zabezpieczeń, można ograniczyć czas ładowania strony.

Uwaga: Należy wybrać tylko grupy zabezpieczeń, w której wyniki wyszukiwania są takie same dla wszystkich użytkowników z grupy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie stron szybsze ładowanie z pamięci podręcznej w składniku Web Part przeszukiwania zawartości.

Karta TEST

Na tej karcie można wyświetlić podgląd szczegółów kwerendy wysłanej przez składnik Web Part przeszukiwania zawartości.

Tekst kwerendy

Wyświetla kwerendę, która zostanie uruchomiona przez składnik Web Part przeszukiwania zawartości.

Wybierz pozycję Pokaż więcej, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Szablon kwerendy

Wyświetla zawartość szablonu kwerendy stosowanego do danej kwerendy.

Uściślanie według

Wyświetla elementy uściślające stosowane do danej kwerendy, które zostały zdefiniowane na karcie ELEMENTY UŚCIŚLAJĄCE.

Grupowanie według

Wyświetla wyniki wyszukiwania pogrupowane według właściwości zarządzanej zgodnie z definicją określoną na karcie ELEMENTY UŚCIŚLAJĄCE.

Stosowane reguły kwerend

Pokazuje, które reguły kwerend są stosowane do danej kwerendy.

Zmienne szablonu kwerendy

Wyświetla zmienne kwerendy stosowane do kwerendy i wartości tych zmiennych dla bieżącej strony. Aby wyświetlić podgląd wyników, wybierz pozycję Testuj kwerendę.

Aby przetestować działanie kwerendy dla różnych terminów segmentu użytkowników, wybierz pozycję Dodaj segment użytkowników. Aby wyświetlić podgląd wyników, wybierz pozycję Testuj kwerendę.

Tekst kwerendy

Wyświetla kwerendę, która zostanie uruchomiona przez składnik Web Part przeszukiwania zawartości.

Początek strony

Określanie sposobu wyświetlania zawartości w składniku Web Part przeszukiwania zawartości

Aby kontrolować sposób wyświetlania składnik Web Part Przeszukiwania zawartości, trzeba dostosować szablonów wyświetlania. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć niestandardowy szablon wyświetlania, zobacz temat Szablonów wyświetlania menedżera projektowania programu SharePoint 2013

Początek strony

Porady dotyczące konfigurowania Web Part przeszukiwania zawartości w celu zmniejszenia czasu ładowania strony

Składnik Web Part Przeszukiwania oferuje wiele elastyczność podczas konfigurowania kwerendy. Jednak skonfigurować składnik Web Part przy użyciu kwerendy bardzo skomplikowane, SharePoint czy Pracuj ciężej, aby rozwiązać kwerendę, która ponownie może prowadzić do czasu ładowania strony lepszą. W żargon wyszukiwania jest taka sama, jak opóźnienie lepszą kwerend.

Poniższe porady mogą pomóc w zmniejszeniu złożoność kwerendy i czas ładowania strony:

 • Unikaj używania kilka operatorów lub. Zwiększ operatorów lub więcej niż operatory i złożoność kwerendy. Jeśli kwerenda zawiera operatory OR, spróbuj zmienić kwerendę tak, aby użyć operatorów AND.

 • Unikaj używania operator symbol wieloznaczny (*). Zamiast tego spróbuj skonfigurować kwerendę umożliwia dokładne dopasowanie.

 • Unikaj używania fraz słowo kluczowe. Zamiast tego spróbuj użyć jednego słowa kluczowego.

 • Unikaj używania zmienne kwerendy, które zawierają użytkownika lub terminów i właściwości zestawu terminów. Aby uzyskać informacje i przykłady dotyczące tych właściwości, zobacz zmienne kwerendy w programie SharePoint Server 2013 .

 • Unikaj dodawania sortowanie niestandardowe, takie jak dynamiczne reguł sortowania i poziomów sortowania. Zamiast tego spróbuj użyć domyślnego opcje z menu rozwijanego Sortuj według i Model klasyfikowania, na karcie Sortowanie sortowania

 • Jeśli nie korzystasz z regułami kwerend, wybierz pozycję nie używać reguł kwerend na karcie Ustawienia.

 • Jeśli nie korzystasz z składnik Web Part Przeszukiwania, aby wyświetlić zawartość z katalogu produktów, wybierz pozycję nie edycji adresy URL, na karcie Ustawienia.

Zobacz też

Zmienianie ustawień składnika Web Part wyników wyszukiwania

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×