Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kluczowe wskaźniki wydajności (wskaźniki KPI) są wizualne miary wydajności. Oparte na określonym polu obliczeniowym, służy do ułatwiania użytkownikom szybkiego obliczania bieżącej wartości i stanu metryki w odniesieniu do zdefiniowanej wartości docelowej kluczowego wskaźnika wydajności. Kluczowy wskaźnik wydajności mierniki wydajności wartości zdefiniowanych przez Podstawowa miary (nazywane także pole obliczeniowe w dodatku PowerPivot w programie Excel 2013), przed wartości docelowej , także zdefiniowane przez środek lub wartość bezwzględna. Jeśli model nie ma żadnych środków, zobacz Tworzenie miary.

Tabela przestawna z kluczowym wskaźnikiem wydajności
Tabela przestawna z imionami i nazwiskami pracowników (wiersze) i kluczowym wskaźnikiem wydajności dotyczącymi sprzedaży (wartości)

Tworzenie wskaźników KPI

 1. W widoku danych kliknij tabelę zawierającą miary, który będzie służyć jako podstawa miary. Jeśli nie zostały już utworzone środek podstawowej, zobacz Tworzenie miary.

 2. Upewnij się, że jest wyświetlony obszar obliczeń. W przeciwnym razie w dodatku Power Pivot kliknij pozycję Narzędzia główne> Obszar obliczeń.

  Obszar obliczeń jest wyświetlany pod tabelą, w której aktualnie się znajdujesz.

 3. W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy pole obliczeniowe, które służyć jako podstawa miary (wartości), a następnie kliknij pozycję Utwórz wskaźnik KPI.

 4. W obszarze Definiuj wartość docelową wybierz jedną z następujących opcji:

  Wybierz miary, a następnie wybierz miary docelowej w polu.

  Uwaga: Jeśli nie ma żadnych pól w polu, istnieją nie pola obliczeniowe w modelu. Musisz utworzyć miarę.

  Wybierz opcję Wartość bezwzględna, a następnie wpisz wartość liczbową.

 5. W obszarze Definiuj wartości progowe stanu kliknij i ustaw wartości dla progu niskiego oraz wysokiego.

 6. W obszarze Wybierz styl ikon kliknij typ obrazu.

 7. Kliknij pozycję Opisy, a następnie wpisz opisy kluczowego wskaźnika wydajności, wartości, stanu i miary docelowej.

Edytowanie kluczowego wskaźnika wydajności

 • W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarą, która służy jako podstawa miary (wartości) wskaźnika KPI, a następnie kliknij pozycję Edytuj ustawienia wskaźnika KPI.

Usuwanie kluczowego wskaźnika wydajności

 • W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarą, która służy jako podstawa miary (wartości) wskaźnika KPI, a następnie kliknij pozycję Usuń wskaźnik KPI.

  Usunięcie kluczowego wskaźnika wydajności nie powoduje usunięcia podstawowej miary lub miary docelowej (jeśli zostało zdefiniowane).

Więcej informacji na temat kluczowych wskaźników wydajności

W terminologii biznesowej wskaźnik KPI jest miarą ilościową służącą do pomiaru zakładanych celów biznesowych. Na przykład dział sprzedaży organizacji może użyć wskaźnika KPI do zestawienia miesięcznego zysku brutto z zakładanym zyskiem brutto. Dział księgowości może podobnie zestawić miesięczne wydatki z przychodem w celu oszacowania kosztów, a dział zasobów ludzkich może pomierzyć kwartalną rotację pracowników. Wszystkie wymienione sytuacje stanowią przykład zastosowania wskaźnika KPI. Specjaliści w zakresie biznesu często korzystają ze wskaźników KPI zgrupowanych na karcie wyników biznesowych, aby uzyskać szybkie i precyzyjne podsumowanie historii sukcesów biznesowych lub zidentyfikować trendy.

Elementy kluczowego wskaźnika wydajności:

Podstawa

Podstawa jest definiowana przez pole obliczeniowe, które przyjmuje postać wartości. Ta wartość może być na przykład utworzona w wyniku agregacji sprzedaży lub w celu określenia zysku za dany okres.

Wartość docelowa

Wartość docelowa jest definiowana przez pole obliczeniowe, które przyjmuje postać wartości, lub przez wartość bezwzględną. Na przykład pole obliczeniowe może być używane jako wartość docelowa w sytuacji, w której kierownicy biznesowi organizacji chcą dowiedzieć się, w jakim stopniu dział sprzedaży zmierza w kierunku ustalonej normy, gdzie pole obliczeniowe budżetu przedstawiałoby wartość docelową. Przykładem wartości bezwzględnej stosowanej jako wartość docelowa może być sytuacja, w której menedżer działu zasobów ludzkich chce porównać liczbę dni na zwolnieniu chorobowym pracownika ze średnią, gdzie średnia wartość dni na zwolnieniu chorobowym stanowi wartość bezwzględną.

Progi stanu

Próg stanu jest definiowany jako zakres pomiędzy niskim a wysokim progiem. Próg stanu jest wyświetlany graficznie, co pomaga w łatwym określeniu stanu podstawy w porównaniu z wartością docelową.

Przykład

Kierownik sprzedaży w firmie Adventure Works chce utworzyć tabelę przestawną, za pomocą której może szybko sprawdzić, czy pracownicy działu wyrabiają normę sprzedaży za dany okres (rok). Tabela przestawna ma zawierać dla każdego pracownika rzeczywistą kwotę sprzedaży w dolarach, normę sprzedaży w dolarach oraz prostą grafikę informującą, czy pracownik pracuje poniżej normy, zgodnie z nią, czy ją przekracza. Dane mają być dzielone według roku.

W tym celu kierownik sprzedaży decyduje się dodać wskaźnik KPI sprzedaży do skoroszytu AdventureWorks. Następnie tworzy tabelę przestawną z polami (polami obliczeniowymi oraz wskaźnikiem KPI) i fragmentatorami, umożliwiając analizę wydajności pracowników działu sprzedaży względem założonej normy.

W dodatku Power Pivot w kolumnie KwotaSprzedaży w tabeli RzeczywistaWartośćSprzedaży tworzone jest pole obliczeniowe, które wyświetla rzeczywistą kwotę sprzedaży w dolarach dla każdego z pracowników. To pole obliczeniowe będzie definiowało podstawę wskaźnika KPI. Kierownik sprzedaży może wybrać kolumnę i kliknąć pozycję Autosumowanie na karcie Narzędzia główne lub wpisać formułę na pasku formuły.

Pole obliczeniowe Sprzedaż jest tworzone według następującej formuły:

Sales:=sum(FactResellerSales[SalesAmount])

Kolumna KwotaNormySprzedaży w tabeli RzeczywistaNormaSprzedaży definiuje normę kwoty sprzedaży dla każdego pracownika. Wartości w tej kolumnie posłużą jako docelowe pole obliczeniowe (wartość) wskaźnika KPI.

Pole obliczeniowe Kwota normy sprzedaży jest tworzone według następującej formuły:

SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota]) docelowej

Uwaga: Istnieje powiązanie między kolumną KluczPracownika w tabeli RzeczywistaNormaSprzedaży a wartością KluczPracownika w tabeli DimPracownicy. Powiązanie to jest potrzebne, aby każdy pracownik działu sprzedaży w tabeli DimPracownicy był reprezentowany w tabeli RzeczywistaNormaSprzedaży.

Po utworzeniu pól obliczeniowych pełniących funkcję podstawy i wartości docelowej wskaźnika pole obliczeniowe sprzedaży jest rozszerzane do postaci nowego wskaźnika KPI sprzedaży. We wskaźniku KPI sprzedaży pole obliczeniowe Docelowa KwotaNormySprzedaży jest definiowane jako wartość docelowa. Próg stanu jest definiowany jako zakres według wartości procentowej, którego celem jest wartość 100%, co oznacza rzeczywistą kwotę sprzedaży zdefiniowaną przez pole obliczeniowe sprzedaży spełniającą warunki normy określone przez pole obliczeniowe Docelowa KwotaNormySprzedaży. Niskie i wysokie wartości procentowe są definiowane na pasku stanu; wybrany zostaje typ grafiki.

Kluczowy wskaźnik wydajności w programie PowerPivot

Kluczowe wskaźniki wydajności w dodatku Power Pivot

Kierownik sprzedaży może teraz utworzyć tabelę przestawną, dodając podstawę, wartość docelową i stan wskaźnika KPI do pola Wartości. Kolumna Pracownicy zostaje dodana do pola EtykietaWiersza, a kolumna RokKalendarzowy — jako fragmentator.

Kierownik sprzedaży może teraz szybko wyświetlać stan sprzedaży w dziale sprzedaży, dzielić według roku rzeczywistą kwotę sprzedaży, kwotę normy sprzedaży oraz stan dla każdego pracownika działu sprzedaży. Może analizować trendy sprzedaży na przestrzeni lat, aby oszacować, czy konieczna jest zmiana normy sprzedaży dla danego pracownika.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×