Używanie relacji

Tworzenie relacji wiele-do-wielu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Co to jest relacja wiele-do-wielu?

Relacje wiele-do-wielu to najczęściej używany typ relacji między tabelami. Zapewniają istotne informacje, dotyczące na przykład tego, z którymi klientami kontaktowali się przedstawiciele handlowi, czy jakie produkty zostały zamówione przez klientów.

Relacja wiele-do-wielu istnieje, gdy element lub kilka elementów w jednej tabeli może mieć relację z elementem lub kilkoma elementami w innej tabeli. Na przykład:

 • Tabela Zamówienia zawiera zamówienia złożone przez wielu klientów (zapisanych w tabeli Klienci), a każdy klient może złożyć więcej niż jedno zamówienie.

 • Tabela Produkty zawiera poszczególne sprzedawane przez Ciebie produkty, które znajdują się w wielu zamówieniach w tabeli Zamówienia.

 • Jedno zamówienie może zawierać jedno wystąpienie (lub więcej niż jedno wystąpienie) określonego produktu i/lub jedno wystąpienie (lub więcej niż jedno wystąpienie) wielu produktów.

Na przykład zamówienie klientki Elżbiety Ostrowskiej numer 1012 może zawierać po jednym wystąpieniu produktów numer 12 i 15 oraz pięć wystąpień produktu numer 30.

Tworzenie relacji wiele-do-wielu

Relacje wiele-do-wielu tworzy się w inny sposób niż relacje jeden-do-jednego czy jeden-do-wielu. W przypadku tamtych relacji wystarczy połączyć odpowiednie pola linią. Aby utworzyć relacje wiele-do-wielu, konieczne jest utworzenie nowej tabeli, łączącej dwie inne tabele. Tę nową tabelę nazywa się tabelą pośrednią (inaczej tabelą łączącą lub tabelą skrzyżowań).

W opisanym powyżej scenariuszu należałoby utworzyć tabelę Szczegóły zamówień, której rekordy zawierają identyfikator z tabeli Zamówienia oraz identyfikator z tabeli Produkty dla wszystkich elementów w danym zamówieniu. Klucz podstawowy tej tabeli tworzy się przez połączenie kluczy z pozostałych dwóch tabel.

W naszym przykładzie zamówienie numer 1012 złożone przez Elżbietę Ostrowską zawiera produkty numer 12, 15 i 30. Oznacza to, że tabela Szczegóły zamówień zawiera następujące wpisy:

Identyfikator zamówienia

Identyfikator produktu

1012

12

1012

15

1012

30

Elżbieta zamówiła po jednej sztuce produktów numer 12 i 15 oraz pięć sztuk produktu numer 30. Nie można dodać kolejnego wiersza zawierającego wartości 1012 i 30, ponieważ Identyfikator zamówienia i Identyfikator produktu razem tworzą klucz podstawowy tabeli, a klucze podstawowe muszą być unikatowe. Zamiast tego do tabeli Szczegóły zamówień należy dodać pole Ilość.

Identyfikator zamówienia

Identyfikator produktu

Ilość

1012

12

1

1012

15

1

1012

30

5

Tworzenie tabeli pośredniej

 1. Wybierz pozycję Utwórz > Tabela.

 2. Wybierz przycisk Zapisz Zapisywanie .

 3. W polu Nazwa tabeli wprowadź opisowy tytuł. Możesz dodać do tytułu tabeli słowo łącząca albo pośrednia, aby wskazać jej funkcję.

Tworzenie pól w tabeli pośredniej

Program Access automatycznie dodaje pole Identyfikator jako pierwszą kolumnę tabeli. Zmień to pole tak, aby odpowiadało identyfikatorowi pierwszej tabeli w tworzonej relacji wiele-do-wielu. Na przykład jeśli pierwsza tabela to tabela Zamówienia, zawierająca pole Identyfikator zamówienia, a jej klucz podstawowy ma postać liczbową, zmień nazwę pola Identyfikator w nowej tabeli na Identyfikator zamówienia, a następnie wybierz typ danych Liczba.

 1. W widoku arkusza danych zaznacz nagłówek kolumny Identyfikator, a następnie wpisz nową nazwę pola.

 2. Zaznacz pole, którego nazwę zmieniono.

 3. Na karcie Pola w obszarze Typ danych wybierz typ danych zgodny z typem danych odpowiedniego pola w oryginalnej tabeli, na przykład Liczba lub Krótki tekst.

 4. Wybierz pozycję Kliknij, aby dodać, a następnie wybierz typ danych zgodny z kluczem podstawowym drugiej tabeli. W zaznaczonym już nagłówku kolumny wpisz nazwę pola klucza podstawowego z drugiej tabeli, na przykład Identyfikator produktu.

 5. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek inne informacje dotyczące tych rekordów, na przykład ilość danego elementu, utwórz dodatkowe pola.

Łączenie pól identyfikatora podstawowego

Po utworzeniu pól zawierających identyfikatory z obu tabel, które chcesz połączyć, utwórz klucz podstawowy tabeli pośredniej na podstawie tych identyfikatorów.

 1. Otwórz tabelę pośrednią w widoku projektu.

 2. Zaznacz oba wiersze zawierające identyfikatory. (Jeśli wykonano opisaną wcześniej procedurę, są to dwa pierwsze wiersze).

 3. Wybierz pozycję Projekt > Klucz podstawowy.
  Obok obu pól identyfikatora pojawi się ikona klucza.

  Zrzut ekranu przedstawiający klucz podstawowy w tabeli

Łączenie trzech tabel w celu utworzenia relacji wiele-do-wielu

Aby ukończyć tworzenie relacji wiele-do-wielu, utwórz relację jeden-do-wielu pomiędzy polem klucza podstawowego w każdej z tabel a odpowiednim polem w tabeli pośredniej. Aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami, zobacz Wprowadzenie do relacji między tabelami.

Po zakończeniu relacje powinny wyglądać następująco:

Zrzut ekranu przedstawiający połączenia między trzema tabelami bazy danych

Chcesz wiedzieć więcej?

Wprowadzenie do relacji między tabelami

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji

Relacji wiele-do-wielu między tabelami warto używać, gdy jeden element w tabeli A może być powiązany z wieloma elementami w tabeli B — i odwrotnie. Na przykład produkt może pojawiać się w wielu zamówieniach, a zamówienie może zawierać wiele produktów.

W tym pokazie rozszerzymy bazę danych do poziomu podstawowego systemu śledzenia zamówień z tabelami produktów i zamówień.

Poznamy pojęcia tabeli skrzyżowań oraz klucza złożonego i wykorzystamy je wraz z innymi tabelami w celu utworzenia relacji wiele-do-wielu.

Pierwszym krokiem w procesie tworzenia relacji wiele-do-wielu jest utworzenie nowej tabeli.

Nazywamy ją „tabelą pośrednią” i służy ona do przechowywania danych pochodzących z innych tabel uczestniczących w relacji.

Tabela pośrednia jest też nazywana tabelą „łączącą” lub tabelą „skrzyżowań”.

Następny krok to utworzenie pary relacji jeden-do-wielu między tabelą skrzyżowań i pozostałymi tabelami uczestniczącymi w relacji.

W ramach tego należy zidentyfikować oba te pola jako klucz podstawowy tabeli skrzyżowań. Staną się one „kluczem złożonym”.

Tabelę skrzyżowań tworzy się w widoku projektu, więc wybieramy kartę Tworzenie i pozycję Projekt tabeli. Oto nasza nowa pusta tabela.

Teraz otwórzmy tabele Produkty i Zamówienia.

Przyjrzymy się kluczom podstawowym tych tabel. W tabeli Produkty używane jest pole Autonumerowanie o nazwie Identyfikator produktu.

Kluczem podstawowym w tabeli Zamówienia jest pole Identyfikator zamówienia — także pole typu Autonumerowanie.

Wróćmy teraz do tabeli skrzyżowań, gdzie wpiszemy Identyfikator produktu, wybierzemy pozycję Liczba, wpiszemy Identyfikator zamówienia i ponownie wybierzemy pozycję Liczba.

Teraz zaznaczymy oba pola. W tym celu umieścimy wskaźnik w szarym polu obok jednego z pól i przeciągniemy.

Gdy oba pola będą zaznaczone, na wstążce wybierzemy pozycję Klucz podstawowy. Spowoduje to utworzenie klucza złożonego dla tabeli skrzyżowań.

Umieszczenie obu pól w „kluczu złożonym” zapewnia unikatową identyfikację każdego zamówienia i wszystkiego w zamówieniu.

Naciśnięcie klawiszy Control+S umożliwia zapisanie tabeli skrzyżowań i nadanie jej nazwy Szczegóły zamówień.

Teraz możemy utworzyć relacje. Najpierw zamkniemy wszystkie otwarte tabele. Wybierzemy kartę Narzędzia bazy danych i pozycję Relacje.

Na karcie Projektowanie wybierzemy pozycję Pokaż tabelę. Dodamy tabele Szczegóły zamówień, Zamówienia i Produkty. Teraz zamkniemy okno dialogowe.

Rozmieścimy tabele tak, aby tabela skrzyżowań Szczegóły zamówień znalazła się w środku. Przeciągniemy pole Identyfikator zamówienia z tabeli Zamówienia do tabeli skrzyżowań.

W oknie dialogowym Edytowanie relacji zaznaczymy pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, a następnie wybierzemy opcję Utwórz w celu utworzenia relacji.

Tę samą czynność należy wykonać w przypadku pola Identyfikator produktu. Zaznaczymy pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, wybierzemy pozycję Utwórz — i gotowe.

Naciśnięcie klawiszy Control+S pozwala zapisać zmiany układu diagramu relacji.

Użyliśmy więc tabeli skrzyżowań oraz klucza złożonego z istniejącymi tabelami do utworzenia relacji wiele-do-wielu w bazie danych programu Access.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×