Konfigurowanie Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Nie będzie już można tworzyć nowych spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze SharePoint Online (w usłudze Office 365 ani w planach autonomicznych usługi SharePoint Online). Aby tworzyć sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, zacznij używać Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie sprawami zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w Centrum zabezpieczeń i zgodności. Nadal będzie można modyfikować istniejące sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze SharePoint Online.

Aby konfigurować zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych i Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze SharePoint Online, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365 w swojej organizacji usługi Office 365. Po skonfigurowaniu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych użytkownicy z wymaganymi uprawnieniami mogą tworzyć sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, stosować archiwizację względem zawartości, uruchamiać wyszukiwania w ramach zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i eksportować wyniki wyszukiwania.

Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące konfigurowania centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w Office 365:

Krok 1. Utworzenie Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Krok 2. Skonfigurowanie usługi Exchange Online jako źródła wyników

Krok 3. Utworzenie grupy zabezpieczeń dla menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Krok 4. Przypisanie uprawnień zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze SharePoint Online

Krok 5. Przypisanie uprawnień zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze Exchange Online

Krok 1. Utworzenie Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze SharePoint Online jest tworzone jako zbór witryn i jest witryną główną tego zbioru. Sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych są tworzone jako podwitryny w tym zbiorze witryn.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć zbiór witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Na karcie Zbiory witryn kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Zbiór witryn prywatnych.

 5. Na stronie Nowy zbiór witryn wypełnij następujące pola lub sekcje:

  • Tytuł. Wpisz nazwę zbioru witryn zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, na przykład Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych Contoso.

  • Adres witryny sieci Web. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć adres witryny sieci Web dla Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych:

   • Z listy rozwijanej nazw domen wybierz nazwę domeny.

   • Na liście rozwijanej ścieżki adresu URL możesz użyć ciągu /sites/ lub określić dowolną ścieżkę zarządzaną.

   • W polu Nazwa adresu URL wpisz nazwę adresu URL Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, na przykład Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych.

  • Wybieranie szablonu. W tej sekcji wykonaj następujące czynności:

   • Wybierz język zbioru witryn.

   • W obszarze Wybierz szablon kliknij pozycję Przedsiębiorstwo, a następnie kliknij pozycję Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

  • Strefa czasowa. Wybierz strefę czasową z listy rozwijanej.

  • Administrator. Wpisz imię i nazwisko (nazwę) osoby, która będzie administratorem zbioru witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Aby znaleźć osobę, możesz kliknąć pozycję Sprawdź nazwy lub Przeglądaj. Rozważ wybranie osoby z Twojej organizacji, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie archiwami na potrzeby zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i zapytaniami wyszukiwania.

  • Przydział magazynowania. Wpisz liczbę megabajtów (MB), które chcesz przydzielić do tego zbioru witryn. W ramach limitu przydziału magazynowania dla zbioru witryn są przechowywane tylko metadane dotyczące spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, zapytań wyszukiwania i archiwów. W zbiorze witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych nie są przechowywane rzeczywiste wyniki wyszukiwania. Zaleca się jeden GB miejsca do magazynowania (około 1024 MB).

  • Przydział zasobów serwera. Zachowaj wartość domyślną 300 dla zbioru witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 6. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowy zbiór witryn.

Po chwili nowy zbiór witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych zostanie wyświetlony na liście zbiorów witryn.

Początek strony

Krok 2. Skonfigurowanie usługi Exchange Online jako źródła wyników

Aby przeszukiwać skrzynki pocztowe usługi Exchange Online z poziomu Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, musisz tak skonfigurować wyszukiwanie, aby uwzględniało usługę Exchange Online jako źródło wyników dla zbioru witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie źródłami wyników.

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować usługę Exchange Online jako źródło wyników dla konfigurowanego Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 1. Przejdź do nowego Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych utworzonego w kroku 1. Użyj podanego adresu witryny sieci Web, na przykład https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Przejdź do pozycji Ustawienia > Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Źródła wyniku wyszukiwania.

 4. Na stronie Zarządzanie źródłami wyników kliknij pozycję Nowe źródło wyników.

 5. W sekcji Ogólne informacje w polu Nazwa wpisz Exchange Online i opcjonalnie wpisz opis.

 6. W sekcji Protokół wybierz pozycję Exchange.

 7. W sekcji Adres URL źródła programu Exchange kliknij pole wyboru Użyj wykrywania automatycznego.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Po skonfigurowaniu usługi Exchange Online jako źródła wyników dla Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych menedżerowie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych będą mogli przeszukiwać skrzynki pocztowe usługi Exchange Online za pomocą tego Centrum.

Uwaga:  Pamiętaj o skonfigurowaniu usługi Exchange Online jako źródła wyników dla zbioru witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Jeśli skonfigurujesz je na poziomie podwitryny lub sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, nie będziesz mieć możliwości przeszukiwania skrzynek pocztowych usługi Exchange Online.

Początek strony

Krok 3. Utworzenie grupy zabezpieczeń dla menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Menedżerowie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych potrzebują niezbędnych uprawnień do przeszukiwania zawartości w witrynach usługi SharePoint Online i skrzynkach pocztowych usługi Exchange Online, stosowania archiwizacji względem zawartości i eksportowania wyników wyszukiwania. Dobrym sposobem przydzielenia uprawnień do grupy osób jest utworzenie grupy zabezpieczeń w usłudze Exchange Online, dodanie członków do grupy zabezpieczeń, a następnie przypisanie uprawnień związanych ze zbieraniem elektronicznych materiałów dowodowych do grupy zabezpieczeń w usłudze SharePoint Online i w usłudze Exchange Online.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć grupę zabezpieczeń w usłudze Exchange Online.

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 przy użyciu konta administratora globalnego.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Administrator > Exchange.

 4. W centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Grupy.

 5. Kliknij pozycję Nowa > Grupa zabezpieczeń.

 6. Na stronie Nowa grupa zabezpieczeń wypełnij następujące pola:

  • Nazwa wyświetlana. Ta nazwa będzie widoczna w udostępnionej książce adresowej i na liście Grupy w Centrum administracyjnym programu Exchange. Użyj nazwy wskazującej przeznaczenie grupy, na przykład Menedżerowie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

  • Alias. Wpisz alias grupy zabezpieczeń. Musi on być unikatowy w Twojej organizacji usługi Office 365.

  • Adres e-mail. Nazwa, która została wpisana w polu Alias jest używana do automatycznego generowania części adresu e-mail, która pojawi się przed symbolem @. W razie potrzeby można zmienić część adresu e-mail będącą aliasem.

  • Opis. To pole umożliwia opisanie przeznaczenia grupy zabezpieczeń związane ze zbieraniem elektronicznych materiałów dowodowych.

 7. W obszarze Członkowie kliknij pozycję Dodaj.

 8. Wybierz osoby, które mają być członkami tej grupy, a następnie kliknij pozycję Dodaj. Po zakończeniu dodawania członków, kliknij przycisk OK, aby powrócić do strony Nowa grupa zabezpieczeń.

 9. Kliknij pole wyboru Zatwierdzenie właściciela jest wymagane, aby móc zarządzać członkostwem tej grupy i kontrolować, kto może korzystać z Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Krok 4. Przypisanie uprawnień zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze SharePoint Online

Następnym krokiem jest przypisanie uprawnień do członków grupy zabezpieczeń utworzonej w kroku 3, aby umożliwić im korzystanie z Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i wyszukiwanie zawartości w witrynach programu SharePoint. W tym celu są wymagane trzy różne przypisania uprawnień:

 • Przypisanie grupie zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych uprawnień do Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych utworzonego w kroku 1. Jako właściciele zbioru witryn, menedżerowie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych będą mogli tworzyć sprawy, stosować archiwizację względem źródeł zawartości i eksportować wyniki wyszukiwania. Właściciele zbioru witryn mogą również udzielić innym użytkownikom dostępu do konkretnych spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 • Nadanie menedżerom zbierania elektronicznych materiałów dowodowych uprawnień administratorów zbioru witryn dla wszystkich zbiorów witryn w Twojej organizacji usługi SharePoint Online zawierających zawartość, którą można przeszukiwać. Dzięki temu menedżerowie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych mają dostęp do całej zawartości w Twojej organizacji usługi SharePoint Online i mogą wyświetlać wyniki wyszukiwania w Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 • Nadanie grupie zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych uprawnień do odczytu dzienników przeszukiwania w Twojej organizacji usługi SharePoint Online. Dzięki temu menedżerowie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych mogą wyświetlać wszystkie błędy dziennika przeszukiwania zawarte w raporcie podczas eksportowania wyników wyszukiwania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

Ważne: Jeśli użytkownik lub Menedżer zbierania elektronicznych materiałów dowodowych ma szukać zawartości przechowywanej w witrynach OneDrive dla Firm, należy przypisać określonych uprawnień dla tego zadania. Opis krok po kroku zobacz Przypisywanie uprawnienia zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w & zabezpieczenia pakietu Office 365 Centrum zgodności.

Wykonaj poniższe czynności, aby nadać członkom grupy zabezpieczeń uprawnienia właścicieli zbioru witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 1. W Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych przejdź do pozycji Ustawienia > Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

 3. Kliknij grupę Właściciele <nazwa zbioru witryn> dla zbioru witryn.

 4. Na liście rozwijanej Nowy kliknij pozycję Dodaj użytkowników.

 5. W polu Zaproś osoby wpisz nazwę grupy zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

Wykonaj poniższe czynności, aby nadać członkom grupy zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych uprawnienia administratorów zbioru witryn. Powtórz te czynności dla każdego zbioru witryn w swojej organizacji usługi SharePoint Online.

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, a następnie kliknij pozycję Ustawienia > Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Administratorzy zbioru witryn.

 3. Wpisz nazwę grupy zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w polu Administratorzy zbioru witryn, a następnie kliknij przycisk OK.

Wykonaj poniższe czynności, aby nadać członkom grupy zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych uprawnienia do odczytu informacji dziennika przeszukiwania dla Twojej organizacji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. W Centrum administracyjnym programu SharePoint kliknij pozycję Wyszukaj.

 5. Na stronie Administracja wyszukiwania wybierz pozycję Uprawnienia dziennika przeszukiwania.

 6. W polu Uprawnienia dziennika przeszukiwania wpisz nazwę grupy zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, a następnie kliknij pozycję OK.

Początek strony

Krok 5. Przypisanie uprawnień zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze Exchange Online

Ostatnim krokiem jest przypisanie uprawnień zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze Exchange Online do grupy zabezpieczeń utworzonej w kroku 3. Możesz to zrobić, dodając grupę zabezpieczeń do grupy ról administratorów zarządzania odnajdowaniem w usłudze Exchange Online. Pozwoli to członkom grupy zabezpieczeń na używanie Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w celu przeszukiwania skrzynek pocztowych, stosowania względem nich archiwizacji i eksportowania wyników wyszukiwania w skrzynce pocztowej.

Wykonaj poniższe czynności, aby przypisać uprawnienia zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze Exchange Online do grupy zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 przy użyciu konta administratora globalnego.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Administrator > Exchange.

 4. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Uprawnienia > Role administratorów.

 5. Kliknij pozycję Zarządzanie odnajdowaniem, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 6. W obszarze Członkowie kliknij pozycję Dodaj.

 7. Zaznacz grupę zabezpieczeń utworzoną dla menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij pozycję Zapisz.

Grupa zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych jest widoczna w obszarze Członkowie w okienku szczegółów.

Początek strony

Następne kroki

Po skonfigurowaniu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w Twojej organizacji usługi Office 365 menedżerowie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych mogą używać Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w celu tworzenia spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, stosowania archiwizacji względem zawartości i skrzynek pocztowych, uruchamiania wyszukiwań zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i eksportowania wyników wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tych zadań, zobacz:

Planowanie spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i zarządzanie

Dodawanie zawartości do zbierania elektronicznych materiałów dowodowych liter i umieszczanie źródeł w archiwum

Wyszukiwanie i używanie słów kluczowych przy zbieraniu elektronicznych materiałów dowodowych

Tworzenie i uruchamianie kwerend zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Eksportowanie zawartości zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i tworzenie raportów

Więcej informacji

 • Żadne dodatkowe czynności są wymagane do skonfigurowania usługi Lync Online dla zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Domyślnie konwersacji programu Lync są zapisywane w folderze historii konwersacji w skrzynce odbiorczej Exchange Online osoby, a zostaną zwrócone w wynikach wyszukiwania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, jeśli jest spełniony kryteria wyszukiwania. Jednak użytkowników można usunąć elementy z folderu Historia konwersacji lub wyłączyć to ustawienie, które umożliwia zapisanie konwersacji programu Lync do ich skrzynek pocztowych. Jeśli chcesz zachować konwersacji programu Lync dla zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, należy umieścić w miejscowe lub sądowym naciśnij i przytrzymaj na skrzynek pocztowych użytkowników. Zobacz Tworzenie lub usuwanie archiwum miejscowe.

 • Administrator usługi SharePoint Online może skonfigurować źródła wyników dla wszystkich zbiorów witryn i witryn w swojej organizacji usługi SharePoint Online. Administrator zbioru witryn lub właściciel witryny może zarządzać źródłami wyników odpowiednio dla zbioru witryn lub witryny.

 • Dlaczego warto używać grupy zabezpieczeń w usłudze Exchange Online? Jeśli utworzysz grupę zabezpieczeń w usłudze Exchange Online, możesz używać tej samej grupy do przypisywania uprawnień zarówno w usłudze SharePoint Online, jak i w usłudze Exchange Online. Ponadto przypisywanie uprawnień do grupy zamiast do poszczególnych użytkowników pozwala łatwo zarządzać dostępem do Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Aby na przykład nadać nowemu pracownikowi dostęp do Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, wystarczy dodać go jako członka grupy zabezpieczeń menedżerów zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 • W celu umożliwienia wykrywania zawartości w witrynach programu SharePoint oraz innych witrynach sieci Web zawartość ta musi zostać przeszukana przez usługę wyszukiwania skojarzoną z Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Zawartość, która nie może zostać przeszukana, nie będzie uwzględniana w wynikach wyszukiwania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 • Dlaczego warto nadać menedżerom zbierania elektronicznych materiałów dowodowych uprawnienia do odczytu informacji dziennika przeszukiwania usługi SharePoint Online w sposób opisany wcześniej w kroku 4? Dziennik przeszukiwania śledzi informacje o stanie przeszukanej zawartości. Błędy dziennika przeszukiwania są pobierane w ramach wyników wyszukiwania do pliku programu Excel o nazwie Błędy indeksu programu SharePoint, który znajduje się w folderze Raporty. Dzięki temu menedżerowie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych mogą wyświetlać błędy dotyczące indeksowania zakończonego niepowodzeniem.

 • Właściciele zbioru witryn mają pełną kontrolę nad Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i wszystkimi podwitrynami sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Mogą również tworzyć podwitryny sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Dlatego właściciele Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych mogą tworzyć sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i przypisywać unikatowe uprawnienia do każdego z nich. Dzięki temu właściciel może nadać konkretnemu menedżerowi zbierania elektronicznych materiałów dowodowych lub grupie zabezpieczeń pełną kontrolę nad konkretną sprawą zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, przypisując uprawnienia właściciela.

 • Podstawowym celem grupy zabezpieczeń utworzonej w kroku 3 jest przypisanie uprawnień zbierania elektronicznych materiałów dowodowych do grupy użytkowników, a tę grupę można ukryć w książce adresowej organizacji. Aby to zrobić, wybierz grupę w Centrum administracyjnym programu Exchange i kliknij pozycję Edytuj. Na stronie Ogólne kliknij pole wyboru Ukryj tę grupę na listach adresów, a następnie zapisz zmianę. Użytkownicy będą nadal mogli wysyłać wiadomości e-mail do grupy, wpisując jej adres e-mail w polu Do, ale grupa nie będzie wyświetlana w książce adresowej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×