Jak rozwiązywać problemy, które uniemożliwić użytkownikom wyświetlanie informacji o czasie wolnym/zajętym w innych użytkowników w programie Office Outlook 2007 i w programie Outlook 2010 w usłudze Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie

WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko do użytkowników w organizacji używający usługi Exchange Online wyłącznie i które nie mają wdrożenia hybrydowego usługi Exchange Online w usłudze Office 365 i lokalnego programu Microsoft Exchange Server. Jeśli masz wdrożeniu hybrydowym, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Użytkownik nie może wyświetlić informacje wolny/zajęty przez zdalnego użytkownika we wdrożeniu hybrydowym lokalnego serwera programu Exchange i usługi Exchange Online w usłudze Office 365

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów, które uniemożliwić użytkownikom wyświetlanie informacji wolny/zajęty innych użytkowników w programie Microsoft Office Outlook 2007 i w programie Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office 365.

Użytkownik może być nie można wyświetlić informacje o czasie wolnym/zajętym w scenariuszach zawierające następujące:

 • Użytkownik próbuje planowanie wezwanie na spotkanie w kalendarzu.

 • Próby wyświetlenia dostępności innych użytkowników w programie Outlook.

W takich przypadkach użytkownik może być niemożliwe wyświetlanie informacji wolny/zajęty, ponieważ program Outlook nie może połączyć się z usługą Exchange dostępność i usługa wykrywania automatycznego programu Exchange. 

Procedura

Przed Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że oba następujące warunki są spełnione.

Upewnij się, że użytkownik zostało uruchomione narzędzie do konfigurowania pulpitu usługi Office 365

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu komputera stacjonarnego pod kątem usługi Office 365, przejdź do witryny Microsoft następujące czynności:

    Używanie bieżącej aplikacji klasycznych pakietu Office z usługą Office 365


Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe dotyczące usługi Office 365

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań systemowych usługi Office 365 przejdź do witryny Microsoft następujące czynności:

    Wymagania dotyczące oprogramowania dla usługi Office 365 dla firm


Jeśli instalacja pakietu Office został zaktualizowany, test, aby ustalić, czy problem został rozwiązany przy próbie pobrania informacji o czasie wolnym/zajętym. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, użyj metody podanych poniżej.
 

Rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną lub więcej z następujących metod, stosownie do potrzeb.
 

Rozwiązywanie problemów z dostępu do usługi dostępności

Kroki od 1 do 3 w tej sekcji są kroki, które można wyizolować źródło problemu. Na podstawie wyników z tych metod, powinno być możliwe wyizolować problem na komputerze lokalnym lub konfiguracji Twojej organizacji. Krok 1: Sprawdź, czy konto użytkownika można uzyskać dostęp do usług dostępność w usłudze Exchange Online

Aby pobrać informacji o czasie wolnym/zajętym z usługi Exchange Online, muszą mieć dostęp do Usługa dostępności. Punkty końcowe usługi dostępności są dostarczane przez usługę wykrywania automatycznego po skonfigurowaniu profilu programu Outlook. W zależności od konfiguracji, który używa Twojej organizacji usługa wykrywania automatycznego może być skonfigurowany w celu wskazania lokalnego środowiska lub bezpośrednio do serwerów usługi Exchange Online. Ważne potwierdzić, że usługa wykrywania automatycznego odpowiada na żądania od użytkowników, którzy nie można pobrać informacji o czasie wolnym/zajętym jest.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom przeglądarkę sieci web, a następnie przejdź do https://testconnectivity.microsoft.com/ , aby uzyskać dostęp do narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 2. Kliknij kartę usługi Office 365 .

 3. W obszarze Microsoft Office Outlook łączności testówkliknij Wykrywanie automatyczne programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Wykrywanie automatyczne programu Outlook Uzupełnij informacje w formularzu, a następnie kliknij Wykonać Test.

 5. Po zakończeniu badania rozwiń każdego kroku test na stronie Szczegóły testowanie problemu. Jeśli wynik testu się pomyślnie, zostanie wyświetlona wyników pomyślnego kwerendy wykrywania automatycznego. Wyniki umożliwia wyświetlenie listy adresów URL, które są dostarczane przez usługę wykrywania automatycznego. Pomyślnie wyniki podobne tych, które są wyświetlane w następujących zrzut ekranu.

  Rozwiązywanie problemów z informacji wolny / zajęty

Jeśli wynik testu nie powiedzie się, administrator usługi Office 365 upewnij się, że usługa wykrywania automatycznego jest poprawnie skonfigurowany w Twojej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania tego zadania, przejdź w dół do Krok 3: Tworzenie lub modyfikowanie rekordu DNS wykrywania automatycznego poniżej.

Krok 2: Narzędzie automatyczna konfiguracja E-mail Test do określenia, czy program Outlook może połączyć się z usługą wykrywania automatycznego

Upewnij się, zewnętrznie działa usługa wykrywania automatycznego dla swojej organizacji, aby określić, czy usługa wykrywania automatycznego działa poprawnie z komputera lokalnego. Użyj narzędzia automatyczna konfiguracja E-mail Test do określenia, czy usługi wykrywania automatycznego i dostępność pracy w programie Outlook.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Outlook.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Outlook w obszarze powiadomień, a następnie kliknij Automatyczna konfiguracja E-mail Test.

 3. Upewnij się, że na poprawny adres e-mail znajduje się w polu Adres E-mail .

 4. W oknie Automatyczna konfiguracja E-mail Test kliknij Wyczyść pole wyboru Użyj Guessmart oraz Bezpiecznego uwierzytelniania Guessmart .

 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj wykrywania automatycznego , a następnie kliknij przycisk Testuj.

Upewnij się, że ten test się pomyślnie i że programu Outlook można pobrać prawidłowe adresy URL usługi dostępności. Pomyślnie wyniki podobne, co jest widoczne na poniższej ilustracji: 

Rozwiązywanie problemów z informacji wolny/zajęty

Jeśli ten test nie powiedzie, komputer może być nie można połączyć się z tą usługą. Poniżej przedstawiono kilka typowych przyczyn, które mogą powodować ten problem:

 • Lokalne Zapora blokuje programu Outlook z łączeniem się z usługą wykrywania automatycznego.

 • Narzędzie do konfigurowania pulpitu usługi Office 365 nie został uruchomiony na tym komputerze.

Zobacz sekcję Inne metody rozwiązywania problemów , aby uzyskać więcej informacji na temat innych metod, których można użyć, aby rozwiązać ten problem.

Krok 3: Tworzenie lub modyfikowanie rekordu DNS wykrywania automatycznego

Domeny niestandardowej jest dowolnej domeny inny niż domyślny nazwa_domeny. onmicrosoft.com, który został dodany do usługi Office 365. Jeśli Twoja organizacja korzysta z domen niestandardowych w usłudze Exchange Online i wszyscy użytkownicy zostały zmigrowane do usługi Office 365, rekordy DNS muszą być skonfigurowane do przekierowywania użytkowników poddanych migracji do punktów końcowych usługi Online wykrywania automatycznego programu Exchange. Należy utworzyć rekord CNAME na potrzeby automatycznego wykrywania dla..com firmy Contoso, aby wskazywały autodiscover.outlook.com.

W tym przypadku symbolu zastępczego dla swojej firmy, nazwy domeny jest contoso.com .

Rekord CNAME wykrywania automatycznego musi zawierać następujące informacje:

 • Alias: autodiscover

 • Wartość docelowa: autodiscover.outlook.com


Aby uzyskać więcej informacji zobacz rekordów zewnętrznych systemu DNS dla usługi Office 365.

Uwaga: Jeśli masz wdrożenie hybrydowe programu Exchange skonfigurować automatyczne wykrywanie rekordy DNS publicznej dla istniejących domen SMTP wskazywały lokalnego środowiska. Aby uzyskać więcej informacji zobacz wymagania wstępne wdrożenia hybrydowego

Inne metody rozwiązywania problemów

Następujące metody również może rozwiązać typowe problemy czasie wolnym/zajętym.

Uruchom program Outlook razem z przełącznikiem/cleanfreebusy

Program Outlook oferuje kilka przełączniki wiersza polecenia, których można używać do rozwiązywania problemów związanych z.

Aby naprawić czasie wolnym/zajętym połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program Outlook.

 2. Określ ścieżkę pliku Outlook.exe, wykonaj następujące kroki:

  . Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij pliki lub foldery.

  b. W polu Nazwa wpisz Outlook.exe, a następnie kliknij przycisk Znajdź.

  c. Zanotuj ścieżkę wykonywalny programu Outlook dla odwołania. Dla programu Outlook 2007 domyślna ścieżka to \Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe. Dla programu Outlook 2010 domyślna ścieżka to \Program Files\Microsoft Office\Office14\Outlook.exe.

  d. W menu Plik kliknij polecenie Zamknij.

 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 4. W polu Otwórz wpisz ścieżkę programu Outlook (obejmuje nazwy pliku w ścieżce), naciśnij klawisz SPACJA, jeden raz, a następnie wpisz/cleanfreebusy

  Na przykład polecenie wiersza polecenia dla programu Outlook 2007 jest następująca:

       "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" / cleanfreebusy

  Uwaga: Pełna ścieżka zawiera się w cudzysłowach, aby zachować długie nazwy plików.

 5. Określanie, czy problem nadal występuje.

Określanie, czy wartość rejestru UseLegacyFB jest poprawnie skonfigurowany

WAŻNE: Ta metoda przedstawiono informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracanie rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   Jak wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie rejestru w systemie Windows


Jeśli Twoja organizacja ostatnio migracji do usługi Office 365, program Outlook 2007 nadal można skonfigurowany do używania wpis rejestru, który został przeniesiony z poprzedniego środowiska. Ten wpis wymusza programu Outlook do folderu publicznego "Schedule+ wolny/zajęty" za pomocą konta w czasie wolnym/zajętym wiadomości. Foldery publiczne nie są używane przez usługę Exchange Online w czasie wolnym/zajętym danych. Aby określić, czy istnieje tej konfiguracji, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom Edytor rejestru.

 2. Zlokalizuj i rozwiń następujący podklucz rejestru:

      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar

 3. Znajdź wpis rejestru UseLegacyFB. Jeśli wpis rejestru UseLegacyFB istnieje, Usuń tę pozycję. Lub zmień wartość wpisu rejestru UseLegacyFB na 0.

UWAGA: Jeśli użytkownik może wyświetlić informacje o czasie wolnym/zajętym dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem jednego użytkownika, problem polega na znajdują się z określonego użytkownika, którego informacje o czasie wolnym/zajętym użytkownika nie można wyświetlić. Rozwiązywanie problemów z tego określonego użytkownika, aby odkryć, dlaczego klient programu Outlook dla tego użytkownika nie można opublikować informacje o czasie wolnym/zajętym.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×