Konfigurowanie modułów OLAP dla Analizatora portfela i zarządzanie nimi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Moduły OLAP Analizatora portfela to zaawansowana funkcja obsługująca raportowanie i analizowanie w programie Microsoft Office Project Web Access, która umożliwia wykonywanie złożonych analiz danych projektu. Moduły OLAP zawierają informacje o zadaniach, zasobach, projektach, przydziałach, problemach, czynnikach ryzyka i zobowiązaniach, które członkowie zespołu mogą bez trudu przeglądać przy użyciu danych tabeli przestawnej i widoków wykresu przestawnego na stronie Analizator portfela.

W programie Microsoft Office Project Server jest dostępna pewna liczba wstępnie skonfigurowanych modułów OLAP, których można używać do zapoznawania się z informacjami o zasobach i zadaniach. Proces tworzenia harmonogramu konstruowania, określania pól i dostosowywania modułów OLAP w programie Project Web Access wymaga spełnienia kilku warunków. Te warunki to wybranie usług analiz programu Microsoft SQL Server 2005, utworzenie harmonogramu generowania modułu OLAP i opcjonalnie dodanie pól niestandardowych do poszczególnych modułów. Dodanie pól niestandardowych umożliwia rozszerzenie modułu OLAP programu Project Server, na przykład o dodatkowy wymiar języka dla modułu zasobów. Można również pokazać dodatkowe dane dotyczące firmy przez dodanie do modułu OLAP pól miar dla kosztów pozaprojektowych.

Uwaga: Konfigurowanie modułu OLAP i zarządzanie nim wymaga najpierw skonfigurowania usług analiz programu Microsoft SQL Server 2005 i zdefiniowania uprawnień.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie harmonogramu konstruowania modułów OLAP

Określanie pól (wymiarów) używany dla modułów OLAP podczas używania widoków analizy danych

Dostosowywanie wstępnie zdefiniowanych modułów OLAP

Tworzenie harmonogramu konstruowania modułów OLAP

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Ustawienia konstruowania.

 3. W sekcji Ustawienia usług analiz wpisz nazwę serwera usług analiz w polu Serwer.

 4. W polu Baza danych wpisz nazwę bazy danych używanej przez usługi analiz. Jeśli baza danych o danej nazwie nie istnieje, zostanie automatycznie utworzona.

  Opcjonalnie w polu Ekstranetowy adres URL można wpisać adres ekstranetowy używany przez usługi analiz. Można również w polu Opis wpisać opis dla lokalizacji ekstranetowego adresu URL serwera usług analiz, jeżeli jest potrzeba odróżnienia go od innych serwerów usług analiz.

 5. W sekcji Zakres dat bazy danych zaznacz zakres dat danych, które chcesz zawrzeć w module OLAP:

  • W przypadku wybrania pozycji Użyj najwcześniejszej daty rozpoczęcia i najpóźniejszej daty zakończenia projektu konstrukcja modułu spowoduje, że przy planowaniu zadań projektu zastosuje on najwcześniejszą i najpóźniejszą datę.

  • W przypadku wybrania pozycji Użyj w czasie konstruowania modułu ostatniej i następnej jednostki czasu przy obliczaniu zakresu dat w polach Ostatni i Następny określ liczbę dni, tygodni lub miesięcy przed bieżącą datą i po niej, dla których chcesz użyć modułu OLAP.

  • W przypadku wybrania pozycji Użyj stałego zakresu dat określonego poniżej określ daty w polach Od i Do.

 6. W obszarze Częstotliwość aktualizowania modułu wybierz, jak często mają być odświeżane dane w module.

 7. Jeśli chcesz rozpocząć konstruowanie modułu OLAP, kliknij przycisk Zapisz i konstruuj teraz. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zapisz, a moduł zostanie zaktualizowany na podstawie harmonogramu wybranego w sekcji Częstotliwość aktualizowania modułu.

Porada: Aby sprawdzić stan konstruowania modułów OLAP, należy kliknąć pozycję Ustawienia serwera, a następnie na stronie Ustawienia serwera kliknąć pozycję Stan konstruowania.

Początek strony

Określanie pól (wymiarów) dla modułów OLAP podczas używania widoków analizy danych

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Zarządzaj widokami.

 3. Kliknij pozycję Nowy widok, a następnie w sekcji Typ widoku kliknij pozycję Analiza danych.

 4. W polach Nazwa i Opis wpisz nazwę i opis widoku, które będą widoczne dla członków zespołu na stronie Analizator portfela.

 5. W sekcji Ustawienia usług analiz wprowadź domyślny serwer usług analiz używany w organizacji przy konstruowaniu modułów lub inny serwer usług analiz. Jeśli wybierzesz inny serwer, wprowadź jego nazwę i opcjonalnie jego adres ekstranetowy.

 6. Z listy Baza danych usług analiz wybierz bazę danych, której chcesz użyć.

 7. Z listy Moduł wybierz moduł, którego chcesz użyć.

  Uwaga: Jeżeli został wybrany niestandardowy serwer usług analiz, należy kliknąć przycisk Zastosuj, aby wyświetlić listę baz danych i modułów na tym serwerze.

 8. W sekcji Wyświetl opcje zaznacz, w jaki sposób mają być wyświetlane informacje z modułu:

  • Kliknij pozycję Wykres przestawny, aby wyświetlić informacje w formie graficznej.

  • Kliknij pozycję Tabela przestawna, aby wyświetlić informacje w formie tabeli.

   Uwaga: Zaznaczenie pozycji Wykres i tabela przestawna umożliwia wyświetlanie widoków wykresu przestawnego i tabeli przestawnej jeden pod drugim (wykres wyżej). Wyniki można przeglądać w obszarze Definicja widoku.

 9. Kliknij pozycję Wykres i tabela przestawna, aby wyświetlić obie informacje w formie tabeli i w formie graficznej.

 10. Zaznacz pole wyboru Pokaż listę pól, aby wyświetlić listę pól, które można dodać do widoków danych wykresu przestawnego lub tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Lista pól tabeli przestawnej. Pola wyświetlone w obszarze Sumy są polami wymiarów, które mogą zostać dodane do obszaru centralnego widoku wykresu przestawnego lub tabeli przestawnej. Pozostałe typy pól są polami wymiarów, które można dodać do obszarów Kolumna, Wiersz i Filtr widoków wykresu przestawnego i tabeli przestawnej, w zależności od tego, w jaki sposób członkowie zespołu mają wyświetlać i kategoryzować dane.

 11. Zaznacz pole wyboru Pokaż pasek narzędzi, aby wyświetlić pasek narzędzi formatowania u góry w widoku wykresu przestawnego lub tabeli przestawnej.

 12. Aby określić kategorie zabezpieczeń, w których widoku wykresu przestawnego lub tabeli przestawnej, należy w sekcji Zabezpieczenia kategorie wybierz kategorię na liście Dostępnych kategorii, a następnie kliknij Dodaj.

 13. Kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć widok.

Początek strony

Dostosowywanie wstępnie zdefiniowanych modułów OLAP

Niestandardowe pola organizacji można zastosować we wstępnie zdefiniowanych modułach OLAP do wyświetlania informacji, których członkowie zespołu potrzebują do dalszego analizowania danych.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Konfiguracja.

 3. W sekcji Wymiary modułu zaznacz moduł, który chcesz dostosować. Z listy Dostępne pola wybierz niestandardowe pola, które chcesz dodać do modułu jako wymiary, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Pola dodawane do wymiaru modułu zostaną dodane do listy Wybrane wymiary.

  Uwaga: Lista zawiera tylko pola dostosowane do potrzeb organizacji.

 4. W sekcji Miary modułu kliknij moduł, który chcesz dostosować. Z listy Dostępne pola wybierz pola niestandardowe, które chcesz dodać do modułu jako miary, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Pola dodawane do miar modułu zostaną dodane do listy Wybrane miary.

  Uwaga: Lista zawiera tylko pola dostosowane do potrzeb organizacji.

 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zaktualizować moduł OLAP o informacje dotyczące nowych pól. Po następnym wygenerowaniu moduł OLAP będzie zawierał nowe informacje.

Uwaga: Jeżeli zostało dodane pole niestandardowe, z którym nie skojarzono żadnych danych, to pole niestandardowe nie zostanie wyświetlone w module.

Pola modułów można dostosować przez utworzenie skryptu MDX (wyrażenia wielowymiarowego, Multiple Dimension Expression) w celu operowania informacjami w polach modułu.

 1. W obszarze Elementy obliczeniowe zaznacz moduł OLAP, dla którego chcesz utworzyć obliczeniowy skrypt MDX.

 2. Aby zaznaczyć wyrażenie MDX, kliknij przycisk Wstaw.

  Można również usunąć wyrażenie, zaznaczając wiersz i klikając przycisk Usuń.

 3. W polu Nazwa elementu wpisz nazwę elementu obliczeniowego.

 4. W obszarze Wyrażenie MDX wpisz skrypt MDX, który definiuje element.

 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować skrypt MDX dla modułu OLAP. Informacje te znajdą się w module OLAP po jego następnym wygenerowaniu.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×