Konfigurowanie Gemini udostępnionych aplikacji usługi

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Kliknij pozycję PowerPivot dla programu SharePoint lub Skonfigurować PowerPivot dla programu SharePoint , aby wyświetlić najnowsze dokumentację programu PowerPivot w witrynie firmy Microsoft w sieci web.

Program Microsoft SQL Server PowerPivot dla programu SharePoint jest zbiorem składniki serwera, pulpitów nawigacyjnych, składniki web Part i Szablony bibliotek udostępnianie danych programu PowerPivot w skoroszytach programu Excel 2010 w farmie programu SharePoint. Jest wymagane infrastruktury udostępnianie danych programu PowerPivot w skoroszytach programu Excel w programie SharePoint.

Przy użyciu dodatku PowerPivot dla programu SharePoint, możesz tworzyć i konfigurowanie aplikacji usługi programu PowerPivot. Po zainstalowaniu dodatku PowerPivot dla programu SharePoint na nowy serwer programu SharePoint, który został skonfigurowany przez konfiguracji programu SQL Server aplikacji usługi może zostać utworzone i już skonfigurowane. W przeciwnym razie należy wykonać kroki w tym artykule, aby utworzyć aplikację zainstalowanej usługi programu PowerPivot.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o dodatku PowerPivot dla programu SharePoint

Tworzenie aplikacji usługi programu PowerPivot

Konfigurowanie aplikacji usługi programu PowerPivot

Przypisywanie aplikacji usługi programu PowerPivot do aplikacji sieci Web

Dowiedz się więcej o dodatku PowerPivot dla programu SharePoint

Dodatek PowerPivot dla programu SharePoint jest integracja usług Analysis Services z programem SharePoint 2010, wprowadzone w programie SQL Server 2008 R2 jako część strategii analiz biznesowych ogólne umożliwiający analizy danych Samoobsługowe na stację i na farmie programu SharePoint. Można ją zainstalować, uruchamiając program konfiguracji programu SQL Server na serwerze programu SharePoint. Po jego zainstalowaniu, można skonfigurować i zarządzać go jako jako usług udostępnionych w witrynie Administracja centralna, podobnie jak może zarządzać usług programu Excel lub usług programu Access.

Dodatek PowerPivot dla programu SharePoint działa z usług programu Excel, przechwytywaniu żądań danych programu PowerPivot w skoroszycie programu Excel 2010 (xlsx) i przekazywanie tych wniosków z usługą programu PowerPivot w farmie.

Dodatek PowerPivot także współdziała z usług Analysis Services w pamięci przechowywania i przetwarzania aparat danych obsługującego dużą skalę danych w skoroszycie programu PowerPivot. Usługa Aparat usług Analysis Services i usług programu PowerPivot są instalowane razem i będzie działać jako całość. Usługa PowerPivot zawiera Integracja z programem SharePoint, gdy usługa aparat usług Analysis Services odpowiada na żądania ładowania i zwolnienie danych programu PowerPivot w pamięci na tym samym serwerze aplikacji.

Początek strony

Tworzenie aplikacji usługi programu PowerPivot

Aplikacja usługi programu PowerPivot jest określona konfiguracja usługi programu PowerPivot. Mimo że potrzebujesz tylko jedna aplikacja usługi programu PowerPivot, każdej aplikacji sieci web programu SharePoint może mieć własny aplikacji usługi programu PowerPivot, jeśli chcesz się zmieniać ustawienia lub wyodrębnienia danych konfiguracji aplikacji. Dla każdej aplikacji usługi, utworzone, izolowanie PowerPivot dane aplikacji i konfiguracji usługi z innych aplikacji sieci Web, które korzystać z tego samego wystąpienia serwera fizycznie będą generowane bazy danych aplikacji usługi oddzielnych.

 1. Rozpocznij administracji centralnej.

 2. W obszarze Zarządzanie aplikacji kliknij pozycję Zarządzanie aplikacjami usług.

 3. Kliknij pozycję Aplikacje usług w górnej części strony.

 4. Przycisk Nowy kliknij strzałkę w dół.

 5. Wybierz pozycję Usługa SQL Server PowerPivot. Jeśli nie ma na liście, PowerPivot dla programu SharePoint nie został poprawnie zainstalowany lub funkcja nie jest włączona dla farmy.

 6. Na stronie Tworzenie nowej aplikacji usługi programu PowerPivot wprowadź nazwę dla aplikacji. Wartość domyślna to PowerPivotServiceApplication<number >. Jeśli tworzysz wiele aplikacji usług programu PowerPivot, opisową nazwę pomoże innym administratorom opis sposobu używania.

 7. W Puli aplikacji Jeśli chcesz go uruchomić przy użyciu innego konta (zalecane) należy utworzyć nowej puli aplikacji i tożsamości zabezpieczeń aplikacji. Pamiętaj określić konto użytkownika domeny, jeśli zamierzasz skalowania wdrożenie, aby uwzględnić wystąpień dodatkowe usługi, które będą działać w tej samej tożsamości.

 8. Wprowadź informacje dotyczące użytych do utworzenia bazy danych, w którym są przechowywane dane aplikacji dla tej aplikacji usługi. Serwer bazy danych wartość domyślna to wystąpienie aparatu bazy danych programu SQL Server bazy danych konfiguracji farmy.

 9. W polu Nazwa bazy danych, wartością domyślną jest PowerPivotServiceApplication1_<guid >. Musisz utworzyć Unikatowa baza danych dla każdej aplikacji usługi programu PowerPivot. Domyślna nazwa bazy danych odnosi się do domyślnej nazwy aplikacji usługi. Po wprowadzeniu nazwy aplikacji usługi unikatowe wykonaj podobne konwencję nazewnictwa dla nazwy bazy danych, dzięki czemu można zarządzać ich ze sobą.

 10. W przypadku Uwierzytelniania bazy danych wartością domyślną jest uwierzytelnianie systemu Windows. Wartość domyślna zawsze wtedy, gdy aplikacja usługi programu PowerPivot jest uruchomiony na tym samym komputerze co baza danych lub na komputerze, na którym jest dostępna za pośrednictwem zaufane połączenie. Może nie działać w przypadku usługi i bazy danych na różnych komputerach lub w domenach. W tym przypadku należy użyć uwierzytelniania SQL. Przed Sprawdź serwer obsługuje uwierzytelnianie mieszane i że szyfrowanego połączenia są włączone. Aby uzyskać więcej informacji Zobacz szyfrowanie połączenia z programu SQL Server w dokumentacji programu SQL Server — książki Online.

 11. Zaznacz pole wyboru dla serwera proxy aplikacji usług Dodaj do grupy domyślnego serwera. Spowoduje to dodanie połączenia aplikacji usługi do domyślnej grupy połączenia usługi. Jeśli jest to tylko aplikacji usługi programu PowerPivot w grupie aplikacji będą natychmiast dostępne dla nowych i istniejących aplikacji sieci Web programu SharePoint, które za pomocą połączenia usługi domyślnej grupie. Jeśli jest to dodatkowy zapis w grupie połączenia, która już zawiera aplikacji usługi Gemini, nie będzie można używać o ile nie wybierzesz na liście niestandardowej.

 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Konfigurowanie aplikacji usługi programu PowerPivot

Aplikacja usługi programu PowerPivot jest tworzona domyślna konfiguracja. Domyślne ustawienia są zalecane dla większości scenariuszy. Zmienianie ich tylko wtedy, gdy wystąpi długi czas odpowiedzi lub przerwane połączenia lub jeśli są różne Konfiguracja usługi programu PowerPivot dla określonej aplikacji sieci Web programu SharePoint.

 1. Rozpocznij administracji centralnej.

 2. W obszarze Zarządzanie aplikacji kliknij pozycję Zarządzanie aplikacjami usług. Na liście aplikacji usług powinna być widoczna tylko utworzone i o nazwie aplikacji usługi. Wartość domyślna to PowerPivotServiceApplication1, ale Twoje będą inne, jeśli utworzono drugiej aplikacji usługi.

 3. Kliknij dwukrotnie aplikacji usługi programu PowerPivot z listy. Zostanie wyświetlona strona ustawień programu PowerPivot.

 4. W Przekroczono limit czasu ładowania bazy danych Zwiększ lub zmniejsz wartość zmienić czas oczekiwania Usługa PowerPivot na odpowiedź wystąpienie usługi Aparat usług Analysis Services, do którego przesyłane dalej żądania ładowania danych. Ponieważ bardzo dużych zestawów danych przechodzenie przez sieć, należy zezwolić na wystarczającą ilość czasu na wystąpienie usługi programu PowerPivot pobrać skoroszyt programu Excel i przenoszenie danych programu PowerPivot w wystąpieniu usług Analysis Services dla przetwarzanie kwerend. Ponieważ danych programu PowerPivot może być bardzo duże, wartością domyślną jest 30 minut.

 5. W Limit czasu puli połączeń Zwiększ lub zmniejsz wartość, aby zmienić liczbę minut Usługa PowerPivot będzie nie zamykaj połączenia danych bezczynne. Wartość domyślna to 5 minut. W tym okresie Usługa PowerPivot będzie ponownie użyć połączenia danych bezczynności żądań tylko do odczytu, które pochodzą z tego samego użytkownika programu SharePoint dla tego samego źródła danych programu PowerPivot. Jeśli więcej żądań są odbierane dla danych w tym okresie, połączenie zostanie usunięta z puli. Prawidłowe wartości to 0 lub 1, aby maksymalna liczba całkowita.

 6. W Maksymalny rozmiar puli połączenia danych, zwiększ lub zmniejsz wartość, aby zmienić maksymalną liczbę bezczynne połączenia Usługa PowerPivot utworzy pul poszczególnych połączeń dla każdego użytkownika programu SharePoint, źródła danych programu PowerPivot i programu PowerPivot Kombinacja wystąpienia usługi. Wartość domyślna to 100 bezczynne połączenia. Prawidłowe wartości są -1 (brak ograniczenia), 0 (wyłącza buforowanie połączeń użytkownika) lub 1 do maksymalnej liczby całkowitej. Te pul połączeń włączyć usługę, aby zwiększyć wydajność obsługiwać trwającego połączenia do tych samych danych tylko do odczytu przez tego użytkownika. Zawsze należy jednak ograniczyć liczba otwartych połączeń w celu zapewnienia ich nie zebrać w czasie i zbyt zajmować pamięć serwera. Należy zauważyć, że zmiana limit rozmiaru puli połączenia nie spowoduje przerywanie połączenia. Usługa PowerPivot nigdy nie uniemożliwi połączenia na podstawie ustawień puli połączenia.

 7. Maksymalny rozmiar puli połączeń serwera Zwiększ lub zmniejsz wartość, aby zmienić liczbę otwartych połączeń w puli połączeń, utworzone dla połączenia usługi programu PowerPivot z usługą aparat usług Analysis Services. Każde wystąpienie usługi programu PowerPivot otwiera oddzielnego połączenia administracyjne ma uprawnienia administratora systemu usług Analysis na wystąpieniu aparatu. Usługa PowerPivot tworzy osobne puli ponowne połączeń administracyjnych w celu sprawdzanie bezczynne połączenia i monitorowanie kondycji serwera. Wartość domyślna to 5 połączenia. Prawidłowe wartości są -1 (brak ograniczenia), 0 (wyłącza buforowanie połączeń administrator) lub 1 do maksymalnej liczby całkowitej.

 8. W polu Metoda alokacji można określić schemat używający warstwa środkowa programu PowerPivot zaznacz konkretnego wystąpienia usług programu PowerPivot obsługi żądania klienta równoważenia obciążenia. Wartość domyślna to okrężnego przydziela żądania do serwerów w tej samej kolejności powtarzających się niezależnie od tego, czy usługa jest zajęty lub bezczynne. Możesz wybrać kondycji podstawie przydzielić żądania według stanu serwera mierzonych według dostępne wykorzystania pamięci i procesora.

 9. W Odświeżanie danych w godzinach pracy można określić zakres godzin, określającą dzień roboczy. Harmonogramy odświeżania danych można uruchamiać po zamknięciu dnia roboczego, aby wznowić transakcji danych, który został wygenerowany podczas godzinach pracy.

 10. W Historii odświeżania danych, możesz określić czas przechowywania rekordu historycznych danych odświeżania przetwarzania. Te informacje są wyświetlane w danych odświeżania Historia stron, które są przechowywane dla każdego skoroszytu, która używa odświeżania danych.

 11. W Zbierania danych dotyczących użycia w zakresie raportowania kwerendy określić przedział czasu dla raportów statystyki kwerendy. Statystyki kwerendy są zgłoszone jako pojedyncze zdarzenie minimalizacja komunikacji do serwera.

 12. W Historii danych użycia Określ, jak długo trwa historycznych rejestrowanie danych dotyczących użycia.

 13. W Zbierania danych dotyczących użycia w każdej progu odpowiedzi kwerendy określ górną granicę, która określa miejsce stopnie jedną kategorię i innego. Tych kategorii ustanowić planu bazowego dla zapytania, które jest mierzone zachowanie. Za pomocą tych kategorii monitorowanie trendów w czasie odpowiedzi kwerendy systemu.

 14. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Zmieniania metody przekroczenia limitu czasu lub alokacji obciążenia są stosowane tylko do nowych wezwań na przychodzące. Żądania znajdujących się już w toku będą podlegać wartości, które w momencie otrzymano zaproszenie.

Początek strony

Przypisywanie aplikacji usługi programu PowerPivot do aplikacji sieci Web

Po skonfigurowaniu aplikacji usługi programu PowerPivot, można przypisać go do aplikacji sieci Web przez dodanie go do listy połączenia aplikacji usług dla tej aplikacji sieci Web. Istnieją dwa sposoby wykonaj następujące czynności:

 • Dodaj go do grupy połączenia domyślne. Domyślna grupa połączenia to zbiór połączenia aplikacji usług, które są dostępne dla innych aplikacji sieci Web, która.

 • Tworzenie listy niestandardowe połączenia dla określonej aplikacji sieci Web. Jeśli utworzono wiele aplikacji usług programu PowerPivot, możesz wybrać, która z nich korzystać, wybierając go na liście niestandardowej.

Domyślna grupa połączenia akceptuje więcej niż jedną aplikację usługi tego samego typu. Należy jednak pamiętać, że jeśli można dodać dodatkowe aplikacje usługi programu PowerPivot, będą one ignorowane. Zostanie użyty tylko pierwsze wystąpienie na liście.

 1. W witrynie Administracja centralna, w obszarze Zarządzanie aplikacji kliknij pozycję Zarządzaj aplikacjami sieci web.

 2. Kliknij pozycję Aplikacje sieci Web w górnej części strony.

 3. Wybierz aplikację, dla której chcesz przypisać połączenie (na przykład program SharePoint -80).

 4. Kliknij przycisk połączenia z usługą.

 5. Edytuj następującą grupę skojarzenia zaznacz domyślne [custom].

 6. Dla [custom] zaznacz pole wyboru obok każdego połączenia aplikacji usługi, którego chcesz użyć. Jeśli masz wiele aplikacji usług programu PowerPivot (wskazywany przez typu Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.PowerPivotServiceApplicationProxy), należy wybrać tylko jeden.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×